Hidrokarbonlar

Benzen ve Türevlerinin Adlandırılması

Benzen ve Türevlerinin Adlandırılması

Benzen ve Türevlerinin Adlandırılması Aromatik hidrokarbonlardan bir H çıkarılması ile oluşan grubun adı fenildir. Benzen halkasına farklı grupların bağlanması ile oluşan bileşiklerin özel adları vardır. Benzen halkasına aynı tür iki atom ya da grup bağlanırsa bağlanma şekline göre adlandırma yapılır. Eğer iki grup 1, 2 şeklinde bağlanmışsa orto, 1, 3 şeklinde bağlanmışsa meta 1, 4 […]

Aromatik Hidrokarbonlar (arenler)

Aromatik Hidrokarbonlar (arenler)

Aromatik Hidrokarbonlar (arenler) Aromatik bileşikler halkalı yapıda çift bağ taşıyan kararlı bileşiklerdir. Aromatik bileşiklerin en küçük üyesi benzendir. Kapalı formülü CnH2n–6 dır. Her bir karbon atomu sp2 hibritleşmesi yapmıştır. Üç tane π bağı vardır. Bağ açıları 120° dir. Apolar moleküldür ve suda çözünmez. Kararlı yapıda çift bağ içerdiğinden katılma tepkimesi vermez. Fakat yer değiştirme tepkimesi […]

Alkinlerin Elde Edilme Yöntemleri

Alkinlerin Elde Edilme Yöntemleri

Alkinlerin Elde Edilme Yöntemleri 1. Alken ya da alkinlerden H2 çekilmesiyle 2. Alkil Halojenürlerin KOH ile Tepkimesinden İki halojenli alkil halojenürlerin KOH ile tepkimesinden al- kinler elde edilir. 3. Alkinürlerden Alkinlerin Na ve K lı tuzlarının alkil halojenürlerle tepkimesinden alkinler elde edilir. 4. Tetrahalojenürlerin Zn ile Tepkimesinden 5. Asetilen eldesi Alkinlerin Kimyasal Tepkimeleri 1. Yanma […]

Alkinler

Alkinler

Alkinler Karbon atomları arasında üçlü bağ (–C ∫ C–) bulunduran hidrokarbonlardır. Genel formülleri CnH2n–2 dir. Üçlü bağdaki karbon atomları sp hibritleşmesi yapmıştır. En küçük üyeleri iki karbonludur. (C2H2 Æ Asetilen) Molekül geometrisi doğrusaldır. Homolog sıra oluştururlar. Doymamış olduklarından katılma tepkimesi verirler. Erime ve kaynama noktaları aynı karbon sayılı alkan ve alkenlerden yüksektir. Alkinlerin Adlandırılması Alkanları […]

Alkenlerin Tepkimeleri

Alkenlerin Tepkimeleri

Alkenlerin Tepkimeleri 1. Yanma Tepkimeleri Alkenler yandığında CO2 ve H2O oluşur. 2. Katılma Tepkimeleri Alkenlerde π bağı bulunduğu için bu bağ açılır ve yerine başka gruplar bağlanır Halojen (X2) katılması Alkenler Br2, Cl2 gibi halojenlerle katılma tepkimesi verir. Halojen katılmasında Br2 kullanılması durumunda Br2 nin koyu kahverengi açılır. Bu nedenle alkenler Br2 li suyun rengini giderir.   HX […]

Alkenlerin Elde Edilme Yöntemleri

Alkenlerin Elde Edilme Yöntemleri

Alkenlerin Elde Edilme Yöntemleri 1. Alkil Halojenürlerden Alkil halojenürlerin derişik KOH veya NaOH ile ısıtılması sonucu alken elde edilir. 2. Monoalkollerden su çekilmesiyle Monoalkollerin 1 molünden 1 mol H2O çekilirse alken oluşur. 3. Alkanların dehidrojenasyonundan Alkanların yüksek sıcaklıkta Al2O3 katalizörlüğünde H2 gazı çekilirse alken oluşur. 4. Alkinlerin kısmi hidrojenasyonundan Alkinlere H2 katılmasıyla alken elde edilebilir. […]

Alkenlerde İzomeri

Alkenlerde İzomeri

Alkenlerde İzomeri Alkenlerde izomerliği iki ana başlıkta inceleyebiliriz. 1. Yapı izomerliği Sikloalkanlarla, bir tane ikili bağ içeren alkenler birbirinin izomeridir. 2. Cis – trans izomerliği Uzaydaki dizilişleri farklı olan aynı molekül formülüne sahip olan bileşiklerin göstermiş olduğu izomeri türüdür. Cis – trans izomeri alken ve halkalı bileşiklerde görülür. Cis – trans izomerliğinde çift bağa bağlı […]

Alkenler (olefinler)

Alkenler (olefinler)

Alkenler (olefinler) Karbon atomları arasında en az bir tane ikili bağ taşıyan doymamış hidrokarbonlardır.  Genel formülleri CnH2n dir.  sp2 hibritleşmesi yapmış karbon atomları vardır.  Doymamış oldukları için katılma tepkimesi verirler.  Homolog sıra oluştururlar.  Apolar moleküllerdir ve suda çözünmezler. Alkenlerin Adlandırılması Alkanların sonundaki “an” eki yerine “en” eki getirilerek adlandırılır. IUPAC adlandırma sistemine göre adlandırılırken,  İkili […]

Alkanların Kimyasal Tepkimeleri

Alkanların Kimyasal Tepkimeleri

Alkanların Kimyasal Tepkimeleri 1. Yanma Tepkimeleri Alkanlar yandıklarında CO2 ve H2O oluşur. 2. Yer Değiştirme Tepkimeleri Alkanlar doymuş olduklarından katılma tepkimesi vermezler fakat alkanlar güneş ışığında halojenlerle yer değiştirme tepkimesi verirler.

Alkanların Elde Edilme Yöntemleri

Alkanların Elde Edilme Yöntemleri

Alkanların Elde Edilme Yöntemleri 1. Doymamış Hidrokarbonlardan Doymamış hidrokarbonların Pt, Ni katalizörlüğünde H2 ile tepkimesinden doymuş hidrokarbon (alkan) elde edilir. 2. Grignard bileşiklerinden Alkil halojenürlerin susuz eter ortamında Mg ile tepkime- sinden Grignard bileşiği elde edilir. Grignard bileşiklerinin H2O veya halojenli asitlerle tepkimesinden alkan elde edilir. 3. Karboksilli asitlerin Na lı tuzlarından Monokarboksilli asitlerin Na […]

Alkanlarda İzomeri

Alkanlarda İzomeri

Alkanlarda İzomeri Kapalı formülleri aynı, açık formülleri farklı olan maddeler birbirinin izomeridir. Açık formül (yapı formülü) moleküldeki atomların birbirine bağlanış şeklini bu atomların türünü, sayısını belirtir. Kapalı formülde ise atom türü ve sayısı bilinebilir.  Alkanların ilk üç üyesinin izomeri yoktur. ÇÖZÜM: I. ve II. bileşikte Cl atomları farklı atomlara bağlı iken III. bileşikte Cl atomları […]

Hidrokarbonlar – Alkanlarda adlandırma

Hidrokarbonlar – Alkanlarda adlandırma

Hidrokarbonlar Yalnız C ve H içeren bileşiklere hidrokarbon denir. Hidrokarbonların sınıflandırılması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.   Alkanlar (Parafinler) Alkanlar doymuş hidrokarbonlardır.  CnH2n + 2 formülüne uyarlar. Karbon atomları sp3 hibritleşmesi yapmıştır ve tekli bağlarla bağlanmıştır.  Homolog sıra oluştururlar.  Apolar moleküllerdir ve suda çözünmezler. Karbon sayısı arttıkça erime ve kaynama noktaları artar. Aynı karbon sayılı alkanlarda dallanma arttıkça […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)