Ana Sayfa » Türk Tarihi ve Kültürü » 24 Oğuz (Türk) Boyu
62


24 Oğuz Boyu

24 Oğuz Türk Boyu

Soyumuz, Oğuz Han‘dan gelmektedir. Atamız Oğuz Han‘ın “Gün Han, Ay Han, Yıldız Han, Gök Han, Dağ Han, Deniz Han” adlarında 6 (altı) tane oğlu vardır. Oğuz Han’ın her oğlunun da dört tane oğlu vardır. İşte Atamız Oğuz Han’ın altı oğlundan olan 24 tane torunu, bugünkü “24 Oğuz Boyu“nu meydana getirmiştir. Bütün dünyaya yayılan Oğuzlar, bu 24 boya dayanmaktadır.

Şimdi bu boy adlarının ne anlama geldiklerini ve bu boyların nerede yaşadıklarına bakalım:

Boz-Oklar: Dış Oğuzlar da denip, Sağ kolu teşkil ederler.

1. Gün-Alp/Gün-Han: Sembolü şâhin. Oğulları:

a) Kayıg/Kayı-Han: “Sağlam, berk” anlamındadır. Üç kıta ve yedi denize altı yüz yıldan fazla hâkim olan Osmanlı sülâlesi bu boydandır. Kayı Boyundan Ertuğrul Gâzi ve her biri birer müstesnâ şahsiyete sâhip, çoğu dâhî, cihangir, kumandan, şâir ve sanatkâr olan Osmanlı sultanları, Kayı Han neslinin kıymetini göstermeye kâfidir.

b) Bayat: “Devletli, nîmeti bol” anlamındadır. Maraş ve çevresine hâkim olan Dulkadiroğulları, İran’da Kaçarlar, Horasan’da Kara Bayatlar, Maku ve Doğubeyazıt hanları, Kerkük Türkmenlerinin çoğu, bu boydandır. Dede Korkut kitabını 1480’de Hicaz’da yazan Tebrizli Hasan ve meşhûr şâir Fuzûlî bu boydandır.

c) Alka-Bölük/Alka-Evli: “Nereye varsa başarı gösterir” anlamındadır. Türkiye ve Âzerbaycan’daki Alaca, Alacalılar adı taşıyan yerler bu boyun hatırasıdır.

d) Kara-Bölük/Kara-Evli: “Kara otağlı (çadırlı)” anlamındadır. Karalar ve karalı gibi coğrafî yer adları bunlardan kalmadır.

2. Ay-Alp/Ay-Han: Sembolü kartal. Oğulları:

a) Yazgur/: “Çok ülkeye hâkim” anlamındadır. Ab-Yabgu devrindeki Yenibent Yabguları, Batı Türkistan’daki Cend Emirleri, Kara-Daş denilen Horasan Yazırları, Ahıska’dan aşağı Kür boyundaki Azgur-Et (Azgur Yurdu) Kalesi, Kürmanç Kürtlerinin Azan Boyu, Toroslardaki Gündüzoğulları Hanedanı bu boydandır.

b) Tokar/Töker/Döğer: “Dürüp toplar” anlamındadır. Yenikentli Vezir Ayıdur, Harput-Diyarbakır-Mardin hâkimleri, Artuklular, Sincar-Siverek, Suruç arasında hâkim eski Caber Beyleri, Memluklar devrinde Halep Döğeriyle Hama Döğerleri, bugünkü Mardin-Urfa arasında yirmi dört oymaklı Kürt Döğerleri, Hazar Denizi doğusundaki Saka Boyu Takharlar; Şavşat’taki Ören kale, To-Kharis ve Malatya’nın Tokharis bucağı, Dağıstan’daki Digor ve Kars ve Arpaçay sağındaki Digor kazası bu boydan hatıradır.

c) Totırka/Dodurga/Dödürge: “Ülke almak ve hanlık yapmak” anlamındadır. Sivas doğusundaki Tödürgeler bu boydandır.

d) : “Misk kokulu” anlamındadır. Zaza Çarekliler ve misk ticareti yapan Yaparı Oymağı bu boydandır. Yaparı Oymağının Akkoyunlu ve Giraylı camilerinin mihrap duvar harcına bu güzel ıtriyattan kattıklarından hâlâ hoş kokmaktadır. Diyarbakır ve Kırım’da hatıraları vardır.

3. Yıldız-Alp/Yıldız Han: Sembolü tavşancıl. Oğulları:

a) Avşar/Afşar: “Çevik ve vahşî hayvan avına hevesli” anlamındadır. Hazistan Beyleri, Konya’daki Karamanoğulları, İran’daki Avşarlı Nâdir Şah ve hanedanı, Ürmiye ve Horasan Afşarları bu boydandır.

b) : “Yasakta pek ciddi ve kuvvetli” anlamındadır. Gaziantep, Halep ve Ankara çevresindeki Kızıklar, Doğu Gürcistan’da ve Şirvan batısındaki ovaya Kızık adını verenler bu boydandır.

c) : “Ulular gibi aziz” anlamındadır. Harezmşahlar, Bozok/Yozgat-Raka/Halep çevresindeki Beğdililer, Kürmanç Badılları bu boydandır.

d) Karkın/Kargın: “Taşkın ve doyurucu” anlamındadır. Akkoyunlu-Dulkadiroğlu ve Halep-Hatay bölgesindeki Kargunlar, Doğu Anadolu ve Âzerbaycan’daki ilkbaharda eriyen karların suları ile kopan sel ve su kabarmasına da Kargın/Korkhun denilmesi bu boyun adındandır.

Üç-Oklar: İç Oğuzlar da denilip, sol kolu teşkil ederler.

1. Gök-Alp/Gök Han: Sembolü sungur. Oğulları:

a) Bayundur/Bayındır: “Her zaman nîmetle dolu yer” anlamındadır. Akkoyunlular sülâlesi, İzmir’den Âzerbaycan’daki Gence’ye kadar Bayındır adlı yerler bu boydan gelir.

b) Beçene/Beçenek/Peçenek: “İyi çalışkan, gayretli” anlamındadır. Karadeniz kuzeyi ile Balkan Yarımadasına göçen ve 1071 Malazgirt ile 1176 Miryokefalon Meydan Muhârebelerinde Bizanslılardan ayrılarak Selçuklular safına geçen Peçenekler, Dicle Kürmançlarının iki ana kolundan güneydeki Beçene Kolu, Ankara-Çukurova Halep bölgelerindeki Türkmen oymaklarından Peçenekler bu boydandır.

c) /Çavındır: “Ünlü, şerefli, cavlı” anlamındadır. Türkmenistan’da Mangışlak Çavuldurları, Çorum çevresindeki Çavuldur ve Anadolu’daki Çavdar Türkmen oymakları, Erzurum ve çevresindeki Çoğundur adlı köyler bu boyun adından gelmektedir.

d) Çepni: “Düşmanı nerede görse savaşıp hemen çarpan, vuran ve hızlı savaşan” anlamındadır. Rize-Sinop arasındaki çok usta demirci Çepniler ve Çebiler, Kırşehir, Manisa-Balıkesir çevresindeki ve Kars ile Van bölgelerinde Türkmen Oymağı Çepniler bulunmaktadır.

2. Dağ-Alp/Dağ Han: Sembolü uçkuş. Oğulları:

a) Salgur/Salur: “Vardığı yerde kılıç ve çomağı ile iş görür” anlamındadır. Kars ve Erzurum hâkimi Salur Kazan Han Sülâlesi, Sivas-Kayseri hükümdarı âlim ve şair Kadı Burhâneddin Ahmed ve Devleti, Fars Atabegleri, Salgurlular, Horasan’daki Teke-Yomurt ve Sarık adlı Türkmenlerin çoğu bu boydandır.

b) /Imır/İmir: “Pek iyi ve zengin” anlamındadır. Akkoyunlu, Dulkadirli ve Halep Türkmenleri içindeki Eymürlü/İmirlü oymakları, Çıldır ve Tiflis’teki iyi halıcı ve keçeci Terekeme Oymağı bu boydandır.

c) Ala-Yontlup/Ala-Yundlu: “Alaca atlı, hayvanları iyi” anlamındadır. Yonca kelimesi bu boyun hatırasıdır.

d) Yüregir/Üregir: “Daima iyi iş ve düzen kurucu” anlamındadır. Orta Toros ve Çukurova Üç-Oklu Türkmenlerinin çoğu, Adana’daki Ramazanoğulları bu boydandır.

3. Deniz Alp/Deniz Han: Sembolü çakır. Oğulları:

a) Iğdır/Yiğdir/İğdir: “Yiğitlik, büyüklük” anlamındadır. İçel’in Bozdoğanlı Oymağı, Anadolu’da yüzlerce yer adı bırakan İğdirler, İran’da büyük Kaşkay-Eli içindeki İğdirler ve Iğdır adı, bu boyun hâtırasıdır.

b) Beğduz/Bügdüz/Böğdüz: “Herkese tevâzu gösterir ve hizmet eder anlamındadır. Dicle Kürtleri ilbeği olup, Hazret-i Peygamber’e elçi giden (622-623 yılları arasında Medîne’ye varan), Bogduz-Aman Hanedanı temsilcisi ve Kürmanç’ın iki ana kolundan Bokhlular/Botanlar, Yenikent-Yabgularından onuncu yüzyıldaki Şahmelik’in Atabegi Kuzulu, Halep Türkmenlerinden Büğdüzler bu boydandır.

c) Yıva/Iva: “Derecesi hepsinden üstün” anlamındadır. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşâh (1072-1092) devrinde Suriye ve Filistin’i feth eden Atsız Beğ, 12. yüzyılda Hemedân batısında Cebel bölgesi hâkimleri Berçemeoğulları, Haçlıları Halep çevresinde yenen Yaruk Beg, Güney-Âzerbaycan’daki Kaçarlu-Yıva Oymağı bu boydandır. Ankara’da çok makbul yuva kavunu bu boyun yerleştiği ve adları ile anılan köylerde yetişir.

d) : “Her yerde aziz, muhterem” anlamındadır. Büyük ve Anadolu Selçuklu devletleri, Orta Toroslardaki Üçoklu Türkmenler, Halep-Ankara ve Aydın’daki Kınık Oymakları bu boydandır.

Türkçe, Edebiyat, Türk

Oğuzlarla ilgili diğer bilgiler: Oğuzlar, Oğuz Boyu Bugün; Türkiye, Balkanlar, Azerbaycan, İran, Irak ve Türkmenistan’da yaşayan Türklerin ataları olan büyük bir Türk boyu. Oğuzlara, Türkmenler de denir.

Oğuz kelimesinin türeyişiyle ilgili çeşitli fikirler ileri sürülmüştür. Kelimenin boy, kabile mânâsına gelen “Ok” ve çokluk eki olan “z”nin birleşmesinden “Ok-uz” (oklar, koylar) anlamında olduğu ileri sürüldüğü gibi, oyrat (haşarı, yaramaz) kelimesinin eş anlamlısı olduğunu iddiâ edenler de vardır. Ancak kelime, Anadolu ağızlarında “halim selim, ağırbaşlı” mânâlarına da kullanılmaktadır. Arap kaynaklarında ise “guz” veya “uz” şeklinde geçmektedir.

İlk zamanlar Üçok ve Bozok adlarıyla iki ana kola ayrılmış olan Oğuzlar, daha sonraki devirlerde, Dokuz Oğuz, Altı Oğuz, Üç Oğuz adlarında boylara da ayrıldılar. Oğuzlar, yirmi dört boydan meydana gelmişti. Bunlardan on ikisi Bozok, on ikisi Üçok koluna bağlıydı. Tarihçiler, hazırladıkları cetvellerde Oğuz boylarının adlarını, sembollerini ve ongunlarını (armalarını) göstermişlerdir. Buna göre, ; Kayı, Bayat, Alka Evli, Kara Evli, Yazır, Dodurga, Döğer, Yaparlu, Afşar, Begdili, Kızık, Kargın; Üçoklar ise; Bayındır, Peçenek, Çavuldur, Çepnî, Salur, Eymur, Ala Yundlu, Yüreğir, İğdir, Büğdüz, Yıva, Kınık boylarına ayrılmışlardı. Bugün Türkiye’de yirmi dört Oğuz boyuna ait işaret ve yer adlarına çok rastlanmaktadır.

Oğuz adına ilk defa Yenisey Kitabelerinde rastlanmaktadır. Barlık Irmağı yöresinde bulunan bu kitabelerde; “Altı Oğuz budunda” sözü yer almaktadır. Öz Yiğen Alp Turan adlı bir beye ait olan bu kitabelerin yazıldığı devirde, Oğuzlar, Göktürkler’in hakimiyeti altında altı boy hâlinde Barlık Irmağı kıyılarında yaşamakta idiler.İle Yorum Yap!
62 Yorum Bulunmaktadır
kurt on Mayıs 11th, 2008 at 13:57

Bu güzel çalışmalarınzdan dolayı sizleri kutluyorum. ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN.

Mehmet Ertuğrul on Ağustos 2nd, 2008 at 17:58

Kişinin soyunu, atasını bilmesi, benimsemesi ne güzel. Ben de Salur boyundan bir oğuz oğluyum.

Bu bilgileri bizlerle paylaştığın için seni kutlarım Yavuz.

Esen kal…

Bayram Güler Malatya on Eylül 17th, 2008 at 17:00

Ben malatyadan bayram güler. Çook güzel bir site.

vidadi on Ekim 14th, 2008 at 21:55

Tanriya sukr ederik. Oguz’un hansi boyundan oldugumuzu bilse idik. 200 yilda hepimizin musliman oldugunu unutmadig. Dini bolmek bize yarasmaz.

süpersin on Ekim 21st, 2008 at 23:38

İnsanın nerden geldiğini, soyunun nerelere dayandığı bilmesi gerçekten çok güzel. Özellikle de öğretmenler araştırma ödevi olarak verebiliyor. Ben de bayağı aradım ama sonunda buldum. Yavuz arkadaşımıza da ayrıyeten tşk ederiz. Çok güzel bir site hazırlamış. Böyle sitelerin devamının gelmesi dileğiyle.

karayazı on Kasım 25th, 2008 at 11:33

Evet çok güzel bir çalışma olmuş zaten bağlı bulunduğum köyün ismide Emirler bizimkilerde hep biz Oğuz’lara bağlıyız derlerdi ve hep merakederdim yıllardır uygulanan gelenek, görenek yani kısacası yaşam tarzı nerden geliyor diye biraz araştırınca tamamen i.ö Oğuz geleneklerini içinde barındıran gerçekten içeriğini yitirmemiş ve bu günlere kadar kültür olarak gelmiş eski bir yaşam tarzı bu beni gerçekten sevindirmişti. Tüm TÜRK boylarına selam olsun. ‘NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE!’

muvaffak işmen on Kasım 26th, 2008 at 15:57

Harika bilgiler emegi geçenlere teşekkürler.

teşekkürler on Aralık 2nd, 2008 at 20:38

Çok teşekkür ederim.Ödevim için yardımcı oldu.

altın ışık on Aralık 7th, 2008 at 22:41

Öncelikle tüm oğuzlara selam olsun. Oğuz boyları çizelgesi çok güzel olmuş. ALLAH TÜRK OLAN VE TÜRKÇE KONUŞAN HERKESİN TEK DEVLET ALTINDA TOPLANACAĞI GÜNÜ GÖRMEYİ İNŞALLAH BİZE NASİB EDER. ALLAH TÜRKÜ KORUSUN VE YÜCELTSİN! NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE! TÜRKÇE DÜŞÜN, TÜRKÇE KONUŞ, TÜRKÇE YAŞA!

mehmet on Aralık 24th, 2008 at 20:58

Öncelikle teşekkrler. Ödevime çok yardımcı oldu. Allah Türk’ü korusun ve yüceltsin! Allah tüm Türkleri bir vatan altına toplasın.

gülsüm on Mart 7th, 2009 at 23:04

Çok teşekkürler sağolun derslerime yaralı.

cihan on Nisan 26th, 2009 at 12:56

Ellerinize sağlık gerçektende çok işime yaradı başarılar.

HATİCEGÜL DEMİR on Haziran 4th, 2009 at 10:35

Sitenizi yeni keşfetmeme rağmen çok şey öğrendim. Özellikle Türkler hakkında bilgilerimi yeniledim ve yenilerini ekledim sayenizde. Sizden isteğim Türklük hakkında daha fazla bilgi vermeniz. Ayrıca genel kültür anlamında siyaset, coğrafya, tarih, vs konularda bilgileri fazlalaştırmanız. Çok teşekkürler. Hazırlayan,kuran ve emeği geçen herkese…

oguzboylu on Haziran 29th, 2009 at 20:17

Bilgiler için sağ olun. TÜRKİYEDEKİ TÜRKLERİN TAMAMINA YAKINIIN OĞUZ BOYUNA MENSUP OLDUĞUNU DUYMUŞTUM. TÜRKİYENİN % 9O INDAN FAZLASININ OĞUZ BOYUNA MENSUP OLDUĞUNA SÖYLESEK NASIL OLUR.BUNUNLA İLGİLİ BİR YORUM YAPABİLİRMİSİNİZ.ÇÜNKÜ TARİH HOCAMIZ HUNLAR GÖKTÜRKLER SELÇUKLULAR OSMANLILAR VE TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ OĞUZLARIN KURDUĞU DEVLEETLER ARASINDA SAYMIŞTI.O HALDE TÜRKİYE ÖZ BE ÖZ OĞUZ YURDU DESEK HATA ETMİŞ OLUR MUYUZ?

ONUR on Eylül 18th, 2009 at 01:32

Benim Soy adim eskilerde russlar yüzünden daghanov edilmis sonra daghan olmus. Dedelerim cecenistan göcmeni sasiyorum nasil Türkmen isme geliyor ve ben kayseriliyim.

helin on Ekim 23rd, 2009 at 00:10

çok teşekkür ederim.

Nafiz Çağlar MAHMATLI on Kasım 5th, 2009 at 00:00

Başarılarınızın devamını diliyorum.Zaman buldukça takip ederek, yararlanmaya çalışacağım. Saygılar…

zeynep on Aralık 7th, 2009 at 21:09

Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık…

hatice on Mart 25th, 2010 at 15:18

Çok teşekür ederim.Ödevim için çok yardıncı oldu. Tarih ögretmenim çok sert ama ödevimi beğemdi,ödevimdede siz yardımcı oldunuz sizi çok seviyorum çoooook teşeükr ederim.

cihat aktasş on Nisan 5th, 2010 at 22:52

Çok teşekkürler sağolun cok isime yaradı

Bahar ŞİMŞEK on Nisan 15th, 2010 at 12:33

Çok teşekkürler çok işime yaradı.

bahar on Nisan 30th, 2010 at 10:48

Bana sembolleride lazımdı ama bu kadarıda yeter teşekkürler.OĞUZ BOYLARI ANADOLUYU TÜRKLEŞTİREN EN KALABALIK TÜRK BOYLARIDIR.TÜRKLERİN %90 INDAN FAZLASI OĞUZ BOYLARINA MENSUP.OĞUZ YABGU BÜYÜK SELÇUKLU TÜRKİYE SELÇUKLU OSMANLI VE TÜRKİYE CUHURİYETİNİN KURUCUSUDUR…

banu on Mayıs 9th, 2010 at 10:13

Çok güzel bir ödev sitesi derslerime çok ama çok yardımcı oldu teşekkürler.

Cahfer TURŞAK on Mayıs 23rd, 2010 at 02:09

Keşke ecdad yadigarı bu toprakların kıymetini daha çok anlayabilsek.3 kıtaya yayılan koca bir imparatorluğun mirasçılarıyız.Bununla şahsen gurur duyuyurum.

ahmet on Ekim 2nd, 2010 at 18:30

Kolay gelsin 2-3 gündür ilgimi çektiğinden biraz araştırayım dedim sizin sayfanızı gördüm öncelikle sadece bilgi edinmek istiyorum çünkü kesinlikle atalarımıza sahip çıkmalı ve tarihimizi bilmeliyiz fakat unutmamalıyız ki Hz. Nuh ‘un oğlu babasına iman etmemiştir. Cenabı Allah Nuh ”o senden değildir.” söyleme gereği duydum.Sadece bilgi edinemk istiyorum şimdi kıray deniliyor eşkiya genç delikanlı osmanlı rus savaşında göç etmişler bulgaristandan sadece bu kadar bilgim var dedem nerden göç edildiğini bilmiyor ve bursa mustafakemalpaşaya kayıtlıyız. birde takıldığım bir yer var 24 oğuz boyundan mı yoksa cengizhana bağlı giray aşireti mi? Cengiz-(moğol) Türk’se 24 Türk boyundan hangisidir? Daha geniş nerden bilgi alabilirim? Çok teşekkür ederim…

tuğçe on Kasım 2nd, 2010 at 20:44

Çok güzel sayanizde ne oldugumu öğrndim.

ilkin Qeribli on Kasım 8th, 2010 at 00:41

Cok sag olun bilgimi daha fazla artirdim.Sadece anlamadim bashqa Turkce konusan ulkelerdeki dil Turkce sayilmirmi?

kılıç on Kasım 26th, 2010 at 20:08

İlk önce bashqa kelimesini düzgün yazmayı öğren sonra sorunu sor.

Soruna gelince Türkçen dil ailesinde ise tabiki de Türkçe sayılır.

Bunyamin akbulut on Ocak 5th, 2011 at 16:27

Cok güzel bilgi daharcınız var teşekürler.

beko on Ocak 6th, 2011 at 22:37

Bence de lütfen Türkçem’izi doğru kullanalım. Önce kendi Türkçe’mizi doğru kullanmayı öğrenelim daha sonra başka ülkeleri soralım. “Bashqa” diye bir şey bulunmamakta.

Bu arada çok teşekkürler. Sayenizde performans ödevimi bitirdim.

berra on Şubat 15th, 2011 at 21:18

Çok ama çok teşekkür ederim. İşime okadar çok yaradı ki anlatamam yani size şunu gönülden söylüyorum. 24 oğuz.

Kadir on Mart 3rd, 2011 at 19:38

Öncelikle teşekkürler. Ödevimi bitirmeme yardımcı oldunuz. Bu siteyi sevdim. Oğuz Han’ın 6 oğlunun ise adının doğadan gelmesi ilginç :) “GÜNhan,AYhan,YILDIZhan,GÖKhan,DAĞhan,DENİZhan” Tekrardan teşekkürler konu için.

i L h a n on Mart 10th, 2011 at 17:48

Çok teşekkür ederim.Çok işime yaradı yarın hoca ödevimi beğenir inşallah. :)

MELİKE on Mart 28th, 2011 at 16:30

Size çok teşekkür ederim.Sağ olun.

Yaren on Nisan 10th, 2011 at 19:23

Çok süper sağolun işime çok yaradı teşekkürler. :)

nihat on Nisan 21st, 2011 at 19:58

Cok güzel bilgi daharcınız var teşekürler.

melek yazıcı on Nisan 24th, 2011 at 15:58

Çok işime yaradı ama daha fazla bilgiye ihtiyacım var. :)

daglees on Mayıs 19th, 2011 at 14:36

Çok güzel sağolun ama bunlar çok sade sanırım tarihimizde Oğuz atalarımızla ilgili efsanelerde var ek olarak koyarsanız sevinirim.

Tuğçem Altıntaş on Ekim 1st, 2011 at 15:17

Çok güzel olmuş çok sağolun çok işime yaradı ama bilgi darağacını dahada genişletseniz çok iyi olur bence

Tuğçem Altıntaş on Ekim 1st, 2011 at 15:18

Çok Teşekkür ederim. Bu sayfada emeği geçenlere çok işime yaradı bu bilgiler.

mert on Kasım 25th, 2011 at 20:30

allah razı olsun çok işime yaradı.

cenk on Aralık 8th, 2011 at 16:20

Emeği geçen herkese çok teşekkürler site çok güzel.

ebru on Aralık 13th, 2011 at 15:24

Ya geçekten çok güzel olmuş herkez’in eline sağlık çok işime yaradı.Sosyal ödevimi burdan yaptım.

mert ali on Aralık 13th, 2011 at 15:38

oh be ödevimi bunun sayesinde bitirdim.

meryem on Aralık 14th, 2011 at 17:07

bana daha çok bilgi lazım…

meryem on Aralık 14th, 2011 at 17:18

üzgünüm ama daha çooooook bilgiiiiiiiiii lazımmmmmmmmmm…..

dilara on Aralık 19th, 2011 at 17:05

ben oğuz boylarından geliyorum soyum oğuz han larınada dayanıyormuş :D

ismail on Şubat 2nd, 2012 at 18:34

teşekküe ederim proje ödevime yardımcı oldu.. :)

ayse polat on Temmuz 31st, 2012 at 06:39

oguz turklerindenim gokturkce cepni deniliyormus!! ama kafkasyada bizlere kipcaklar yani diger adiyla atabeylerde deniliyor hata ruslar kuman derler ama birturlu emin olamadim o kadar arastirmama ragmen cepni miyiz degil miyiz diye? ve sizlere sorma geregi duydum aydinlatirsaniz cok sevinirim saygilar ayse polat

hüseyin on Nisan 18th, 2013 at 15:09

süper olmuş bende oğuz han torunuymuşum haberim yok :D

pınar on Nisan 18th, 2013 at 19:59

Gerçekten teşekkürler.

dursun muhammet yılmaz(çepoğlu) on Nisan 19th, 2013 at 19:47

benim soyadım osmanlı döneminden tc ye geçilirken çepoğlundan yılmaz a çevrilmiş yani çeplerdenin çepni soyunun rize ve trabzonda yaşayan çebi ve çep soyatlı sülalerinde olduğu biliniyor buna dair başka bir bildiği olan varsa paylaşırsa sevinirim

gece mavisi on Nisan 21st, 2013 at 00:46

bende TÜRK”ÜM KARAMANOĞULLARINDANIM YANİ YÖRÜK TÜRKMENLERİNDENİM TÜRKLÜĞÜM İLE GURUR DUYUYORUM…

çepniii on Mayıs 20th, 2013 at 10:04

sitede yazıyı yazan adam kayıyı fazla abartmış osmanlı da kayılar ilk osmanlı döneminden beri yalnız savaşmadı hep türkmen göçü aldı hani kayı nın diğer boylara üstünlüğü yok

şuan kayı boyu mensubu türkiyede 5 milyonu geçmez hani diger türk boylarıda bayağı var

hiçbi türk boyunun diğe boya üstünlüğü yoktur bu türkün türke üstünlüğünü gösterir ..buda kesinlikle yanlış olur

alara on Aralık 4th, 2013 at 17:39

süper çok ama çok işime yardı 100 aldım zaten benim igbi zengi n hep 100 alır çok zengin hemde çok

tuncay on Ocak 3rd, 2014 at 15:58

yazarin ellerine saglik ,ben irak turkmenlerndenim yani kerkuke etarafidan bayat boyundanim ama ne yazik ki dikkatli bir sekilde buyuklerimizin bilgi toplanmamis irak bayatlara hakinda .sayet irak beyatlari hakinda bir bilgi kazndirisaniz memnun olurum

salih gürsoy on Şubat 22nd, 2014 at 14:20

bende türk boylarından çavuldur boyuna mensubum.Tokat ili pazar ilçesi çavuldur köyündenim.şimdi bu köyün adı dereköy dür.

gökhan yılmaz on Mart 30th, 2014 at 00:41

Arkadaşlar bu dışladığınız çerkez kardeşim kumuk türklerindendir yani oda bir türktür atası şeyh şamil islam ve türk dünyası için büyük hizmet etmiştir.Siz kardeşlerinizi tanımazsanız böyle buradaki bir kaçtane kendini bilmez sizi böyle böler bende bir çerkezim ve ne mutluki türküm.

nagehann on Nisan 2nd, 2014 at 18:07

harika bence ben çok beğendim yapanın eline sağlık çok yardımcı oldunuz

aykut ucuzova on Nisan 7th, 2014 at 01:10

Yazir boyundanim bütün türkmen kardeşlerine selam olsun.

anonimm on Mayıs 4th, 2014 at 12:54

Allah razı olsun ellerine sağlık yazanın

Ad Soyad on Eylül 12th, 2014 at 20:15

SELAM ARKADAŞLAR BENDE SİZLER GİBİ OĞUZ BOYLARINDAN BAYINDIR KOLUNDANIM BİZLER ÖMER OĞULLARI OLARAK TARİH SAHNESİNE ÇIKTIK.DEDEMİZİN BABASI BÜYÜK KOMUTAN SELAHATTİN EYYUBİNİN AĞABEYİ OLAN ŞEHİNŞAH(ŞAHANŞAH)DIR.DEDEMİZ TAKİEDDİN ÖMERBEĞ SİLVAN(MEYYAFARİKİN)HAKİMİ İDİ 1192,DE MALAZGİRT’TE ÖLDÜ. AMCASI SELAHADDİN EYYUBİ’DE 1193 DE ŞAM’DA VEFAAT ETTİ.BİZLER DAHA SONRAKİ YILLARDA AKSARAYA BAĞLI EYYÜP ELİNDE YAŞARKEN AKRABALARIMIZ OLAN EYYUB OĞULLARININ YANINA TRABZON’A GİTTİK TRABZON MAÇKA VE ÇEVRE YERLERE YERLEŞTİRİLDİK.BENİM AİLEM GÜMÜŞHANE’NİN TORUL İLÇESİNİN YALINKAVAK(SOROYNA)KÖYİNE 1726DA YERLEŞTİRİLDİK.VE HALENDE YALINKAVAK KÖYLÜYÜM BEN VE AİLEM TÜRKLÜĞÜMÜZLE HEP GURUR DUYDUK.NE MUTLU TÜRK OLARAK DOĞANLARA.

Yazı Detayı