Ana Sayfa » OKS - ÖSS - KPSS » Performans Ödevleri » Coğrafi Keşifler – (Performans – Proje Ödevleri)
192()

Doğudan başlayan ticaret yolları yüzyıllarca Avrupa’nın çeşitli ihtiyaçlarını karşılamada can damarı olmuştur. Özellikle bunlardan en önemlileri olan İpek ve Baharat yollarının Osmanlı Devleti’nin eline geçmesi, Avrupalıları yeni yollar aramaya sevk etti. Orta Çağ’ın sonuna kadar dünyanın pek çok yeri bilinmiyordu. İşte bu yeni yollar arama girişimleri sırasında pek çok yer ilk kez keşfedildi ve yeni ticaret yollan bulundu. Yeni Çağ’ın başlarında meydana gelen bu keşif olaylarına “Coğrafî Keşifler” adı verilir.

Nedenleri:

1) Bilimsel, teknik alandaki ilerlemelera) Pusulanın sapma açısının hesaplanması
b) Gemicilik sanatında ilerleme
c) Coğrafya bilgisinde ilerleme

2) Doğu ülkelerinin zenginliği (Haçlı Seferleri ile Coğrafi Keşiflerin ortak nedenidir,)

3) Cesur gemicilerin yetişmesi

4) Avrupalıların dünyayı tanıma ve Hıristiyanlığı yayma amaçları

5) Avrupalıların Hindistan!a ulaşmak için yeni yollar aramaları (ipek ve Baharat Yolları Türklerin elindeydi.)

6) Kralların Coğrafi Keşifleri teşvik etmeleri .

Nedenleri ile ilgili biraz ayrıntıya inersek:

a. Ticaret yollarının Müslümanların eline geçmesi: Çin’den başlayan İpek Yolu, Hazar Denizi’nde iki kola ayrılıyor, kuzey kolu Kırım limanlarında son bulurken güney kolu Karadeniz kıyılarından İstanbul’a ulaşıyordu.

Diğer önemli bir yol olan Baharat Yolu ise Hindistan’dan başlıyor ve kuzeyde Suriye limanlarında, güneyde ise İskenderiye’de son buluyordu. Özellikle denizci İtalyan devletleri bu limanlardan aldıkları malları Avrupa’ya satıyorlardı. Bu yolların tamamının Osmanlı denetimine girmesi ve bir kaç el değiştiren malların pahalıya mal olması Avrupalıları yeni yollar aramaya sevketmiştir.

b. Coğrafya bilgisinin ilerlemesi: Orta Çağ’da Avrupalıların dünya hakkındaki bilgileri çok azdı. Avrupalılar, dünyayı tepsi gibi düz zannediyorlardı. Ortasında Kudüs’ün bulunduğuna inandıkları dünyanın kuzeyi buzlarla, güneyi ise kaynar sularla kaplıydı. Batıda sonsuz bir deniz, doğuda da Kaf dağları (Kafkas dağları) nın bulunduğuna ve onun ötesinde cinlerin yaşadığına inanırlardı. Özellikle Haçlı Seferleri ve daha sonraki ilişkiler ve seyyahların gezi notlarının incelenmesi sonrasında, Avrupalıların dünya hakkındaki bilgileri artmış, boş inançlar yıkılmıştır.

Özellikle Venedikli seyyah Marco Polo doğu üzerine Çin’e kadar büyük bir seyahat yaptı (1271 – 1295). Bu seyahati sırasında yazdığı, doğu ülkelerinin hem zenginliklerini, hem de coğrafyasını anlattığı “Garibeler Kitabı” adlı eseri, Avrupalılar üzerinde büyük etkiler meydana getirmiştir.

c. Pusulanın geliştirilmesi: İlk kez Çinliler tarafından icat edilen pusula, Haçlı Seferleri sırasında Avrupa’ya geçmiştir. Kristof Kolomb’un pusulanın sapma açısını düzeltmesiyle artık yönlerini kaybetme korkusundan kurtulan Avrupalılar, okyanuslara daha rahat ve korkusuzca açılmaya başladılar.

d. Gemicilik sanatındaki ilerlemeler: Eskiden kullanılan kadırgaların geliştirilerek 30 metre uzunluğunda, üç direkli beş yelkenli ve okyanuslara daha dayanıklı Karavel tipi gemilerin yapılması okyanuslara açılmada insanların cesaretini artırdı.

e. Efsane ve hurafelere inanmayan cesur gemicilerin yetişmesi: Orta Çağ’da Avrupalılar, Atlas okyanusunun içinde gemileri çeken çok büyük girdapların olduğu ve bu sularda dolaşan gemicilerin zenciye dönüşecekleri gibi hurafelere inanırlardı. Ancak doğu ile olan ilişkiler ve coğrafya bilgisinin ilerlemesi bu gibi inançların yıkılmasına neden olmuştur.a. Ticaret yollarının Müslümanların eline geçmesi: Çin’den başlayan İpek Yolu, Hazar Denizi’nde iki kola ayrılıyor, kuzey kolu Kırım limanlarında son bulurken güney kolu Karadeniz kıyılarından İstanbul’a ulaşıyordu.

2. Keşifler

• Portekizli Bartelmi Dias Afrika’nın güney ucuna ulaşarak Ümit Burnu’nu buldu (1487).

• İspanyol asıllı Kristof Kolomb, İspanya’nın Palas limanından hareket edip Atlas Okyanusu’nu aşarak Amerika Kıtası’nı buldu (1492). Ancak burasını Hindistan zannettiğinden batısındaki Bahama takımadalarına Batı Hint Adaları, halkına da Hintliler adını verdi. Daha sonraları Amerika Kıtası’na üç sefer daha yaparak kıtanın orta ve güney kesimlerini de keşfetti. Ancak yeni bir kıta keşfettiğini anlayamadan öldü.

• Portekizli Vasko do Gama Ümit Burnu’nu dolaşarak Hindistan’a vardı (1498).

• Bu tarihten itibaren Portekizliler Hint Okyanusu’na hâkim olmaya başladılar. Böylece Hindistan’dan gelerek Süveyş’te sona eren Baharat Yolu yön değiştirerek Ümit Burnu Yolu hâline geldi ve Portekiz egemenliğine girdi. Bu gelişme Hint sularında Osmanlı – Portekiz mücadelesini başlatmıştır.

• Kristof Kolomb’un ölümünden kısa bir süre sonra İtalyan gemici Ameriko Vespuçi, Amerika’nın Hindistan değil yeni bir kıta olduğunu dünyaya ilân etti ve kıtaya onun adı verildi “Amerika” (1507).

• 1519’da Portekiz asıllı Macellan tarafından başlatılan batıya seyahat Del Kano tarafından tamamlanarak (1522) dünyanın yuvarlak olduğu ilk kez ispatlanmıştır.

• Başlangıçta Portekizliler ve İspanyollar tarafından başlatılan Coğrafî Keşifler, özellikle İngilizler, Fransızlar ve Hollandalılar tarafından tamamlanmıştır.

Coğrafi Keşifler’in sonuçları

• Hristiyanlık yayıldı. Buna karşılık dünyanın düz olduğu gibi pek çok yanlış bilgi aktaran din adamlarına olan güven azaldı.

 

 

• Keşfedilen yerlerde yetişen domates, vanilya, patates, tütün, kakao gibi bitki türleri ile Avrupalılar ilk kez tanıştı.

• Avrupalıların, keşfettikleri yerleri sömürgeleştirmesiyle Sömürgecilik Dönemi başladı.

• Keşifler, ticaret yollarının değişmesine neden oldu. Hint Deniz Yolu’nun bulunmasından ve Amerika’nın keşfinden sonra Akdeniz limanları ile Baharat ve İpek Yolu eski önemini kaybederken Hint Okyanusu kıyısındaki limanlar önem kazandı.

• Yeni keşfedilen ülkelerde bol miktarda bulunan altın ve gümüş gibi değerli madenler Avrupa’ya getirildi. Avrupa’da ticaretle uğraşan kişiler (Burjuva sınıfı) zenginleşti. Tüccarların, soyluların ellerinde bulunan toprakları satın almalarıyla soylular eski güçlerini kaybettiler.

• Keşfedilen yerlere, özellikle Amerika’ya Avrupa’dan pek çok insan göç etti. Avrupa kültür ve uygarlığı yeni yayılma alanları buldu.

• Amerika’nın eski bir medeniyet merkezi olduğu öğrenildi.

• Zenginleşen Avrupalılar, kültür ve sanat hareketlerini desteklediler. Böylece, Avrupa’da Rönesans’ın doğmasına ortam hazırlamış oldu.

• Coğrafî Keşiflerle ticaret yollarının değişmesi sonucunda Osmanlı Devleti ekonomik yönden büyük gelir kaybına uğradı.

• Keşifler, dünya tarihinde önemli sosyal, siyasal, ekonomik ve dini değişikliklere neden olmuştur. Bu durum, keşiflerin evrensel yönünü ortaya koymaktadır.• Eski ticaret yolları değişti. Akdeniz, doğu -batı ticaretindeki önemini kaybetti. Baharat ve İpek Yolları önemini kaybetti. Bu durum Atlas Okyanusu Limanlarının önem kazanmasına neden olmuştur.
• Avrupalılar, yeni keşfedilen yerlerde sömürge imparatorlukları kurdular. Bu durum, keşfedilen ülkelerden Avrupa’ya altın ve gümüş başta olmak üzere bol miktarda hammadde götürülmesine neden olmuştur. Bu gelişmeler Avrupa’nın zenginleşmesini, hayat standartlarının yükselmesini ve Rönesans hareketlerinin gerçekleştirilmesini sağlamıştır.
• Ticaretle uğraşan burjuva sınıfı zenginleşmiş ve Avrupa ürünleri yeni pazarlar bulmuştur. Böylece daha sonraki yıllarda gerçekleşecek olan Sanayi Devrimi’ne ortam hazırlanmıştır.

• Keşfedilen yerlere Avrupa’dan göçler olmuş, bu durum Avrupa kültür ve medeniyetinin yayılmasını sağlamıştır.

• Hıristiyanlık, yeni ülkelere yayılmıştır. Ancak bazi bilimsel gerçeklerin ortaya çıkması sonucunda Hıristiyanların dini inançları zayıflamış, Kilise’ye güven sarsılmıştır.

• Dünyanın bazı yerleri, Avrupalılar tarafından tanınmış, yeni kültürler, canlılar ve ırklar ortaya çıkmıştır.Coğrafi Keşifler, bütün insanlığı etkilemiştir. Bu yönüyle evrensel bir özelliğe sahiptir. Akdeniz Limanları, Coğrafya Keşifler sonucunda önemini kaybetti. Ancak 1869’da Süveyş Kanalı’nın Fransızlar tarafından açılmasıyla bu limanlar yeniden önem kazanmıştır.

Coğrafi Keşifler, Müslüman ülkeler açısından büyük zararlara neden olmuştur. İslam ülkeleri yoksullaşmış, Türkistan Hanlıkları giderek zayıflamış ve Ruslar karşısında gerilemiştir. Osmanlı İmparatorluğu, İpek ve Baharat Yollarına hakim olmasına rağmen yolların değişmesinden dolayı umduklarına ulaşamamıştır. Osmanlı İmparatorluğu, ticaret faaliyetlerini yeniden geliştirebilmek için Avrupalı devletlere kapitülasyonlar vermek zorunda kaldı.

Ayrıca Osmanlı topraklarında kervan yolları boyunca faaliyet gösteren halk ve zanaatkârlar işsiz kaldı. Bu durum, Osmanlı Devleti’nde ekonomik sıkıntılara ve Celali İsyanları’na zemin hazırlamıştır.

Osmanlı Devleti, Hint ticaret yolunun hakimiyeti için Portekizlilerle, Akdeniz hakimiyeti için de İspanyollarla mücadele etti. Endonezya’da savunma ve koruma savaşları yapan Osmanlı Devleti, Hıristiyan Avrupa karşısında ”Doğu Kalkanı” haline geldi.

 

 


Keşiflerin Osmanlı devleti açısından önemi

Bu keşiflerle Osmanlının elinde bulunan İpek ve Baharat Yolu önemini kaybetmiş, yeni ticaret yolları bulunmuştur. Bu da Osmanlı Devleti’nin vergi gelirlerinin azalmasına yol açmıştır. Tüm bunlar Osmanlı Devletini maddi açıdan kötü etkilemiştir. Daha doğrusu; Osmanlı Devleti ve diğer müslüman devletler zarara uğrayıp, ellerindeki malların değerleri gitmiştir.Coğrafî Keşifler, bütün insanlığı etkilemiştir. Bu yönüyle evrensel bir özelliğe sahiptir. Akdeniz Limanları, Coğrafî Keşifler sonucunda önemini kaybetti. Ancak 1869’da Süveyş Kanalı’nın Fransızlar tarafından açılmasıyla bu limanlar yeniden önem kazanmıştır.
Coğrafî Keşifler, Müslüman ülkeler açısından büyük zararlara neden olmuştur. İslam ülkeleri yoksullaşmış, Türkistan Hanlıkları giderek zayıflamış ve Ruslar karşısında gerilemiştir. Osmanlı İmparatorluğu, İpek ve Baharat Yollarına hakim olmasına rağmen yolların değişmesinden dolayı umduklarına ulaşamamıştır. Osmanlı İmparatorluğu, ticaret faaliyetlerini yeniden geliştirebilmek için Avrupalı devletlere kapitülasyonlar vermek zorunda kaldı.

 

Ayrıca Osmanlı topraklarında kervan yolları boyunca faaliyet gösteren halk ve zanaatkârlar işsiz kaldı. Bu durum, Osmanlı Devleti’nde ekonomik sıkıntılara ve Celali İsyanları’na zemin hazırlamıştır.

 

|» “Performans Ödevleri” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…İle Yorum Yap!
192 Yorum Bulunmaktadır
gamze on Aralık 31st, 2008 at 10:17

Bu siteyi beğendim.İnceledim ve çok bilgi sahibi oldum.Gayaet bilgi içereği var.Sizinde bu siteyi ziyaret etmenizi istiyorum.

gülden on Aralık 31st, 2008 at 10:21

Merhaba arkadaşlar, ben bu siteyi ziyaret ettiğimde ilk önce okudum. Ve içinde o kadar önemli bilgiler öğrendim.Yazımı okuyan arkadaşlarıma okumadan geçmeyin.Süper bir site yaa…

furkan on Şubat 14th, 2009 at 12:44

Öncelikle bu siteyi çok güzel hazırlamışsınız.Bu site sayesinde ödevimden 100 aldım ve bu siteyi herkese öneriyorum.

dilara on Şubat 18th, 2009 at 19:06

Gerçekten mükemmel bir site herkesi tavsiye ediyorum. Aradığım her şeyi buldum aferim ve sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Teşekkürler bilgicik kardeş.

serpil on Şubat 20th, 2009 at 22:02

Bu sıte guzel yapılmıs cok begendım insallah furkan senın gıbı bende bu sıteden yararlanark yaptığım ödevden 100 alırım.

melis on Şubat 23rd, 2009 at 14:11

Gerçekten çok güzel bir site. Herkese tavsiye ediyorum. Ödevime çok yardımcı oldu.

İSMAİL on Şubat 26th, 2009 at 23:19

Sağ olun sosyal odevimi yaptım arkıler yenıden sağ olun teşk ederım…

sezer güzel on Mart 2nd, 2009 at 16:10

Her şeyi buldum. Süper bir site ama yazılarınızı kısaltırsanız dahaiyi olacak yani kısa acıklama yapın…

burak on Mart 2nd, 2009 at 15:21

Ya arkadaslar benim ödevim biraz daha uzun olması gerekiyordu ama yinede paylaşımın için teşekkürler.

onur on Mart 2nd, 2009 at 21:00

Bravoo gerçekten mükemmel bir site yapanlara teşekkürler sayelerinde 100 aldım. Emeğe saygı. :D

şeyma on Mart 4th, 2009 at 22:11

Vallahi allah sizden binbir kere razı olsun.Siz olmasaydınız ben hocamdan azar işitcektim.

lütfullah on Mart 7th, 2009 at 10:29

Süper bir site ödeviin tamamını burdan aldım daha öğretmene göstermedim ama 100 alacağımdan şimdiden eminim bu siteyi herkese tavsiye ediyorum.

Sitenin kurucusundan Allah razı olsun.

BAŞAK on Mart 7th, 2009 at 12:09

Çok iyi bir site bayıldım harika yani butun odevlerimi bunla yapıyorum cok egitici.

özge on Mart 9th, 2009 at 17:14

Aradığım şeyler kısaca yazılmış olsaydı daha güzel olurdu.Ama yinede güzel site tebrik ederim.

gülizar on Mart 12th, 2009 at 14:15

Gerçekten çok güzel olmuş emeğinize sağlık fakat çok uzun olduğu için gözüm korktu. :-)

ömer on Mart 12th, 2009 at 14:19

Siteniz süper olmuş bütün arkadaşlara öneriyorum. Eminim aradıkları şeyi bulacaklardır.

buket on Mart 12th, 2009 at 17:31

Ben sitemizi beğendim ama daha hoş olabilirdi. Ama yine de iyi bir site tebrikşer ederim azcık daha iyi olun lütfen…

sevgi on Mart 15th, 2009 at 12:04

Bizi düsünenlerde varmış tesekkur ederım bu siteye yapana.

Berkay on Mart 16th, 2009 at 14:50

Ben bu siteyi çok beyendim arkadaşlar.Sizede tavsiye ederim. Benim için slayt(sunu) lazım.Slayt bölümü açarsanız sevinirim. Burda kurallara uymak için çok uğraştım. En iyi dil TÜRKçe kullanmasını bilene!

aslı on Mart 16th, 2009 at 18:00

Çok güzel olmuş ama benim yazım güzel olsaydı 100 alırdım yazım güzel olmadığı için 90 aldım ama yinede bunada şükür harika olmuş teşekürler. :-P

okan on Mart 16th, 2009 at 17:27

Ooley be sonunda tam anlamamıştım ama burada buldum inş doğrudur soyleyen tşk lerimi iletiyorum.

aslı on Mart 16th, 2009 at 17:57

Çok güzel benim yazım güzel olsaydı 100 alacaktım 90 aldım buna da şükür.

belgin-beloo on Mart 16th, 2009 at 20:57

Ben istediğimi şeyi çok iyi buldum çok teşekkür ediyorum ellerinize sağlık.

merve on Mart 17th, 2009 at 11:40

Sitenizi çok beğendim site güzel bir site ama resim yok koyarsanız iyi olur bence.

minicik on Mart 17th, 2009 at 15:21

Güzel olmuşta resimlerle anlatsaydınız daha güzel olurdu çünkü bize daha çok lazım oluyor.

sefa on Mart 18th, 2009 at 21:12

Benim çok işime yaradı teşekkür ederim.

büşra on Mart 23rd, 2009 at 13:42

Güzel bir kaynak oldu benim için teskkürleer.

esra on Mart 24th, 2009 at 20:12

Bence bu yazı süper ben şahsen sosyal ve Türkçe performens ödevimi burdan yaptın ve 100 aldım bu siteyi kurandan allah razı olsun.

serpil on Mart 25th, 2009 at 14:14

Furkan ınsallh bnde senın gıbı burdan yararlanrk hazırlayagım odevden 100 alırım bu sıte cok egelncelı.

ayda on Mart 30th, 2009 at 10:48

Ben de inşallah 100 alacağım(!) ödevimden. Ben pano olarak yapacağım ama bu bilgiler bana çok yardımcı olacak. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım. İyi çalışmalar dilerim. (Bana kalsa kısacık yazardım ama site yönetimi “yayımlanmaz” demiş e ne yapalım yazdık artık böyle.)

onr on Mart 30th, 2009 at 17:24

Çok sağ olun çok güzel bilgiler keşke rönesans ve reformda olsaoydı sağ olun.

berke on Mart 30th, 2009 at 19:27

Siteniz tek kelimeyle harika tebrik ederim.

AsLı.. on Mart 31st, 2009 at 12:32

Site süper olmuş emeği geçen herkze tşkler. Ayrıca ödevimede ek bir şeyler buldum burdan çok sağ olun. =)

asya on Mart 31st, 2009 at 14:31

Süper bir siteniz var.

sena on Mart 31st, 2009 at 16:38

Ben bu siteyi çok beğendim yeni keşfettim bana çok yardımcı oldu teşekkür ederim ama biraz daha geliştirirseniz sevinirim.

şeyma on Mart 31st, 2009 at 19:38

Çok sağol Bilgicik inşallah iyi bir not almamda yardımcı olur. yani; seni kutlarım.

hazal on Nisan 1st, 2009 at 17:20

Bu site çok güzel tüm arkadaşlarıma önerdim onlarda giriyor.

jale on Nisan 1st, 2009 at 18:34

Çok guzel ama 10 sayfa acıkması lazım öğretmen istedi tacirlerde okuyorum tavsiye ederim.

beyza on Nisan 1st, 2009 at 18:23

Sitenizi çok beğendim çok hoşuma gitti.Ayrıca süper bilgiler artık performans ödevimi hep buradan yapıcam…

şevval on Nisan 1st, 2009 at 20:44

Bu siteyi yapana teşekkür ediyorum. işime çok yaradı.

ceren on Nisan 2nd, 2009 at 13:04

Sağolun gerçekten çok işime yaradı ercan hoca inşallah emeğimi boşa çıkarmaz tebrikler.

selvi on Nisan 2nd, 2009 at 13:50

Dönem ödevini burdan yaptım cok iyi oldu tesk. ederim.

aslı on Nisan 4th, 2009 at 16:28

Gerçekten çook güzel olmuş begendim fakat biraz uzun ama deger çünkü 5 aldım sayenizde çoooook teşekkür ederim.

yunus on Nisan 6th, 2009 at 16:27

Gayet güzel olmuş elinize sağlık.

burak on Nisan 6th, 2009 at 16:37

Kesin bu performans ödevinden 100 alırım.

sevgi on Nisan 9th, 2009 at 15:31

ya gercekten site süper olmus tek tek araştırmama gerek kalmadı.

gamze on Nisan 10th, 2009 at 16:25

Bu site hoş olmuş ama velakin hatası çok olmuş şaka şaka kusursuz bir site diyecem ama herşeyin bir kusuru vardı hadi bakalım onuda siz bulun.

gamze on Nisan 10th, 2009 at 16:43

Bu site hoş olmuş ama velakin hatası çok olmuş şaka şaka kusursuz bir site diyecem ama herşeyin bir kusuru vardı hadi bakalım onuda siz bulun.

hatice on Nisan 11th, 2009 at 11:08

Sitenizi çok beğendim ama coğrafi keşiflerle ilgili resim de arıyorum.

cemre on Nisan 11th, 2009 at 16:39

Hiç iyi değil ve çok kısa.Performans ödevi alan biri için yetersiz beğenmedim.

tuğçe on Nisan 12th, 2009 at 16:48

Güzel olmuş ama bence coğrafi keşifler daha düzenli olmalıydı bence ama yine teşekkürler derdimize derman oluyorsunuz valla yoksa bizi bu hocaların elinden kim kurtaracak.

Nuri on Nisan 13th, 2009 at 12:15

Siteniz gerçekten çok güzel aradığım herşeyi buldum çok teşekkür ederim.

Nuri on Nisan 13th, 2009 at 12:17

Siteniz gerçekten çok güzel aradığım herşeyi buldum çok teşekkür ederim.

damla on Nisan 14th, 2009 at 17:28

Bence süper bir site aradığım herşey var bu sitede harika.

Türkiz aydın on Nisan 16th, 2009 at 14:15

Bence çok güzel bir site böylece ödevimi yapacağım.Başarılar dilerim…

nurdan on Nisan 16th, 2009 at 16:58

Sitenizi cok beğendim fakat biraz uzun geldi. Resimlerle desteklense cok daha güzel olabilirdi yine de teşekkürler.

melike on Nisan 17th, 2009 at 14:47

Ya ben coğrafi keşiflerde coğrafyayı aradım ama hiç birşey yok burada.

*merfe* on Nisan 19th, 2009 at 17:45

Bence site güzel yapılmış ama istediğimi bulamıyorum 2 saat aramak zorunda kalıyorum işte bu kötü sitenin bir bölümüne derslerin ismini yazsanız konumuzu daha kolay buluruz… Lütfen uyarımı dikkate alın.

komik_çocuk on Nisan 19th, 2009 at 18:08

Vallaha bu benim proje ödevim eğer yüz alırsam bu siteye helal olsun. :)

semih on Nisan 20th, 2009 at 14:40

Site gerçekten güzelmiş tebrik ederim. =)

fatmanur on Nisan 20th, 2009 at 19:14

Süper bir site performans ödevlerimden bu site sayesinde 100 aldım.

yasin on Nisan 21st, 2009 at 09:13

Siteniz muhteşem bişey arkdaşlarımıza da bu siteleri gösterelim onlarda bundan yaralansınlar çok iyi.

esen on Nisan 21st, 2009 at 17:13

Evet süper ama avrupaya etkileri nerde.

mehmet on Nisan 27th, 2009 at 14:01

Teşekkürler ama gülizar arkadaşıma katılıyorum çok uzun.Bunu yazmam gerekiyor.

sena on Nisan 27th, 2009 at 15:06

Siteniz çok güzel olmuş ödevimi buldum.Teşekkür ederim.

şükran on Nisan 28th, 2009 at 13:43

Bence başka dersler içinde yapı mesela matematik o zaman bizlere daha çok yardımcı olursunuz.

gülşah on Nisan 29th, 2009 at 14:18

Sitenizi beğendim ama resim yook olsa süper olabilr.

merve on Nisan 29th, 2009 at 14:37

Sitenizi okadar çok beğenmedim.Ama görselli olsa daha iyi olurdu diye düşünüyorum.okullarda verilen bilgilerden çok daha farklı doğrusu aradığım gibi bilgi bulamadım.Yinede emekleriniz için teşekkürler.

Allahın sıradan kulu on Mayıs 1st, 2009 at 19:17

Selamun Aleyküm pek gezmedim ama yorumlara bakılırsa güzel bir site iyi günler ALLAHA emanet olun.

mustafa on Mayıs 10th, 2009 at 21:13

Çok güzel olmuş sağ ol bu ödevden 100 alırsam bütün arkadaşlara önerecem.

gülizar on Mayıs 12th, 2009 at 19:26

Bencede çok güzel ama uzun diye çıkarmadım.Yazmadım ama bu bilgiler kitapta olduğu için olmadı.

GÜLÜSTAN on Mayıs 13th, 2009 at 18:31

Sitenizi beğendik aradıklarımın hepsi var çok teşekkürler… :D

raziye on Mayıs 13th, 2009 at 17:39

Çok güzel olmuş başarılarınızın devamını DİLERİM.

gülcan on Mayıs 14th, 2009 at 15:11

Siteniz güzel fakat istediğim konu yok istediğim konu ise yaşayan demokrasi kısa zamanda yüklerseniz sevinirim.

beyza on Mayıs 17th, 2009 at 14:30

Valla sağ olun sayenizde yaptım bu ödevi yoksa arıcaktım 2 saat kim yaptıysa sağ olsun.

oya on Mayıs 20th, 2009 at 18:11

Sitenizi çok begendim ödevimi yaptım fakat hoca ne not verdi bilmiyorum ona göre degerlendiricem sizi hocalar daha iyi bilir neyin ne oldugunu çünkü.

kargül on Mayıs 27th, 2009 at 17:03

Bu site ile ilgili yorumum ben ne yapacam ben bir aldım allah kahretsin.

Rabiş on Haziran 3rd, 2009 at 18:40

Çoook sevdim bu siteyi hem çok güzel hem de detaylı anlatmış.Aradığım konuyu hemen bulup anladım.
Teşekkürler…

ela on Kasım 23rd, 2009 at 20:43

Sitenizi çok beğendim çok yardımcı oldu bana 100 bekliyorum…. :-)

Ömercan on Kasım 25th, 2009 at 09:59

Sağ olun çok güzel olmuş aradığım şey bu.

aslı on Aralık 11th, 2009 at 22:04

Coğrafi keşiflerin nedenlerini ve sonuçlarını açıklarsanız sevinirim kitaptan baktım coğrafi keşiflerin sonuçları yoktu internete giriyim dedim bu site güzel site dediler ama ben bu sitenizi beyenmedim çünkü istediğim konular yok lütfen rica ediyorum istediğim konuları koyun istediğim konu coğrafya belgesinin düzelişi keşiflerin nedenleri keşiflerin sonuçları ödevimi yapmam için acil koyunn.

sıla on Aralık 17th, 2009 at 09:10

Gayette güzel aradım ve buldum hemen tşkler fotoda olsadı yinede iyi olurdu…

elif on Aralık 29th, 2009 at 21:39

Site gerçekten güzel olmuş fakat coğrafi keşiflerle ilgili bir kaç test sorusu bulundurmalısınız..

hasibe nur on Ocak 4th, 2010 at 15:54

Valla ne diyim ? bilmem.Çok güzel benim araştırma ödevim vardı çok güzel oldu …

Su on Ocak 5th, 2010 at 10:05

Site güzel ama resimde istiyorum.

büşra on Ocak 6th, 2010 at 20:55

Ya arkadaşlarrr artık kim ilgileniyorsaa bana “kanuni sultan süleymen döneminde gerçekleştirilen hint deniz seferini coğrafi keşiflerin osmanlı devletine etkileri açısından araştırınız” konusunu lüften bilen yapabilecek olan varsa hafta sonuna kadar yazsınn ne olur bulamıyorumm. Araştırdım kaç kezz…

çağrı on Ocak 9th, 2010 at 20:45

Çok teşkkür ederin çok işime yaradı. Sevgilerle.
Çağrı

çağrı on Ocak 9th, 2010 at 20:43

Çok sağolun çok işime yarayacak.

canser on Şubat 5th, 2010 at 16:21

Gerçekten çok güzel bir site hoca ödev verdiğinde direk buraya giriyorum hiç araştrmadan çok başarılı bir site.

zıyaretci on Şubat 8th, 2010 at 20:55

Tşk. cok gzl emeğinize sağlık bnde basarılarınızın devamını diliyorum bnmde coğrafi keşifler harıtası yapmam lazım biraz zor burdan da yararlancam sağ olunn…

buse on Şubat 18th, 2010 at 13:44

Sizi başarılarınızdan dolayı kutlar, başarılarınızın devamını dilerim.

şeyma on Şubat 18th, 2010 at 15:23

Bence harika mutlaka herkes yararlanmalı.

bedriye on Şubat 20th, 2010 at 10:51

Çok güzel uzun amma gerekli bilgiler mevcut tabi bazı sorularımın ceveplarını alamadım ama yinede güzel bir site teşekkürler.

Mert Atagül on Şubat 22nd, 2010 at 17:49

Gerçekten çok teşekkür ederim ilk kez girdim siteye artık ödevlerimde burdan yararlanacağım …

asıkusandıran on Şubat 23rd, 2010 at 17:06

Çok güzel herkes faydalansın bence.

büşra on Şubat 24th, 2010 at 13:38

Coğrafi keşifler haritasının olmasını isterim.

büşra on Şubat 24th, 2010 at 18:56

Bence iyi bir site sosyal ve tarih ödevlerimi buradan yaralanıyorum başarılar.

sevda on Şubat 24th, 2010 at 20:21

Bu keşiflerde dedemde vardı hatta beraber gitik onun kalbine indi için öldü.

kuslak on Şubat 25th, 2010 at 19:29

Harika ama ben daha iyi ayrıntı arıyorum…

berrak :) on Şubat 27th, 2010 at 20:43

Çok güzell yaşasın 100 aldım… Çok güzel olmuş.

merve on Mart 2nd, 2010 at 16:49

Gerçekten çok güzel site hazırlamışşınız başarıların devamını dilerim.

Kubilay on Mart 9th, 2010 at 20:11

Yıllık ödevim için çok iyi oldu.. İlginiz için teşekkürler..

Defne on Mart 11th, 2010 at 15:17

Çok güzel olmuş kutlarım.

nur on Mart 14th, 2010 at 12:03

Çok güzel olmuş bence daha açık yazılmış soru olsa iyi olurdu.

tugce on Mart 16th, 2010 at 13:16

Ben de inşallah 100 alacağım(!) ödevimden. Ben pano olarak yapacağım ama bu bilgiler bana çok yardımcı olacak. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım. İyi çalışmalar dilerim. (Bana kalsa kısacık yazardım ama site yönetimi “yayımlanmaz” demiş e ne yapalım yazdık artık böyle.)

elvan on Mart 21st, 2010 at 14:00

Çok güzel olmuş kim hazırlamışsa gerçekten çok güzel.

fatma on Mart 22nd, 2010 at 13:14

Fazla ayrıntı yok biraz daha ayrıntı olmasını istiyorum.

mervenur on Mart 26th, 2010 at 15:44

Ben bu steyi çok beğendim.arkadaşımın da işine yarıyor ödevlerimizi buradan yapabiliyoruz.

yasemin on Mart 27th, 2010 at 11:00

Ya süper ama kısa bir de resim yok koyun biraz ya resimleri ayrıntı kısaymış çok hoca diyor.

tarık on Mart 28th, 2010 at 11:13

Çok güzel öğretmen 100 verdi başarılarınızın devamın dilerim.

elano on Mart 28th, 2010 at 18:56

Çok saçma bir site ve gereksiz buldum wikipediden yaparım ödevı daha iyi. :-)

Mirac on Mart 30th, 2010 at 18:16

Elinize sağlık süper olmuş şu anda performan ödevimi yapıyorum çoook sağ olun.

sevgi on Nisan 2nd, 2010 at 18:02

Sitenizi çok begendim ama test koyarsanız daha iyi olur… :-)

ımm Esma nur on Nisan 4th, 2010 at 22:35

Siteniz çok güzell çok işiime yaradı teşekkür ederim…

aylin on Nisan 5th, 2010 at 19:34

Gerçekten güzel bir sunum olmuş ama bazı bilgiler iki defa ya da aynı bilgi değişik değişik maddelerde sanki farklı bir bilgiymiş gibi yazılmış. Bu konuya dikkat edilse iyi olur..

dLk_.. on Nisan 8th, 2010 at 00:04

Bu konu benim dönem ödevimdi. Gerekli konuları araştırmalarımın hepsini burada buldum çook teşekkür ederim ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN çok yardımı olacak bu bilgilerin bana.

mervişş on Nisan 8th, 2010 at 19:14

Gerçekten çok güzel şeyler var ödevime baya yarıcak. Fakat resimli olsaydı daha iyi olurduu.

feyza on Nisan 10th, 2010 at 10:10

Ben çok beğendim bu siteyiperformans ödevimdende 100 alabilirim.Teşekkürler bilgicik…

seda on Nisan 15th, 2010 at 19:33

Çook yardımcı oldu gerçekten çok detaylı olarak açıklamışlar başarılarının devamını diliyorum.

seda on Nisan 15th, 2010 at 19:36

Ben de büyük ihtimalle 100 alırım çünkü konular çok detaylı ve güzel açıklanmış süper bir siteymiş çook beğendim diğer derslerimdede yardımcı olabilir diye düşünüorum. Başarıların devamını diliyorum.

ayşe on Nisan 15th, 2010 at 21:18

Bu site çok güzel bir site.Herkes coğrafi keşifleri burdan yapabilir.Herkes arkadaşlarına önersin ,bende önericem bu sayede hem bu sitenin hayranları artacak hemde herkes ödevlerini yapabilecek.

mehmet on Nisan 19th, 2010 at 16:08

Çok güzel bir site olmuş fakat resim yok eğer resim işini hallederseniz daha güzel olacak inşallah.

sena on Nisan 19th, 2010 at 17:43

Çok iyi işime çok yaradı sağ olun.

ayşe on Nisan 22nd, 2010 at 11:43

Çok güzel bir site.Herkesin bu siteden yararlanmasını isterim.

ayşe on Nisan 22nd, 2010 at 11:44

Çok güzel bir site.

binnaz on Nisan 25th, 2010 at 10:26

Bundan sonra bütün ödevlerimi burda yapıcam gercekten çok güzel. :-)

irem on Nisan 28th, 2010 at 20:50

Güzel bir site ödevimde de çok işe yaradı. :D

irem on Nisan 29th, 2010 at 14:06

Çok güzel anlatılmış sosyal proje ödevimden 100 alacağım.

yasin on Nisan 30th, 2010 at 21:04

Çok güzel olmuş harika bir siteniz var.

furkan on Mayıs 5th, 2010 at 14:27

Ben bu siteyi çok sevdim böyle devam edin.

şeyma on Mayıs 7th, 2010 at 12:12

Gerçekten çok yararlı bir site.Benim de işime çok ama çok yarayacak bir site…

kubra on Mayıs 9th, 2010 at 16:29

Harika bir siteniz var çok beğendim tşk ederim.

şeyma on Mayıs 11th, 2010 at 12:05

Çok güzel olmuş harika bir siteniz var.

nehir on Mayıs 12th, 2010 at 08:35

Çok güzel bir site ödevimi hemen buldum.

aysenr on Mayıs 13th, 2010 at 18:57

Cok güzel bir siteniz var.Cok memnun kaldım gercektenn..

nisa on Mayıs 25th, 2010 at 15:57

Süper siteniz var ama daha ileri doğru olabilirdi.Yani kaşifler olabilirdi ama güzel bence bravo…

hatice on Ekim 30th, 2010 at 13:23

Site gerçekten çok yararlı hazırlayanlara çok çok teşekkür ediyorum.

selen on Kasım 8th, 2010 at 17:14

Çok güzel bir siteniz var arkadaşlarımve ben performans ödevimi rahatlıkla yaptık sağ olun. :D

hatice on Kasım 8th, 2010 at 20:40

Ödevimde çok yardımcı oldu çok teşekkür ederim.

hasan on Kasım 30th, 2010 at 16:01

Ya bence çok yararlı bir site ve bilgilenderici amaçlıdır diye düşünüyorum.

hasan on Kasım 30th, 2010 at 16:02

Bence çok yararlı bir site.

dilra on Kasım 30th, 2010 at 20:38

Çook güzeldi tarih performans ödevinden 100 aldım sağolun.

nesil on Aralık 2nd, 2010 at 19:04

Bence mükemmel bir site emeği geçen herkeze teşekkürler.

esma on Aralık 19th, 2010 at 13:03

Çok teşekkür ediyorum inatçı öğretmene karşı güzel bir ödev olacak

liva on Aralık 19th, 2010 at 15:51

Çok teşekkürler gerçekten çok iyi bve yararlı bir site olmuş.Ödevimi yapmamda bana çok yararlı oldu.Tekrardan teşekkürler.

FIRAT on Aralık 20th, 2010 at 20:13

Site gerçekten çok güzel.Siteyi tasarlayanları tebrik ederim.

ece on Aralık 21st, 2010 at 19:28

Ya keşke haritada olsa.

tuba on Aralık 29th, 2010 at 14:15

Çok güzel bir site çok teşekür ederim.

buse on Ocak 2nd, 2011 at 14:01

Gerçektende çok güzel ve yararlı bir siteniz var sağolun ödevimi rahatlıkla yaptım. :)

İsa on Ocak 2nd, 2011 at 17:01

Kubra ve Şeyma’ya katılıyorum güzel bir site…

belen= on Ocak 4th, 2011 at 18:56

Harika bir site gerçekten bu sitenin sahiplerine çok tşk ederim. =)

………….. on Ocak 9th, 2011 at 18:51

Çok sağolun çok güzel siteniz var teşekkürler.

merve on Ocak 24th, 2011 at 17:22

Benim işime yaradı. Güzelmiş.

hazan on Şubat 16th, 2011 at 20:25

Süper bir site gerekli olan herşey var… Teşekkürler. :)

PeLin. on Şubat 17th, 2011 at 16:31

Sosyalden sunumum vardı. Çok işime yaradı. Teşekkürler. :)

.._____.. on Şubat 18th, 2011 at 20:56

Çok işime yaradı.Sağolun Varolun NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE.

birkan on Şubat 19th, 2011 at 17:26

Süper bir site sosyalden performansım vardı çok korkuyordum ama artık korkmuyorum. :D

PeLin. on Şubat 19th, 2011 at 18:39

Aslında keşke resimde koysaydınız. :(

Fehmi on Şubat 21st, 2011 at 19:46

Pelin Resim bulursan banada yardımcı olur musun ?

gamze on Şubat 23rd, 2011 at 15:42

sayenizde sosyal ödevimden iırlal hazeyi bir puan alıcam çok güzmışşınız yalnız resim olseaydı daha çok güzl olucaktıe

gamze on Şubat 24th, 2011 at 16:06

çok güzel bir site bnm çk işime yaradı çk çk teşekkür ederim

gamze on Şubat 24th, 2011 at 16:09

Bu site çok güzelmiş benim işime çok yaradı, çok teşekkür ederim.

Birolcan on Mart 1st, 2011 at 19:27

Çok işime yaradı daha çok proje performans ödevikoyarsanız daha herkez bakar

CeReN.* on Mart 8th, 2011 at 17:27

teşekkürler sınıf içi performansım 100 :D iyi ki bu site var ;)

mehmetcan on Mart 8th, 2011 at 21:27

Çok güzel bir site site sahiplerine çok teşekkürler. :)

öznr on Mart 8th, 2011 at 23:51

güzel

merve on Mart 17th, 2011 at 21:01

Ya allahım yarabbim ya bukadar az mı olur ya insan biraz fazla bilgi koyar.

Bengi on Mart 22nd, 2011 at 22:26

Çok teşekkür ederim beni çok işime yaradı sağolun :) :D

ahmet on Mart 28th, 2011 at 15:05

çok güzel bir site allah razı olsun süper yazılıya hazırlık için.

slnn:)) on Mart 28th, 2011 at 15:36

Bencede bilgiler güzel, fakat bilgileri kendimizin bulması daha güzel olmaz mı? Ödevi arayaıp bulanlara haksızlık oluyor. lütfen böyle yapmayalım.

havva on Mart 30th, 2011 at 18:12

Böyle bilgi mi olurmuş ya insan açık açık net bir şekilde yazar çok kısıtlı bu bilgiler.

özge on Nisan 12th, 2011 at 17:09

Çok güzel bilgiler içeriyor ama resim eklenseydi keşke sosyal bilgiler ödevime çok yardımcı oldu, hazırlayanlara çok teşekkürler.

damla on Nisan 12th, 2011 at 18:22

Sağ olun benim işime yaradı bu siteyi hazırlayana çok teşekkür edrim. :))

Anonim on Nisan 13th, 2011 at 17:49

Muhteşem bir site herkese teşekkürler. :)

Esin on Nisan 17th, 2011 at 19:15

Çok güzel bir site aradığımı buldum teşşekkür ederim hazırlayana. :)

Misafir007 on Nisan 19th, 2011 at 19:47

Gerçekten çok güzel bir site proje ödevime çok faydası dokundu!

Emeğinize Sağlık!

Misafir on Nisan 20th, 2011 at 19:39

Çok güzel olmuş.

FIRAT on Nisan 24th, 2011 at 13:31

Valla ben bu siteyi çok beğendimm bazen 2 saat arasın istediğin bir şeyi bulamazsın arkadaşlar herşey burda dinden tut okula kadarr herkese öneririmm ha bu arada çok güldümm fıkrakarda şahane. :))

açelya on Nisan 24th, 2011 at 17:12

Gerçekten çok güzel bir site.Benim çok işime yaradı çok güzel bilgiler var ve benim çok işime yaradı.SInava çalışıyordum çok teşekkür ederim.

cemre on Nisan 25th, 2011 at 18:32

Bazı sitelerde bu konu ile yanlış bilgi veriliyor ama sizikiler çok doğru bazen bu siteden de yararlanıyorum. Teşekkürler herkeze. (:

eda on Nisan 26th, 2011 at 16:19

Çok teşekkür ederiimmm bu siteden ödevimi yaptım öğretmen bana yüz verdi çok güzel bilgiler var hazırlayanlara tesekkür ederimm.

ali on Nisan 27th, 2011 at 09:31

Çok güzel bir site sosyal bilkgiler performansıma cok yardımcı oldu ama keşke resimde olsaydı.Teşekürler.

SAYGIN on Nisan 29th, 2011 at 17:53

çok ama çook güzel bir site bana çok yardımcı oldu inşallah 100 alırım bu siteyi yapanlara çok teşekkür ediyorum. :)

özüm on Mayıs 16th, 2011 at 18:16

Bu siteyi yapanlara çok teşekkür ediyorum bizim gıcık öğretmenimiz ilk 100 puanını bana verecek gibi.

gizem on Kasım 9th, 2011 at 11:59

bu sayfayı yapanlara tesekkurlerimi sunarım onların sayesinde 100 aldım!!!

yeter on Aralık 13th, 2011 at 17:45

bu siteyi yapandan ALLAH razı olsun 100 aldım

ali on Aralık 17th, 2011 at 17:19

Çok güzelbir site.

ali on Aralık 17th, 2011 at 17:20

çok güzel nir site

Çağla on Aralık 5th, 2012 at 21:48

Çok güzel bilgiler var inşallah 100 alırım ama bir soru sorucam bu bilgiler kaçıncı sınıf için? Ben 7. sınıftayım.

kübra on Mart 13th, 2013 at 16:55

bu site çok iyi oldu bence onun sayesinde 100 aldım

aslıhan kofoğlu on Nisan 3rd, 2013 at 14:59

bence çoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooook güzel bir site hoca bana 100 verdi ve portakallarım sulandı

mehmet on Nisan 25th, 2013 at 19:59

kaç saate yazılır

Yazı Detayı