Ana Sayfa » Hz. Peygamber'in Hayatı » İslamiyet » Hz. Muhammedin Çocukluk Dönemi
177


Hz. Muhammed’in Çocukluk Dönemi

” Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik”.
(el-Enbiyâ Sûresi, 107)


l- (S.A.S)’İN ÇOCUKLUK DÖNEMİ

1- DOĞUMU:

Hz. Muhammed (s.a.s.) Milâddan sonra 571 senesi, Fil Yılı’nda, 12 Rebiülevvel (20 Nisan) pazartesi gecesi sabaha karşı, ’nin doğusunda bulunan “Hâşimoğulları Mahallesi”nde, babasından kendisine mirâs kalan evde doğdu. Arapların takvim başı olarak kullandıkları “Fil Vak’ası”, Peygamberimiz (s.a.s.)’in doğumundan 52 gün kadar önce olmuştu.(18)

Abdülmuttalib, torununun doğumu şerefine verdiği ziyâfette çocuğun adını soranlara:

“Muhammed adını verdim. Dilerim ki, gökte Hakk, yeryüzünde halk, O’nu hayırla yâdetsinler…” cevâbını verdi.

Annesi de “Ahmed” dedi. (Muhammed, üstünlük ve meziyetleri anılarak çok çok övülüp senâ edilen; Ahmed de Cenab-ı Hakk’ı yüce sıfatları ile öven, hamdeden kimse demektir.(19) İslâm târihçileri, Peygamberimiz (s.a.s.)’in doğduğu gece bir takım olağanüstü olayların meydana geldiğini naklederler. O gece İran Kisrâsı (Hükümdarı)’nın Medâyin şehrindeki sarayının 14 sütûnu yıkılmış, mecûsîlerin İran’da Istahrâbat şehrinde bin yıldan beri yanmakta olan “ateşgede”leri sönmüş, Sâve (Taberiyye) gölü yere batmış, bin yıldan beri kurumuş olan Semâve deresi’nin suları taşmış, mecûsîlerin büyük bilgini Mûdibân korkunç bir rüya görmüş, Kâbe’deki putların yüz üstü devrildikleri görülmüştü. Gerçekten O’nun doğması ile bütün dünyada hüküm sürmekte olan cehâlet ve küfür ateşi sönmüş, putperestlik yıkılmış, zulmün baskısı son bulmuştur.

2- SOYU (NESEBİ)

Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.s.)’in babası, Abdülmuttalib’in oğlu Abdullah; annesi ise Vehb’in kızı Âmine’dir. Babası Abdullah, Kureyş Kabîlesinin Hâşimoğulları kolundan, annesi Âmine ise Zühreoğulları kolundandır. Her ikisinin soyu, bir kaç batın yukarıda, “Kilâb”da birleşmektedir. Her ikisi de Mekke’lidir.

(s.a.s.) Efendimiz, Hz.İbrâhim’in büyük oğlu Hz. İsmâil’in neslindendir. Soyu Adnân’a kadar kesintisiz bellidir.(20) Adnân ile Hz.İsmâil arasındaki batınların sayısında neseb bilginleri ihtilâf etmişlerdir.(21)
Peygamber (s.a.s.) Efendimizin soyu, çok temiz ve çok şerefli bir neseb zinciridir. Bir hadisi şerifte Rasûl-i Ekrem Efendimiz:

“Ben devirden devire, (nesilden nesile, âileden âileye) seçilerek intikal eden Âdemoğulları soylarının en temizinden naklolundum, sonunda içinde bulunduğum ‘Hâşimoğulları’ âilesinden neş’et ettim”, buyurmuştur.(22)

Diğer bir hadisi şerifte bu seçilme işi şöyle anlatılmıştır.

, Hz İbrâhim’in oğullarından Hz. İsmâil’i, İsmâiloğullarından Kinâneoğullarını, Kinâneoğullarından Kureyşi, Kureyşden Hâşimoğul-larını, Hâşimoğullarından da beni seçmiştir.” (23)

Bir başka hadis-i şerifinde de Rasûl�i Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuştur:

“Allah beni, dâima helâl babaların sulbünden, temiz anaların rahmine naklederek, sonunda babamla annemden ızhâr etti. Âdem’den, anne-babama gelinceye kadarki nesebim içinde nikâhsız birleşen olmamıştır”. (24)

Hz. Muhammed (s.a.s.)’in doğumundan iki ay kadar önce babası Abdullah, Suriye seyâhatinden dönerken Yesrib ()’de hastalanarak 25 yaşında vefât etmiş ve orada defnedilmişti. Peygamberimiz (s.a.s.)’e, babasından mirâs olarak beş deve, bir sürü koyun, doğduğu ev ve künyesi Ümmü Eymen olan Habeşli Bereke adlı bir câriye kalmıştır.(25)

3- HZ. MUHAMMED (S.A.S.) SÜT ANNE YANINDA

Başlangıçta çocuğu (3 veya 7 gün) annesi Âmine emzirdi.(26) Sütü yetmediği için, daha sonra amcası Ebû Leheb’in azatlı câriyesi Süveybe tarafından emzirildi.(27)

Fakat Hz. Muhammed (s.a.s.)’in devamlı süt annesi Hevâzin Kabîlesinin Sa’doğlulları kolundan Halîme oldu.

Mekke’nin havası ağır olduğu için, Mekkeliler yeni doğan çocuklarını çölden gelen süt annelere verirlerdi. Çöl ikliminde çocuklar hem daha gürbüz yetişiyor, hem de bozulmamış (fasih) Arapça öğreniyorlardı. Hz. Muhammed (s.a.s.)’de bu âdete göre süt annesi Halîme’ye verildi. Halîme, yetim bir çocuğu emzirmenin kârlı bir iş olmayacağı düşüncesiyle, başlangıçta tereddüt göstermişse de, daha sonra bu çocuğun evlerine uğur ve bereket getirdiğini görmüş ve O’nu öz çocuklarından daha çok sevmiştir. Süt kardeşi Şeyma da bakımında annesine yardımcı olmuştur.(28)

Hz.Muhammed (s.a.s.) süt annesi ve süt kardeşleri ile sonraki yıllarda dâima ilgilenmiştir. Halîme kendisini ziyârete geldiği zaman onu “anacığım” diyerek karşılamış, altına elbisesini yayarak, saygı göstermiştir.(29)

Hz. Muhammed (s.a.s.) dört yaşına kadar, süt annesinin yanında çölde kaldı. Dört yaşında Halîme çocuğu Mekke’ye götürerek annesine teslim etti. İslâm târihçileri, bu esnada “şakk-ı sadr” (göğüs açma) olayının meydana geldiğini, çocukta görülen bu gibi olağanüstü hallerin Halîme’yi endişelendirdiğini, bu yüzden çocuğu annesine teslime mecbûr kaldığını naklederler.(30)

4- MEDİNE ZİYÂRETİ

Hz. Muhammed (s.a.s.) dört yaşından altı yaşına kadar, öz annesi Âmine ile kaldı, O’nun şefkat ve ihtimâmı ile yetişip büyüdü. Altı yaşında iken, babasının Medine’de bulunan kabrini ziyâret etmek üzere, annesi ve sadık hizmetçileri Ümmü Eymen’le beraber Medine’ye gittiler. Medine’deki akrabaları Neccâroğullarında bir ay kadar misâfir kaldılar. Dönüşte, Medine’nin 23 mil güneyinde Ebvâ Köyü’nde Âmine hastalandı.(31) Henüz doğmadan babasından yetim kalmış olan Hz. Muhammed (s.a.s.) altı yaşında iken annesinden de öksüz kalıyordu. Bu acıyı bütün varlığı ile hisseden anne, oğlunu şefkat dolu gözlerle süzdü. Bağrına basıp uzun uzun öptü.

Masûm yüzüne bakarak

“Her yeni eskiyecek, her fâni yok olup gidecek,
Ben de öleceğim, fakat buna gam yemem,

Namımı ebedi kılacak hayırlı bir halef bırakıyorum…” anlamına bir şiir söyledi. Bu sözlerden sonra vefât etti.(32)

Annesinin ölümünden sonra çocuğu Ümmü Eymen Mekke’ye götürüp dedesi Abdülmuttalib’e teslim etti.

Altı yaşından sekiz yaşına kadar, çocuğa dedesi Abdülmuttalib baktı. Abdülmuttalib seksen yaşını geçmiş bir ihtiyârdı. Peygamber (s.a.s.) Efendimiz sekiz yaşında iken dedesi de öldü. Ölürken, on oğlu içinden Hz. Muhammed (s.a.s.) Efendimizin yetiştirilmesini, öz amcası Ebû Tâlib’e bıraktı.(33/1)

Yıllar sonra, Hicret’in 6’ıncı yılı Hudeybiye Barışı dönüşünde Rasûlullah (s.a.s.) Efendimiz, annesinin kabrini ziyâret edip, teessürle gözyaşı döktü.

Annemin bana olan şefkatini hatırlayarak ağladım, buyurdu. (33/2)

BİR GECE
Ondört asır evvel, yine böyle bir geceydi,
Kumdan, ayın ondördü bir Öksüz çıkıverdi!
Lâkin, o ne hüsrândı ki: Hissetmedi gözler;
Kaç bin senedir, halbuki bekleşmedelerdi!
Nerden görecekler? Göremezlerdi tabiî
Bir kerre, zuhûr ettiği çöl, en sapa yerdi.
Bir kerre de, mâmûre-i dünyâ, o zamanlar.,
Buhranlar içindeydi, bugünden de beterdi.
Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta;
Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi!
Fevzâ bütün âfâkına sarmıştı zemînin.
Salgındı, bugün Şark’ı yıkan, tefrika derdi.
Derken büyümüş, kırkına gelmişti ki Öksüz,
Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi!
Bir nefhada insanlığı kurtardı O Mâsum,
Bir hamlede kayserleri, kisrâları serdi!
Aczin ki, ezilmekti bütün hakkı, dirildi;
Zulmün ki, zevâl aklına gelmezdi, geberdi!
Âlemlere rahmetti, evet, şer�i mübîni,
Şehbâlini, adl isteyenin yurduna gerdi.
Dünya neye sâhipse, O’nun vergisidir hep;
Medyûn O’na cem’iyyeti, medyûn O’na ferdi.
Medyûndur O mâsûm’a bütün bir beşeriyyet…
Yârab, bizi mahşerde bu ikrâr ile haşret.

Mehmed Âkif ERSOY

Rasûlüllah (s.a.s.) 1 Rebiülevvel 11 H./27 Mayıs 632 M. târihine rastlayan Pazartesi günü öğleden sonra vefât etmiştir. (Bkz. Tecrid Tercemesi,9/298 ve 11/5-6) Sahih hadislerde, Peygamber (s.a.s.) Efendimiz’in 63 yaşında vefât ettiği belirtilmiştir (Bkz. Tecrid Tercemesi, 9/298, Hadis No. 1442 ve 11/33, Hadis No.1671)

Rasûlüllah (s.a.s.)’in, Hz. Mâriye’den olan oğlu İbrâhim’in vefât ettiği gün, güneş tutulmuştu. (Bkz. Buhârî, 2/29-30; Tecrid Tercemesi, 3/428, Hadis No. 547) Mısır’lı Muhammed Felekî Paşa, yaptığı hesaplama ve araştırma sonucu, bu tutulma olayının, Milâdi 632 yılının 7 Ocak günü saat 8.30’a rastladığını tesbit etmiştir. Rasûlüllah (s.a.s.)’in vefâtı, 1 Rebiülevvel 11 H/27 Mayıs 632 M. Pazartesi günü olduğuna göre, Muhammed Felekî Paşa bu tarihten 63 kameri yıl geri giderek, Rasûlüllah (s.a.s.)’in doğumunun 9 Rebiülevvel/20 Nisan 571 veya 2 Rebiülevvel/13 Nisan 571 pazartesi olması gerektiği sonucuna varmıştır. (Bkz. Asr-ı Saadet 1/191).

Fetih Sûresinde bu ism’i şerif, ayrıca “Rasûlüllah” olarak vasıflanmıştır. Saf Sûresinin 6. âyetinde ise:
“Meryem oğlu İsâ: Ey İsrâiloğulları! Doğrusu ben, benden önce indirilen Tevrât’ı tasdik edici, benden sonra gelecek ve adı Ahmed olacak bir peygemberi de müjdeleyici olarak, Allah’ın size gönderilmiş bir peygemberiyim demişti…” buyrulmuştur.

Bu ayet-i celilede Hz. İsâ’nın, kendinden sonra “Ahmed” adında bir peygamberin geleceğini müjdelediği bildirilmektedir.

Bugün elimizde, Hz. İsâ’ya indirilen İncil’in orjinal nüshası bulunmayıp, ondan çok sonraki târihlerde kaleme alınmış muharref nüshalar bulunduğundan Hz. İsâ tarafından verilen bu müjdenin aslını bugünkü İncillerde aynen bulmak mümkün olmamaktadır. Ancak Yunanca’dan Türkçe’ye çevrilen Yuhanna İncili’nin 14. babı’nın 26 âyeti şöyledir:

“Baba’dan size göndereceğim “Tesellici”, “Babadan çıkan hakikat Ruhu geldiği zaman benim için o şehâdet edecektir.”

Burada geçen “Tesellici” kelimesi, İncilin Yunancasında “Faraklit” dir. İncil’in eski Arapça tercemelerinde bu kelime “Hammâd” veya “Hâmid” olarak terceme edilmiştir. Nitekim bir kısım Hıristiyan bilginleri de bu kelimeyi “Hammâd, yani çok hamd eden kimse olarak açıklamışlardır ki aşağı yukarı “Ahmed” anlamındadır.

İncil’deki “Faraklit” kelimesini “Tesellici” diye terceme etmiş de olsalar, Hz. İsâ ile Hz. Muhammed (s.a.s.) arasında bilinen bir peygamber bulunmadığına ve günümüze kadar da zuhûr etmediğine göre, Hz. İsâ’nın gönderileceğini bildirdiği “Tesellici” veya “Faraklit” Rasûlüllah (s.a.s.) den başka kim olabilir? (Bkz. Tecrid Tercemesi, 9/291-293, Hadis No: 1439 ve izâhı.)

Buhârî’nin Cübeyr b. Mut’ım’den rivâyetine göre, Hz. Peygamber (s.a.s)’in eski kutsal kitaplarda, eski ümmetlerce bilinen üç adı daha vardır: Mâhi, Hâşir, Âkıb. Bu konuda şöyle buyurmuştur:

“Bana âit beş yüce isim vardır. Ben Muhammed ve Ahmed’im. Ben Mâhi’yim, ki Allah benim (nübüvvetim)le küfrü izâle edecektir. Ben Hâşir’im ki (kıyamet gününde) insanlar benim ardımdan haşrolunacaklardır. Ben Âkib’im, Çünkü peygamberlerin sonuyum. (Buhârî 4/11;Tecrid Tercemesi, 9/291, Hadis No: 1439; Müslim, 4/1827, Hadis No: 2354. Rasûlüllah (s.a.s.)’in diğer isimleri için bkz. Tecrid Tercemesi, 9/291-294 ve 10/43)

Annesinin nesebi de şöyledir: Vehb, Abdümenâf, Zühre, Kilâb, Mürre… Görüldüğü üzere her iki tarafın nesebi Kilâb’da birleşmektedir. (İbn Hişam, 1/115)


II- HZ. MUHAMMED (S.A.S.)’İN GENÇLİK DÖNEMİ

1- EBÛ TÂLİB’İN HİMÂYESİ

Peygamberimizin hayâtının sekiz yaşından yirmibeş yaşına kadar olan dönemine “gençlik devresi” denilir. Bu devrede Rasûlullah (s.a.s.) amcası Ebû Tâlib’in yanında, onun himâyesi altında bulunmuştur.

Ebû Tâlib, zeki ve âlicenâb bir zâtdı. Zengin olmamakla beraber, asâleti ve âlicenâplığı sebebiyle herkesten saygı görüyordu. Yeğeni Hz. Muhammed’i çok seviyor, hiç yanından ayırmıyordu.

2- SEYÂHATLERi

a) Şam Seyâhati

Mekke iklimi zirâate elverişli olmadığından, Mekkeliler ticâretle uğraşırlar, çocuklarını da ticârete alıştırırlardı. Ticâret için kervanlarla, yazın Şam’a, kışın Yemen’e seyâhet ederlerdi. Ebû Tâlip de diğer Mekkeliler gibi kervan ticâreti yapıyordu. Bir defasında Şam’a giderken, Hz. Muhammed (s.a.s.)’e amcasından ayrılmak zor geldi; kendisini de yanında götürmesini istedi. Ebû Tâlib çok sevdiği yeğenini kırmadı. O’nu da kafileyle beraberinde götürdü. Bu esnâda henüz oniki yaşındaydı.

Şam’ın 90 km. kadar güneyinde Busrâ (Eski Şam) denilen kasabada “Bahîra” adında bir Hıristiyan râhibi vardı. Kasabaya uğrayan kervanlarla hiç ilgilenmediği halde, Hz. Muhammed (s.a.s.)’in içinde bulunduğu kervanı karşılayarak bütün kafileye bir ziyâfet verdi. Bahîra okuduğu kutsal kitaplardan edindiği bilgilerle, Hz Muhammed (s.a.s.)’in simâsından, O’nun istikbâlini sezmişti. O’nunla konuştu. Sorular sordu. Aldığı cevâplar, kanâatini kuvvetlendirdi. Şam yolculuğunun bu çocuk için tehlikeli olacağını düşündü. Ebû Tâlib’e:

-“Bu çocuk son Peygamber olacaktır. Şam Yahûdîleri içinde O’nun alâmet ve vasıflarını bilen kâhinler vardır. Tanırlarsa, ihânet ve kötülüklerinden korkulur. Bu çocuğu Şam’a götürmeyiniz…”dedi. Bu sözler üzerine Ebû Tâlib Şam’a gitmekten vazgeçti. Alışverişini burada bitirip, geri döndü.(34)

Son Peygamberin geleceği ve O’nun bir çok vasıfları Tevrât ve İncil’de bildirilmişti. Bu sebeple, Yahûdî ve Hristiyan bilginleri, O’nun alâmetlerini ve vasıflarını biliyorlardı. Hicretten sonra Müslüman olan Medineli Yahûdi âlimi Abdullah İbn Selâm’ın “Tevrat’ta Hz. Muhammed (s.a.s.) ve Hz. İsa (a.s.)’ın sıfatları vardır” dediğini, “Kütüb-i Sitte” denilen altı güvenilir hadis kitabından Tirmizi’nin es-Sünen’inde rivâyet edilmiştir.”(35)

Gülünç Bir İddiâ

Hz. Muhammed (s.a.s.)’in 12 yaşında yaptığı bu seyâhatta râhip Bahîra ile görüşmesini, bazı Hıristiyan yazarlar, Hıristiyanlığın bir zaferi gibi göstermek istemişler, Peygamberimiz (s.a.s.)’in bütün dinî esasları bu râhipten öğrendiğini iddia etmişlerdir.

Bu iddia son derece gülünç ve tutarsızdır. Oniki yaşındaki bir çocuğun, İslâm gibi mükemmel bir dinin esaslarını bir kaç saatlik görüşme esnâsında öğrenmesi mümkün değildir. Bu râhip bu esasları bilseydi, kendisi tebliğ ederdi. Eğer burada böyle bir konu konuşulsaydı, kafilenin gözü önünde yapılan bu konuşma ağızdan ağıza yayılırdı. Peygamberliğini ilân ettiği zaman inanmayanlar, “bunlar Bahîra’nın sözleri” demezler miydi? Üstelik İslâmiyet, Hıristiyanların “teslis” (üçlü tanrı sistemi) inancını tamâmen reddetmiş “Tevhid inancını” getirmiştir. Görüldüğü üzere, bu iddia son derece çürük ve çirkin bir iftirâdan başka bir şey değildir.

b) Yemen Seyâhati

Hz. Muhammed (s.a.s.) 17 yaşında iken de, diğer bir ticâret kafilesi ile amcalarından Zübeyr ve Abbâs’la birlikte Yemen’e gidip gelmiştir.(36)

3- FİCÂR SAVAŞINA KATILMASI

Müslümanlıktan önce (Câhiliyet Döneminde) Araplar arasında iç savaşlar eksik olmazdı. Yalnızca “Eşhür-i hurum” denilen dört ayda savaşmak haram sayılırdı. Bu dört ayda (Zilka’de, Zilhicce, Muharrem, Receb) savaş yapılacak olursa fâcirane sayıldığı için buna “Ficâr Savaşı” denirdi.

Kureyş kabîlesi ile Hevâzin kabîlesi arasında kan davası yüzünden bir savaş başlamış, dört yıl sürmüştü. Savaş, kan dökülmesi haram olan aylarda da devâm ettiği için “Ficâr Savaşı” denildi.

Peygamberimiz (s.a.s.) yirmi yaşlarında iken bu savaşa amcaları ile birlikte katıldı. Fakat kimseye ok atmamış, kimsenin kanını dökmemiştir. Sâdece karşı taraftan atılan okları toplayıp, amcalarına vermiştir.(37)


4- HILFU’L-FUDÛL CEMİYETİNDE ÜYELİĞİ

Uzun süren Ficâr savaşı esnâsında Mekke’de âsâyiş bozulmuş, can ve mal güvenliği kalmamıştı. Özellikle dışarıdan mal getiren yabancıların malları yağmalanıyordu.

Vâil oğlu Âs, Mekke’ye gelen Yemen’li bir tâcirin bütün malını gasbetmiş, haksız olarak elinden almıştı. Yemen’li, Ebû Kubeys dağına çıkarak uğradığı haksızlığa karşı, bütün kabîleleri yardıma çağırdı. Yemenlinin bu feryâdı üzerine Peygamberimiz (s.a.s.)’in amcası Zübeyr, Kureyşin bütün ileri gelenlerini çağırdı. Hâşimoğulları, Zühreoğulları, Esedoğulları, Temimoğulları, Abdülluzzaoğulları, Zübeyrin dâvetine icâbet ederek, Beni Temîm’den Cüd’ân oğlu Abdullah’ın evinde toplandılar.”Mekke’de zulmü önlemeğe yerli-yabancı hiç kimseye karşı haksızlık ettirmemeğe” karar verdiler. Haksızlığa uğrayan kimselere yardım edeceklerine yemin ettiler.

Yemenlinin hakkını Âs’tan alıp geri verdiler. Mekke’de âsâyişi yoluna koydular.

Vaktiyle, Cürhümîler zamanında Fadl b. Hâris,, Fudayl b. Vedâa ve Mufaddal b. Fedâle isimlerinde üç kabîle başkanı, kabîleleri ile toplanarak,”Mekke’de zulme meydan vermeyeceğiz, zayıfların hakkını adâlet üzere alacağız…”(38) diye yemin etmişlerdi. Onların bu yeminlerine “Hılfu’l-fudûl” (Fadılllar yemini) denilmişti. Cüd’ân oğlu Abdullah’ın evinde aynı konuda yapılan yemine de bu sebeple “Hılfu’l-fudûl” denildi.

Peygamberimiz (s.a.s.) 20 yaşında iken bu toplantıda amcaları ile beraber üye olarak bulundu. Bu cemiyetin çalışmalarından son derece memnun kaldığını Peygamberliğinden sonra: “İslâm’da da böyle bir cemiyete cağrılsam, yine icâbet ederim”, sözleriyle ifâde etmiştir.(39)

III- HZ. MUHAMMED (S.A.S.)’İN EVLİLİK DÖNEMİ

1- TİCÂRET HAYÂTI

Bütün Mekke’liler gibi Hz. Muhammed (s.a.s.) de amcasıyle birlikte ticâret yapıyordu. Gerek çocukluğunda, gerekse ticâret hayâtında, dürüstlüğü ile tanınmıştı. Sözünde durmadığı, yalan söylediği, başkalarına zarar verecek bir davranışta bulunduğu, bir kimseyi incittiği asla görülmemiş; dürüstlüğü dillere destan olmuştu. Bu yüzden Mekke’liler O’na “el-Emîn” (her konuda güvenilir kişi) diyorlardı. O’nun bu yüksek ahlâkını öğrenen Kureyşin zengin kadınlarından Hatice, kendisine sermâye vererek ticâret ortaklığı teklif etti. Böylece Peygamber (s.a.s.) ile Hatice arasında ticâret ortaklığı başladı.

2- HZ. HATİCE İLE EVLENMESİ

Kureyşin Esed oğulları kolundan Huveylid kızı Hatice zeki, dirâyetli, şeref ve asâlet sâhibi, 39-40 yaşlarında zengin ve güzel bir hanımdı. Daha önce iki defa evlenmiş ve dul kalmıştı. Kureyşin ileri gelenlerinden pek çok isteyenler olmuş, fakat hiç biri ile evlenmemişti. Güvendiği kimselere sermâye vererek ticâret ortaklığı yapıyor, böylece servetini artırıyordu. Yüksek ahlâk ve âli-cenâblığı sebebiyle, kendisine Müslümanlıktan önce “Tâhire” denildiği gibi, sonra da “Haticetü’l-Kübra” denilmiştir.

Hz. Hatice bir ticâret kafilesiyle Peygamberimiz (s.a.s.)’i Şam’a gönderdi. Kölesi Meysere’yi de hizmetine verdi. Fakat Hz. Peygamber (s.a.s.) Şam’a kadar gitmedi; malları Busra’da satarak geri döndü. Çünkü Bahîra’nın ölümünden sonra yerine geçen Râhip Nestûra da, Hz. Muhammed (s.a.s.)’in Şam’a gitmesini uygun bulmamıştı.(40)

Üç ay kadar sonra, Hz. Muhammed (s.a.s.) beklenilenin çok üzerinde kazanç elde ederek döndü. Hz. Hatice, bu büyük insanın emniyet, dürüstlük ve gayretine hayran oldu. Daha sonra araya vasıtalar girdi; evlenmeleri kararlaştırıldı. Bu esnâda Hz.Muhammed (s.a.s.) 25, Hz Hatice ise 40 yaşlarındaydı.(41)

Nikâh, Hatice’nin amcazâdesi, Varaka oğlu Nevfel tarafından Hz. Hatice’nin evinde kıyıldı. Ebû Tâlib ile Varaka birer hitâbede bulunarak, her iki âilenin üstünlük ve meziyetlerini dile getirdiler.(42) Esâsen, Hz. Peygamber (s.a.s.) ile Hz. Hatice’nin nesebleri Kusayy’da birleşir. Hz. Hatice’ye 20 dişi deve mehir verildi.(43) Nikâhtan sonra develer kesilerek dâvetlilere ziyâfet çekildi.

Evlenmelerinden sonra, Hz. Muhammed (s.a.s.), Hz. Hatice’nin evine geçti. Örnek ve mutlu bir âile yuvası kurdular. Hz. Hatice, Hz. Muhammed (s.a.s.)’e derin bir saygı ve sevgi ile bağlıydı. Peygamberliğinden önce olduğu gibi, Peygamberlik devrinde de en büyük yardımcısı oldu. Yüksek ve eşsiz ruhlu bir hanım olduğunu gösterdi.

Peygamberimiz (s.a.s.)’de ondan son derece memnundu. O devirde çok evlilik âdet olduğu ve bir çok teklifler aldığı ve aralarında yaş farkı da bulunduğu halde, onun üzerine evlenmedi; ölümünden sonra da onu hep hayırla andı.

3- HZ. PEYGAMBER (S.A.S)’İN ÇOCUKLARI

Peygamberimiz (s.a.s.)’in Hz. Hatice’den ikisi erkek, dördü kız olmak üzere sırasıyla, Kaasım, Zeyneb, Rukiyye, Ümmü Gülsüm, Fâtıma ve Abdullah adlarında altı çocuğu oldu. Arablarda ilk çocuğun adı ile künyelendirme âdet olduğundan Hz.Peygamber (s.a.s.)’e de “Ebü’l-Kaasım” denildi. Kaasım ile Abdullah küçük yaşta öldüler. Kızları büyüdüler. Fakat Fâtıma’dan başka hepsi de babalarından önce vefât ettiler. Yalnız Fâtıma, Peygamber (s.a.s.)’in vefâtından sonra altı ay daha yaşadı.

Rasûl-i Ekrem (s.a.s), kızlarının en büyüğü Zeyneb’i Ebu’l-Âs ile evlendirdi. Ebü’l Âs, Müslüman olmadığı için, Zeyneb’in hicretine izin vermemişti. Bedir Savaşında esir düştü. Zeyneb’i Medine’ye göndermek şartı ile serbest bırakıldı. Daha sonra Müslüman olarak Medine’ye geldi. Zeyneb’i tekrar aldı.(44)

Rukiyye ile Ümmü Gülsüm’ü, amcası Ebû Leheb’in oğullarından Utbe ve Uteybe ile evlendirmişti. İslâmiyetten sonra Ebû Leheb, Hz. Peygamber (s.a.s.)’e olan düşmanlığı sebebiyle oğullarına eşlerini boşamaları için baskı yaptı. Onlar boşadıktan sonra, Rasûlullah (s.a.s.) Rukiyye’yi Hz. Osman’la evlendirdi. Rukiyye’nin ölümünden sonra da Ümmü Gülsüm’ü nikâhladı. Bu yüzden Hz. Osman’a “iki nûr sâhibi” anlamına “Zi’n-nûreyn” denildi.

En küçük kızı Fâtıma’yı ise Hz. Ali ile evlendirdi. Hasan ve Hüseyin, Hz. Fâtıma’nın çocuklarıdır. Rasûl-i Ekrem (s.a.s.)’in nesli, Hz. Fâtıma ile devâm etmiştir.

Peygamberimiz (s.a.s.)’in Mısırlı eşi Mâriye’den de İbrâhim adlı bir oğlu olmuş, fakat Hicretin 10’uncu yılında henüz iki yaşına girmeden ölmüştür.


4- KÂBE’NİN TÂMİRİNDE HAKEMLİĞİ (605 M.)

Hz. İbrâhim ve Hz. İsmâil tarafından yapılmış olan Kâbe, geçen uzun asırlar içinde yağmur ve sel suları ile harabolmuş, tâmir edilmesi gerekmişti.

Kureyşliler, Kâbe binasını yıkarak, yeniden yapmaya karar verdiler. Yardımlar toplandı, gerekli malzeme temin edildi. Hz. İbrâhim’in yaptığı temele kadar yıkarak, duvarları yeniden örmeğe başladılar. Ancak; “Hacer-i Esved”i yerine koyma sırası gelince anlaşamadılar. Kureyş’in bütün kolları, bu şerefin kendilerine âit olmasını istiyordu. Anlaşmazlık dört gün sürdü, kan dökülmek üzereydi ki,(45) Kureyş’in en ihtiyarı Ebû Ümeyye veya Huzeyfe b. Muğîre”Harem kapısından ilk girecek zâtın hakem yapılarak, onun vereceği karara uyulmasını” teklif etti.(46) Bu teklif kabul edildi. Az sonra kapıdan Hz. Muhammed (s.a.s) girmişti. Buna o kadar sevindiler ki, “el-Emîn, el-Emîn, O’nun hakemliğine râzıyız…” diye bağrıştılar.Yanlarına gelince, durumu anlattılar.

Hz. Muhammed (s.a.s.), üzerine Hacer-i Esved-i koyduğu yaygının uçlarını Kureyşin ulularına tutturdu; hep berâber, konulacağı yere kadar taşıdılar. Hz. Peygamber (s.a.s.)’de taşı alıp yerine yerleştirdi. Anlaşmazlığın bu şekilde çözümlenmesi herkesi memnûn etti. Böylece büyük bir felâket önlenmiş oldu.(47)

Bu olay, Hz. Muhammed (s.a.s.)‘in zekâ ve dirâyeti yanında, O’nun Mekkeliler arasındaki sonsuz itibâr ve güvenini de göstermektedir. Bu esnâda Rasûl-i Ekrem (s.a.s.) 35 yaşında idi.

Kâbe’nin tâmirinde Hz. Peygamber (s.a.s.) de bizzât çalışmış, taş taşımış, hatta bu yüzden omuzları yara olmuştu. Bir defa, amcası Abbâs’ın sözüne uyarak, taş acıtmasın diye elbisesini omuzuna topladığında vücûdu açılıverince baygın halde yere düşmüştü. Rasûlullah (s.a.s.) o andan sonra hiç üryân görülmemiştir.(48)

 

|» “Peygamberimizin Hayatı” Sayfasına Dön! « |

 

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…İle Yorum Yap!
177 Yorum Bulunmaktadır
şerif on Kasım 14th, 2007 at 18:20

Bunları yazan kişiyi tebrik edrim.allah razı olsun

şerif on Kasım 14th, 2007 at 18:26
…….. on Kasım 14th, 2007 at 20:10

çok güzel olmuş beğendim ödevimde yardımcı olcak bana

…….. on Kasım 14th, 2007 at 20:11

ya güzel çok beğendim ödevimde yardımcı olacak

seda on Aralık 4th, 2007 at 20:55

bu siteden başka güzel site görmedim bütün bilgiler burda ödevimde yardımcı oldu +

göztepeli on Aralık 4th, 2007 at 22:16

ya sağ olun güzel olmuş ama özet şeklinde yokmuydu neyse genede çok yardımcı oldu

özge on Aralık 5th, 2007 at 21:10

çok güzel bir site süper işime yaradı yapana çook TEŞEKKÜRLER

serap on Aralık 5th, 2007 at 21:47

sağolun çok güzel hazırlamışsınız.çok yardımınız dokundu

melike on Aralık 6th, 2007 at 18:36

kim yazdıysa ellerine sağlık çok işime yaradı Allah razı olsun hazırlayan dan da yazandan da

aysun on Aralık 6th, 2007 at 19:08

güzel olmuş keşke biraz daha kısa olsaydı ama güzel olmuş.

sevgi on Aralık 11th, 2007 at 18:41

Teşekkür edrim yazana işime biraz yaradı ardığım gibi değil ama olsun yinede güzel olmuş siz neden arıyordunuz bunları ben ödev için siz acaba

busra on Aralık 13th, 2007 at 22:11

Keşke gençliğide olsaydı ama yinede güzel

sudenaz on Aralık 15th, 2007 at 17:17

çok hoş bir yazıydı ve ödevime yardımcı oldu teşekkürler :-)

Tamay on Aralık 17th, 2007 at 10:43

Valla süper olmuş en iyiside ÖDEVİME YARDIMCI OLDU…(Dinden Ödev Verildide)

sinem on Aralık 18th, 2007 at 19:46

hersey için sagulun

aydan on Aralık 21st, 2007 at 17:22

Muhammedin gençlik ve çocukluk hayatı yok

aydan on Aralık 21st, 2007 at 18:14

süpersinlz

AYÇA on Aralık 22nd, 2007 at 19:44

çok güzel mükemmel %100

ÖZGE on Aralık 23rd, 2007 at 13:03

SAYFANIZDAN ÇOK GÜZEL YARARLANDIM
DİLERİMKİ BU SAYFAYI HAZIRLAYAN ÇOK
BASARILI BİR İNSAN OLUR
SAYFANIZ İÇİN TESEKKÜRLER

ozan on Aralık 23rd, 2007 at 20:18

cok sağolun din dersinden ödevim wardı 40 sayfa sizin sayenizde yapıyorum…

casmin on Aralık 23rd, 2007 at 21:14

tşkkürler çok güzel

cemre on Aralık 24th, 2007 at 16:34

çok uzun olmuş ama işime yaradı tşk

didem on Aralık 25th, 2007 at 14:01

aradığım her bilgiyi burada bula biliyorum çok teşekkür ederim :-)

YASEMİN on Aralık 29th, 2007 at 21:13

DİN ÖDEVİMDEN 100 ALDIRDI TEŞEKKÜRLER

Oytun on Aralık 30th, 2007 at 10:14

Süper olmuş teşekkür ederim.Çok işime yaradı!

ceyda on Aralık 30th, 2007 at 10:45

Çok uzun olmuş ama çok çok güzel olmuş bayıldım. +hayret+

dilara on Aralık 30th, 2007 at 15:00

Biraz fazla uzun olmuş ama çok güzel olmuş

özüm on Ocak 2nd, 2008 at 17:58

bu site çooook güzel olmuş teşşkürler din sınavıma yaricakmı bakalım uzun olmuş olsun ama genede çook güzelllllllllll :-P

Oguzhan on Ocak 2nd, 2008 at 19:06

Din ödevimde 100 aldırdı çok sagolun +hayret+

ahmet on Ocak 3rd, 2008 at 22:12

allah razı olsun

lincoln on Ocak 5th, 2008 at 18:44

çok teşekkür ederim çok işime yaradı din ödevim için ama heralda biraz uzun olmuş yazana kadar ellerime kırap girdi ama çok güzel olmuş.

???? on Ocak 7th, 2008 at 21:17

çok güzel olmuş din ödevim için tam uygun +hayret+

***_BuRcU_*** on Ocak 8th, 2008 at 17:10

güzel olmuş haa bu arada sağ olun

yok on Ocak 8th, 2008 at 17:13

çok işime yaradı çok sağ olun yarına ödevim vardı sağ olunnn

hazal on Ocak 8th, 2008 at 19:26

BENCE BU SİTE ÇOK GÜZEL Bİ SİTE…ŞAŞIRDIM…HOŞÇAKALIN…!!!… :-)

İrem on Ocak 8th, 2008 at 21:57

İİİİİİİİİİİİ mütiş ama çok
uzun
olmazki böyle
ama işime yaradı saoğlun

gülçin ergül on Ocak 8th, 2008 at 22:10

çok güzel bayıldım. bizi seven herkeze teşür ediyorum.

şahan on Ocak 9th, 2008 at 15:56

çok teşkür bilmediğim baazı bilgileri öğrendim

cansel on Ocak 15th, 2008 at 00:11

:-) sağ olun ödevim vardı çok yardımcı oldu hoca 100 verdi sağ olun sizinle gurur duyuyorum…

DUDU on Ocak 22nd, 2008 at 13:27

ÇOK GÜZEL OLMUŞ ELLERİNİZE SAĞLIK ÇOK İŞİME YARADI TŞKR :-P

SOLAN GÜL on Ocak 22nd, 2008 at 13:36

SİTE GÜZELMİŞ ARTIK HEP BURDAYIM RAHATSIZ ETMESSEM ÇOK İŞİME YARADI SAĞ OLUN

ezgi on Ocak 26th, 2008 at 12:53

site cok işime yaradı siteyi çok beyendim müttiş

tayfun on Şubat 8th, 2008 at 18:14

Çok güzel olmuş.

MS on Şubat 10th, 2008 at 01:50

ELLerinize sağlık ilk önce bunda emeği geçen herkeze tşkrLer…

bekir on Şubat 11th, 2008 at 14:51

bence çok güzel olmuş ben çok beğendim yapanların eline koluna sağlık bence herkez okumalı allah rasulünü daha yakından tanımalı

çiğdem on Şubat 11th, 2008 at 18:56

çok uzzun ama çok güzel bence ödevime çok katkılı oldu

merve on Şubat 13th, 2008 at 16:10

bu site çok güzel arkadaşlara katılıyorum benim de işime yarıyor. uzun ama olsun. çok iyi bir şey yapmışsınız
bunu yapan herkese teşekkürler. derslerinizde allah yardımcınız olsun.

esma on Şubat 15th, 2008 at 01:00

çok beğendim bu site işime çooooook yaradı teşekkürler

dilara on Şubat 15th, 2008 at 13:10

bu site çok güzel işme yaradı öbür sitelerinde böyle olmasını isterim ama burda H.Z Muhanmed’in peygamber oluşu yok onuda ekleyin tamam mı?

burcu on Şubat 20th, 2008 at 19:10

siteniz çok güzel birsürü ödevime yardımcı çıktı diğer siteler gibi hertarafı reklemlarla dolu değil sade bir biçim çok teşekkürler

dilara on Şubat 21st, 2008 at 20:59

çok güzel site teşekkür ediyorum bu site yaptığınız için iyi günler

burcu on Şubat 24th, 2008 at 19:08

yaaaa ben hz.muhammedin savaşlarını bulamadım.her yerde aradım ama yok savaşlarını biliyorum ama tarihleri yok bilen varsa sölesin

büşra on Şubat 27th, 2008 at 19:33

ben büşra bu siteyi çok sevdim.herkes HZ. MUHAMMED DİN HAKKINDA BİLDİKLERİNİZİ YAZALIM MESALA =ALLAH HZ. MUHAMMED’İ YARATMASAYDI =HZ ADEM YARATILMAYACAKTI İLK BİLGİYİ BEN PAYLAŞTIM SİZİNDE ARAŞTIRMA YAPIP BURAYA YAZIP DİĞĞERLERİYLE PAYLAŞMANIZI İSTERİ

ece on Şubat 27th, 2008 at 23:15

ya şey biraz daha bilgi veremezmiyiz.Çünkü ben bu sitede istediğimi bulamadım.burada sadece doğumu var.Ben çocukluk ve gençlik yıllarınıda istiyorum.koyulursa sevinirim

ecem on Mart 2nd, 2008 at 20:58

ya ben hz.muhammedin çocukluk ve gençlik yıllarını istiyorum ama tek çocukluk yılları var.. öff

ece on Mart 2nd, 2008 at 21:10

çok beyendim ama ödevimle ilgili zor buldum. biraz daha bilgi verseniz çok sevinirim.ödevim vardı çıkardım .teşekkür

ırmak on Mart 3rd, 2008 at 18:19

ya çok beğendim ama biraz daha bilgi gerekli aradığım ödevi bulamadım off ama yinede ellerinize sağlık

gülşah on Mart 3rd, 2008 at 18:24

yaa güzel olmuş ama bizim hocamız bize 60 sayfa verdi ve hz muhammedin hayatı ile ilgli yaa başım dertte

kerem on Mart 10th, 2008 at 19:39

cok güzel iyi bir site ama cok uzun yazmışsınız ya

merve on Mart 10th, 2008 at 21:15

Çok güzel de… Biraz da geniş bilgi olamaz mı? Biraz zor buldum bilgiler de eksik.

cansu on Mart 18th, 2008 at 08:43

Ben çok bayendim aradığım ödevi buldum size çok ama çok teşekkür ederim.

ÖZGÜR on Mart 18th, 2008 at 13:45

allah bizi korusun arkadaşlar

hande on Mart 20th, 2008 at 19:38

çok güzel cok tesekkürler din yazılısından 100 aldım çok tesekkür ederim

ali on Mart 22nd, 2008 at 17:14

SİZE MİNNETTARIM ÖDEVİMDEN 100 ALCAĞIMA EMİNİ HER ZAMAN ÖDEVİİMİ BURDANN YAPICAM TEŞEKKÜRLER…

viktoriya on Mart 22nd, 2008 at 22:54

ben sitenizi çok beğendim tam istediğim gibi bir ödev yaptım hazırlayanların ellerinden öper teşekkür ederim

çağatay on Mart 25th, 2008 at 18:37

çok güzel bilgiler var çok tşkrler

çiğse on Mart 27th, 2008 at 15:46

allah bu siteyi yapandan binlerce razı olsun süper bir site ödevime yardım ettiğiniz için çok teşşekür ederim

eren on Mart 30th, 2008 at 20:56

Ay çok sağ olun yaa harika bir şey bu arkadaşlar sizin dediğiniz gibi proje ödevime çok yaradı peygamber efendimizin çocukluk hayatını araştırın demişti öğretmen ben de arıyodum burayı buldum ve de görseller de peygamber efendimizin ayak izini buldummm

eren on Mart 30th, 2008 at 20:59

allah bu siteyi yapandan binlerce razı olsun süper bir site ödevime yardım ettiğiniz için çok teşşekür ederim

eren on Mart 30th, 2008 at 21:00

SİZE MİNNETTARIM ÖDEVİMDEN 100 ALCAĞIMA EMİNİ HER ZAMAN ÖDEVİİMİ BURDANN YAPICAM TEŞEKKÜRLER…

UĞUR ADANAN on Nisan 1st, 2008 at 11:55

çok güzel tam konumuzdu ben adanadan yazıyorum çok güzel bir site

FATİH on Nisan 1st, 2008 at 14:27

evet güzel olmuş ama biraz uzun ama yine de güzel

gizem on Nisan 2nd, 2008 at 17:31

tam benim performans ödevime uydu çok teşekkurler ellerine saglık çok güzel yapmişsın tebrikler

gökhan on Nisan 2nd, 2008 at 18:39

ya çok güzel bir konu anlatımı çok beğendim teşekkürler.

zümre on Nisan 5th, 2008 at 14:05

çok güzel bir site hazırlamışsınız devamını dilerim

destina on Nisan 7th, 2008 at 17:52

arkadaşlar peygamberimizin anne baba hakkındaki söylediği sözlerden 10 tanesi

pınar on Nisan 9th, 2008 at 14:16

Tesadüfen ödev yapmak amacıyla girmiştim bu siteye ama çok beğendim bence bu kadar uzun olması normal ama bizede acıyın ya ödev yapmaya girdim 2 saat bunu yazdım öğretmenlerde yazıcıdan çıkarıyım desem not vermem diyor neyse çok süper tuttum bu siteyi iyi günler

sanane on Nisan 10th, 2008 at 14:59

Valla çok güzel olmuş ama biraz uzun çok uğraşıyorum yazmak için daha kısa olursa sevinirim

merve on Nisan 13th, 2008 at 22:10

Kusura bakmayin ama cok uzun ve anlamsiz yazmislar.

yosh on Nisan 15th, 2008 at 19:48

Çok güzel olmuş ama bu kadar uzun olmasaydı daha çok beğenirdim.

kerim can on Nisan 16th, 2008 at 08:18

Güzelmiş ya burdan yazıyorum. Biraz uzun ama guzel bir site.

OSMAN73 on Nisan 16th, 2008 at 18:57

Süper peygamberimizi ne kadar övsek az. 10 sayfa DEĞİL 1000 sayfa yine az. O karanlık dünyaya güneş oldu essalatuu vesselamu aleyke ya resulallah. ADANA’dan Osman Tavusdağı. Bu dünyada bizi kurtardıgı gibi İNŞAALLAH.

akın on Nisan 18th, 2008 at 06:36

Bu siteyi çok beğendim gerçekten çok güzel olmuş. Çok detaylı anlatılmış. Bu siteyi yaptığınız için çok teşekkürler.

merve on Nisan 21st, 2008 at 16:26

Evet arkadaşlar halısınız. Peygamberimiz ne kadar güzel işlere önderlik etmiş. Detaylı bilgilere sahip olduğu için hazırlayan arkadaşlarımızı tebrik ederim…

Ben KARANÜK’ten Merve KAYA

seda on Nisan 22nd, 2008 at 18:58

Gerçekten çok güzel hazırlanmış. Ben çok beğendim. Herkes okumalı. Çok güzel bir konu. Çok dedaylı anlatılmış. Teşekkür ederim.

merve beyza pınar on Nisan 25th, 2008 at 11:52

Hz.muhammet (sav) Çok seviyoruz inş allah ın izni ile onu bir gün görme şansını yakalarızz.

yağmur on Nisan 26th, 2008 at 19:30

Hz.muhammetin çoçukluğu bu durum için çok önemli.

cansu demirel on Nisan 27th, 2008 at 14:28

Çok güzel bir site, herkesin okumasını tavsiye ederim. Gepiniz haklısınız arkadaşlar.

elif on Nisan 29th, 2008 at 21:02

Çok güzel olmuş. Ödevimde yardımcı oldu. Teşekkür ederim.

Adsız on Nisan 30th, 2008 at 18:19

Çok süper bir site. Çok beğendim. Ödevime yardımcı olcak

Betül on Mayıs 2nd, 2008 at 09:07

Çok güzel olmuş ellerinize sağlık. HZ.MUHAMMEDİ ÇOK SEVİYORUZ. DİLLE ANLATILACAK ŞEKİLDE DEĞİL. O KADAR SEVİYORUM Kİ ANLATAMAM.

şeker kızz! on Mayıs 2nd, 2008 at 22:10

Ben çok sevdim siteyi; ama yazılar çok uzun. Öğretmen kendiniz yazın dediği için kopyalayamıyorum. Çok sinirliyim.

ceren on Mayıs 4th, 2008 at 09:34

Evet çok güzel olmuş. Performans ödevimden 100 aldım. Bu siteyi kutluyorum. Çokı muhteşem. Bu siteyi bana hep gönderin.

furkan on Mayıs 26th, 2008 at 20:49

annesi emine hatun,
aptulmutalip’e torun,
ismail’den gelir soyun.
muhanmet alyselam!

şeyma on Mayıs 27th, 2008 at 08:49

siteyi çok beyendim sizi kutlarım. umarım iyi not alırım ama ölümünü bulamıyorum o yüzden yardımcı olursanız sevinirim

koray on Mayıs 27th, 2008 at 19:30

Evet çok güzel olmuş. Performans ödevimden 100 aldım. Sağ olun.

seren on Haziran 12th, 2008 at 16:09

Çok güzel olmuş. Sizin gibiler yaşadıkça islamiyet ölmez.

elif on Haziran 19th, 2008 at 16:06

Ben bu kıtabı okudum ve çok beğendim. Hepsini okuyamadım fakat güzele benziyordu. Biraz daha çalışıp sonra onu okuyabilirim.

***ÇOK GÜZEL OLMUŞ, ELLERİNİZE SAĞLIK.***

ELİF on Haziran 19th, 2008 at 16:10

Ben bu siteyi çok beğendim; yazılar çok uzun olduğu için okuyamadım ama boş zaman’larımda okuyacağım. Teşekür ederim.

miray on Eylül 14th, 2008 at 20:36

Ben bu siteyi çok sevdim fakat yazılar çok uzun.

emel on Eylül 20th, 2008 at 23:49

Site gerçekten çok ama çok güzel. ALLAH okuyandan da yazandan da razı olsun. Bizlere ne mutlu ki doğru seçim yaptık. Hem Türk’üz hem Müslüman. ALLAHIM SANA BİNLERCE ŞÜKÜR OLSUN… MÜSLÜMAN KARDEŞLERİM ALLAH HEPİNİZİN GÖNLÜNE GÖRE VERSİN.

Nikbin on Ekim 21st, 2008 at 13:59

Çok güzel site harika. Her zaman böyle kalın.

fatma on Ekim 23rd, 2008 at 14:28

Siz hep böyle kalın sizi çok seviyorum. ALAH sizden razı olsun.

elif burcu on Kasım 26th, 2008 at 17:35

Ödevimde çok lazım oldu yazanlara çok teşekkür ederim.

melis on Kasım 28th, 2008 at 11:20

Tam benim aradığıma göre ancak yazılar çok küçük biraz büyütürseniz sevinirim.

barış on Aralık 1st, 2008 at 16:59

Site gerçekten çok ama çok güzel. ALLAH okuyandan da yazandan da razı olsun. Bizlere ne mutlu ki doğru seçim yaptık. Hem Türk’üz hem Müslüman. ALLAHIM SANA BİNLERCE ŞÜKÜR OLSUN. MÜSLÜMAN KARDEŞLERİM ALLAH HEPİNİZİN GÖNLÜNE GÖRE VERSİN.

elif ecem on Aralık 15th, 2008 at 16:16

Bravo. Gerçekten çok güzel. Biz Müslümanların Peygamberimiz hakkında bilgilendirilmesi çok güzel bir şey.

zeyno on Aralık 27th, 2008 at 12:13

Çok fazla hepsini yazamam ki!

Mehmet Ali on Aralık 28th, 2008 at 20:13

Siz hep böyle kalın sizi çok seviyorum. ALAH sizden razı olsun.

furkan on Aralık 29th, 2008 at 19:57

Vallahi çok güzel bir site. Allah hepinizden razı olsun. Bu siteyi yapan arkadaşlar tebrikler size.

Dileknur on Aralık 29th, 2008 at 20:56

Hz.muhahammed (s.a.s) hakkında bukadar bilgilenmek çok güzel bence. Çok iyi ve güzel bir site olmuş… Allah hepimize mekkeyi, kabeyi v.b dinimizce önemli olan yerleri görmeyi nasip eder inşallah…

Dininizi unutmayın ve artık savaşlar bitsin istiyorum…

melek on Ocak 1st, 2009 at 14:41

Hz Muhammed’in (s.a.v.) hayatı kısaca yok mu? Şöyle 3 sayfa falan. Ama yine de teşekkür ederim. Güzel bir site hazırlamışsınız.

şeyma aydos on Ocak 4th, 2009 at 11:55

Tam değil gençlik dönemi nerde.

BEYZA on Ocak 4th, 2009 at 20:02

Süper ama biraz kısa olsa ne olur salıya kadar yazmam gerekir ilginizi bekliyorum.

beyza on Ocak 20th, 2009 at 18:34

Ben bu yazıları çok beğendim.

cemile on Ocak 30th, 2009 at 15:32

Bu siteyi hazırlayanlardan Allah razı olsun… Teşekkür ederim.

yağmur aleyna on Şubat 8th, 2009 at 15:51

Çok güzel bir site bu.HZ MUHAMMED MUSTAFA inanınki bu Dünyada görülmeyecek kibarlığa hoş görüye saygıya ve sevgiye sahip.Onu tüm müminler saygı ve sevgi duyuyor. Bizler müslümanız ve öyle kalacağız.

furkan on Şubat 12th, 2009 at 20:00

Ben çok beğendim, teşekkür ederim.

aylin on Şubat 14th, 2009 at 14:40

Ya güzel bir site ama bende aradığım şeyi bulamadım ayrıca böyle her şey uzun uzun yazılınca hiç kimse bakmıyor. Bence daha kısa yazılmalıydı hem de sonu getirilmemiş yanı vefatı felan yazılmamış.

tuğba on Şubat 14th, 2009 at 17:26

Bence bu site çok faydali ben 5. Sinifi okuyorum ve ödevimi site sayesinde yaptim. Çok teşekkürler.

müno on Şubat 15th, 2009 at 15:08

Ya güzel anlatılmış ama çok uzun hepsini okudum bir isim bulabilmek için.

sevgi on Mart 8th, 2009 at 12:41

Bence çok güzel hem kompozisyon ödevimede yardım ediyor.

kübra on Mart 31st, 2009 at 21:23

çok güzel bir site sağolun ama bölgeleride eklerseniz sevinirim :-)

selim on Nisan 8th, 2009 at 15:25

Bence çok güzel 5, sınıfa gidiyorum tüm ödevimi bundan yapıyorum.Herkese söyliycem bu çok güzel.

GÜLŞAH on Nisan 20th, 2009 at 13:57

Çok güzel bir site.Ben çok beğendim.Ödevime de yardımcı oldu.Siteyi hazırlayanlardan Allah razı olsun gerçekten de

tuce on Mayıs 11th, 2009 at 10:33

verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim ellerinize sağlık

merve on Mayıs 28th, 2009 at 16:56

Çok,güzel olmuş

aysu on Haziran 3rd, 2009 at 08:24

Ben ödevimi bu siteden yaptım fakat çok uzun ve bazı gereksiz bilgiler var.Gene de teşekkürler.

hilal on Haziran 25th, 2009 at 17:29

Bu site de aradığımı bulamadım.

Ahmet Ünal on Ağustos 7th, 2009 at 12:27

M.Akif Ersoy Hz.Muahhmet(s.a.s.)27.05.632 öldüğünü söylemekte ve bu yazının başında da 20.04.571 doğmuştur denilmekte.27.05.632 den 20.04.571 i çıkaraırsak 61 yaş bir ay 7 gün yaşamıştırbuda 61 yaşında ölmüş demektir..Halbuki birçok yazar 63 yaşında öldü demektedir.Bunu ben açıklıyamadım varsa açıklayan çok sevinirim.

Alpaslan Yaman on Ağustos 24th, 2009 at 14:29

63 yaş denmesinin sebebi hicri takvimle miladi takvim arasındaki 11 günden dolayıdır. Hicri takvimi miladi takvime çevirdiğimizde yaşanan 61 yılın miladi takvime 2 yıl daha eklenmesine neden olmaktadır. Onun için hesaplar yapılırken hicri takvime değil miladi takvime göre yapılmaktadır. Sanırım sizi şaşırtan durum bu olsa gerek.

ecrin on Ekim 19th, 2009 at 17:45

Ben ödevimi bu sitede yaptım. Çok teşekkür ederim.

ceren on Kasım 3rd, 2009 at 18:45

Hz Muhammed’in çocukuluğunu burdan yazdım işallah 5 alırım performans ödevim çünkü.

güleç kız on Kasım 20th, 2009 at 07:30

Bence çok süper din öğretmenimiz hz muhammedin çocukluk yılllarını anlatınız demişti.Bende hemen buraya girdim.Uzun diyenleri anlamıyorum.Ben yazı yazmayı çok seviyorum.Oyüzden bana uzun gelmiyor.AMA babam uzun diyor öğretmen pilot kalemle yazın dedi bende yanlış yazıyorum o yüzden babam pilotları silen silgi aldı holeyyyyyyyyyyyyyy bu yazıyı yazan herkeze çok teşekkür ederim allah razı olsun bazı gereksiz yerler var ama yinede süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr bu ödevimden kesin 100 alırımmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm :-P bu yazılar süper bizim öğretmenşimiz 3 sayfadan çok olsun dedi benim yazım çok küçün nasıl 3 sayfadan çok tutacak anlamıyorum

güleç kız on Kasım 20th, 2009 at 07:33

bence süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr :-P :-)

tuğçe on Şubat 6th, 2010 at 13:07

Bu siteyi ben çok beğendim.Kim yazdıysa Allah razı olsun.

eda on Şubat 14th, 2010 at 14:21

Ben bu siteyi çok sevdim.Herkese öneriyorum.

şule on Şubat 21st, 2010 at 12:52

Çok güzel din öğretmenim çok beğenecek.Slaytımda çok yardımcı oldu.

eray on Şubat 27th, 2010 at 19:23

Çok sağol bu siteyi çıkarana.Teşekkürlerimi iletirim. Allah razı olsun bu ödev inşallah 5 alırım din kültüründen.Buradan bütün arkadaşlarıma bakın görün 5 alıcam :-)

nurgül on Mart 2nd, 2010 at 15:30

çok iyi oldu 100 aldım preformans ödevinde

merve on Mart 5th, 2010 at 18:45

Bu bilgiyi paylaştığınız için size çok çok teşekkür ederim.Ellerinize sağlık.Her zaman ki gibi muhteşemsiniz.

kader on Mart 11th, 2010 at 23:30

bu benim ödevimdi vee ben bu ödevden 100 aldımm teşekkürler

zeynep on Mart 30th, 2010 at 12:55

Din Kültürü yazılıma yardımcı oldu.Teşekkürler

seyma on Nisan 4th, 2010 at 12:48

bence bu sitede ck uzn daha kısa ola bilirdi

Esra on Nisan 4th, 2010 at 17:35

Çook güzel bir site fakat daha detaylı olabilirdi.Hayatını daha detaylı verin.Ama yinede güzel olmuş emeğinize sağlık.

yunus on Haziran 5th, 2010 at 15:31

Allahıma sonsuz şükürler olsun.

öğrenci on Kasım 23rd, 2010 at 19:37

Gereksiz bilgier var.Cümleler çok uzun.

hazal on Kasım 27th, 2010 at 15:53

Hele şükürr yaa keşke en başta buraya baksaymışım gittim bende başka sitelerde aradım heyy allahımm neyse yaa en sonunda burada buldum süpperr inşallah ödevimi öğretmen beğenirr size ne kadadar teşekkür etsem az gerçekten çoook sağolun.

bir öğrenci on Aralık 18th, 2010 at 22:02

performans ödevimi bu siteden yaptım inşallah 5 alırım çok teşekkürler

mert yağcı on Ocak 6th, 2011 at 19:59

Peygamber efendimizin hayatı için teşekkürler.

selin on Ocak 12th, 2011 at 20:26

Size çok teşekkür ederim ellerinize sağlık.

tuğba coşar on Ocak 26th, 2011 at 16:07

ben hz. muhammed peygamberimi çok sev,torummmmmm….

tugba on Ocak 28th, 2011 at 23:33

cok güzel tesekürler

buse on Şubat 28th, 2011 at 17:04

Bana ve diğer arkadaşlarıma bilgi verdiğiniz için çok teşekkür ederim.

zehranur on Mart 8th, 2011 at 19:03

bu bilgiler çok işime yaradı çok tşk ederim ve şunu bilinki sizin sayenizde din dersinden werilen performans ödevinden 100 aldım tekar çok tşk edrim

kadir on Mart 22nd, 2011 at 12:59

teşekürler bilgi içinnnnn

aynur on Mayıs 5th, 2011 at 15:07

Aslında çok diyemem ama yine de işime yaradı arkadaşlar.

buse on Mayıs 31st, 2011 at 18:48

Bu sitenin sayesinde 100 aldım. :))

HAVVA on Ağustos 21st, 2011 at 15:23

HZ.MUHAMMED İN HAYATINI GÜZEL ANLATAMAMIŞLAR DOĞRUSU BÜTÜN CÜMLELER BİRBİRİNE GİRMİŞ BEN KENDE KİTABIMDA DAHA RAHAT BULABİLİRİM BU SİTE BENİM HİÇ İŞİME YARAMADI.

HAVVA on Ağustos 21st, 2011 at 15:24

bu site yeterli değil beğenmedim.

sema nur on Kasım 30th, 2011 at 14:29

Benim işime çoooooooooooook yaradı size çok teşekkür ederim.

Başak on Aralık 12th, 2011 at 20:13

ben bu siteyi beğendim cok işime yaradıııı:) :D

saadet on Aralık 29th, 2011 at 19:32

Ödevimin yardımcısı oldu teşekkürler site

arzu on Aralık 29th, 2011 at 19:52

bu siteye bayıldım bu site sayesinde 100 puan aldım din dersimden din dersi öğretmnm ali çetin kaya öğretmenime buradan çok selamlarımı yolluyorum bize dersi çok güzel anlatıyo onun sayesinde dersi rahatça anlayabiliyoruz :))))

mert on Ocak 2nd, 2012 at 10:34

Allah razı olsun sayednde 100aldım

saadet on Ocak 5th, 2012 at 16:43

güzelmiş

barış on Ocak 8th, 2012 at 16:20

çok iyiymiş

çok yararlandım on Şubat 17th, 2012 at 19:11

arkadaşlar siteyi beğenmemenizi anlayamadım o kadar güzel özetlemişler çok emek vermişler sağolun

irem on Nisan 13th, 2012 at 13:49

ben çok beğendim çok güzelmişherkese tavsiye ederim .

irem on Nisan 13th, 2012 at 13:51

kim yazmış bu yazıyı ellerine sağlıkk

murat on Nisan 19th, 2012 at 10:49

çok güzel şeyler

murat on Nisan 19th, 2012 at 10:50

çok güzel şeyler ve kimm yazdıysa elerine sağlık

ismail on Mayıs 2nd, 2012 at 14:45

Benim dinkültürü öğretmenim ödev verdi.
dedi ki HZ.MUHAMMED İN gençlik ve çocukluk yıllarını
araştırın dedi .
Bu çok güzel İNŞALLAH 100 ALIRIM.

KÜBRA on Mayıs 3rd, 2012 at 10:20

BEN COK BEYENDİM

KÜBRA on Mayıs 3rd, 2012 at 10:21

COK BEYENDİM

KÜBRA on Mayıs 3rd, 2012 at 10:22

BİZ COK SEVİYORUZ

princess on Ocak 2nd, 2013 at 23:56

Çok iyi,beğendim.

Yazı Detayı
  • Yazının Bağlantısı: Hz. Muhammedin Çocukluk Dönemi
  • Yazının Kategorisi: Hz. Peygamber'in Hayatı, İslamiyet
  • Yazar:
  • Eklenme Tarihi: 17 Eylül 2007
  • Bu yazıya yapılan yorumları RSS kaynağı ile takibe alın.
  • Bu yazıya kendi sayfanızdan geri izleme yapın.
  • Diğer kaynaklarda arayın:
  • Etiketler:, , , , , , , , , ,