Ana Sayfa » Paragraf » Türk Dili » Paragraf
85


Paragraf, bir düşünceyi tam olarak anlatabilmek için bir araya getirilen cümleler topluluğudur. Yani paragrafın bütün cümleleri aynı konuyu işler ve aynı düşünceyi açıklar ya da destekler. Tek bir düşünce etrafında oluştuğundan kendi içinde bir bütünlük gösterir; kendinden önceki ya da sonraki paragraflara bir bağlılık göstermez.

 

 

Bu konudaki sorular paragrafın değişik özellikleriyle ilgilidir. Genellikle paragrafın ana düşüncesi, yardımcı düşünceleri, konusu, başlığı sorulur ya da paragrafın oluşturulmasıyla ilgili özellikler üzerinde durulur. Bir veya iki tane soruda da paragrafın anlatımıyla ilgili bilgiler sorulabilir.

 

 

Paragraf sorularının çözümünde bazı noktalara dikkat etmeliyiz. Bunlardan en önemlisi paragrafa yorum karıştırmamaktır. Paragrafı okurken önyargılarımızı, kabullerimizi bir kenara bırakıp paragrafta sözü edilenler üzerinde durmalıyız. Bazen bize göre çok yanlış bir düşüncenin doğruluğu savunulabilir. Paragrafta ne savunulursa onun doğru olduğu kabullenilerek soruya yaklaşmak gerekir.

PARAGRAFIN KONUSU

Paragrafta hakkında söz söylenen düşünce, olay ya da durumlar konuyu verir. Konuyu bulmak için “Parçada neden söz ediliyor?” diye sorabiliriz. Yani üzerinde durulan neyse konu da odur. Bununla ilgili sorular değişik soru kökleriyle karşımıza çıkar.

 

 

“Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmektedir?”

 

 

“Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?”

 

 

“Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden yakınılmaktadır?”

 

 

gibi sorular konuyu sorar.

 

 

Parçada konuyu soran bir diğer soru şekli de paragrafın bir soruya cevap olarak verilmesidir. Elbette bunlarda yazara sorulan sorunun konusu neyse cevap da o konuda olacaktır.

 

 

Konumuzun paragraf olması, konu, başlık, anadüşünce vs. gibi soruların sadece paragraftan olacağı anlamına gelmez. Bazen bir şiir parçası verilerek de bu tür özellikler sorulabilir.

PARAGRAFIN BAŞLIĞI

Paragrafın bir düşünce etrafında döndüğünü ve daima bir konudan söz ettiğini söylemiştik. Bir bakıma paragraf, bir makalenin, bir denemenin, bir fıkranın küçültülmüş şekli gibidir. Öyleyse nasıl bu tür yazıların bir başlığı varsa, paragrafın da bir başlığı olur. Ancak yazı başlıklarının dikkati çekme, ilgi uyandırma ya da şaşırtma gibi özellikleri vardır. Oysa paragrafın başlığı bu amaçla seçilmez. Konuyu en iyi şekilde yansıtan bir veya birkaç söz başlık olarak belirlenir.PARAGRAFIN ANADÜŞÜNCESİ

Anadüşünce, parçada yazarın okuyucuya vermek istediği mesajdır. Buna yazarın paragrafı yazma amacı da diyebiliriz. Her paragrafın belli bir anadüşüncesi vardır. Bu düşünce bazen paragrafın herhangi bir yerinde bir cümle halinde verilir. Diğer cümleler bu düşünceyi açıklar ya da destekler. Bazen ise belli bir cümleyle verilmez, paragrafın bütününe sindirilir.

 

 

Paragrafın anadüşüncesini bulabilmek için kendimize “Yazar bu parçayı hangi amaçla yazdı?”, “Bize ne demek istedi?” gibi soruları sorabiliriz.

 

 

Anadüşünce, değişik soru biçimleriyle karşımıza çıkar.

 

 

“Bu paragrafın anadüşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?”

 

 

“Bu paragrafta anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?”

 

 

“Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?”

 

 

gibi sorular anadüşüncenin sorulduğu soru tiplerinden bazılarıdır.

 

 

Anadüşünceyi veren cümleler kesin bir yargı bildirir, açık ve anlaşılır bir anlam taşır.

 

 

Anadüşünce, parçada sözü edilenleri en kapsamlı bir biçimde bildirir. Parçada olmayan konular anadüşünce içinde yer almayacağı gibi, parçanın bir kısmını bildiren cümleler de anadüşünceyi vermez. Parçanın tümünü kapsayacak biçimde olması gerekir onun.

 

 

“Bir dilin söz dağarcığıyla o dili konuşan toplumun yaşama biçimi arasında çok sıkı bir ilişki vardır. Sözgelimi sözcük sayısı Türkçeye oranla çok fazla olan İngilizcede yeşil için birkaç sözcük bulunurken, Türkçede, doğayla içli dışlı olmanın bir sonucu olarak yosun yeşili, çağla yeşili, tirşe, ördekbaşı gibi birçok sözcük vardır. Bunun gibi, söz dağarcığını oluşturan öğelerin somutluğu, soyutluğu da yine toplumun yaşama biçimine bağlıdır.”

 

 

Yukarıdaki parçaya baktığımızda toplumun yaşayış biçimiyle söz dağarcığı arasında ilgi kurulduğunu görürüz. Yazar bize vermek istediği mesajı ilk cümlede vermiş. Daha sonra “sözgelimi” diyerek ileri sürdüğü bu düşünceyi örneklendirmiş. İlk cümlenin genel ve kesin bir yargı bildirmesi de anadüşünceyi vermesinin diğer bu yanıdır. Bu parçadan “Türkler doğayla iç içe yaşadığı için doğayla ilgili birçok sözcüğe sahiptir.” yargısını çıkarabiliriz. Ancak bu yargı anadüşünce olmaz; çünkü parçanın sadece bir kısmını karşılar. “Söz dağarcığının genişliği toplulukların gelişmişlik düzeyini gösterir.” gibi bir yargı ise gerçekte doğru olsa bile parçada sözü edilmediğinden parçanın anadüşüncesi olamaz.

PARAGRAFIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ

Her paragrafın tek bir konu üzerinde durduğunu ve bir anadüşünce etrafında döndüğünü söylemiştik. Paragrafta bunun dışında, anadüşüncenin daha iyi açıklanmasını sağlayan, onu daha belirgin hale getiren, işlediği konunun sınırlarını çizen düşünceler de vardır. Bu düşüncelere de paragrafın yardımcı düşünceleri denir. Bir paragrafta anadüşünce bir tane iken yardımcı düşünce sayısı birden fazla olabilir.

 

 

Yardımcı düşünceyle ilgili sorular çoğu zaman olumsuz biçimdedir.

 

 

“Bu paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?”

 

 

“Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?”

 

 

“Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?”

 

 

gibi sorular hep yardımcı düşünceleri sormaktadır. Bir parça üzerinde yardımcı düşünceleri inceleyelim.

 

 

Gündelik dil bilincimiz ile algımız, ister istemez birtakım toplumsal kalıplarla koşullanmıştır. Oysa şiirin, öykünün, romanın sunduğu kurmaca dünya, bizim yeni bir algı durumuna girmemizi gerektirir. Gerçekte, okuma sırasında bir beklentiden ötekine, bir varsayımdan ötekine geçerek sürdürdüğümüz bilinç etkinliği, bu yeni algı konumunun aranışından başka bir şey değildir. Haşim’in şiirindeki karanfil, bizim gündelik deneylerimizden tanıdığımız karanfil olmaktan çok uzaktır.”

 

 

Şimdi bu parçadan hangi düşüncelerin çıkabileceğine bakalım.

 

 

1. Toplumsal kalıplar algımızı ve bilincimizi koşullandırır.

 

2. Şiir, öykü, roman gibi türler bize kurmaca bir dünyanın kapılarını açar.

 

3. Şiirin kurduğu dünya ile romanınki birbirinden oldukça farklıdır.

 

4. Okuma sırasında bilinç etkinliğimiz sürekli değişir.

 

5. Şiirin etkileme gücü, düzyazıdan daha çoktur.

 

6. Gündelik hayatta karşılaştığımız nesneler, şiirde karşımıza farklı nesneler olarak çıkabilir.

 

7. Haşim şiirinde karanfili en güzel biçimde betimlemiştir.

 

 

Parçayı incelediğimizde, şiirle romanın karşılaştırmasının yapılmadığını görürüz. Öyleyse c’deki cümle parçadan çıkmaz. Eserlerin etkileme gücünden söz edilmediğinden e, Haşim’in karanfili nasıl betimlediğinden söz edilmediğinden g parçadan çıkarılamaz. Diğerlerine ise parçada yer verilmiştir.

Paragrafın; bir makalenin, denemenin ya da başka bir yazının küçültülmüş biçimi olduğunu önceki sayımızda söylemiştik. Nasıl bu tür yazıların giriş, gelişme ve sonuç bölümleri varsa, bir paragrafın da bu tür bölümleri vardır. İşte paragrafın yapısıyla ilgili sorular böyle bir bölümlemeyi ortaya çıkarmak için sorulur.

 

 

Paragrafın yapısı değişik soru biçimleriyle karşımıza çıkar.

 

 

* Bazı sorular paragraf oluşturmayla ilgilidir. Yani bir paragraf oluşturabilecek cümleler dağınık olarak verilir ve öğrencinin bunlardan bir paragraf oluşturması istenebilir. Bu tip sorularda cümlelerin anlamca ve yapıca birbirine bağlanabilmesi aranmalıdır.

 

 

* Bir paragraf kendi içinde bir bütünlük oluşturur. Bu yüzden kendinden önceki veya sonraki paragraflara yapıca bir bağlılık göstermez. Öyleyse paragrafın ilk cümlesi onu kendinden önceki cümlelere bağlayan herhangi bir anlam veya bağlayıcı öğe taşımamalıdır. Bir başlangıç ifade etmelidir. Aynı zamanda kendinden sonraki cümlelere de anlamca bağlılık göstermelidir.

 

 

* Paragraf tamamlamanın sorulduğu bir diğer soru tipinde de son cümle sorulur. Parçanın son cümlesi bir bitiş bildirir. Ya anlatılanlardan bir sonuç çıkarılır ya da bir olayın bitişini gösterir. Bu soruların çözümünde cümlelerin anlamca bağlılığı yanında yapısal olarak bağlanmalarına da dikkat edilmelidir.

 

 

* Son yıllarda sorulan paragraf oluşturmayla ilgili diğer bir soru tipi, paragrafın içine cümle yerleştirme şeklindedir. Bu tip sorularda cümlelerin hem anlam hem yapı bakımından uygun olduğu yer aranmalıdır.

 

 

* Gittikçe soru sayısı artan diğer bir paragraf tipi, düşüncenin akışının bozulmasıyla ilgili olanlardır. Bir paragrafın tek bir düşünceyi aktardığını, cümlelerin hep bu düşünce etrafında döndüğünü önceki bölümlerde anlatmıştık. İşte bir paragraf içinde, paragrafın düşünce bütünlüğüne uymayan cümle varsa, bu cümle anlatımın akışını bozmaktadır.

 

 

* Düşüncenin akışıyla ilgili bir diğer soru tipi de, parçanın iki paragrafa bölünebilmesiyle ilgilidir. Bu tip parçalarda, parçanın bir bölümünde bir düşünce, ikinci bölümünde başka bir düşünce işlenir.

 

 

* Bazı tip sorularda ise düşüncenin akışı cümlelerin yanlış yerde bulunmasından dolayı bozulmuştur. Bu tür sorularda numaralanmış cümlelerin uygun bir biçimde düzenlenmesi istenir.

PARAGRAFLARDA SORULAN KAVRAMLAR VE DUYGULAR

Bazı paragraf sorularında kişilerin nitelikleri üzerinde ya da yazının özellikleri üzerinde durulur. Bu tip sorularda seçeneklerde geçen kavramların duyu ve duyguların bilinmesi gerekir. Bunlardan bazıları şunlardır:

 

 

Özgünlük: Başkasına benzememe, kendine has olma demektir. Parçalarda genelde taklitçilikten kaçınma ve yenilikçi olmayla açıklanır.

 

 

Doğallık: Yapmacıksız, süs ve özentiden uzak, günlük hayatta olduğu gibi olma demektir.

 

Duruluk: Açık ve anlaşılır olma, kapalı ifadelerden kaçınma, söylenmek isteneni imgeler arkasına gizlemeden anlatma demektir.

 

 

Akıcılık: Okuyucuyu sıkmayan, sürükleyici bir anlatıma sahip olma demektir.

 

 

Özlülük: Az sözle çok şey ifade edebilme, sözü uzatmaktan kaçınma demektir.

 

 

Yoğunluk: Birçok anlamı bir arada verme, anlam içinde anlam bulunması demektir.

 

 

Kimi zaman da parçada ağır basan duyu ve duygular sorulabilir. Duyu ve duyguyu birbirine karıştırmamak gerekir. Duyu dışarıdaki nesneleri algılama yolumuzdur. Nesneler beş duyu organıyla algılanır. Duygu ise içimizden geçen hislerdir. Sevinç, keder, hoşgörülü olma, alçak gönüllülük…

ANLATIM BİÇİMLERİ

Paragrafta yazarın herhangi bir düşünceyi ya da durumu ortaya koyma biçimine anlatım denir. Yazar aktaracağı duruma uygun bir anlatım biçimi seçemezse, yazısının etki gücü azalır. Bir bilgiyi aktarmakla bir olayı hikaye etmek ya da bir manzarayı betimlemek farklı bir anlatım gerektirecektir.

 

 

Bu biçimleri şu şekilde açıklayabiliriz:

1. Açıklama

Öğretici özellik gösteren bir anlatım biçimidir. Yazarın amacı bilgiyi en kısa yoldan okuyucuya anlatmak olduğundan, yazar sanatlı söyleyişlere, imalı sözlere pek yer vermez. Açık, anlaşılır bir dil kullanır. Soyutluktan, kişisellikten kaçınır. Tanımlarla, örneklerle konunun en iyi biçimde anlaşılmasını sağlar. Ansiklopedilerde daha çok bu tür bir anlatım görülür.

2. Tartışma

Yazarın, bir düşüncenin, bir önerinin doğru olmadığını ortaya koymak amacıyla hazırladığı yazılarda başvurduğu bir yöntemdir. Yazar okuyucuyla sohbet ediyormuş gibi bir üslupla yazısını oluşturur. Devrik cümlelerle, soru ve cevaplarla yazısına akıcılık kazandırır. Sonuçta burada da bilgi ortaya konmuş olabilir; ancak bir görüşün başka bir görüşe karşı savunuculuğunun yapılması onu açıklamadan ayırır. Yazar, görüşlerini inandırıcı kılmak için kanıtlama yoluna başvurur. Kanı niteliği taşıyan yargılardan kaçınır, nesnel olmaya çalışır.

3. Betimleme

Yazarın, gördüklerini okuyucunun gözünde canlanacak biçimde anlatmasıyla oluşan bir anlatım biçimidir. Betimlemede asıl olan görselliktir. Bu nedenle gözle algılanan renk ve biçim ayrıntılarına büyük yer verilir.

 

 

 

 

Betimlemeler iki grupta incelenir.

a. Ruhsal betimleme : İnsanların iç dünyasıyla tanıtıldığı, tavır ve davranışlarının ele alındığı betimleme türüdür. Görsellikten çok, izlenim ve sezginin ağır bastığı bu betimlemeler sadece insanlara özgüdür.

 

 

“İçli, çok duygulu bir adamdı; konuşurken hem ağlar hem ağlatırdı…” sözleri bu tür betimlemedir.

 

 

b. Fiziksel betimleme : Gözle görülenin anlatıldığı betimlemelerdir. Kişinin dış görünüşüyle betimlenmesi ya da dış dünyanın anlatılması bu türdendir.

 

 

Betimlemelerde yazar nesnel olabileceği gibi gözlemlerine duygularını da katabilir.

4. Öyküleme

Belli bir zaman diliminde gelişen olayların anlatıldığı durumlarda başvurulan anlatım biçimidir. Olayın olmadığı yerde öyküleme olmaz. Anlatım yönüyle betimlemeye benzer; ancak betimlemelerde yazarın izlenimleri söz konusu olduğu halde, öykülemede olayın aktarımı, durumların değişmesi, zaman süreci söz konusudur.

DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI

Her paragrafın belli bir düşünceyi aktarmak için yazıldığını söylemiştik. Yazar bu düşünceyi okuyucuya değişik şekillerde ortaya koyarak anlatır. Burada anlatım biçimiyle düşünceyi geliştirme yollarının farklı şeyler olduğunu da söylemeliyiz. Ancak anlatım biçimi dört tane olduğundan bir soru haline getirilemez. Bu nedenle geliştirme yollarıyla birlikte sorulur.

 

 

Şimdi sorularda karşımıza çıkan “düşünceyi geliştirme yolları”nı açıklayalım.

1. Tanımlama

Kavramların tanımlar halinde verilmesi şeklinde ortaya çıkar. Tanımın ne olduğunu cümle anlamında görmüştük. Parça içinde bir tanım cümlesi varsa, tanımlama var sayılır; bütün paragrafın tanım olması gerekmez.

2. Karşılaştırma

İki farklı düşünce, kavram ya da durumun mukayese edilmesiyle ortaya çıkan bir yöntemdir. Karşılaştırmada, karşılaştırılan olgular arasında bir derecelendirme söz konusudur. Bir kavram diğerinden üstün, aşağı ya da diğeriyle aynı seviyede olması yönünden başka bir kavramla karşılaştırılır. Üslup olarak “Bu böyledir; şu ise şöyledir. “ ifadesi hakimdir.

3. Örneklendirme

Anlatılan konuyla ilgili örneklerin verilmesiyle ortaya çıkar. Konuyu daha anlaşılır ve zihinde daha iyi kalıcı bir niteliğe kavuşturur. Verilen örneğin okur tarafından bilinen, çağrışım yaptırıcı bir nitelik taşıması gerekir.

 

Bazen bir fıkra, bir öykücük bile örnek olarak verilebilir.

4. Tanık Gösterme

Yazarın, düşüncesini inandırıcı kılmak için, o konuda sözüne güvenilir birinin sözünü parçasına alıntı yaparak almasıyla oluşur. Genellikle bu söz tırnak içinde verilir. Sözün olmadığı yerde tanık gösterme de olmaz.

5. Benzetme

Bir olguyu anlatırken başka olgularla benzerlik kurma şeklinde oluşur. İki olgu arasında sağlam bir benzerlik olmalıdır.

6. İlişki Kurma

İki kavram arasındaki ilgiden üçüncü bir hüküm çıkarma durumudur. Genellikle kavramlar arasında ilişki kurulduğu için bu adla verilir.

 

|» Bu konuyla ilgili test çöz! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

 İle Yorum Yap!
85 Yorum Bulunmaktadır
şadiye on Ekim 4th, 2007 at 15:07

çok güzel bir site.herkese tavsiye ediyorum.şadiye.

alper on Kasım 5th, 2007 at 20:31

bence bu site harika bütün bilgiler bu sitenin içinde
herkeze tavsiye ediyorum çok güzel açıklamış hepsin

darks on Kasım 12th, 2007 at 18:59

arkadaşlara katılıyorum çok güzel

sefa on Kasım 26th, 2007 at 18:26

güzel bir site olmuş herkese başarılar

sefa on Kasım 26th, 2007 at 18:28

bir de kompozisyon nasıl yazılır öğrenebilirmiyim

everest on Aralık 4th, 2007 at 16:50

çok süper bir site bu sitenin kurucularına teşkkür ediyorum bana çok yardımcı oldu bu site sayesinde yazılıdan tam puan alabirim herkese teşkkürler ve bir duyuru yapmak istiyorum Türkçemize sahip çıkalım!…

alper on Aralık 6th, 2007 at 18:00

bu siteyi herkese tavsiye ediyorum :-)

serra on Aralık 19th, 2007 at 17:12

güzel bir site ama keşke sorularda olsa biz yapsak daha güzel olurdu dimi

atakan on Ocak 4th, 2008 at 17:08

siteye sorular ekler misiniz? lütfen acil paragraf soruları lazım test lütfen rica ediyorum

Bilgicik on Ocak 4th, 2008 at 21:27

Atakan,

Testler ve Sorular adlı bölümümüz buradadır.

Esenlikle…

alper on Ocak 7th, 2008 at 23:15

çok güzel bir site herkeze tavsiye ediyorum bu siteye bitiyorum :-P

efe on Ocak 17th, 2008 at 19:09

biz daha iyisini yapardık ama güzel olmuş ee soruu… nerde be babacım

yasemin on Şubat 10th, 2008 at 16:08

Bence test de olsa daha iyi olacak.

ayşe on Şubat 15th, 2008 at 21:47

merhaba ben bu siteyi gerçekten çok beğendim paragraf konularından ödevim vardı burdan yaptım sadece ilişki kurmayla kişileştirme aynı mı onu toplayamadım ama gerçekten çok güzel aradığın herşey var sizi tebrik ederim…

defne on Mart 18th, 2008 at 15:44

Bence site çok güzel olmuş. İstediğim her şeyi burada buldum fakat, tam yerinde değil. Ama yine de anket koymak güzel olmuş.

emirhan on Nisan 20th, 2008 at 15:52

Buradan nur arkadaşıma sesleniom sorular var. Sayfanın en alt kısmında bu konuyla ilgili test çöz diyor oraya tıklayıp soruları kolaylıkla bulabilirsin. Bu arada siteyi çok beğendim yok yok sitesi. Bence bu sitenin adı yokyok .com olmalı ama normal ismi de çok güzel hazırlayanlara çok teşekkürler…

merve on Nisan 21st, 2008 at 20:47

Çok güzel bir site hazırlayanların ellerine sağlık. Gereklı olanları buldum süperr sağ olunn…

serdar on Nisan 21st, 2008 at 21:34

Öğrencilere yararlı bir site yapmışsınız. Emeğinize sağlık.

gülay on Nisan 26th, 2008 at 10:36

Ben bu siteyi çok sevdim. Çok güzel. Ne olur başka bir site de yapsanız bana haber verin. Size çok teşekkür ederim.

Saygılar, sevgiler…

hekim on Nisan 26th, 2008 at 15:47

Bilgileri beğendim.

levent on Nisan 27th, 2008 at 17:38

Çok süper olmuş. Allah yapanladan razı olsun.

gamze on Nisan 28th, 2008 at 20:13

Site güzel olmuş da biraz da soru olsaydı daha da güzel olurdu.

esmer on Nisan 29th, 2008 at 17:09

Soru eklerseniz sevinirim, çok mutlu olurum site sahibi.

fulya on Mayıs 24th, 2008 at 19:07

Site çok güzel olmuş.

gonnabechemist on Mayıs 25th, 2008 at 18:38

Siteniz güzel ama yeterince bilgi yok daha ayrıntılı ve daha çok kaıştırılan şeylere yoğunlaşılabilirdi.

ÖzLeM on Mayıs 27th, 2008 at 17:57

:-) konu güzel ama çok uzun okurken uykum geliyor diyebilirim daha kısa ve özet olmasını rica ederim

sümeyye on Haziran 4th, 2008 at 17:59

Gerçekten bu bizim için gerekli. Yazan herkese teşekkür ederim. Fakat arkadaşların dediği gibi bu çok uzun olmuş. Az ve öz olursa daha güzel olacaktır.

özge on Haziran 10th, 2008 at 17:39

Yani ben arkadaşlara katılıyorum. Soru yayımlasanız çok güzel bir site.

M.serdar on Haziran 15th, 2008 at 09:56

Arkadslar bence super bır sıte. Ne ararsan bulunuyor. Herkese tavsıye ederım.

M.serdar on Haziran 15th, 2008 at 09:59

SELAM ARKADASLAR BU SITE COK GÜZEL OLMUŞ. HAZIRLAYANLARA TESEKKUR EDERIM. NE ARASAN VAR. COK GUZEL BU SİTE!

beste on Haziran 30th, 2008 at 16:19

Siteniz çok güzel olmuş, tebrik ederim! Ödevimi yapmama çok yardımcı oluyor, emeğinize sağlık.

elif on Temmuz 8th, 2008 at 10:13

Güzel bir site bilgileriniz gayet güzel sorularınız da var… Ben diyorum ki her konu anlatımının altına bir kaç örnek koyabilirmiyiz_? Böyle olursa konunun anlaşılması daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimididen teşekkürler kendinize ve bilgilerinize iyi bakın.

mukaddes on Ekim 5th, 2008 at 17:49

Güzel bir site herkesin faydalnmasnda yarar var. Çok faydalı bir o kadar da bilgilndirici yalnız konuları biraz daha genişltilerek yazılsaydı dha iyi olurdu. Yinede hazırlayanların eline saglık. Tbrkler…

irem on Ekim 18th, 2008 at 14:27

Bence anlatımlar daha kısa ve öz olabilir. Bir de örnekli olursa daha güzel olur.

İREMSU on Kasım 18th, 2008 at 21:50

Bence gayet hoş ve güzel.bu siteyi kurduğunuz için teşekkür ederim. Türkçesini pekiştirmek isteyenler içinde çok güzel. Tebrik ederim.inşallah bunun tüm dersleri çıkar site halinde.

murat on Kasım 26th, 2008 at 12:29

Helal olsun ya çok güzel site. Müthiş daha yeni keşfettim ama içerik 10 numara. Başarının devamını dilerim.

sude on Ocak 4th, 2009 at 20:34

Site süper. Tebrik ederim. Ödevlerimi yapmama yardımcı oluyor. Notlarım düzeldi. Sınavlara bu siteden çalışıyorum.

aslı on Ocak 7th, 2009 at 17:29

Ya çok güzeldi sınava yardımcı sağolun.

murat on Ocak 10th, 2009 at 21:43

Tebrik ederım sıtenız muhteşem ödevimi artık kolaylıkla yapabılıyorum ellerınıze saglık.

hamza on Ocak 13th, 2009 at 15:51

Tebrik ederim kardes cok isime yaradı.

öznur on Ocak 14th, 2009 at 15:19

Tek kelimeyle süpersiniz.Başarılarınızın devamını diliyorum saygılar.

şahin on Şubat 10th, 2009 at 19:03

Siteniz oncelıkle süper ama bıraz daha secenek sunmanız lazım genel olarak cok yaralı bır sıte.

eraslan1986 on Şubat 16th, 2009 at 10:23

İçerik konusunda gerçekten başarılı olsanızda konuyu pekiştirecek örnekler vermemiş olmanız çok üzücü. Bir örneğin bile bizim için ne demek olduğunu sizin daha iyi biliyor olmanız lazım. (Eğer gerçektende eğitimcilik görevini üstleniyorsanız). Bu konuda birşeyler yapacağınızı düşündüğüm için yazıyorum.

Saygılarımla…

a.hilal on Şubat 17th, 2009 at 14:28

Site müthiş güzel henüz yeni keşfettim emeği gecenleri tebrik ediyor saygılarımı sunuyorum… Teşekkürler.

Furkan on Şubat 18th, 2009 at 18:26

Güzel ama içerik bakıımından zayıf çünkü aradığım asıl şey paragraf çeşitleriydi ama yinede güzel olmuş ellerinize sağlık. Bu yorumumdan dolayı özürlerimi sunar. Ayrıca şunuda demek istiyorum kısa ve özde olsa çok iyi olurdu.

Saygılarımla…

malik on Şubat 27th, 2009 at 18:20

Çok güzel konu anlatımı, ben çok beğendim.

HASAN on Mart 1st, 2009 at 18:57

Çok harika bir site olmuş. Ödevimi yapmama çok yardımcı oluyor, emeğinize sağlık.

aslı on Mart 16th, 2009 at 17:56

Süpersiniz çok güzel bir site başarılarınızın devamını dilerim.

bilgenur on Nisan 8th, 2009 at 14:38

Süper size ne kadar teşekkür etsem azdır. Sizin sayenizde inş. sınavdan full yaparım tekrer tşkrlr…

gamze on Nisan 12th, 2009 at 11:42

Elinize sağlık çok güzel olmuş.Gerek konu anlatımları gerek se test çözümleri ile mükemmel.

Eren on Nisan 15th, 2009 at 20:04

Sitenizi çok sevdim. Hayatımda hiç böyle güzel ve faydalı site görmemiştim. Çok güzel bu site, herkese tavsiye ederim.

ilkim on Nisan 20th, 2009 at 19:24

Bence güzel ama biraz daha içerikli olabilirdi? Ben mesela aradığımı bulamadım.

zeynep on Nisan 28th, 2009 at 18:57

Bencede bu site çok güzel herkes yararlanırsa çok iyi olur başarılarının devamını dilerim diğer dersleride yayınlarsanız çok iyi olur…

aylin on Nisan 28th, 2009 at 20:27

Valla bilgi bakımından muhteşem siteniz var bana çok yardımcı oldu emeği geçenlere teşekkür ederim.

sedanur on Mayıs 1st, 2009 at 18:34

Bu siteyi çok sevdim bidaha hep bu sitededen ödvlerimi yapacağim yaşasın!

deniz on Mayıs 2nd, 2009 at 11:59

Ayy çokk güzell bir site olmuş ödevlerimi bulmamada yardımcı oluyor.

şeyda on Mayıs 5th, 2009 at 19:16

Çok çok ve çok süper bir site bu siteyi yapamdan allah bin hatta on bin kez rası olsun. (amin…)

mevlüde on Mayıs 6th, 2009 at 14:52

Ben bu siteyi beğendim konular güzel anlatılıyor ama konu testleri çok fazla yok ama yinede bu siteyi hazırlayan herkimse eline sağlık.

murat on Mayıs 12th, 2009 at 12:49

Emeğinize saygı duyarım ama acıklamaların altına en azından birer örnek verseydiniz cok iyi olabilirdi yinede teşekkürler.

alevli on Mayıs 14th, 2009 at 16:47

Hiç güzel olmamış…

bengisu on Mayıs 18th, 2009 at 20:35

Bence çok güzel olmuş.Paragraf bilgisini anladım.

songul on Mayıs 24th, 2009 at 23:02

Bence gayet kısa ve oz ben yazılım ıcın baktım ve oldukca faydalandım. İyı bır ozet fazlası zaten benım gıbı test sınavına gırecek bırı ıcın gereksız tesekkurler.

ali on Mayıs 28th, 2009 at 15:54

Ben çok beğendim başarılarınızın devamını dilerim.

hayat on Haziran 4th, 2009 at 18:09

Şimdiki siteniz çok süper olmuş valla bunun sayesınde daha basit kavrayabiliyoruz.

zeynep on Haziran 4th, 2009 at 18:27

Çok güzel olmuş, bilgilerimi tazeledim. Bana büyük bir katkısı oldu. Teşekkürler.

mustafa on Eylül 7th, 2009 at 15:21

Bu site süper ya şimdiki site müthiş olmuş beni sorarsanız ben A ? S ? N…

başak on Kasım 11th, 2009 at 17:15

çok güzel olmuş gireceğim sınav için çok yardımcı olacak teşekürler başarılarınızın devamını dilerim.

Atakan on Kasım 21st, 2009 at 17:07

helal olsun süper site

buse on Ocak 6th, 2010 at 00:17

ya çok çok güzel bir site. teşekkürler ..

gamze on Nisan 4th, 2010 at 20:50

ya kenidime geldim bu siteyle eskiden (jnw sqLıo,nRdesn)gibi kelimeler zırvalıyordum ama aslında iğrenç denilcek kadar kötü konuşuyomuşum kendi dilimi lisanımın bozulduğunu nereye gittiğini hiç düşünmemişim bu vatanın ne kadar zor kurtarıldığını unutmuşum! şuanda kendime geldim ve artık böyle yazmayı düşünmüyorum “bu şeqL” yazmaya devam eden arkadaşlarıma bu siteyi önerip onlarında kendilerine gelmelerini biraz olsun şehitlerimize saygı için düzgün yazmalarını önereceğim…
teşekkürler…

gizem on Nisan 24th, 2010 at 15:29

site çok işime yaradı emeği geçenlere teşekürlerr

zeynep on Mayıs 17th, 2010 at 17:10

Bu konu çok iyi oldu. Benim proje ödevim için yok güzel bir çalışma. TEŞEKKÜRLER.

aslı on Haziran 11th, 2010 at 12:36

Size yürekten teşekkür ediyorum çünkü konu anlatımı yaptıktan sonra altınada o konuyla ilgili test koymanız çok iyi bir düşünce.Benimde yarın sbs sınavım var hatırlamam için çok iyi oldu.

Gülşah on Ağustos 27th, 2010 at 14:57

Konu anlatımlarınız çok güzel. TeşekkürLer !

Halit on Ocak 8th, 2011 at 23:47

İstediğimi bulamadım ama helal olsun size güzel siteymiş.

saçma on Şubat 23rd, 2011 at 20:59

güzel bir site allah yapandan razı olsun

rumeysa on Mart 22nd, 2011 at 20:40

bencede okadar güzel yazmıslarkı hemen anladım :)

Park on Nisan 4th, 2011 at 10:24

Merhaba,
Gerçekten harika, çok beğendim,
Ellerinize gözlerinize sağlık.
Teşekkür ederim …

selen on Nisan 9th, 2011 at 13:19

7.Sınıf paragraf soruları yok mu? Ben bulamadım ödevim var .Türkçe ödevim var.

Emir Küçükay on Nisan 17th, 2011 at 15:21

Güzel anlattınız sınavım vardı teşekkürler.

Humay on Eylül 7th, 2011 at 11:49

merhabalar cok guzel anlattiniz.bu sinavimda bana cok yarayacak cok tesekkurler.

cansel on Eylül 21st, 2011 at 10:11

ben şinçik sen bilgicik güzeelllll emmma biraz gereksiz şeyler vardır:))

selin on Kasım 1st, 2011 at 20:24

gerçekten çok güzel ellerinize sağlık.
Teşekkür ederim. Allah razı olsun.

MERYEM on Kasım 16th, 2011 at 19:24

GAYET GÜZEL.

sema on Şubat 3rd, 2012 at 15:22

İNSANLARI ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL,
ÇOCUK KEN BÜYÜMEK İÇİN ACELE EDERLER,
BÜYÜDÜKLERİNDE ÇOCUKLUĞUNU ÖZLERLER,
PARA KAZANMAK İÇİN SAĞLIĞINI YİTİRİRLER,
SAĞLIKLARINI GERİ KAZANMAK İÇİN ÇIRPINIRLAR,
HİÇ ÖLMEYECEKMİŞ GİBİ YAŞARLAR,
HİÇ YAŞAMAMIŞ GİBİ ÖLÜRLER………..

Yazı Detayı
  • Yazının Bağlantısı: Paragraf
  • Yazının Kategorisi: Paragraf, Türk Dili
  • Yazar:
  • Eklenme Tarihi: 8 Eylül 2007
  • Bu yazıya yapılan yorumları RSS kaynağı ile takibe alın.
  • Bu yazıya kendi sayfanızdan geri izleme yapın.
  • Diğer kaynaklarda arayın:
  • Etiketler:, , , , , , , , , , , , , , ,