Ana Sayfa » Ses Bilgisi » Türk Dili » …Ses Bilgisi…
202DARALMASI

Sözcüklerin sonlarında bulunan geniş ünlüler (a, e) özellikle “-yor” ekinin darlaştırıcı özelliğinden dolayı daralarak, ı, i, u, ü dar ünlülerine dönüşür. Buna ünlü daralması denir.

bekl-e-yor > bekl-i-yor
kalm-a-yor > kalm-ı-yor
özl-e-yor > özl-ü-yor
soll-a-yor > soll-u-yor

örneklerinde bu daralma görülmektedir. “-yor” ekin den başka bir ekin ya da sesin darlaştırma özelliği yoktur. Ancak tek heceli olan “de- , ye-” fiilleri, kendinden sonra gelen “y” sesinden dolayı darlaşabilir.

de – yor > di – yor
de – yerek > di – yerek
de – yen > di – yen

Ancak bazen darlaşma olmayabilir.

de – y – ince > de – y – ince

KAYNAŞTIRMA HARFLERİ (KORUYUCU ÜNSÜZLER)

kurallara göre bir sözcükte iki ünlü yan yana gelmez. Araya kaynaştırma harfi girer. ’de dört tane kaynaştırma harfi vardır: ş, s, n, y. Bunların her birinin özel kullanım yerleri vardır.

ş kaynaştırma harfi:

* Üleştirme sayı sıfatlarında kullanılır.
Örnek:
İki-ş-er, altı-ş-ar, yedi-ş-er

s kaynaştırma harfi:

* Üçüncü tekil şahıs iyelik ekinden önce kullanılır. Daha çok isim tamlamalarında tamlanan görevindeki sözcükte görülür.
Örnek:
Çocuğun oda-s-ı, Balığın koku-s-u

Not: Ancak “su” ve “ne” kelimeleri bu kurala uymaz.
Örnek:
Yemeğin su-y-u yok. , Çocuğun ne-y-i kaybolmuş. örneklerinde olduğu gibi…

n kaynaştırma harfi:

* Zamirlerden sonra ek geldiğinde kullanılır.
Örnek:
O-n-a haber verin. , Bu-n-u biliyoruz.

* İyelik eklerinden sonra hal eki gelirse kullanılır.
Örnek: Çocuğun kitabı-n-ı almışlar. , Fakirin evi-n-i yıkmışlar.

* İlgi eklerinden önce kullanılır.
Örnek:
Soba-n-ın kapağı düşmüş. , Sene-n-in sonu geldi. , Kasaba-n-ın sıcağı çok bunaltıcı.

y kaynaştırma harfi: Yukarıdaki kuralların dışında olan her yerde “y” kaynaştırma harfi kullanılır.
Örnek: Oda-y-a girdim. , Üşü-y-erek uyandım. , Ağla-y-anı tanıyorum.

Not: Kaynaştırma harfleri aslında iki ünlü arasında kullanılır. Ancak bazen iki ünlü arasına gelmediği halde de kullanıldığı olur. Özellikle “ile, idi, imiş, ise” gibi sözcükler ünlüyle biten bir sözcüğe eklendiğinde baştaki “i” ünlüsü düşer ve yerine “y” kaynaştırma harfi gelir.
Örnek: silgi > silgiyle, soba > sobayla, hasta > hastaydı, kısa > kısaymış, bitti > bittiyse

Örneklerinde görüldüğü gibi “y” kaynaştırma harfi iki ünlü arasında değildir. Bu durum “n” kaynaştırma harfinde de görülebilir. Zamirlerden sonra hal eki geldiğinde gerekmese de bu harf bulunur.

Örneğin; “Ondan bunu hiç beklemezdim.” cümlesinde altı çizili sözcükte “n” kaynaştırma harfi iki ünlü arasında değildir.

Sessizle biten sözcükten sonra sesliyle başlayan bir sözcük gelirse, iki sözcük birbirine bağlanarak okunur. Buna ulama denir.
Örnek: Bakkaldan ekmek aldım. cümlesinde iki yerde ulama yapılmıştır. Sözcükler arasında herhangi bir noktalama işareti varsa ulama yapılmaz.

 

SES DÜŞMESİ

Sözcüğün aslında bulunduğu halde, ek geldiğinde bazı sesler düşebilir. Bu düşme hem ünlülerde hem ünsüzlerde görülür.

Ünlü Düşmesi

Sözcüğün aslında bulunan bir ünlünün düşmesidir.
Örnek:
“Yapraklar daha şimdiden sarardı.” cümlesinde sözcüğün aslı “sarı”dır; “-ar-” eki geldiğinde sözcüğün sonundaki “ı” düşmüştür.

Ünlü düşmesinin en yaygın kullanımı ise “Hece düşmesi” adıyla anılan kuraldır. Buna göre, sözcüğün son hecesinde bulunan dar ünlüler, ünlüyle başlayan bir ek sözcüğe eklendiğinde düşer. Bu özellik bazı organ isimlerinde, Arapçadan dilimize geçen bazı sözcüklerde, bazı Türkçe fiillerde görülür.

sabır – ı > sabrı
akıl – ı > aklı
burun – u > burnu
gönül – üm > gönlüm

Örneğin; “Kahvaltıya hazırlanın.” cümlesinde altı çizili söz “kahve altı” sözlerinin birleşmesinden oluşmuş, bu sırada “kahve” sözündeki “e” düşmüştür.

Düşmesi

Sözcüğün aslında bulunan ünsüzün, ek geldiğinde düşmesidir.

küçük – cük > küçücük
büyük – cek > büyücek örneklerinde sözcüklerin sonlarında bulunan “k” ünsüzlerinin düştüğü görülüyor.


SES TÜREMESİ

Sözcüğün aslında olmadığı halde, ek geldiğinde ortaya çıkan seslerdir.

genç – cik > gencecik
bir – cik > biricik
az – cık > azıcık

örneklerinde ünlü türemesi görülmektedir. Buna benzer bazı sözcükler de vardır. Bunlar “öpücük, gülücük” gibi fiilden türeyen sözcüklerdir. Ancak “-cik”” eki isim soylu sözcüklerden yeni sözcükler türetebilir. Fiilden türeyen bu sözcüklerin “öpüşcük, gülüş – cük” gibi sözcüklerden “ş” sesinin düşmesiyle oluştuğunu söylemek daha mantıklı olacaktır. Dolayısıyla bir ünlü türemesinin olduğunu söylemek bu sözcükler için pek doğru olmaz.

Not: Bazen sözcüklerde ünsüz de türeyebilir. Arapçadan dilimize geçen his, af, zan gibi sözcükler ek ya da yardımcı fiil aldıklarında, sonlarındaki sessizler çiftleşir.

his – etmek > hissetmek
af – etmek > affetmek
zan – etmek > zannetmek

örneklerinde bu görülüyor. Burada aslında bir ses türemesinden çok sözcüğün Arapçadaki aslında bulunan şeklinin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Ancak sözcükler Türkçe kurallara göre incelendiğinden, bu, türeme olarak alınagelmiştir.

 

Büyük ve Küçük Ünlü Uyumları

Her dilde olduğu gibi, dilimizde de sesler ünlü ve ünsüz olmak üzere iki grupta incelenir. Bir sözcükte ünlüler arasında olduğu gibi ünsüzler arasında da bazı özellikler, hatta ünlülerle ünsüzler arasında bazı özellikler vardır. Bunları belli başlıklar altında inceleyelim.

BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU

Türkçe’de sekiz ünlü vardır. Bunlardan a, ı, o, u kalın, e, i, ö, ü incedir. Bir sözcükte kalın ünlülerden sonra kalın, ince ünlülerden sonra ince ünlülerin gelmesi kuralına büyük ünlü uyumu denir.

Örneğin; “öğretmen” sözcüğü, bütün ünlüleri ince olduğu için kurala uyar, “asker” sözcüğü “a” kalın “e” ince ünlü olduğundan kurala uymaz. Üniversite sınavlarında bununla ilgili bir soru bugüne dek sorulmamıştır.

KÜÇÜK ÜNLÜ UYUMU

Bir sözcükte düz ünlüden sonra düz, yuvarlak ünlüden sonra düz – geniş veya dar – yuvarlak ünlülerin gelmesi kuralıdır. Özetle bu kurala göre;

a, ı, e, i ünlüleri birbirinden sonra gelebilir.

o, ö, u, ü ünlülerinden sonra ise u, ü, a, e gelebilir.

Bundan da soru çıkmadığından üzerinde fazla durmuyoruz.

ÜNSÜZ BENZEŞMESİ

Dilimizde ünsüzler sert ve yumuşak olmak üzere iki gruba ayrılır. Sert ünlüler “ç, f, t, h, s, k, p, ş” ünsüzleridir. Bunun dışında kalanlar ise yumuşak ünsüzlerdir.

Bir sözcük sert bir ünsüzle bitiyor ve o sözcüğe ünsüzle başlayan bir ek geliyorsa, ekin başındaki ünsüz sertleşir. Buna ünsüz benzeşmesi denir. Elbette bu benzeşme sert ve yumuşak şekli olan seslerde söz konusudur. Bu özelliği dört seste görüyoruz;

p – b, ç – c , t – d, ğ – g

Şimdi bu kuralı örneklendirelim:

“Kitap” sözcüğünün sonundaki “p” sesi serttir. Bu sözcüğe biz “-de” hal ekini getirirsek “kitapda” sözü oluşur. Bu durumda ekin başındaki “d” sesi yumuşak olduğundan sözcükte ünsüz benzeşmesine aykırı bir durum görülür. Kurala uyulması için, “d” sesi sertleşmelidir. Bunun serti ise, yukarıda göstermiştik, “t” dir. Dolayısıyla sözcük, “kitapta” olacaktır.

okul-dan > okuldan
av-cı > avcı
ağaç-dan > ağaçtan
ocak-cı > ocakçı

Yukarıdaki sözcüklerde eklerin sözcüğe nasıl uyduğu görülüyor. Birinci gruptaki sözcüklerde ek, yumuşak ünsüzle biten sözcüklere geldiğinde değişmemiş, ancak ikinci gruptaki sert ünsüzlere geldiği zaman sertleşmiştir. Bu durum sadece çekim eklerinde değil yapım eklerinde de geçerlidir. Ekler sayılara geldiğinde de aynı durum geçerlidir. Sayının sesleri nasılsa ek de öyle olmalıdır.

Örnek: 11’de, 8’den, 5’te, 3’ten

 

Özel isimlerde de aynı kural geçerlidir.

Örnek: Samsun’dan, Emin’de, Sinop’tan, Yunus’ta

 

ÜNSÜZ YUMUŞAMASI

İki ünlü arasında kalan sert ünsüzler yumuşar. Buna “ünsüz değişimi” denir. Elbette bu özellik, ancak yukarıda da söylediğimiz sert ve yumuşak şekli bulunan seslerde geçerlidir. Bunlar p, ç, t, k sert sessizleridir. Örneğin; “ağaç” sözcüğüne -i hal ekini getirsek, sözcüğün sonundaki “ç” sert sessizi yumuşayarak “c” olur; yani “ağacı” şeklinde yazılır.

Örnek: dolap – a > dolaba, çekiç – e > çekice, kanat – ı > kanadı, yemek – e > yemeğe

Yukarıdaki örneklerde sert sessizlerin yumuşadığı görülüyor. Ancak bu kural her sözcükte geçerli değil.

Örneğin; “Davranışları, doğruluğunun kanıtıdır.” cümlesinde altı çizili sözdeki “t” sert ünsüzü iki ünlü arasında kaldığı halde yumuşamamıştır.

Hangi sözcükte bu yumuşamanın olacağı hangisinde olmayacağı, belli bir kurala bağlanamaz. Hatta tek heceli sözcüklerin çoğunda olmazken, bazılarında olabilir. Bunu sözcüğün günlük kullanımlarını dikkate alarak anlayabilirsiniz.

Örnek: tek – i > teki, çok – u > çoğu görüldüğü gibi birincide değişim olmadığı halde ikincide olmuştur.

Dilimize Arapçadan geçen ve son hecesindeki ünlünün uzun okunduğu kelimelerde ünsüz değişimi yapılmaz.
Örnek:
“Sınavda hukuku seçecekmiş.” cümlesindeki altı çizili söz buna örnektir.

Bazı sözcüklerde ise ses iki ünlü arasında kalmamasına rağmen yumuşar.
Örnek: kalp – i > kalbi, art – ı > ardı, renk – i > rengi, harç – ı > harcı

Görüldüğü gibi iki ünlü arasında kalmadığı halde “p, ç, t, k” sert ünsüzleri yumuşamıştır. Bazı sözcüklerde ise bu seslerin yumuşamadığı görülür.

Örneğin; “Sonunda işler sarpa sardı.” cümlesinde altı çizili sözcükte yumuşama olmamıştır.

Örneğin; “Zonguldak’a yerleştiklerini duydum.” cümlesinde altı çizili sözdeki “k” sert sessizi yumuşamamış ancak biz onu okurken “Zonguldağa” diye okumalıyız.

 

|» Bu konuyla ilgili test çöz! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…İle Yorum Yap!
202 Yorum Bulunmaktadır
hilal on Kasım 4th, 2007 at 19:00

elimizde ünsüz değişimi var bende de yok ünlü değişimi

şeyma on Kasım 5th, 2007 at 22:33

çok teşekkürederimm birazda olsa bilgi sahibi oldum…

SEHER on Kasım 6th, 2007 at 19:25

Çok beğendim ellerinize sağlık teşekkür. Saygılar, sevgiler iyi geceler…

duygu on Kasım 6th, 2007 at 19:47

Çok iyi anlatmışsınız.Teşekkürler…Başarılarınızın devamını dilerim.

onur on Kasım 11th, 2007 at 12:48

teşekkürler bizler için çok güzel hastalanıp okula gide meyen ler bakıp ögrene bilir mesela benim gibi olanlar.çok çok teşekkürler

nil on Kasım 12th, 2007 at 18:30

Bence çok güzel anlatılmış.ama gerçekten daha çok örnek olsaydı iyi olurdu

EsRa on Kasım 13th, 2007 at 16:19

bu bilgiler çooooooooook harika hepinize çok teşekkür ederim. sizin sayanizde 5 bil alabilirim.

yağmur on Kasım 14th, 2007 at 16:22

çok güzel çok yararlı bir site teşekkür ederim

cimcime on Kasım 14th, 2007 at 18:45

çok güzel açıklamalı verilmiş çok yardımcı oldu tşk :-)

beste on Kasım 14th, 2007 at 21:52

çok güzel çok güzel bilgiler var….
benm için çokii oldu .. :-) :-P

nedim on Kasım 15th, 2007 at 02:58

ben birsınıf ogretmenlıgı son sınıf ogrencısıyım ama cok begendım.bu sıtelerı gezıp degrelendırmek ıstıyodum acaba yetrelımı dıye.konu anlatımı guzel.ama bıraz daha ornkler yr verılebılır.yınede 5 uzerinden 4.5:))

selma on Kasım 15th, 2007 at 17:31

gercekten cok guzel anlatılmış cok teşekür ederım. ellerınız dert gormesın

merve on Kasım 19th, 2007 at 15:29

çok güzel olmuş yaa

berk on Kasım 20th, 2007 at 18:20

tebrik ederim çok güzel bir siye yarın yazılım varda burdan çalışçamm

tatlı bela on Kasım 22nd, 2007 at 18:16

anlattıklarınızı çok iyi kavradım bu siteye bizim hocanın hiç bişe anlatmadan sınav yaptığı için girdim ama süperdi…ayrıca bencede biraz daha örnek

muhammed on Kasım 28th, 2007 at 09:58

cok ama cok teekkur ederım ellerınıze saglık allah razı olsun

sema on Aralık 5th, 2007 at 14:24

tebrikler ya süperdi çokkkk işime yaradı ama biraza daha açık açık yazılsaydı dahada süper olbilirdi

ilayda on Aralık 6th, 2007 at 19:51

BU SİTE ÇOOOK GÜSEL ÇOK SEVDİM VE ÇOK GÜSEL ANLATIOR

Basketbolcu on Aralık 7th, 2007 at 23:31

Süper bir site.Sayesinde Türkçeden full çektim

Ne zamandır böyle bir site arıyodum.En iyisini buldum

——————————
Yönetici Notu: Yorumlarınız birleştirilmiştir…

özge on Aralık 8th, 2007 at 15:34

çok teşekkür ederimm test çözerken çok ii olduu

müge on Aralık 9th, 2007 at 20:22

Türkçemizi bu kadar korumaya çalışmanız çok hoşuma gitti. Ellerinize sağlık güzel anlatmışsınız…

rusii on Aralık 11th, 2007 at 21:24

gerçekten çok güzel olmuş elinize sağlık :-)

mami on Aralık 12th, 2007 at 11:50

bence cok guzel yapmıslar tesekkur etsene sende

ayşenur on Aralık 12th, 2007 at 20:57

bence çok güzel olmuş.testte konulsaymış güzel olurmuş ama bence güzel ve kim yaptıysa ellerine sağlık

kahraman on Aralık 15th, 2007 at 14:06

güzel olmuş ama arkadaşlara kayılıyorum keşke konu bıtımınden sonra ardından test olsaydı

seda on Aralık 16th, 2007 at 16:17

güzel lmuş ellerinize sağlık bazıları saçmalayıp dursun

siz beğenmiyorsanız aynısını kendiniz ypın

—————————
Yönetici Notu: Yorumlarınız birleştirilmiştir.

seda on Aralık 19th, 2007 at 12:48

bencede güzel olmuşda ben bu konunun içinde ses olaylarının hiç birini bilmiyorum lütfeen yardım edin bilgicik.com sizden yardım istiyorum…

seda on Aralık 19th, 2007 at 16:10

Merhaba Ben Seda Ben İstiklal Marşının Daki Söz Sanatlarını Bilmiyorum Lütfen Yardımcı Olun BİLGİCİK.COM a Teşekkürler…….

seda on Aralık 23rd, 2007 at 18:16

gerçekten süüüüüüüüpeer olmuş ellerinize salık

—merve— on Aralık 24th, 2007 at 17:30

sitenizi beğendim ama bu gösterdiğiniz ses olaylarını bir metinde gösterirseniz çok sevinirim.şimdiden teşekkürler yardımınızı bekliyorum en kısa zamanda

seda on Aralık 24th, 2007 at 18:55

merhaba ben sedaaaaa ama bence güzel olmamış istediğim şeyleri bulamıyorum!!!!!

yani bazı şeyleri bulamıyorum mesela uyak düzeni onlarıda buu sitede verseniz daha güzel olmaz mıydı?????!!!!!!

Bilgicik on Aralık 24th, 2007 at 19:56

Merhaba Seda,

Uyak ve Ölçü sayfamız, “burada“.

Esenlikle…

muhammed on Aralık 25th, 2007 at 08:12

seda begenmedın mı yoksa sen ses olaylarını bılmıyon mu ben sana yardım ederım istermisin

sedanur on Aralık 27th, 2007 at 18:14

çok ğüzel olmuş aynrn Türkçe hocası gibi anlatmışsınız
teşekkürler saygılarımla

sumeyye on Aralık 30th, 2007 at 11:56

harika bir şey :-) ya ellerinize sağlık böyle bir şey beklemiyordum

hakan on Aralık 31st, 2007 at 22:08

çok güzel olmuş teşekkürler yapanların ellerine sağlık allah razı olsun ne mutlu Türkümdiyene

abdulkadir on Ocak 5th, 2008 at 18:57

süper emeğe saygı tamda sınavım vardı pekiştirmiş oldun teşekkürler

deniz on Ocak 8th, 2008 at 22:10

valla süper bişi yarın yazılım vardı çok ii oldu düzenleyenlerin ellerine sağlık bundan sonra hep giricem buraya çok işime yarıycak işlediğimiz bütün konular var burda

evin on Ocak 26th, 2008 at 21:06

tebrikler güllere boğmayı hak ettiğinizi saklamak tren istasyonunda uçak beklemek kadar saçmaa yani ayyyy birden hüzünlendim gözlerim doldu o kadar ki görkemliydi

burcu on Ocak 26th, 2008 at 21:11

TEBRİİK EDERİM

FAKAT KISKANDIĞIMI SAKLAYAMAYACAM BENİM SİTEMDEN BİLE DAHA GÜZELLL +hayret+

YİNEDE KISKANILACAK BİRİLERİNİN OLMASI BENİ MUTLU EDİYOR

Bilgicik on Ocak 30th, 2008 at 00:11

Lamia,

Test bölümü “burada”…

Dipçe: Bakmak için değil de görmek için bakarsanız, her şey ortada.

Esen kalın…

yücel on Şubat 5th, 2008 at 11:51

Tebrik ederim her şey var. Gercekten de güllere boğulmayı haketti bu site. O lamia da gözünü açsa iyi olur.

ıyy on Şubat 10th, 2008 at 17:15

herkes beğeniyor bence güzel degil

şaka şaka bence çok güzel faydalı seyler var

fatos on Şubat 12th, 2008 at 07:53

çok güzel bir site ama şöyle güzel bir test olsa daha güzel olur .elinize sağlık güzel olmuş

Pelinsu on Şubat 12th, 2008 at 07:58

çok güzel olmuş tebrikler yararlı bişey olmuş tüm öğrenciler adına teşekkür ediyorum

cemosh on Şubat 19th, 2008 at 13:32

biz dershanedede işliyoruz bunları tekrar amaçlı güzel olmuş yani :-)

burcu on Şubat 20th, 2008 at 19:00

evet tebrikler süper bir site ama biz bu konuları asır yıl önce işledik yinede tekrar için teşekkürler parlak düşüncelere sahip insanlar için daha faydalı e anlayan anladı yani.

nazife on Şubat 20th, 2008 at 23:44

çok güzel olmuş sayfa

nezahat pehlivan on Şubat 26th, 2008 at 15:43

Merhaba.bu siteyi tesadüf sonucu buldum.Bence kim hazırlamışsa eline sağlık,güzel olmuş.Aradığım konuyu da bulmuş oldum.Teşekkürler!!

hüseyin on Mart 1st, 2008 at 19:53

bunu kim yaptıysa allah binkere razı olsun teşekür aderim

esra on Mart 4th, 2008 at 21:13

arkadaşlar site güzel ameği geçen arkadaşlarımızdan allah razı olsun beğensenizde beğenmesinizde bu kadar gattar olmayınbeğenmiyosanız size kalsın açıkça dile getirmenin anlamı ne ben açıkçası emeği geçen arkadaşlarım çok güzel site bizler için çok sağ olun

kübra on Mart 6th, 2008 at 19:49

Gülay sen çok biliyorsun ki aradıgımız şeyler yok diyorsun çok biliyorsan kendin yap bir site de biz de bakalımm

esra on Mart 6th, 2008 at 20:20

BEN BURAYA GİRDİYİM DE TÜRKÇEMİ GELİŞTİRMEK AMACİYLA AÇTIM BURAYI AÇAN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM

esra on Mart 6th, 2008 at 20:24

BU SİTEYİ ÇOK BEGENDİM İNŞALLAH BAŞKA GÜZEL YERLER AÇARSINIZ

erci on Mart 10th, 2008 at 17:39

ben bu siteyi tesadüfen buldum ama çok sevdim ve açılış sayfası yaptım

Türkiz on Mart 13th, 2008 at 11:29

bu harika yazılar, benim çoook işime yaradı.hepinize çok teşşekkür ediyorum. elerinize sağlık.

Vahap on Mart 13th, 2008 at 15:54

Çok teşekkür ederim.Bilgicik.

osman on Mart 13th, 2008 at 23:44

Testlerdeki birçok soru cevap anhtarında yanlış görülüyor.Büyük bir ihtimalle cevap anahtarlarında yanlışlık var. ÖR:Ses bilgisi konu testi 1. soru

şebnem on Mart 16th, 2008 at 19:57

bu konuları anlattığınız için çok teşekkür ederim çözecek soru bulamayınca bunları çözüyorum hem biraz daha bilgi birikimim oluyor iyi günler

yorumcu on Mart 21st, 2008 at 21:30

çok güzel olmuş. sorulara sınıf koyulsa herkes kendi sınıfını yapsa çok güzel olur.

ismail on Mart 23rd, 2008 at 19:23

çok güzel

yeşim on Mart 24th, 2008 at 18:47

aslında 7.ci sınıflar için çok güzel ama bazı konular 7.ci sınıfalara göre değil ama yine çok yararı dokundu

nazcan on Mart 26th, 2008 at 23:47

Harika olmuş çok teşekkür ederim :-)

yağmur on Mart 30th, 2008 at 16:18

ÇOKKK! GÜZEL BİR SİTEEE! HARİKA! ÖĞRENİRKEN EĞLENİYORUZ !!!!!

gül on Nisan 12th, 2008 at 19:13

Ya iyi hoş da her şey bana hazır ödev lazım örnek bir metinin ses olaylarının incelenmiş hali mesela istiklal marşı

kÜbRa on Nisan 20th, 2008 at 13:11

Ya bana da öyle lazım ses olayları ile ya şiir ya da metin yardım edin ya lütfen pzt. yetişmesi lazım…

başak on Nisan 21st, 2008 at 17:13

Üf! İğrenç bir site,istediğimi bulamyorum.

EMİNE on Nisan 30th, 2008 at 20:05

Çok güzel bir site bayıldım istediğim her şeyi bulabiliyorum Türkçe dersime çok yardımcı oluyor.

emel on Mayıs 2nd, 2008 at 10:01

Gerçekten çok güzel, teşekkür ederim.

zeynep on Mayıs 3rd, 2008 at 19:47

Benim aradığım ‘yardımcı ses ne demek’. Ama bulamıyorum. Her şey var o yok.

dyg on Mayıs 4th, 2008 at 18:49

Güzel bir sitee gayet amaçlı bence.

Başak yukarıda arama butonu var, oraya yazarsan aradığını blursun … !

prenses on Mayıs 5th, 2008 at 14:38

Ben çok beğendim, teşekkür ederim.

deren ceren on Mayıs 8th, 2008 at 20:39

Bu site bana göre harika çookk güzel size de tavsiye ederim…

süper kiz on Mayıs 10th, 2008 at 11:16

Slm, merhaba ben burcu. Bu site çoook yararlı. Kullanmayanlara bu siteyi öneririm. Herkese sevgi ve saygılar…

sueda on Mayıs 13th, 2008 at 22:53

Ya iyi ama ödevler için de bir yer ayırsanız valla çok süper olcak yaaa…

büşüş on Mayıs 15th, 2008 at 22:52

Çok yararlı bu site ya ses olayları ve sözcükte anlam lazımdı. Kim yaptıysa ellerinden öperim, iyi yayınlarr.

burak on Mayıs 22nd, 2008 at 23:22

Slm ben hataydan burak. Çok güzel olmuş ama tüm konuları almamış. kib.

seher on Mayıs 27th, 2008 at 20:21

Çok güzel bilgim gelişti teşekkürler.

S_E_R_K_A_N on Mayıs 28th, 2008 at 21:46

çok güzel olmuş yapanların ellerine sağlık çok tşk. ederim

ibrahim on Mayıs 31st, 2008 at 16:33

Çok güzel olmus bunu yapandan allah razı olsun. Bu site benim hayatımı kurtardı. Dil anlatım dersimde bana cok yardımcı oldu. Size ve bu siteyi hazırlayanlara cok tesekkkur ederim. :-)

ayşen on Haziran 2nd, 2008 at 13:38

Ya size ne kadar teşekkür etsem az ya valla kaç saatir bunları arıyordum. Çok teşekkürler sbs ye hazırlanıyorum da bu bilgiler çok önemli. İnş kazanırım.

c.ronaldo on Haziran 12th, 2008 at 08:10

Valla çok iyisiniz kaç saattir böyle bir şey arıyorum çok ama çok teşekkürler. Size ve bu tüm ekip arkadaşlarınıza teşekkürler. Çok ama çok sağ olun.

gençlik27 on Haziran 12th, 2008 at 09:17

Sınav öncesi son kontrollerimi bu sitede yapma kararımdan pişmanlık duyurmadığınız için çok teşekkür ederim.

GAZİANTEPSPOR_27

sema on Haziran 14th, 2008 at 14:24

Site cok güzel olmus, vallaha ne ararsan var. Hazirlayanlara cok cok tesekür ederim…

sema on Haziran 14th, 2008 at 14:25

Çok güzel olmus bunu yapandan allah razı olsun. Bu site benim hayatımı kurtardı. Dil anlatım dersimde bana cok yardımcı oldu. Size ve bu siteyi hazırlayanlara cok tesekkkur ederim.

sbs adayı on Haziran 18th, 2008 at 20:21

Merhaba! Ben ilköğretim 6. sınıf öğrencisiyim… Gelecek sene 7. sınıfta olacağım. Ben 2(iki) gün sonra SBS yani Seviye Belirleme Sınavı’na gireceğim. Dershaneye gidiyorum ama Türkçe öğretmenimizin anlattıklarından pek bir şey anlamadım… Bu konuda İnternet’e başvurdum ve en sonunda bu siteyi buldum. Zarflar hakkında buradan birçok bilgi aldım. Bu site bana başka konularda da yardımcı oldu ve olacak diye umuyorum… Bu konuları hatta bu siteyi hazırlayanları yürekten tebrik ediyorum. Başka adaylara ve öğrencilere iyi şanslar diliyorum. Bu siteye girmiş olanlara “iyi bir seçim” yaptıklarını belirtmek istiyorum. Bu siteyi tüm tanıdıklarıma tavsiye edeceğim. Çok teşekkürler!

tuba on Haziran 23rd, 2008 at 11:17

Valla hic te fena birsite degill. Ben sbs icinn bakmadım baska bir seye gerekli oldugu icinn baktım ama hic bir yerde bulamadıgım bılgıleri buldum burda. Gayet de acıklayıcı olmuş. Demekki isteyince guzel seyler yapılabiliyormuş…

Batu on Temmuz 3rd, 2008 at 19:04

Bakın konu anlatımı güzel ama testte sorulan sorular gerçekten çok saçma. O yüzden pek hoşuma gitmedi.

hayat sbs on Temmuz 29th, 2008 at 20:30

2 gün sonra sbs açıklanacak. Burdaki Türkçeden yanlışlarımı ve doğrularımı öğrendim.

elif on Ağustos 7th, 2008 at 12:38

Bu site benim çook işime yaradı teşekkür ederim. Ellerinize sağlık çok güzel olmuş. İnsanın bu sitede hep çalışmak isteyesi geliyor. Testler bir harika. Ben 6. sınıfım. Sbs’ye bu siteyle bu testlerle girdim. Tani tabi başka kitaplarla da ve gerçekten işime yaradı. 379 puan aldım ama keşke 400’ü geçebilseydim. Neyse inşallah seneye teşekkür ederim bilgicik!

figenn on Ağustos 25th, 2008 at 14:05

Emeğinize sağlık güzel olmuş…

ışıl on Ağustos 27th, 2008 at 11:08

Mrb ben lise 1 sorumluluk sınalarına hazırlanıyorum. Dıl anlatımdan gıreceğim ve gercekten sıte cok güzel. Eger basarabıırsem lise 2 gececem ınsallah ısıme yarar.

hatice on Eylül 15th, 2008 at 21:28

Ya bu site çook süper benim işime yarıyor. Mesela yazılım olduğu zaman edebiyat yazılsınıa calısıyorum. Bu siteyi kuranlara tesekkür ederim.

hatice on Eylül 16th, 2008 at 12:22

Arkadaşlar sizi tebrik edrim. Böyle başarılarınızın devamını dilerim. Yüce rabbim hep yanınızda olsun. Artık ben bu siteden ders çalışacağım. Yardımlarınız için sonsuz tşk ederim.

Apocan on Eylül 16th, 2008 at 20:42

Eşi bulunmayan bir site, yine de henüz çok eksiklik var.

gülçin on Eylül 18th, 2008 at 18:27

Güzel bir site çok beğendim. Öğretmen Türkçe [dilbilgisi] ödev verirse buradan yapıyorum. Çok teşekkürler.

nalan on Eylül 20th, 2008 at 08:42

Ben nalan. Türkçe dersini çok ama çok severim, bunu arkadaşlarım da bilir. Çünkü çok eğlenceli ve çok güzel. Ben Türkçe öğretmeni olacağım. İyi ki böyle bir site kurdunuz. Ben hep okuldan gelince bu siteye girip çalışacağım. ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.

yasemin drik yasemin on Eylül 21st, 2008 at 20:34

Türkçe benim için hayatın yarısı demek.

özlem on Ekim 11th, 2008 at 09:40

Gerçekten çok güzel bir site ben de Türkçeyi sevenlerdenim. Süper aradığım her şeyi içeriyor…

senem on Ekim 28th, 2008 at 00:04

Ya süper bir site hazırlayan herkesten allah razı olsun emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Aradığım her şey burda var burdan derslerime çalışıyorum. Anlamadığım şeyleri burda tam anlıyorum. Herşey için teşekkür ediyorum.

Hakan on Ekim 29th, 2008 at 23:52

Site çok güzel gerçekten ellerinize sağlık. Acaba bunun gibi güzel bir site matematik fen bilgisi içinde yapılsa ne güzel olur.

derya on Kasım 1st, 2008 at 10:45

Üniverste öğrencisiyim bu site bana Türkçe dersime çok yardımcı oluyor. Çok beğendim siteyi, ayrıntılı bir şekilde anlatması çok iyi aradığım herşeyi bulabiliyorum. ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BAŞARILARININ DEVAMINI DİLERİM.

kartanesi_96 on Kasım 2nd, 2008 at 15:44

Merhaba arkadaşlar siteyi çok beğendim gerçekten çok güzel bir site.Yanlız ses bilgisi ile ilgili sorular hangi testte bulamadım.Zaten sorular çok zor açılıyor.Bana yardımcı olursanız sevinirim.Şimdiden çok teşekkür ederim…

küboş on Kasım 6th, 2008 at 16:24

Gerçekten çok güzel bir site. Ben 7.sınıfa gidiyorum gerçekten yazılım için çok işime yarayacak. Bu siteyi kuranlara Allah razı olsun. Her türlü bilgi var. Teşekkürler… HEPİNİZE İYİ GÜNLER…

küboş on Kasım 6th, 2008 at 16:28

Eğer yarın Türkçe yazılım iyi geçerse buraya mutlaka bir tane daha ileti yazacağım,inşallah iyi geçer…

tansu on Aralık 2nd, 2008 at 11:46

Ben Tansu bu siteyi oluşturduğunuz için çok teşekkürler.

merve on Aralık 7th, 2008 at 23:38

Türk demek Türkçe demektir! Bu site gerçekten çok güzel ve yararlı. Bütün ödevlerime yardımcı oluyor.

ergün on Aralık 27th, 2008 at 02:10

Ses ve şekil bilgisi hocamız yardımcı seslerin 4 tane değil 2 tane olduğunu söyledi. Meselâ siz orda “ş” sesine yardımcı ses demişsiniz oysa yardımcı ses değil çünkü üleştirme eki 4 şekildedir -ar, -er, -şar, -şer yani “ş” yarımcı ses değil ekin 3 harfinden birisidir. Aynı şekilde “s” sesi de yardımcı ses değildir. Sadece “y” ve “n” sesleri yardımcı sestir. Yanlış biliyorsam düzeltirseniz sevinirim. Saygılarla.

gamze on Ocak 2nd, 2009 at 22:32

Bu site gerçekten güzel. Ama tek Türkçeye yönelik bir site ve başka derslerde ekleyebilirdiniz. Ve çok az soru var. Video ekleyebilirsiniz. Siteniz daha güzel olur.

ahmet on Ocak 4th, 2009 at 19:29

Sitenizi çok beğendim ellerinize sağlık.

GLADYATÖR on Ocak 6th, 2009 at 10:13

Çok güzel bir site;çok beğendim.

shadow on Ocak 6th, 2009 at 16:07

Mrb.Ben 7. sınıf öğrencisiyim ve bu site çok yardımcı oluyor.Bu siteyi hazırlayanlara teşekkürler.

EDA on Ocak 6th, 2009 at 19:16

Valla süper olmuş.Ellerinize sağlık.Süper Süper Süper

emre on Ocak 8th, 2009 at 18:47

Ben Emre gerçekten ödevim için çok işe yaradı. Bu siteyi hazırlayanlara ALLAH razı olsun.

beyzanur on Ocak 8th, 2009 at 20:23

Gerçekten çok teşekkürler. Çok güzel. Başarılarınızın devamını dilerim.

elif on Ocak 9th, 2009 at 14:16

Gerçekten çok güzel bir site olmuş ben 6. sınıfa gidiyorum. Bu siteyi yapana teşekkür ederim.

aysun on Ocak 9th, 2009 at 22:56

Çok güzel bir site yapılmış.Derslerim de çok yardımcı oluyor.Emeği geçen herkese teşekkürler.

büşra on Ocak 11th, 2009 at 12:30

Bence çok güzel bir site yapılmış.Bütün sorularıma cevap veriyor.Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

cem on Ocak 12th, 2009 at 20:20

Teşekkür ederim.Ayrıca siteniz çok güzel olmuş.

fatma on Ocak 30th, 2009 at 14:12

Arkadaşlar burdaki test soruları öss düzeyi mi?

fırat on Şubat 5th, 2009 at 12:21

sizin siteniz çok güzel olmuş ödevlerime yardımcı oluyor

Betüş on Şubat 11th, 2009 at 21:14

Bence de çok güzel bir site fakat konu anlatımlarının sonunda on tane değerlendirme testi olsa daha iyi olacak ve derslerime asıl o zaman yadım edecek ben zaten biliyorum bu konuları.

sevval on Şubat 19th, 2009 at 00:09

Gercekten elinize sağlık süper eğitim amaçlı bir site. Emeği olan herekese çok tşkler.

berat on Şubat 27th, 2009 at 19:40

Çok güzel olmuş bu site

zeynep on Mart 1st, 2009 at 22:10

Bu site sayesinde bir çok testde başarılıyım.Öğretmenimizin öğretmeniklerine buradan öğreniyorum.Ellerinize sağlık.

aysun on Mart 12th, 2009 at 22:45

Harika bir site çok teşekkürler.

efe on Mart 22nd, 2009 at 18:21

Süper bir site olmuş.Bilgisini geliştirmek isteyen bay ve bayan tüm kişilerin rahatlıkla bu siteye giriş yaparak bilgilenmelerini tavsiye ederim.

ebru on Mart 24th, 2009 at 20:13

Ellerinize,emeğinize sağlık sınavda çok yardımcı oldu devamını dileriz.Teşekkürler…

talha on Mayıs 8th, 2009 at 22:13

Tekrar ben yine size teşekkür etmek istiyorum,çok güzel olmuş.

talha on Mayıs 9th, 2009 at 15:25

Bu sitede en çok sevdiğim şey hızlı okumadır.Önceden okuduğum zaman kendi kendime hızlı okuduğumu düşünürdüm ama öyle değilmiş bu sitede öğrendiğim her şey bana çok yardımcı oldu.Çok teşekkürler.Kaybolan Türkçemizin telafisi için bu siteden aldığım yardım çok işim yaradı sağolun.

KADER on Mayıs 13th, 2009 at 15:20

Siteniz çok güzel. Türkçeyi ve edebiyatı çok seviyorum. En sevdiğim yazar ”GÜLTEN DAYIOĞLU” en sevdiğim kitabı”YEŞİL KİRAZ”

beyza on Mayıs 18th, 2009 at 17:14

Bence çok güzel bir site.teşekkür ediyorum :-)

meryem on Haziran 2nd, 2009 at 14:32

Çok teşekkürler çok faydanız dokundu anlamadığım konuları burdan bakarak anlamaya çalışıyorum ve gerçekten başarılı oluyorum.

Funda on Haziran 3rd, 2009 at 12:59

Gerçekten çok güzel bir site olmuş.Emeği geçen herkese teşekürler.

Tansu on Haziran 10th, 2009 at 09:32

Bu site çok süper ama fazla test soruları olsa süper bir şey olurdu herhalde.Ayrıca derslerime yardımcı kitap gibi. çok teşekürler.

yunus on Haziran 10th, 2009 at 12:41

Gördüğüm en iyi site bu site sayesinde birçok eskiğimi tamamladım öss deneme puanlarım arttı sağolun ama bazı bilgiler yok örneğin cumhurtiyet dönemi sanatçıları gibi bunlarda olduğunda dört dörtlük bir site olcak emeği geçenleri teşekkür ederim.

seda on Haziran 10th, 2009 at 16:59

Çok güzel bir site yapılmış Konuları anlammam için bana yardımcı oldu Emeği geçen herkeze çok teşekkür ederim BAşarınızın devamını dilerim.

seda on Haziran 10th, 2009 at 17:00

Teşekkür ederim, derslerime çok yardımcı oldu.

meriç on Haziran 11th, 2009 at 11:13

Teşekkür ederim dersimi çok işe yaradı harika bilgili bir site.

CAN on Ağustos 3rd, 2009 at 10:56

TEŞEKKÜRLER ÇOĞU EKSİĞİMİ TAMAMLADI SAĞOLUN…

büşra on Ağustos 17th, 2009 at 11:34

Konu anlatım ın sonuna bir kaç tane soru koysaydınız daha kalıcı olurdu.

kubilay on Eylül 3rd, 2009 at 18:15

Evet çok eksigimi tamamladı emege saygı olaraktan tesekkur ederim.

funda on Ekim 5th, 2009 at 20:24

Soru başka yok mu küçük ünlü uyumundan?

gülçin on Ekim 6th, 2009 at 20:10

Ben bu siteyi çok beğendim. Yazılılarıma çalışacağım doğru düzgün bir site.Ayrıca burdan ödevlerimi de rahatlıkla yapabileceğim.

fatma nur on Kasım 2nd, 2009 at 15:33

Çok teşekkür ederim.Gerçekten çok iyi oldu.

İpek on Kasım 2nd, 2009 at 16:30

Çok teşekür ederim paylaşımınız için acaba testleride var mı?

Hüseyin on Kasım 2nd, 2009 at 19:40

Site çok faydalı. Teşekkür ediyorum.

naz on Kasım 3rd, 2009 at 20:58

Güzel bir site ama sorular çok az daha çok olmasını istiyorum.

defne on Kasım 5th, 2009 at 16:42

Çok teşekkür ederim.Çok yararlı oldu.

zeynep on Kasım 5th, 2009 at 19:02

çok güzell:):):):)

filiz on Kasım 6th, 2009 at 17:33

Çok güzel bir site yazılı öncesi çalışmada günlük tekrarada çok işime yaradı teşekkürler. :-)

cansu on Kasım 11th, 2009 at 20:46

Çok teşekkür edrim.Gerçekten çok süper bir site.

nuran on Kasım 27th, 2009 at 15:46

Açıklamalrınız çok güzel olmuş sizi tebrik ediyorum başarılarınız devamını bekliyorum ve biraz daha örnek olursa iyi olur.

damla on Aralık 1st, 2009 at 10:05

cok güzel bir site teşekür ederim

Çağatay on Aralık 15th, 2009 at 17:02

Harika bir site bu.Daha önce böylesini görmemiştim.Kim kurduysa teşekkür ederim.

fikriye on Şubat 20th, 2010 at 14:01

Çok sağolun .Teşekkür ederim .Çok yararlı bilgiler edindim.

emel on Mart 17th, 2010 at 08:29

Konu anlatımı çok yararlı oldu.Çook teşekkür ederim.

ahmet on Nisan 16th, 2010 at 00:55

Kaynakçalarıda olsa iyi olurdu.

ogulcan on Mayıs 14th, 2010 at 21:02

Harika bir site devamını bekliyorum.

Yasemin. on Mayıs 16th, 2010 at 22:12

Çok teşekkür ederim çok işime yaradı ama test koysaydınız daha iyi olurdu.

tolga on Haziran 3rd, 2010 at 18:22

Sorular güzel oda çok güzel.

SÜMEYYE on Eylül 29th, 2010 at 18:26

Siteniz çok güzel,çok işme yaradı ama çok az örnek vermişsiniz.

CEREN on Ekim 29th, 2010 at 17:15

Siteniz çok güzel çok işime yaradı.Her şeyi google’den tek tek aramak zorunda kalıyodum çok teşekkür ederim.Daha iyisini de bekliyorum.

damla on Kasım 30th, 2010 at 20:23

Valla çok sağolun çok işime yaradı Türkçeden 100 aldım . :D

zeynep on Aralık 2nd, 2010 at 17:28

Gerçeketn süper bir site…

Barış on Aralık 5th, 2010 at 15:29

Gercekten cok yararlı bir site teşekkür ederiz

büşra on Ocak 5th, 2011 at 20:42

Beğendiğim siteler arasında. Çok sağolun…

ahmet yasin on Ocak 16th, 2011 at 18:25

Siteniz çok güzel olmuş.Sorularınızda güzel ama az örnek vermişsiniz.Çok SAĞOLUN!

ahmet on Ocak 18th, 2011 at 18:37

Siteniz gerçekten çok hoş çok güzel olmuş hepinize yani bu siteyi yarken emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum şükranlarımı sunuyorum. gerçekten çok bahtiyar oldum, ödevlerimde çok yardımcı oldunuz

suna on Mart 13th, 2011 at 15:27

çokk sağolun yaa performans ödevimide burdan hazırladım yazılıya da burdan çalıştım çok sağolunn

ece on Mart 18th, 2011 at 20:58

Siteniz çok güzel devamını ve başarınızı bekliyorum.

Mert on Mart 28th, 2011 at 15:53

Merhaba lutfen bana yardımcı olun 2 sayfalık her hangı bır metın uzerınde ses olaylarını ıncelermısınız? Lutfen ne ısdersenız yaparım yeterkı bole bı ıyılık yapın bana 2 sayfalık bır metınde ses olayları lutfen yardımm…

büşra on Mart 30th, 2011 at 17:37

Çok güzel yazılımda başarılı olacağıma inanıyorum.

ramazan on Nisan 3rd, 2011 at 14:07

Gerçekten çok teşekür ederim.Aslında zamirleri,sıfatları ve ad tamlamalarınıda gösterirseniz,sevinirim.

ramazan on Nisan 4th, 2011 at 18:12

Gerçekten siteniz çok güzel! Bu bilgiler için teşekür ederim.

Bilge on Nisan 9th, 2011 at 19:05

Çok teşekkür diğer sitelerden üstün tek bu siteyi gördüm çok işime yaradı,eğer test olsaydı bu konulara örnek olarak çok iyi olurdu ve bazıları okuyarak anlıyamıyor. Bu yüzden de bence kenarlara doğru bir konu anlatım vidivodosu koyulabilirdi. Eğer olursa bu site muhteşem olur ve bu da biz çocuklar için daha faydalı ve kolay olur hatta olurdu. :)

Şeyma on Nisan 14th, 2011 at 16:44

Ben şeyma seni seviyorum Mehmet Emin Alıcı. Burası Eryaman/Ankara okulumuz Toki Göksu İ.Ö.O sınıfın 6/A sende beni seviyosan cevap yaz. Lütfen bunu yayınlayın. Size yalvarıyorum onu çok seviyorum. Bu arada çok güzel bir site yapmışsınız.

aslı on Mayıs 9th, 2011 at 16:25

Gercekten sağolun resmen proje ödevinin tamamını burdan yaptım teşekkürler..

hüseyin on Mayıs 29th, 2011 at 14:29

Bu site yi kuran adama çok teşekkür ederim bu site çok işime yaradı herkese tavsiye ederim.

ŞeyDa on Temmuz 3rd, 2011 at 13:35

Çok güzel bir site çok teşekkür ederim bilgiler için

ŞeyDa on Temmuz 3rd, 2011 at 13:36

Gerçekten siteniz cok güzel! Bu bilgiler için teşekkür ederim.

tuğçe on Ekim 31st, 2011 at 23:24

sağ olun var olun allah sizden razı olsun çok işima yaradı

tuğçe on Ekim 31st, 2011 at 23:25

sağ olun var olun allah sizden razı olsun çok işime yaradı

^^^^SeSiZkRaL^^^^ on Kasım 3rd, 2011 at 19:51

Bu siteyi çok beğendim yarın türkçe yazılım vard hem ona çalışmış oldum sağolunnn…

MRV on Kasım 12th, 2011 at 22:36

Yine ne varsa Bilgicik’te var :)

beyza on Kasım 13th, 2011 at 12:21

Gerçekten çok güzel bir site teşekkürler çok işime yaradı sınavdan 100 aldım

melisa on Aralık 8th, 2011 at 21:22

Bu site işime çok yaradı çok teşekkürler hepinize.

emre on Aralık 15th, 2011 at 19:54

arkadaşlar ünsüz benzeşmesinde k yi yazmamışsınız lütfn dzltlm k-hem g hemde ğ olur ltfn emeğe saygı….

onur on Aralık 17th, 2011 at 15:47

bilgieriniz içın teşkütr

yüsra on Aralık 20th, 2011 at 19:42

hani bu ses bilgisinin testleri ama gerçekten güzel site çok beyendim…

burak on Ocak 3rd, 2012 at 15:38

güzel site teşekkürler

merhaba on Mart 16th, 2012 at 10:49

çok güzel bir site en güzeli bence her aradığımı buldum.

belkıs on Mayıs 9th, 2012 at 15:46

Çok teşekkür ederim.Çok işime yaradı.Bunlar kısaca özetliyor.Sizin sayenizde 3. oldum çok teşekkür ederim.
(Kısmen)

nurgül karaca on Haziran 9th, 2012 at 15:57

Ben harika buldum sağolun.

merve yıldız on Nisan 8th, 2013 at 20:41

Türkçede kaynaştırma harfi diye bir harf yoktur!!ekleşme sırasında ekler kategorilerine göre isim alırlar harfler değil. Hem kaynaşan bir durum var mı ki? kaynaşmadan kasıt nedir ? açıklık uyumundan dolayı Türkçe de iki ünlü ses yan yana gelmez dikkat edin ses diyorum harf değil bu yüzden kaynaştırma harfi diye nitelendirdiğiniz sesler bire ”gedik dolduran” sestir aradaki boşluğu doldurmak için !! yıllarca kaba taslak bel kemiği olmayan mantıksız dil bilgisi kaideleri bize öğretildi öğrendik mi hayır ? aksine sıkıldık yapamadık dilimizi manasıyla bilmedik .. Osman Nedim Tuna ve Efresiyab Gemalmaz hocalarımızın öğretilerinin bu hususlarda bilinmesi lazım gelir. Saygılar.

meesi on Nisan 10th, 2013 at 01:50

çok güzel saolun

günce on Ekim 26th, 2013 at 13:23

gerçekten çok güzel allah razı olsun

İrem SÖĞÜT on Mart 25th, 2014 at 22:24

ben bu siteyi çok beğendim:))))) yarın Türkçe sınavım var bu bilgiler bana sınavda çok yardımcı olucak bu bilgileri internet üzerinden paylaştığınız için çok teşekkür ederim

YOK on Şubat 28th, 2015 at 17:02

COK YARARLI

YOK on Şubat 28th, 2015 at 17:03

COK BİLGİLİ

YOK on Mart 1st, 2015 at 14:10

cok guzel bir siteymis

rüveyda on Mart 2nd, 2015 at 17:46

çok güzel ve bn bu siteyi de beğendim arkadaşlarıma önereceğim

Yazı Detayı