Ana Sayfa » Sözlü Edebiyat » Türk Edebiyatı Dönemleri » Sözlü Edebiyat – (Türk Edebiyatının Dönemleri)
104


…Türk Edebiyatının Dönemleri…
()

Sözlü Edebiyat, Türklerin henüz yazıyı kullanmadıkları dönemdeki edebiyattır. Bu dönem edebiyatı sözlü olarak üretilmiş ve kulaktan kulağa yayılarak varlığını sürdürmüştür. Bu dönemde edebiyatımızı , Maniheizm, Budizm gibi dinler etkilemiştir.

öncesi Türk edebiyatı, M.Ö. 4000’li 3000’li yıllardan başlayarak Türklerin İslamiyeti kabul ettiği XI. yüzyıl ortalarına kadar sürer. Bu uzun dönemin KökTürkler’e ait yazılı anıtların ortaya konduğu M.S. VI. yüzyıla kadar olan bölümü sözlü edebiyat dönemi olarak adlandırılır.

Bilindiği gibi söz yazıdan öncedir. Böyle olunca da yazılı edebiyat ürünlerinden önce, sözlü edebiyat ürünlerinin oluştuğu ortadadır. Bütün ulusların edebiyatında olduğu gibi Türklerin edebiyatında da sözlü edebiyatın doğuşu dinsel temellere dayanır. Sözlü edebiyat ürünleri, daha yazının bulunmadığı dönemlerde, dinsel törenlerde üretilmeye başlanmış, kuşaktan kuşağa aktarılarak yaşatılmıştır.

Edebiyat türleri içinde ilk doğan tür olan şiir, sözlü edebiyatın anlatımında önemli bir rol oynar. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında da şiirin önemli bir yeri vardır.

Bu bölümden tam yararlanmak için aşağıdaki sayfalar size yardımcı olabilir:

» Orhun Abideleri » Türk Destanları » Destan

Sözlü Dönemin Özellikleri

1. ” adı verilen sazla dile getirilmiştir.
2. Ölçü olarak ulusal ölçümüz olan “hece ölçü” kullanılmıştır.
3. Nazım birimi ““tür.
4. Dönemine göre arı bir dili vardır.
5. Dizelere genel olarak yarım uyak hakimdir.
6. Daha çok doğa,aşk ve ölüm konuları işlenmiştir.
7. Bu döneme yönelik elimizdeki en eski kaynak Kaşgarlı Mahmut’un “Divan-ı Lügat-it Türk” adlı eseridir.

 

Dönemin Ürünleri

1. Koşuk: Sığır denilen sürek avlarında söylenen şirlerdir.Konusu daha çok doğa,aşk,şavaş ve yiğitliktir.Bu tür daha sonra halk edebiyatında koşma adıyla anılmıştır.
2. : Dönemin özlü sözleridir.Bugünkü atasözlerinin ilk biçimi niteliğindedir.
3. Sagu: “Yuğ” adı verilen ölüm törenlerinde ölen kişinin erdemlerini ve onun ölümünden duyulan hüznü dile getiren şiirlerdir.
4. : Toplumu derinden etkileyen olaylar sonucunda halk arasında kendiliğinden oluşan uzun nazım türüdür.

Eski Türk Şiiri

 

İslamiyet öncesi Türk şiiri hece ölçüsüyle yazılmıştır. Yedili, sekizli, onikili ölçülere çok rastlanır. Kafiye önemlidir, dize başlarında da kafiye yapılır. Nazım birimi dörtlüktür. İslamiyet öncesi Türk şiirinin dili Öz Türkçedir. Şiirler, Türklerin o çağdaki dünya görüşlerini, yaşantılarını, duygularını, düşüncelerini doğal bir dille anlatırlar. Şiirlerde doğa, aşk, kahramanlık, cesaret, binicilik, at sevgisi, askerlik, ölüm en çok işlenen konulardır.

 

Çin kaynaklarında M.Ö. II. yüzyıla ait eski Türk şiir çevirilerine rastlanmaktadır.

 

İlk Türk Şairleri

 

İslamiyet öncesindeki Türklerde şairlere baksı, kam, ozan gibi adlar verilirdi. Kaşgarlı Mahmud’un Divânü Lûgati’t Türk adlı eserinde ve Turfan kazılarında ele geçirilen metinlerde adlarına ve şiirlerine rastlanan ilk Türk şairleri Aprın Çor Tigin, Çuçu, Ki-ki, Kül Tarkan, Asıg Tutung, Pratyaya Şiri, Kalun Kayşı, Çisuya Tutung’dur.

 

İlk Türk Şiiri

 

İslamiyet öncesi Türk şiirinin, şairi bilinen ilk örneklerini Uygurlar’da bulmaktayız. Aprın Çor Tigin’in yazdığı “Bir Aşk Şiiri” adlı ilk Türk şiirinin son parçasının aslı ve çevirisi şöyledir:

 

Eski Türkçe İle

Türkiye Türkçesi İle

 

Yaruk tengriler yarlıkazun
Yavaşım birle
Yakışıpan adrılmalım
Küçlüg biriştiler küç birzün
Közi karam birle
Külüşügin oluralım…
Nurlu tanrılar buyursun
Yumuşak huylum ile
Birleşip bir daha ayrılmayalım
Güçlü peygamberler güç versin
Kara gözlüm ile
Gülüşerek yaşayalım…

 

Destan ()

 

(Türk Destanları sayfasına gitmek için “buraya” dokunun!)

Destanlar ulusların yazı öncesi çağlarında oluşmuş olağanüstü olaylarla, doğaüstü kahramanlarla ve kahramanlıklarla yüklü, öyküleyici özellikler taşıyan uzun şiirlerdir. Destanlar, eski çağlarda ezgiye eşlik etmeye en uygun biçimde, çoğunlukla nazımla düzenlenmiştir. Epik şiirin en güzel örnekleri olan destanlarda olağanüstü olayların, doğaüstü kahramanların, tanrıların savaşlarının yanı sıra; eski çağ insanlarının inanışları, yaratılış ve varoluş konusundaki düşünceleri; ulusların özlemleri ve düşleri de dile getirilir. Destanlar insanların olayları dinleme ve anlatma gereksiniminden dolayı kuşaktan kuşağa yayılmıştır.

 

-

 

İnsanlar ilk çağlarda toplum ve doğa olaylarını anlamakta güçlük çektiler. Her olay onlara önce Tanrıyı düşündürdü: Gök gürlemesi Tanrının hiddetiydi. Yıldırımlar, kasırgalar, susuzluklar Tanrının insanlara verdiği cezalardı. İnsanlar her doğa olayını korkuyla karışık bir hayranlıkla izledi.

 

Zengin bir hayal dünyası olan ilk insanlar, önemli gördükleri her olayı, olağanüstü olay ve hayallerle süsleyerek birbirlerine anlattılar. Yeni olaylarla zenginleşen destanlar, halk arasında yayılarak ortak bir eser haline geldi. Destanları anlatan her yeni ağız destanlara yalnız bir olay değil, dil ve söyleyiş güzelliği de kattı. Destanlar, başlangıçta manzum oldukları, ezgiyle söylendikleri için halk dilinde uzun süre yaşayabildi.

 

Özkırımlı’nın (1995) Tarih İçinde Türk Edebiyatı adlı yapıtında da belirttiği gibi:

 

“Denilebilir ki, doğayla savaşımın ve toplum biçiminin, yine toplumun ortak düş gücüyle insanın zihninde sanatsal bir biçimde yoğrulması destanları doğurmuş; insanlar toplumun oluşumuna, doğanın gizlerine destan kahramanlarının serüvenleriyle yanıt vermişlerdir.”

 

Destanlar, birçok doğa olayının çözüme ulaştığı dönemlerde bile yer yer önemini koruyarak köklü bir destan geleneğinin oluşmasını sağlamıştır. Zamanla, destan gelenekleri zenginleşen ulusların, destan şairleri yetişmiştir.

 

Sözlü dönem destanlarının özellikleri

1. Toplumun ortak görüşleri yansıtılmıştır.
2. Olağanüstü özellikler bulunmaktadır.
3. Önemli kişiler han, kral gibi seçkin kişilerden veya toplumun kabullendiği bir kahramandan ibarettir.
4. Söyleyiş milli dil tarzındadır.
5. Oldukça uzun yazılardır.
6. Milli nazım ölçüsü kullanılmıştır.
7. Konuları bakımından savaş,deprem,yangın,mizah,ünlü kişilerin yaşamları şeklinde gruplandırma yapmak mümkündür.

 

- Türk Destanları

 

Bir ulusun destan sahibi olabilmesi için:

 

• O ulusun halkının hayal gücünün en eski çağlarda bile, efsaneler, destanlaryaratmaya elverişli olması,
• O ulusun tarihinde unutulmaz doğa olayları, büyük savaşlar, güçler, baskınlar, değişik coğrafi çevrelere dağılmalar gibi halkının gönlünde ve kafasında nesiller boyu yaşayacak önemli olayların yaşanmış olması gerekir.

 

Destanların oluşumu için gerekli olan bu şartlar, Türk tarihinde fazlasıyla görülür. Seyit Kemal Karaalioğlu Türk Edebiyat Tarihi adlı yapıtında: “Türk tarihine, Türk destanları ile girebiliriz, Türk tarihinin kökenine ilk Türk destanları ile inebiliriz” derken, Türk tarihinin destanlarla, destanlaşmış kahramanlarla dolu olduğunu da vurgular. Ne yazık ki, Türk destanlarının asıl metinleri elimizde değildir. Çok zengin olduğu bilinen Türk destanları ile ilgili bilgiler Arap, İran ve Çin kaynaklarından elde edilmektedir.

 

Türk destanlarının bir kısmı Türk ve yabancı araştırmacılar tarafından halk ağzından derlenmiştir. Bir kısmına Arap, İran ve Çin kaynaklarında rastlanmaktadır. Bir kısmına Batılı kaynaklarda rastlanırken bir kısmı da Türk aydın ve yazarları tarafından çeşitli dönemlerde, çeşitli nedenlerle, çeşitli dil ve yazılarla kaleme alınmıştır.

 

Destanlarımızın büyük bir kısmı yazıya oldukça geç geçirilmiş, sözlü edebiyattaki şekliyle de tamamen yazıya aktarılamamışlardır. Ancak yüzyıllar içinde yaşayıp yeni olaylarla zenginleşmiş Türkün duygu, düşünce ve anılarıyla değer kazanmışlardır. Araştırmacılar Eski İran ve Yunan destanları ile Türk destanları arasındaki benzerliklere dikkat çekerler. Destan devri yaşayan uluslar arasındaki bu tür alışverişler
doğaldır.

 

- Destan Kültürünün Önemi

 

Destanlar; tarih, düşünce ve sanat bakımından büyük değer taşırlar. Tarihi aydınlatır, düşünce ve sanata kaynak oluştururlar. Bilimsel tarih araştırmaları yanında, tarihi olaylar karşısında halkın duygu ve düşüncelerini yansıtırlar. Banarlı’nın (1971) Resimli Türk Edebiyatı adlı yapıtında da belirttiği gibi: “Destanlar halk gözüyle görülen, halk ruhuyla duyulan ve halk hayalinde masallaştırılan tarihlerdir.” Destan kahramanlarının doğaüstü özellikler göstermesi, olayların olağanüstülüklerle anlatılması destanların gerçeklerden uzak olduğunu göstermez. Destanlar, anlatımlarındaki olağanüstü özellikler ayıklandığında ulusların tarihini aydınlatan en önemli kaynaklardır.

 

Yüzyıllar boyunca Türklerin duyuş, düşünüş, inanış ve hayallerini; güzel sanatlarını; aşk, aile, vatan, ulus ve devlet anlayışlarını Türk destanlarında görebiliriz.

 

Sav

Sav, İslamiyet öncesi Türk edebiyatında atasözünün karşılığıdır. Bir düşünceyi, bir deneyimi, bir öğüdü, en az sözcükle kısaca anlatan kalıplardır. Biçim olarak bir düz yazı tümcesi veya bir şiir dizesi gibi olabilirler. İslamiyet öncesi Türk edebiyatına ait savların kimileri küçük ses değişiklikleriyle, Türkçede bugün de yaşamaktadır.

 

Eski Türkçe İle

Türkiye Türkçesi İle

 

1. Aç ne yimes, tok ne times.
2. Alın arslan tutar, küçin sıçgan tutmas.
3. Bir karga birle kış kelmes.
4. Böri koşnısın yimes.
5. Ermegüke bulıt yük bolır.
6. Efdeki buzagı öküz bolmas.
7. İt ısırmaz, at tepmes time.
8. Tag taga kavuşmas, kiş kişike kavuşur.
9. Yılan kendi egrisin bilmes, tefi boynın eğri tir.
10. Kanıg kan bile yumas.
1. Aç ne yemez, tok ne demez.
2. Al (Hile) ile aslan tutulur, güç ile sıçan tutulmaz.
3. Bir karga ile kış gelmez.
4. Kurt komşusunu yemez.
5. Tembele bulut yük olur.
6. Evdeki buzağı öküz olmaz.
7. İt ısırmaz, at tepmez deme.
8. Dağ dağa kavuşmaz, kişi kişiye kavuşur.
9. Yılan kendi eğrisini bilmez, deve boynun eğri der.
10. Kanı kanla yıkamazlar

 

İslamiyet öncesi Türk edebiyatına ait en güzel savları XI. yüzyılda Kaşgarlı Mahmud’un yazdığı Divânü Lûgati’t Türk adlı eserde görüyoruz.

 

Sagu

Sagular da savlar gibi eski Türklerin yaşam biçimlerinden doğan sözlü ürünlerdir. Eski Türklerde sevilen, sayılan bir kişinin ölümünden sonra düzenlenen cenaze törenine “yuğ töreni”, bu törenlerde söylenen şiirlere “sagu” adı verilirdi (IV. Üniteye bakınız). Ölen kişinin yiğitliğini, yaptığı işleri, değerini anlatan, ölümünden doğan acıyı dile getiren bu şiirler bir tür ağıttır. Destan özelliği de gösteren sagularda geniş doğa tasvirlerine rastlanır.

 

Aşağıda Alp Er Tunga’nın ölümü üzerine duyulan acıyı dile getiren “Alp Er Tunga Sagusu”nu okuyacaksınız. Alp Er Tunga Sagusu XI. yüzyılda Kaşgarlı Mahmud tarafından halk ağzından derlenmiştir.

(Alp Er Tonga Sagusu)

Karahanlı Türkçesiyle

Türkiye Türkçesiyle

Alp Er Tonga öldi mü
İsiz ajun kaldı mu
Ödlek öçin aldı mu
Emdi yürek yırtılur
Alp Er Tonga öldü mü,
Kötü dünya kaldı mı,
Zaman öcün aldı mı
Artık yürek yırtılır.
Ödlek yarag közetti
Ogrı tuzak uzattı
Begler begin azıttı
Kaçsa kah kurtulur
Felek fırsat gözetti,
Gizli tuzak uzattı,
Beyler beyin şaşırttı;
Kaçsa nasıl kurtulur?
Ulşıp eren börleyü
Yırtıp yaka urlayu
Sıkrıp üni yurlayu
Sıgtap közi örtülür
Uludu erler kurtça,
Bağırıp yırttılar yaka,
Çığırdılar ıslıkla,
Yaştan gözler örtülür.
Ödlek arıg kevredi
Yunçıg yavuz tavradı
Erdem yeme savradı
Ajun begi çertilür
Zamane hep bozuldu,
Zayıf tembel güçlendi,
Erdem yine azaldı,
Acun beyi yok olur.
Bilge bögü yunçıdı
Ajun atı yençidi
Erdem eti tmçıdı
Yerge tegip sürtülür
Bilge bilgin yoksul oldu,
Acun atı azgın oldu,
Erdem eti çürük oldu,
Yere değip sürtülür.


Koşuk

Eski Türkler totemlerinin etini yemezlerdi. Yılda bir kez, belli dönemlerde, “sığır töreni” adı verilen kutsal av törenlerinde onu kurban ederek yerlerdi. “Şölen” adı verilen bu toplu ziyafetlerde ve yengi ile biten savaşlar sonunda, tüm boyların erkekleri biraraya gelerek eğlenirdi. Bu eğlencelerde söylenen çoklukla aşk, doğa ve yiğitlik konularını işleyen şiirlere “koşuk” adı verilir. Genellikle kendi başına bütünlüğü olan dört dizeli bentlerden oluşan koşuklar manilere ve koşmalara kaynak olmuştur.

Eski Türkçe İle

Türkiye Türkçesi İle

Öpkem kelip ogradım
Arslanlayu kökredim
Alplar başın togradım
Emdi meni kim tutar
Öfkelenip dışarı çıktım
Arslan gibi kükredim
Yiğitler başını doğradım
Şimdi beni kim tutabilir.
Kanı akıp yoşuldu
Kabı kamug deşildi
Ölüg birle koşuldu
Togmuş küni uş batar
Kanı akıp boşandı
Derisi baştan başa deşildi
Ölülerle bir oldu
Doğan güneş işte batıyor
Kaklar kamug kölerdi
Taglar başı ilerdi
Ajun tını yılırdı
Tütü çeçek çerkeşür
Kuru yerler hep gülerdi
Dağbaşları göründü
Dünyanın soluğu ılındı
Türlü çiçekler sıralandı
Etil suwı aka turur
Kaya tübi kaka turur
Balık telim baka turur
Kölün takı küşerür
İtil suyu akar durur
Kaya dibini oyar durur
Bütün balıklar baka durur
Gölü bile taşırırlar

İslamiyet öncesi Türk edebiyatının sözlü ürünleri olan destanların, savların, saguların ve koşukların kimileri zaman içinde yitip gitmiştir. Bu ürünler kuşkusuz eski çağlarda Türkler arasında toplumsal bilinci yaratan ve birliği, beraberliği, barışı sağlayan en önemli etmenlerdi.

 

Eski Türklerde kam, kaman, baksı, şaman yerini tutan ozanlar; raks ve müzik ustalıkları gibi büyücü ve doktor görevini de üstlenmişlerdir. Törenlerde raks ederken sazlarıyla da destan parçaları, sav, sagu, koşuk okuyarak kötü ruhları da büyüleriyle engellemeye çalışır, hastaları sağaltma görevi de üstlenirlerdi.

 

Sözlü Dönemi

Bütün uluslarda olduğu gibi Türklerde de yazı kullanılmadan önce “sözlü” bir edebiyat vardı. Sözlü edebiyatta şiir önemli bir yer tutar. Eski çağlarda doğa olaylarının, savaşların, kahramanların anlatıldığı kuşaktan kuşağa geçerek şairlerin dilinde epik şiirin en güzel örneklerini oluşturdu. Çoğunlukla toplumun kurtarıcısı ve öncüsü sayılan kişileri yücelten kutsallaştıran bu öykü şiirlere “destan” adı verilir.

 

Eski Türklerde bir düşünceyi, bir deneyimi, bir öğüdü kısaca anlatan sözlere “sav” adı verilir. Savlar bugünkü atasözlerinin temelidir. “Yuğ töreni” eski Türklerde sevilen, sayılan kişiler için düzenlenen cenaze törenlerine verilen addır. Bu törenlerde ölen kişinin yiğitliğini, yaptığı işleri, değerini anlatan, ölümünden duyulan acıyı dile getiren şiirler söylenirdi. Bir tür ağıt olan bu şiirlere eski Türkler “sagu”
adını verirlerdi.

 

Eski Türklerde birlik ve beraberliği sağlamak çok önemlidir. Şölenlerde, toylarda, üstünlükle biten savaş sonlarında halkı heyecana getirmek için okunan şiirlere “koşuk” adı verilir. Çok zengin olduğu bilinen Türk destanlarıyla ilgili bilgiler Arap, Fars ve Çin kaynaklarındanelde edilmektedir. Halk ağzından derlenen birbirinden güzel sav, sagu ve koşuklar ise XI. yüzyılda biyografi-hayati-kim-kimdir/”>Kaşgarlı Mahmud tarafından yazılan Divânü Lûgati’t Türk adlı yapıtta görülmektedir.

|» “Türk Edebiyatı Dön.” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Edebiyat, Türk Edebiyatı, Divan Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Tanzimat Edebiyatı, Milli Edebiyat, Servet-i Fünun, Fecr-i Ati, Edebiyat, Türkçeİle Yorum Yap!
104 Yorum Bulunmaktadır
ahsen on Nisan 10th, 2008 at 19:20

çok beğendim gercekten cok süper şeyler var içinde … edebiyat hocamı çok sevıyorum adı Özgür Tol… herkesı öpüyorum :-P

mert on Nisan 10th, 2008 at 19:21

çok güzel hatta süppeerrr…

rabia on Nisan 13th, 2008 at 12:45

Ya sağ olun bu çok güzel benim Türkçe dersi için performans ödevim vardı sayenizde hemen yaptım çokkk sağ olun.

rabia on Nisan 13th, 2008 at 12:46

Çokk güzel çok teşekkürler.

Cihan Arık on Temmuz 26th, 2008 at 21:37

Ortaöğretim Türk Edebiyatı dersinin girişi olan bu konuyla ilgili internette çok tarama yapmıştım ama burada derli toplu olmasının yanısıra basmakalıp olmayan orjinal bilgileri bulabildim. Kim hazırlamışsa tebrik ederim. Teşekkürler…

damla on Ağustos 14th, 2008 at 11:23

İlk olarak böyle bir site hazırladığınız için teşekkürler. Devamını bekliyoruz.

merve on Eylül 13th, 2008 at 18:03

Çok guzel acık ve net bır sıte. Çok tesekkur edıyorum. Çalısmalarınızın devamını dılıyorum.

özlem on Eylül 15th, 2008 at 12:20

Ders konusunda yapılmış en güzel sitelerden biri teşekürler…

esra on Eylül 20th, 2008 at 15:06

Gerçekten harika olmuş tşkler.

özlem on Eylül 21st, 2008 at 21:19

Yarımcı olduğuzun için teşekkürler. Valla işime yaradı. Sizlere çook teşekkür ederim…

bedia on Eylül 22nd, 2008 at 05:12

Gerçekten çok iyi bir site, çok işime yarıyor. Hazırlayanların eline sağlık. Derslere daha iyi hazırlanabiliyorum, teşekkürler.

sinem on Ekim 6th, 2008 at 09:48

Bu siteyi gerçekten de çok beğendim, yapanların eline sağlık, artık ödevlerimi hep bu siteden yapacağım..

tuğba on Ekim 6th, 2008 at 19:08

Çok güzel bir site hazırlamışsınız. Ödevlerime çok yardımc,ı tüm ödevlerimi internetten yapıyorum ve bence tüm internetteki en güzel ve en yararlı ödev sitesi. Böyle devam etmenizi rica ederim. Gerçekten çok teşekkürler, bana çok yardımcı oldunuz. Sakın bu siteyi kapatmaya kalkmayın. Bu site süper.

HAZAL on Ekim 10th, 2008 at 09:23

Gercekten cok guzel bir sıte olmus. Derslerımızın hepsı burada var. Merak edılenler bıle var. Ellerınıze saglık boyle yararlanmak ıcın guzel bır sıte yaptıgınız ıcın…

EDDa on Ekim 12th, 2008 at 13:54

Merhaba bilgicik. Çok yardımcı oldun derslerime. Çok teşekkür ederim…

fatma on Ekim 12th, 2008 at 18:53

Çok iyi bir şey düşünmüşsünüz. Bu siteyi hazırlayana çok teşekkür ederim.

ömür gülşah çiftçi on Ekim 12th, 2008 at 22:50

Teşekkürler çok güzel anlatılmış. :-)

yonca on Ekim 14th, 2008 at 13:12

Çok güzel bir site olduguna inaniyorum teşekkürler.

izel on Ekim 16th, 2008 at 18:20

Tesekkur edrım böyle bır anlatım sundugunuz için… Çok açıklayıcı olmuş. Ödevım için yeterlı oldu. :-)

onur başak on Ekim 16th, 2008 at 21:34

Gerçekten çok güzel anlatmışsınız. Tşkler.

sümeyye on Ekim 19th, 2008 at 18:50

Çok yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim.

aslı on Ekim 19th, 2008 at 20:33

Çok sağ olun çok yardımcı oldu bu site.

ali on Ekim 29th, 2008 at 11:52

Sözlü edebiyat ürünlerinin Türk kültüründeki yeri nedir? Çok lazım yarın yazılım var ve bu da garanti yazılı sorusuymus. Bilenler lütfen cvp yazsın.

deniz on Kasım 2nd, 2008 at 19:22

Çok güzel bir site olmuş tşk ederim yaptınız için çok işime yaradı.

merve on Kasım 13th, 2008 at 20:56

Çok cici bir site olmuş çook beğendim. Böyle faydalı bir site yaptığınız için tşk.

erdi on Kasım 27th, 2008 at 20:45

Çok güzel olmuş.

özgür on Ocak 12th, 2009 at 22:26

Çok güzel olmuşş yapanın ellerine sağlık.

emre on Ocak 13th, 2009 at 14:33

Çok güzel bir site yapmışsınız teşekürler.

futbolcu_EmRe(9) on Ocak 13th, 2009 at 20:22

Çok guzel bır sıte olmus ıdmanlardan hep edebıyat dersını kacıryordum bu sıteden okuyupta gıryorum artık edb.yazılısına guzel ve toplu sıte.

aysel on Ocak 13th, 2009 at 23:27

Gerçekten çok yardımcı oldunuz teşekkür ederimm…

aysel on Ocak 13th, 2009 at 23:28

Çok yardımcı oldunuz gerçekten teşekkür ederimm…

Emre on Ocak 15th, 2009 at 20:33

İnanılmaz güzel bir site harikasınız gerçekten muhteşem bu siteyi dahada geliştirp büyütürseniz çook güzel olur elinize sağlık…

hota on Şubat 21st, 2009 at 12:31

Çok güvenli bir site.

elvan on Mart 2nd, 2009 at 13:40

Çok güzel bir site yapanın ellerine sağlık.

ecem on Mart 9th, 2009 at 13:09

Çok güzel olmuş.Bu siteyi yapanların e-mail adresini istiyorum.

mert on Mart 15th, 2009 at 14:54

Mükemmel ötesi bir site tedden ne ödevim varsa hep burdan araştırıyorum çok teşekürler emeği geçen herkese.

gamze on Mart 19th, 2009 at 20:11

Bence çok güzel olmuş.Edebiyatı tam anlamıyla anlatmış.

uğurhan on Mart 20th, 2009 at 19:20

Benim ödevim vardı ama bulamadım. Bu nedenle ben de seçilemedim. Yani demek istediğim: özlü söz götüremedim.

uğur on Nisan 9th, 2009 at 18:16

Abi gerçekten süper bir site olmuş sizi kutlarım.

MUHAMMET on Nisan 19th, 2009 at 14:22

Çok guzel olmus ancak benım işimi görmuyor bana Türk destanları ıle dunya destanları arasındakı farklar gerekıyor onuda eklersen sevınırım.

aslışah on Nisan 25th, 2009 at 14:44

Çok sağ olun. Çok yardımcı oldunuz.

ferhan karatas on Nisan 28th, 2009 at 19:32

Çok güzel bir paylasım hazırlayanlara sonsuz tesekkurler cogu site bu bilgiler icin uyelik gerektiriyi ve gercekten bu isi karsılıksız yaptıgınız icin ayrıca tessekur ederim.

furkan on Mayıs 9th, 2009 at 16:08

Çok başarılı olmuş başarılarının devamını dilerim.

ayşe on Temmuz 22nd, 2009 at 17:00

Gerçekten de çok güzel bir site olmuş insanı sıkmadan ve kolayca anlayabileceği şekilde anlatım teknikleri kullanılmış çok teşekkür ederim.

Zeynep on Temmuz 25th, 2009 at 19:44

Site ve içeriği çok güzel, sizden istediğim Türk kültürüne önem vermeye devam etmeniz, ve daha çok bilgi vermeniz…
Şimdiden teşekkürler…

mustafa on Ağustos 27th, 2009 at 15:18

Çok yararlı bir site olmuş tşk ederim.

merve on Ekim 4th, 2009 at 10:01

Süper Türk Edebiyatı için harika bir şekilde yararlı bir site olmuş. Sitede emeği geçen herkeze teşekkürler.

ali diyor ki on Ekim 6th, 2009 at 19:30

Gayet güzel bir site ve gayet güzel açıklanmış örnekler verilerek akıcılık sağlanmış teşekkürler… BÖYLE SİTELER BEKLİYORUZ.

lavinya on Ekim 9th, 2009 at 09:58

Yardımınız için çok teşekkürler. (= Keşke her site böyle olsa.

Müge on Ekim 12th, 2009 at 17:33

Çok tesekkürler gerçekten çok işime yarayan bilgiler buldum.

sümeyye on Ekim 13th, 2009 at 21:42

Burada bulunan bilgiler gerçekten çok güzel sağ olun. Çok işime yaradı teşekkürler.

[MeRvE] on Ekim 13th, 2009 at 21:27

Güzel ama yeterince faydalanamadım. Ama yinede emeğinize saygı duyuyor tşkr ediyorum. :-)

berrin on Ekim 14th, 2009 at 18:46

Çok güzel bir site çok işime yaradı yapanlara çok tşk ederim devamını bekliyoruz…

HAKAN on Ekim 17th, 2009 at 20:07

Siteyi dizayn edenlere teşekürler. Ödevim burdan yapabilrim.

golge on Ekim 21st, 2009 at 20:26

Sağolun teşekkürler hepinizden allah razı olsun.

Damla on Ekim 22nd, 2009 at 21:36

Çok güzel bir site olmuş! Elinize sağlık. Sitedeki bilgiler çok işime yaradı…

yaprak gündoğan on Ekim 27th, 2009 at 21:39

Çok süper detaylara kadar inmişsiniz teşekkürler bu sitede emeği geçen herkese.

Şule on Ekim 29th, 2009 at 19:40

Allah razı olsun bu siteyi yapana yazılım var ve çok çalışmalıyım tekrar sağolun.

beyza on Kasım 1st, 2009 at 15:33

Güzel olmuş elinize sağlık.

senem on Kasım 3rd, 2009 at 01:02

Edebiyat derslerimiz için gerçekten çok yararlı bir site Bilgiciğe teşekkür ederim.

sevdenur on Kasım 3rd, 2009 at 19:30

Gerçekten çok teşekkürler mükemmel bir site olmuş.çok yaralı bilgiler var.

yeşimm on Kasım 3rd, 2009 at 21:24

Gerçekten çok güzel bir site olmuş, çok yararlı blgiler var.

Mehmet on Kasım 5th, 2009 at 18:39

Gerçekten çok yararlı bir site.Yazılılar öncesi kaynak teşkil ediyor… :-)

Mehmet on Kasım 5th, 2009 at 19:05

Çok yararlı olmuş.Yazılı oncesi büyük kaynak.

yasin on Kasım 8th, 2009 at 17:50

Teşekkürler gerçekten harika olmuş ulaşılabilecek en kısa ve özlü bir kaynak.

pinar on Kasım 10th, 2009 at 18:31

Ya siz süpersinis var ya harika bunlar ya yazılıdan eğer iyi bir not alırsam bunu sizin sayenizde olcak eğer alırsam yazarım buraya tekrar neyse stede emeği geçenlere tesekkür ediorum devam basarılarınıza.

abdullah on Aralık 1st, 2009 at 16:34

Sağ olun teşekkürler çok güzel olmuş elinize sağlık.

damla on Aralık 13th, 2009 at 20:21

Çok güzel bir sayfa muhtesemsiniz ama bires daa acıklayarak yazarsanız mutlu olurum. :D

seda on Aralık 15th, 2009 at 18:41

Gerçekten de güzel olmuş,ellerinize sağlık helal olsun emeği geçen herkese teşekkürler.

fahrettin on Ocak 5th, 2010 at 19:36

Gerçekten çok faydalı olmuş. Yazılıma yardımcı oldugunuz için teşekkür ederim. :)

emir aktepe on Şubat 17th, 2010 at 22:11

Türk edebiyatı dönemlerinin incelenmesi dönem ödevimdir bu site doğru siteyse birisi mesaj atsın teşşekkürler..:)

mülkiye on Mart 3rd, 2010 at 15:52

Çok güzel bir yazıdı.

pinar on Mart 28th, 2010 at 13:20

Allahım bu ne güzel sitedir ya ben bir sayısalcı olarak sizden çok teşekkür ediyorum gerçekten harikasınız başarılarınızın devemını diliyorum…

mustafa on Nisan 7th, 2010 at 15:26

Gercekten cok güzel site bu siteyi hazırlayanın eline saglık.

münevver on Nisan 14th, 2010 at 00:10

Gerçekten çok güzel.

münevver on Nisan 14th, 2010 at 00:11

Çok işime yaradı. Bu site.

yuksel on Ağustos 19th, 2010 at 01:51

Bu siteyi yeni gordum ve cok begendim. Bende dilimizin yanlis kullanilmasina karsiyim. Yanliz klavye Turk klavyesi degil. Kusura bakmayin.

gamze on Eylül 30th, 2010 at 21:50

Gerçekten çok güzel olmuş emeğinize sağlık ve çok işime yaradı teşekür ederim.

mecit on Ekim 19th, 2010 at 20:48

Bu site çok işime yaradı,çok sağolun.

esin on Ekim 20th, 2010 at 16:13

Aslında daha çok Atatürkle ilgili olrak yayımlanmış.Genellikle bilim adamlarından bahsetselerdi daha iyi olurdu diye düşünüyorum.Sizcede öyle değilmi arkadaşalar?

esin on Ekim 20th, 2010 at 16:17

Evet doğru site burası emir aktepe bişey değil.

Ceren on Ekim 21st, 2010 at 19:10

Gercekten cok ısımee yaradı.

gül on Ekim 25th, 2010 at 17:00

Gerçekten çok işime yaradı.Bu site bir harika. :)

gülcan baloğlu on Ekim 30th, 2010 at 11:47

Gerçekten çok güzel bir site ya, yazılıya burdan çalıştım çok iyi oldu valla. :)

zekemrn on Kasım 2nd, 2010 at 18:05

Bengendım ama detey yok olsun ışime yardaı Allah razı olsun.

Devrim on Kasım 8th, 2010 at 23:51

Bence güzel bir site fakat video ile süslenirse biz öğrenciler için daha verimli olacağı kanısındayım.

Buğra on Kasım 10th, 2010 at 21:47

Yapanın emeğine sağlık dedirticek bir site. :)

ebru orta on Kasım 24th, 2010 at 12:15

Harika yaa benim gibi dersi yazmayıp sınav günü etekleri tutuşanlar için mükemmel bir site. :)

fatih on Aralık 1st, 2010 at 16:35

Ellerinize emeginize salglık yarın sınav var çok iyi olcak. :D

yasemin on Aralık 18th, 2010 at 13:57

Çok teşekkür ederim. Hocamız deftere genelde çok şey yazdırmıyor ama sayenizde konu hakkında yazılı notlara da sahip olacağım. Kim yaptıysa helal diyorum.

eren ışık on Aralık 20th, 2010 at 22:58

Slm abim elinize kolunuza sağlık çok güzel bir site ben sınavlarıma hep bu siteden çalışırım umarımki edebiyatı seven edebiyata ilgi duyan arkadaşlarımızında bu güzel siteden yardım almaları onlar için bir kaynak olacaktır. Ben vandan anadolu öğretmen lisesinden.

mustafa on Nisan 23rd, 2011 at 14:21

Teşekkürler cok işime yaradı ama bana yazılı dönemle ilgili bir şeylerde lazım buldugum seyler çok azz ama yinede teşekkürler.

Mustafa Çağlar on Ağustos 6th, 2011 at 17:26

Çok güzel bir site elinize düşüncenize sağlık . Çok teferruhatlı , anlaşılır … Elinize sağlı selametle .

ahmet on Eylül 6th, 2011 at 17:29

çok teşkr.. ama şu sayfanın orsbdaki reklm olmasa daha güzel olabilr

gülçin tatar on Ekim 7th, 2011 at 08:40

güzel bir sayfa.. cok yardımcı oldu gerçekten teşekkürler.. :)

Tayyip on Kasım 14th, 2011 at 18:18

Çok Güzel Sayfa Elinize Kolunuza Kalbinize sağlık fevkalade bir sayfa :)

ece nur on Kasım 16th, 2011 at 23:03

çok güzel bir site , çok işime yaradı teşekkürler :)

atakan on Kasım 28th, 2011 at 20:29

Çok güzel anlatışmış. Teşekkürler bilgicik :)

senem on Aralık 4th, 2011 at 19:20

süper bi sayfa cok isime yaradı tesekkürlerrrr.

ibrahim müteferrika a.m.l on Mayıs 16th, 2012 at 15:43

teşekkürler çok güzel bir site sınavlarımı bu siteden çalışıyorum elinize kolunuza ve tüm emeği geçen arkadaşlara teşekkürler

Emirhan Küçükbekir on Mayıs 20th, 2012 at 19:06

site mükemmel hazırlayanların ellerine saglık:)

enes on Kasım 6th, 2012 at 22:10

Çok Teşekkürler.Çok yararı oldu

özgür toptaş on Nisan 22nd, 2013 at 21:54

super valla dönem ödevime cok yardımcı oldu

aslı on Aralık 14th, 2013 at 22:27

Çok güzel bir site….Tek tek aradığım her şeyi burada buldum ve çok açık(anlaşılır)bir biçimde….
Sağ olun.

Yazı Detayı