Ana Sayfa » Roman Özetleri » Şiir Öykü Roman » Vatan Yahut Silistre (Namık Kemal) – Roman (Kitap) Özeti
123


Vatan Yahut Silistre

(Namık Kemal)

1. ANALİZİ YAPILACAK KİTABIN :
a. Adı :

b. Yazarı : Namık Kemal
c. Tercüme Eser İse Tercümanı : Kenan AKYÜZ
d. Yayınevi : Gökşin Yayınları
e. Yayın Yılı : 1984

Konusu: Silistre bugünkü Bulgaristan’da Tuna ırmağının kıyısında, bir kenttir. 1388 yılında Türkler tarafından fethedilen Silistre, 1853-1856 Kırım Savaşı sırasında çok kalabalık bir Rus ordusu tarafından kuşatılmış, Musa Hulusi Paşa kumandanlığındaki Türk kuvvetleri kırk gün boyunca, kaleyi kahramanca savunurlar. Kitapta, asıl verilmek istenen Vatan Sevgisi’dir. Bunun yanında, Silistre Kalesi’ne yardıma koşan gönüllüler ve bunlardan İslam Bey ile Zekiye’nin aşkı da anlatılmaktadır.

Kısa Özeti: İslam Bey, gönüllü olarak orduya gideceğinden dolayı uzaktan sevmekte olduğu Zekiye ile vedalaşmak üzere onun odasına girer. Zekiye’ye, kendisi hakkında beslediği sevgiyi anlatır. Kız da ona karşı kayıtsız olmadığı gibi, onun arkasından o da erkek elbisesi giyerek gönüllüler takımına karışır, Silistre’ye kadar gider. Silistre’de kuşatma altında kalırlar. Bu arada İslam Bey yaralanır, ona, Âdem ismini almış olan Zekiye bakar. Yaralı olduğu halde İslam, yanında Abdullah Çavuş ve Zekiye ile düşman cephanesini ateşlemek üzere giderler. Dönüşlerinde düşman kuşatmayı kaldırıp çekilmiş vaziyette bulurlar. Kumandan Sıtkı Bey de. Zekiye’nin vaktiyle bir namus meselesinde itaatsizlik ettiği için keçe külah edilmiş olduğundan asıl adı olan Ahmet’i değiştirip Sıtkı’yı kullanarak yeniden askerlikte rütbesi kazanmış olan babası çıkar. İslam ile Zekiye’nin düğünleri kazanılan savaşın mutluluğuyla birlikte yapılır.

Birinci Perde:

Zekiye, odasında uzanmış kendi kendine İslam Bey’e olan aşkını anlatmaktadır. İslam Bey ise, bu sırada, veda etmek için Zekiye’nİn penceresi etrafında dolanmaktadır. Sesi duyunca, kendisini gösterir. Zekiye utanmıştır.

İslam Bey, Silistre’ye yardıma giden gönüllülerden olmaya kararlıdır. Bunu Zekiye’ye söyleyince, sevgisi çok büyük olan Zekiye’nİn, haliyle üzüntüsü de büyük olmuştur. Bu yüzden İslam Bey’i bu kararından vazgeçirmeye çalışır. İslam Bey ise ataları arasında tam kırk iki şehit bulunduğunu, bu kadar şehidi olan bir ailenin ferdine kaçmanın yakışmayacağını belirtir.

Zekiye ise kardeşini şehit vermiş, yıllar önce cepheye giten babasından ise yıllardır bir haber alamamıştır.. Şimdi de hayatta tek sevdiği İnsandan ayrılmak, ona kat be kat zor gelmektedir. Yine de, onu sevgi ile uğurlar. İslam Bey, “Yaşasın vatan !” diyerek Zekiye’nİn yanından ayrılır.

İslam Bey, Zekiye’nİn yanından çıktıktan sonra, dışarıda kendisini bekleyen gönüllülerin yanına gelir ve “Beni seven peşimden gelsin” diyerek yola düşer.
Biraz sonra Zekiye de erkek kılığına girer ve İslam Bey’in gittiği yoldan takip eder.

İkinci Perde:

Gönüllüler, Silistre Kalesi’ndedirler. Zekiye de içlerindedir. Miralay Sıtkı Bey, ölüm ve kalım günlerinin sayılı olduğunu, isteyenin gidebileceğini söyleyince, gönüllülerden birisi “madem gidecektik de buraya neden geldik” diyerek bütün arkadaşları adına kararlılıklarını vurgular. Zekiye’yı çocuk diye göndermek isterlerse de, ısrarlı turumu sayesinde vazgeçerler… Çatışma bütün şiddetiyle başlar. İslam Bey yaralanmıştır. Zekiye onu tanıdığı için hemen yanına koşar, İslam Bey Zekiye’nİn kollarında bayılır.

Zekiye, tedavisi için yanında revire gider, Miralay Rüstem Bey ile Sıdkı Bey ise gelmişten geçmişten derin bir sohbete dalarlar.

Üçüncü Perde:

İslam Bey, hasta yatağında devamlı sayıklamakta, Zekiye ümit ve endişe ile başında beklemektedir. Günler sonra gözlerini açtığında Zekiye’yi görünce, şaşırır. Zekiye kendisini saklamaya Çalışsa da fazla direnemez ve iki sevgili konuşmaya başlarlar.

Düşman ise hedefine adım adım yaklaşmaktadır. Kaleyi ele \ geçirmesi an meselesidir. Tek çare olarak, kaleden çıkıp düşman cephaneliğini ateşlemek gözükmektedir. Bu iş için İslam Bey yaralı hali ile Öne çıkar. İkinci öne çıkan kişi ise Zekiye’dir. Yanlarına bir de Abdullah Çavuş’u katarlar. Sıdkı Bey Zekiye’ye çok dikkatli bakar ve “Oğlum mezarda yatıyor” der. Zekiye’yi oğluna çok benzetmiştir.

Dördüncü Perde:

Aradan günler geçmiş, düşman toparlanmaya başlamıştır. Sıdkı Bey, çocukları düşman içine gönderdiğine bin kere pişman olmuş vaziyette dolanıp durmaktadır. Nihayet, Abdullah Çavuş görünür ve olanları anlatır. Anlattıklarından, İslam Bey’in büyük bir kahramanlık ve fedakârlık örneği göstererek düşmana büyük kayıp verdiği anlaşılmaktadır. Bu konuşma sürerken, İslam Bey, kelinde kırık kılıcı ile çıkagelir, tabii Zekiye de arkasından.

Sıdkı Bey coşku ile İslam Bey’i “evladım” diyerek kucaklayıp alnından öper. İslam Bey de onun ellerinden. Sonra Sıdkı Bey, çocuğun nerede olduğunu sorar. İslam Bey, Sıdkı Bey’e bütün olup biteni anlatır. Sıdkı Bey kızı yanına getirmesini söyler. Sıdkı Bey, Zekiye’ye sorduğu suallere aldığı cevaplardan kendi öz kızı olduğunu; Zekiye de yüzündeki duruşun aynı ninesi ve abisinin yüzündeki duruş olduğunu görerek, Sıdkı Bey’İn öz babası olduğunu anlar. Baba kız kucaklaşırlar. Sevinçlerine diyecek yoktur.

Bu esnada, Abdullah Çavuş eratın önüne düşmüş, onları “Arş Yiğitler Vatan İmdadına” marşını söyleterek yürütmektedir. Sıdkı Bey’in önüne gelince dururlar. Sıdkı Bey erat önünde şu tarihi konuşmayı yapar:

“Arslanlanml Doksan gündür çekmediğiniz belâ, görmediğiniz cefâ kalmadı. Osmanlıların namusunu göklere çıkardınız. Vatan sizden hoşnuttur. ..Vatanımızın faydasını koruduk, yine de koruruz. Her zaman koruruz. Biz her zaman bu yolda ölmeye hazırırz. Yaşasın vatan! Yaşasın Osmanlılar!”

Askerler de hep bir ağızdan: “Yaşasın vatan! Yaşasın Osmanlılar!” dîye haykırır ve perde kapanır.


2. KAYNAK İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME:
a.Yazar :
Namık Kemal 21 Aralık 1840’ta Tekirdağ’da doğdu, 2 Aralık 1888’de Sakız Adası’nda öldü. Asıl adı Mehmed Kemal’dir, Namık adını ona şair Eşref Paşa vermiştir. Babası, II. Abdülhamid döneminde müneccimbaşılık yapmış olan Mustafa Asım Bey’dir. Annesini küçük yaşında yitirince çocukluğunu dedesi Abdüllâtif Paşa’nın yanında, Rumeli ve Anadolu’nun çeşitli kentlerinde geçirdi. Bu yüzden özel öğrenim gördü. Arapça ve Farsça öğrendi. 18 yaşlarında İstanbul’a babasının yanına döndü.

1863’te Babıali Tercüme Odası’na kâtip olarak girdi. Dört yıl çalıştığı bu görev sırasında dönemin önemli düşünürve sanatçılarıyla tanışma olanağı buldu. 1865’te kurulan ve daha sonra yeni Osmanlılar Cemiyeti adıyla ortaya çıkan İttifak-ı Hamiyet adlı gizli derneğe katıldı. Bir yandan da Tasvir-i Efkâr gazetesinde hükümeti eleştiren yazılar yazıyordu. Gazete, Yeni Osmanlılar Cemiyeti’nin görüşleri doğrultusunda yaptığı yayın sonucu 1867’de kapatıldı. Namık Kemal de İstanbul’dan uzaklaştırılmak için Erzurum’a vali muavini olarak atandı. Bu göreve gitmeyi çeşitli engeller çıkarıp erteledi ve Mustafa Fazıl Paşa’nın çağrısı üzerine Ziya Paşa’yla birlikte Paris’e kaçtı. Bir süre sonra Londra’ya geçerek M. Fazıl Paşa’nın parasal desteğiyle Ali Suavi’nin Yeni Osmanlılar adına çıkardığı Muhbir gazetesinde yazmaya başladı. Ama Ali Suavi’yle anlaşamaması üzerine Muhbir’den ayrıldı. 1868’de gene M. Fazıl Paşa’nın desteğiyle Hürriyet adı altında başka bir gazete çıkardı. Çeşitli anlaşmazlıklarsonucu, Avrupa’da desteksiz kalınca, 1870’te zaptiye nazırı Hüsnü Paşa’nın çağrısı üzerine İstanbul’a döndü. Nuri, Reşat ve Ebüzziya Tevfik beylerle birlikte 1872’de İbret gazetesini kiraladı. , , Roman Özetleri, Yüz Temel Eser, Özet

Aynı yıl burada çıkan bir yazısı üzerine gazete hükümetçe dört ay süreyle kapatıldı. Namık Kemal gene İstanbul’dan uzaklaştırılmak için Gelibolu mutasarrıflığına atandı. Orada yazmaya başladığı Vatan Yahut Silistire oyunu, 1873’te Gedikpaşa Tiyatrosu’nda sahnelendiğinde halkı coşturup olaylara neden oldu. Bu haberi İbret gazetesinin yazması üzerine o sırada İstanbul’a dönmüş olan Namık Kemal birçok arkadaşıyla birlikte tutuklandı. Bu kez kalebentlikle Magosa’ya sürgüne gönderildi. 1876’da I. Meşrutiyet’in ilanından sonra İstanbul’a döndü. Şura-yı Devlet (Danıştay) üyesi oldu. Kanun-î Esasi’yi (Anayasa) hazırlayan kurulda görev aldı. 1877 Osmanlı-Rus Savaşı çıkınca II. Abdülhamid Han’ın Meclis-i Mebusan’ı kapatması üzerine tutuklandı. Beş ay kadar tutuklu kaldıktan sonra Midilli Adası’na sürüldü. 1879’da Midilli mutasarrıfı oldu. Aynı görevle 1884’te Rodos, 1887’de Sakız Adası’na gönderildi. Ertesi yıl burada öldü ve Gelibolu’da Bolayır’da gömüldü.

Namık Kemal ilk şiirlerini çocuk denecek yaşlarda yazmaya başlamıştır. İstanbul’a geldikten sonra eski ve yeni kuşaktan şairlerin bir araya gelerek kurdukları Encümen-i Şuârâ’ya ve kimi Divan şairlerine nazireler yazmıştır. Şinasi’yle tanışıncaya değin, şiirlerinde tasavvuf etkileri görülür. Bu dönemde özellikle Yenişehirli Avni, Leskofçalı Galib gibi şairlerden etkilenmiştir. Şinasi’yle tanışmasından sonra şiirlerindeki içerik de değişmiştir. Günlük konuşma dilinden alıntıların yanı sıra, o zamana değin geleneksel Türk şiirinde görülmemiş olan “hürriyet kavgası”, “esaret zinciri”, “vatan”, “kalb-i millet” gibi yepyeni kavramlarla birlikte, doğrudan doğruya düşüncenin aktarılmasını amaçlayan bir tür “manzum nesir” oluşturmuştur. Bosna-Hersek Savaşları, 93 Savaşı gibi olayların yarattığı sonuçlar, onun yazdığı vatan şiirlerini etkilemiştir. Bu şiirlerin en tanınmışları arasında “Vâveyla”, “Vatan Mersiyesi”, “Vatan Şarkısı” ve “Hürriyet Kasidesi” yer alır. Namık Kemal şiirleriyle şiir tekniğine büyük bir katkıda bulunmuş sayılmazsa da o günler için alışılmamış diri bir sesle konuşmuş olması ve yapıtlarına kattığı yeni kavramlarla Türk şiirini Divan şiirinin edilgen edasından kurtarmıştır.

Bütün bu nitelikler onun Vatan Şairi olarak anılmasına yol açmıştır. Tiyatro türüne özellikle önem veren Namık Kemal, altı oyun yazmıştır. Bir yurtseverlik ve kahramanlık oyunu olan Vatan Yahut Silistire yalnız ülke için değil, Avrupa’da da ilgi uyandırmış ve beş dile çevrilmiştir. Magosa’dayken yazdığı Gülnihal’de baskıya ve zulme karşı duyduğu tepkiyi dramatik bir biçimde dile getirmiştir. Oyunun sahnelenmesinde pek çok bölüm sansür tarafından çıkarılmıştır. Namık Kemal yine Magosa’da yazdığı Akif Bey’de, yurtsever bir deniz subayının göreve koştuğu sırada karısının kendisine bağlılık göstermeyişini anlatırken, ahlaksal bir yorum da getirir. Zavallı Çocuk’ta görücü yoluyla evlenmeye karşı çıkar. On beş perdelik Celaleddin Harzemşah, Namık Kemal’in en beğendiği yapıtı olarak bilinir. Oyun, Moğollar’a karşı İslam dünyasını koruyan Celaleddin Harzemşah’ın kişiliği çevresinde gelişir. Bu eserde Namık Kemal, İslam birliği düşüncesini kapsamlı bir biçimde sergilemiştir. Namık Kemal’in ilk romanı olan İntibah 1876’da yayımlanmıştır. Ruhsal çözümlemelerinin, bir olayı toplumsal ve bireysel yönleriyle görmeye çalışmasının yanı sıra, dış dünya betimlemeleriyle de İntibah Türk romanında bir başlangıç sayılabilir. Eleştirmenler Namık Kemal’in bu romanda yüksek bir edebi düzey tutturamadığı görüşünde birleşirler.

Dört yıl sonra yayımladığı Cezmi, tarihsel bir romandır. Kırım Şehzadesi Adil Giray’ın yaşadığı aşk ve Cezmi’nin onu kurtarmak isterken geçirdiği serüvenlerle gelişen romanda, Namık Kemal’in tam anlamıyla Avrupa Romantizmi’nin etkisinde olduğu izlenir. Namık Kemal’in yaşamı boyunca ilgi duyduğu alanlardan birisi de tarihtir. Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş ve yükseliş dönemlerini anlattığı Devr-i İstila yayımlandığında büyük ilgi görmüştür. 1872’de çıkan Evrak-ı Parişan’da, Selahaddin Eyyubi, Fatih gibi tarihi kişilikleri, Barika-i Zafer’de İstanbul’un alınışını anlatır. Ahmed Nâfiz takma adıyla yayımladığı Silistire Muhasarası ve Kanije, yine Osmanlı tarihine ilişkin kahramanlık olaylarını ele alan kitaplardır. Namık Kemal’in, tarih konusunda en kapsamlı çalışması olan Osmanlı Tarihi’nde, Hammer’in etkisinde kaldığı, yapıtın bilimsel olmaktan çok, eğitici değer taşıdığı konusunda görüşler ileri sürülmüştür. Yarım kalan bu yapıtın ilk basımı II. Abdülhamid tarafından yasaklanmıştır. 1975’te yayımlanan Büyük İslam Tarihi adlı yapıtındaysa Namık Kemal, İbn Haldun, İbn Rüşd gibi yazarlardan yararlanmış olduğunu belirtmiştir. Namık Kemal romanı ve tiyatroyu toplumsal yaşama soktuğu gibi, edebiyat eleştirisini de Türkiye’ye ilk getiren kişilerden biri olmuştur. En önemli eleştiri eserleri Tahrib-i Harâbât ile Takip’dir.

Eleştirilerinde canlı, dolaysız bir üslup kullanmıştır. Tahrib-i Harâbât, Ziya Paşa’nın Harâbât adlı güldestesine karşı yazılmış sert bir eleştiri niteliğindedir. Takip de yine aynı güldestenin ikinci cildini eleştirir. Mukaddeme-i Celal eleştirisinde Namık Kemal, Batı edebiyatı ile Doğu edebiyatını karşılaştırmış, tiyatro, roman türleri üstünde durmuştur. Namık Kemal gazeteci olarak da Türk kültürü içinde önemli bir yer alır. Döneminin hemen hemen bütün yenilik yanlısı ve ilerici gazetelerinde yazmıştır. Siyasal ve toplumsal sorunlardan edebiyat, sanat, dil ve kültür konularına dek çok çeşitli alanlarda yazdığı makalelerin sayısı 500 kadardır. Bunlarda düzyazıdaki üstün yeteneğini ortaya koyduğu ve çok etkili bir üslup yarattığı kabul edilir.

ESERLERİ:Oyun: Vatan Yahut Silistire, 1873 (yeni harflerle, 1940); Zavallı Çocuk, 1873 (yeni harflerle, 1940); Akif Bey, 1874 (yeni harflerle, 1958); Celaleddin Harzemşah, 1885 (yeni harflerle, 1977); Kara Belâ, 1908. Roman: İntibah, 1876 (yeni harflerle, 1944); Cezmi, 1880 (yeni harflerle, 1963).Eleştiri: Tahrib-i Harâbât, 1885; Takip, 1885; Renan Müdafaanamesi, 1908 (yeni harflerle, 1962); İrfan Paşa’ya Mektup, 1887; Mukaddeme-i Celal, 1888. Tarihsel Yapıt: Devr-i İstila, 1871; Barika-i Zafer, 1872; Evrak-ı Perişan, 1872 (yeni harflerle, 1973); Kanije, 1874; Silistire Muhasarası, 1874 (yeni harflerle, 1946); Osmanlı Tarihi, (ö.s.), 1889 (yeni harflerle, 3 cilt, 1971-1974); Büyük İslam Tarihi, (ö.s.), 1975. Çeşitli: Rüya, 1893; Namık Kemal’in Mektupları, Ö.F. Akün (yay.), 1972.

HAKKINDA YAZILANLAR
1.Peçeye İsyan Namık Kemal’in Torununun Anıları (Unveiled) Selma Ekrem

Uluslararası alanda tanınmakta olup bir çok eseri Fransızca, Almanca’ya tercüme edilmiştir. Namık Kemal’i vatan, millet, hürriyet, adalet gibi kavramlarla tanırız. Eserlerinde özellikle dönemin yönetim biçimini eleştiren bir hava sezilir. Vatan Yahut Silistre adlı tiyatro eserini yayımlaması onu yönetim tarafından da Vatan şairi olmasına vesile olacaktır. Tiyatro, roman ve şiir alanında bir çok eser yayınlayan Namık Kemal’in özellikle sosyal ve siyasal olaylarla da ilgilendiğini görüyoruz. İyi bir dil çevirmeni olarak bilinir. Eserlerinde vatan, millet, hürriyet, adalet, kahramanlık, yurt sevgisi ve İslam birliği düşüncesini başarıyla yansıtmış ve bu kavramlarla ilgi uyandırmıştır. Namık Kemal 1865’te Osmanlılar Cemiyeti adıyla ortaya çıkan İttifak-ı Hamiyet adlı gizli derneğe katıldı. Tasfir-i Efkar gazetesinde hükümeti eleştiren yazılar yazdı. Daha sonra Muhbir gazetesinde görev aldı. Sürgün dönemi sonrası İstanbul’da Sura-yi Devlet (Danıştay) üyesi oldu.

|» Roman Özetleri Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…İle Yorum Yap!
123 Yorum Bulunmaktadır
ilknur on Mart 24th, 2008 at 14:29

Tamam siteniz çok güzel ama bu kitapların özetleri yok ve bana acil lazım yazmıyorsanız da neden oraya roman özetleri yazıyorsunuz ki ya ne biçim bir şey bu anlamadım yani soruma cevap istiyorum roman özetleri yazıyorsunuz da neden kitabın özeti yok??

ülkünur on Mart 26th, 2008 at 14:37

Bana vatan yahut silistrenin özeti lazım tam buldum dedim yok yaaa cok üzüldüm bu ne böyle ama olsun site harika bir şey

ela on Nisan 2nd, 2008 at 17:25

Sanırım aradığım bu değil yine de teşekkürler.

nida on Nisan 2nd, 2008 at 17:40

ya sağ olun çok lazımdı

cikolata on Nisan 3rd, 2008 at 17:47

ya harbi yarın yarışmam var sabahtan beri arıyorum tam dedim oldu sonunda buldum ama yine hayal kırıklığı…

ekin on Nisan 11th, 2008 at 07:10

aradığım bu değil ben özet arıyorum ama yine de sağ olun

meftun on Nisan 11th, 2008 at 13:09

Anlamınız çok güzel teşekkür ederiz.

cin on Nisan 11th, 2008 at 20:56

Ya ben bunun tiyatro çekimlerini istiyorum bulabilcegim bir yer var mı yardımcı olurmusunuz varsa e mail adresimle irtibata geçerseniz sevinirim.

Teşekkürler.

begüm on Nisan 15th, 2008 at 18:12

Aradığım yok sitenizi daha fazla geliştirebilirsiniz.

yasemin on Nisan 25th, 2008 at 18:17

Neden kitap özeti yazıyorsunuz da başka şeyler çıkıyor. Bize ne kitabın yazarının hayatından istesek buluruz.

semih on Mayıs 2nd, 2008 at 08:55

Bana VATAN YAHUT SİLİSTRE’nin özeti gerek.

büşra on Mayıs 2nd, 2008 at 21:28

VATAN YAHUT SİLİSTRE ÇOK GÜZEL AMA BİRAZ DAHA ÖZETİ KISA OLSAYDI DAHA GÜZEL OLURDU. AMA SAKIN YANLIŞ ANLAMAYIN.

suu on Mayıs 15th, 2008 at 21:36

Ya ama bu hayatı bana romanı lazımm.

gül on Mayıs 20th, 2008 at 09:32

Benimde vatan yahut silistrenin özetine ihtiyacım var. Hep yazarla ilgli yazılar cıkıyor. Özetini bulamadım. Hayatını buluyorum hep bıktım artık…

buse on Mayıs 22nd, 2008 at 18:15

Bana özeti lazım namık kemalin hayatı değil.

elif on Mayıs 22nd, 2008 at 19:06

Kitabın özetini bulamıyoruz.

HALİME on Mayıs 24th, 2008 at 11:27

Ya bana VATAN YAHUT SİLİSTRENİN özeti lazım, lütfen yardım edin.

çağrı on Mayıs 24th, 2008 at 21:17

Lütfen bana vatan yahut silistirenin cevaplarını istiyorum bana, yardım edin lütfen!

prenses kübra on Mayıs 24th, 2008 at 22:40

Siteniz çok güzel. Harika bilgiler öğrendim.

tatlı on Mayıs 31st, 2008 at 15:47

Ya kusura bakmayın ama biz vatan yahut silitsrenin özetini istsyoruz namık kemalin hayatını değil. Yani ya hem onu istesek bulacak çok yer var ama bir tane özet yok. Madem özeti yazmadınız niye özet diyorsunuz?

ADEM on Haziran 25th, 2008 at 20:00

Namık Kemal’in bu tiyatro eseri her şeyiyle vatanı biricik meselemiz olması gerektiğini çok iyi vurguluyor.

Burak AkçıL on Temmuz 13th, 2008 at 11:17

Abicim sağ ol ben de okudum kitabı çok güzel.

mehmet on Eylül 7th, 2008 at 11:16

Çok guzeldi böyle vatan duygularım kabardı yani.

ece on Eylül 8th, 2008 at 14:07

Bu eseri okumam mecburi ama ben burada özeti yazılırsa daha memnun olurum. Teşekkürler ece 8. sınıf melek özen i.ö.o.

banu on Eylül 15th, 2008 at 16:07

Bu kitabı bugün bitirmek zorundayım. YAKTIN BENİ BEDRİ HOCAA. Allahtan kitap akıcıymş…

gül on Eylül 23rd, 2008 at 14:28

Süper bir kitap çok beğendim.

esra on Ekim 3rd, 2008 at 17:16

Bu eser süper vallahi okudum müthiş. Türk. Gurur. Güven…

selda on Ekim 5th, 2008 at 10:50

Ya ne ya anlayamıyorum sizi. Kitap özeti istiyorum siz ise vatan yahut silistrenin kendisini anlatıyorsunuz. Yarına performan ödevim bana yardımcı olun.

ece on Ekim 5th, 2008 at 12:51

Ya ben vatan yahut silistrenin özetini istedim. Namık kemal in hayatını değil. Kısa ve öz hali ile 1 sayfa olsa yeter!

beegüm on Ekim 6th, 2008 at 11:21

Bu kitap acayip akıcı ilk defa bir kitabı bu kadar zevkle okudum. (:

Şeyma on Ekim 9th, 2008 at 15:37

Ya ben bu kitabın yarısına gelmeden öğrt. özet falan istedi ve ben kitabı bitirmedim. Yarısna gelinceye kadar da geride kalanları unuttum. Ya bana yardım. ÖZET YOK MU YA?

yaprak on Ekim 12th, 2008 at 17:37

Çok güzel bir kitap ben okudum sizin de okumanızı tavsiye ediyorum.

Yılmaz durmaz on Ekim 13th, 2008 at 16:59

Okunması, okutulması gelecek nesillere de okunması için tavsiye edilebilecek bir kitap.

hilal on Ekim 15th, 2008 at 11:37

İnşallah kitabı zamanında okuyup özetini çıkarabilirim yoksa bu yola başvurmak zorunda kalacağım. Off bir yandan sbsye hazırlanıp bir yandan kitap nasıl okuyayım?

ahuş on Ekim 24th, 2008 at 19:34

Bu kitabın icerigi ile ilgili fikri olan bilgilerini lütfen paylasır mı?

yeşimnur on Ekim 26th, 2008 at 18:29

Hoş bir eser. Öğretmenimizin önerisiyle okudum. Zekiye ve İslam bey hiç bitmesin istedim.

melisa on Ekim 27th, 2008 at 19:47

Çok süper olmuş.

abdullah on Kasım 1st, 2008 at 13:42

Kitap güzel ama bir türlü özetini bulamadım.

eray on Kasım 2nd, 2008 at 13:19

İslam Bey, gönüllü olarak orduya gideceğinden dolayı uzaktan sevmekte olduğu Zekiye ile vedalaşmak üzere onun odasına girer. Zekiye’ye, kendisi hakkında beslediği sevgiyi anlatır. Kız da ona karşı kayıtsız olmadığı gibi, onun arkasından o da erkek elbisesi giyerek gönüllüler takımına karışır, Silistre’ye kadar gider. Silistre’de kuşatma altında kalırlar. Bu arada İslam Bey yaralanır, ona, Âdem ismini almış olan Zekiye bakar. Yaralı olduğu halde İslam, yanında Abdullah Çavuş ve Zekiye ile düşman cephanesini ateşlemek üzere giderler. Dönüşlerinde düşman kuşatmayı kaldırıp çekilmiş vaziyette bulurlar. Kumandan Sıtkı Bey de. Zekiye’nin vaktiyle bir namus meselesinde itaatsizlik ettiği için keçe külah edilmiş olduğundan asıl adı olan Ahmet’i değiştirip Sıtkı’yı kullanarak yeniden askerlikte rütbesi kazanmış olan babası çıkar. İslam ile Zekiye’nin düğünleri kazanılan savaşın mutluluğuyla birlikte yapılır.

Buyrun işte özeti…

zeyno on Kasım 2nd, 2008 at 17:55

Siteniz güzel olmasına güzel. Ama biz sizden kitap özetini istedik siz bize namık kemalin hayaını yazmışsınız. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum vatan yahut silistrenin özeti dışında her şeyi yazmışsınız yani. Lütfen vatan yahut silistrenin özetini yazın.

feyza on Kasım 4th, 2008 at 16:12

Ya çok guzel ama benim bunu okumam mecburi. Sınav yani. 7.sınıf feyza nurettin topçu i.ö.o Daha az olsaydı sevinirdim ama bu da işimi görür.

BuRaK on Kasım 4th, 2008 at 21:35

Gerçekten siteniz çok güzel fakat inceleme metodunu daha geniş bilgilere dayanarak yaparsanız çok sevinirim. Teşekkürler…

Oğuzhan on Kasım 4th, 2008 at 22:13

Ya bu kitap özeti diye bakıyorum Namık Kemal’in hayatı yazıyor. En az 2-3 sayfalık bir özeti yok muydu?

nzl on Kasım 6th, 2008 at 15:12

Selam herkese. Benim de bu kitabı okumam gerekti. Ben de okudum ve çok hoşuma gitti. Herkesin okumasını tavsiye ederim ve kitap çok akıcı.

merve on Kasım 6th, 2008 at 18:41

Sevgili eray çok teşekkür ederim. Özetin çok güzel olmuş. İşime yaradı.

sweetgirl on Kasım 7th, 2008 at 17:35

Hep namık kemalin haytını vermişler. Tamam ona önem veriyoruz ama biz özet istedik değil mi kardeşlerim?

sibel on Kasım 10th, 2008 at 21:29

Burda kitabın özeti yok. Ben buradan hiç yararlanamadım. Ama Eray’a teşekkür ediyorum. Hoca soracaktı ama ben bir şey bilmiyordum. Sağol Eray’cım.

tamer on Kasım 15th, 2008 at 21:38

Eğer n.kemal gibi yazar ve şairler olmasaydı şu anda Türkiyede değil tiyatro düşünen, yazan, oynayan, dizilerde boy gösterip. Milyon dolar kazanan burcuva ve kanantorlar olmazdı. TC’de yaşayan insanlar n.kemal’e dua etsinler. AMA onun sırtından para kazananlar malesef kazancın nerden geldiğini mamalesef bilmiyorlar. H.adıvar ve cumhuriyet düşünenleri unutuludu. Bunları bizler yaşatalım. Eğer mümkünse şu günlerde cumhuriyet devrimi yaşayan ve cumhuriyeti sevenlerle bir buluşma noktası bulalım. Bu vatanı hep Kemal ve Kemalistler kurtarır. SAYGILARIMLA…

rümeysa on Kasım 15th, 2008 at 23:26

Çok begendim çok güzel bir kitap. Tüm güzellikler sizin ve sevdiklerininzin olsun. İyi günler dilerim.
Rümeysa Ayaz

hüseyin on Kasım 22nd, 2008 at 19:54

Vatan yahut silistreninin kısa özeti var mı?

SİNAN on Kasım 22nd, 2008 at 20:31

Çok güzel bir kitap vatan duygularım kabardı.

gizem on Kasım 22nd, 2008 at 22:42

Bence güzel bir site ama kitabın özeti olsa daha güzel olur.

özge on Kasım 27th, 2008 at 17:56

Ben 7. sınıfa gidiyorum. Eray özet için sağ ol gerçekten de Namık Kemal’in hayatını değil kitabının özetini istedim. Güzel bir site değil burası.

nalan on Kasım 27th, 2008 at 18:52

Ya siz bize Namık KEMAL’in hayatı vermişsiniz oysa biz VATAN YAHUT SİLİSTRE’nin özetini istiyoruz ve özetini de bulamıyoruzz! Bize yardım ederseniz seviniriz. Yani yoksa öğretmenden bir yığın azar işiteceğiz.

Orkun Kutlu on Kasım 30th, 2008 at 00:27

Arkadaşlar eserin özetini yazıya ekledim. Umarım işinize yarar. Esenlikle…

büşraa on Aralık 2nd, 2008 at 19:26

Artık kimsede kitap okuma diye bir şey kalmadı. Sırf kitabın konusunu anlayalım diye okumuyoruz. Kitap okuyarak kelime dağarcığımız gelişir ve konuşurken rahat oluruz. Üstelik kitap okumak zihnimizi geliştirir ve okumayı hızlandırır. Herkes bunu biliyor ama suç bazı öğretmenlerin İlla ki özet istiyorlar ve belli zamanlar veya okunacak kitap sayısını koyuyorlar. Bizler de sıkışınca bu tür sitelerden yardım alıyoruz. Ne yapalım bizi yarış atı gibi koşturuyorlar. Ortaokuldan üniversiteye kadar her sene dershaneye gidilecek ders programına uyulacak yemek yeme uyuma kısıtlenecak… Üstelik okulda ödev proje ve performans ödevleri sınavlar bütün bunlar sene sonundaki sbs, öss sınavları için adamda kafa kalmıyor. Zaman kalmıyor bu tür şeyler bunun için. Mecburuz artık özetleri burdan yazmaya. Haklı değil miyim?

izmirli on Aralık 4th, 2008 at 21:08

Hikaye özetlemek mühim değil onu anlamak mühimdir. Öğretmenlerimiz tutturmuşlar özet özet diye… Ablam Türkçe öğretmeni ve o dahi özet isteyip duruyor.

sıla on Aralık 5th, 2008 at 20:14

Bu kitabı hiç istemeyerek okumaya başlamıştım. Ana duygusunu öğrendikten sonra bu kitap en çok sevdiğim kitaplar arasında yer aldı. Kitabı özetlemeniz kitabı anlamamda bana yardım etti. Bu yayınladığınız güzel özet için çok teşekkür ederim.

elanur on Aralık 15th, 2008 at 08:05

Yaptığınız şeyler güzel ama mükenmel değil.

yasin on Aralık 25th, 2008 at 19:26

Size çok teşekkür ediyorum. Bu benim performans ödevimdi. Çok yardımcı oldunuz. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

ülkü on Aralık 25th, 2008 at 20:33

Burada yazılanlardan yararlanarak yeni Türk edebiyatı finalime gireceğim. Emeğinize sağlık.

BERNA on Aralık 27th, 2008 at 18:33

Çok guzel ellerinıze saglık ama sayfa sayısının ne olur yazınız ve kahrmanlarının da yıne çok tsk ederım ama şu sayfa sayısı ve kahramanları çok önemli bulursanız sevınırım.

araştırmacı on Aralık 27th, 2008 at 18:25

Merhaba, bunu yaptığınız için teşekkür ederim. Bu benim çok işime yaradı.

canan on Ocak 3rd, 2009 at 22:51

Al benden de o kadar. Finallere kadar amaan canım okurum bır ara deyip finallar kapıya dayanınca derhal düzgun bır ozet bulup okumam lazım diyorsanız siz de bendensinız.

pınar on Ocak 4th, 2009 at 18:24

Gerçekden bende katılıyorum. Site çok işime yaradı edebiyat finali için son gün kala doğru bir özet bulmak.=)

zeynep on Ocak 20th, 2009 at 16:01

Ellerinize sağlık güzel olmuş. Gerçekten de tam da lazımdı bu kitap özeti çok okumayı istiyordum. :-)

göknur on Şubat 10th, 2009 at 21:16

Bence çok güzel ve anlamlı yazan kişi ve yardımcılara gençlik olarak çok teşşekkür ederiz.Yazar Türk kahramanlığını ve aşkı çok güzel ifade etmiş.Uğraşan herkese teşşekkür ederiz.

gökberk on Şubat 16th, 2009 at 19:08

Bence bu kitap çok güzel fakat ilk 2 perdesi (sahnesi) çok sıkıcı gelebilir. Çünkü; bu sahnelerde hep bir kişinin hayatı yada anısı anlatılıyor. Ama VATAN YAHUT SİLİSTRE kitabı okunmalı.

ferhat on Nisan 15th, 2009 at 05:29

Çok güzel bir roman.Emeği geçen herkese teşekkür.

hayalperest on Ekim 5th, 2009 at 17:02

Çok teşekürler.Bizde de öğretmenimiz okuyun sınav yapacağım demişti.Bazı arkadaşlarımız özet yok demiş ama kısaca özeti diye yazmışlar işte.Kimse görmüyor mu?

hayalperest on Ekim 5th, 2009 at 17:10

Vayyy çok dolu bir site burası(yani bilgi bakımından).Edebiyat hakkında yararlı bilgiler var.İşim düşerse mutlaka bakacağım.Elinize sağlık valla.

şefo on Kasım 2nd, 2009 at 17:05

Ben bu kitabı okur okumaz çok duygulandım bize öğretmenimiz tavsiye etmişti ona çok teşekkür ettim bencede çok güzel bir kitap.

serseri on Kasım 2nd, 2009 at 18:06

BU hikaye bence çok güzel herkes bu hikayeyi okumalı.

emoş on Kasım 3rd, 2009 at 18:53

Bu hikaye çok güzel ögretmenimizin tavsiyesiyle okudum herkes okumalı.

beatiful on Kasım 3rd, 2009 at 20:07

Bence NAMIK KEMAL’İN bu tiyatro eseri olan Vatan Yahut Silistre kitabı çok çok güzel yorum yapan arkadaşlar iyi ki okumuşsunuz.

emre on Kasım 5th, 2009 at 16:18

Çok süper kitap ama kısaltılmışı yok mu?

cumhuriyetçi on Kasım 6th, 2009 at 21:57

Ben okuduğumda sanki gerçek gibi oldu ve çok duygulandım herkez okusun isterim…

misszehra on Kasım 14th, 2009 at 10:31

Arkadaşlar gercekten okumaya değer bir kitap okuyunca hak vereceğinizden eminim.

kemal on Kasım 18th, 2009 at 20:15

:):):):):):):):):)

nimet porsuk on Kasım 19th, 2009 at 19:00

Eser güzel anlatılmış.Ancak çeşitli varyantlara göre anlatımları da yapılabilirdi. Metindeki tek eksiklik burdan kaynaklanmaktadır.Bunlarda olsaydı kusursuzdu.

feyza on Aralık 3rd, 2009 at 18:44

Bence bu kitabı herkes okumalı

………… on Ocak 4th, 2010 at 15:23

bence çok güzel bir kitap vatan sevgisi ile ilgili….
çok harika

hayrunnisa on Şubat 24th, 2010 at 15:33

çok güzel bir kitap tavsiye ederim

kitap kurduu on Mart 2nd, 2010 at 15:13

Muhteşem bir tiyatro eseri… Ben de öğretmenimin tavsiyesiyle okudum ve gerçekten çok beğendim. Herkese tavsiye ediyorum…

zekiye-islam bey on Nisan 3rd, 2010 at 15:02

bence çok güzel bir kitap iyiki okudum.

hatice_kübra on Mayıs 20th, 2010 at 15:59

Arkadaşlar bence bu hikaye kitabı çok güzel ben de kitabım olmadığı için hep bilgisayardan okuyorum hikayeleri.Gerçekten çok güzelmiş.

melissa on Mayıs 20th, 2010 at 16:01

Arkadaşlar bence hiç güzel bir kitap değil.

vatan yahut silistire on Ağustos 31st, 2010 at 10:17

Hayat en çok onu sevdiğimi anladım. İnsanlar vatan için neler yapıyor.

hazal on Ekim 5th, 2010 at 14:36

Bence çok güzel.Hepinize tavsiye ederim.Şimdiden iyi okumalar.

Bengi Uslu on Kasım 14th, 2010 at 14:05

Öncelikle teşekkürler.Fakat bir sorum olacak,bu kitabın türü nedir ?

umut on Kasım 27th, 2010 at 20:19

Çok güzel bir kitap.Ben okudum, çünkü öğretmenim tavsiye etmişti başı biraz sıkıcı, ama devamı mükemmel.

ibrahim ali on Kasım 29th, 2010 at 17:12

çooook güzeel seksen günde devri alem de olsaydı güzel olurdu

mert on Aralık 7th, 2010 at 21:25

100 temel eser

sevilayerkal on Ocak 6th, 2011 at 21:05

Çok işime yaradı teşekkür ederim acil bir ödevimden sizin sayenizde 100 aldım. =’))

Hazal Gürel on Ocak 6th, 2011 at 23:15

Ya beni kitabın kahramanlarına ve anafikrne ihtiyacım var yardımcı olabilir misiniz?

Hazal Gürel on Ocak 6th, 2011 at 23:17

Ya benim kitabın kahramanlarına ve anafikrine ihtiyacım var yardımcı olabilir misiniz?

Kerim on Şubat 22nd, 2011 at 16:57

bana kahramanlar ve ana fikir lazım

ravza on Şubat 23rd, 2011 at 21:12

ben ce çok güzel bir kitap24.02.2011 de bu kitaptan sınavım var inanın kitabı okurkem ağladımmm yani

pelin on Mart 15th, 2011 at 07:50

çok güzel olmuş da kitap özeti çok kısa :)

deniz on Nisan 4th, 2011 at 22:15

Bu kitabı çok beğendim.Bu güne kaaadar bu kadar güzel bir kitap okumadım. Çoook süper.

alara on Nisan 14th, 2011 at 20:13

Bana olaylar ve yardımcı düşünce lazım yardımcı olabilirmisiniz.

hasibe nur tiyek on Nisan 18th, 2011 at 16:20

Size çok teşekkür ederim ödevim yardımcı oldunuz.

yasin on Mayıs 9th, 2011 at 16:36

okumadan internetten baktım sizde okumadan baktınız şimdi palavra kesmeyin.

yağmur on Mayıs 21st, 2011 at 19:57

Mrb ya bana vatan yahut silistrenin türünü söylermisiniz lütfn acil birisi biliyorsa söylesin.

yağmur on Mayıs 22nd, 2011 at 14:51

Mrb vatan yahut silistreyi anlatan kişi kimdir birisi biliyorsa söylesin ödevim içim gerekli LÜTFEN.

umut on Aralık 14th, 2011 at 10:41

benm alakam yok fakat zorunluk ders ısteeee :D

merve on Aralık 21st, 2011 at 20:18

ya vatan yahut silistrenin kahramanları kimler bilen varsa yardımcı olabilir mi ACİL…

zehra on Ocak 5th, 2012 at 15:51

ben biliyom

SÜMEYRA on Şubat 5th, 2012 at 14:56

Çok güzel okurken duygulandm..

elemnur on Mart 28th, 2012 at 17:29

bende zor durumda olmasam bunu okumazdım :)

nur on Kasım 3rd, 2012 at 11:29

Çok güzel Allah sizden razı olsun.

merve on Kasım 4th, 2012 at 09:17

Benim işme yaradı teşekkürler

yakup on Kasım 19th, 2012 at 22:03

çok güzel bir kitap okuyun ve güzel bir not alın

İrem . on Aralık 29th, 2012 at 23:57

Süper :) Çok yardımcı oldu . Kitabı almadan önce bir araştırayım dedim . Nasıl bir kitaptır ? Aslında Namık KEMAL’in her kitabı çok güzeldir ama … Neyse işte beni bilgilendirdiğiniz için teşekkürler . Bu kitap bir sahip daha bulmuş oldu sizin sayenizde . Tekrar teşekkürler :)

sevgi on Şubat 4th, 2013 at 13:12

yazım yanlışı çok

sema on Nisan 22nd, 2013 at 15:33

kitabın türü roman mı??*

selena on Aralık 5th, 2013 at 21:25

ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM RERFORMANS ÖDEVİME YARDIMCI OLDU…

gülçin on Aralık 6th, 2013 at 20:46

Çok teşekkürler harika olmuş kitabı almadan bilgilendim o kitabı okumalıyım konusu güzelmiş

güzel ama özette son 3 satırdaki yazıyı anlayamadım ve biraz kısa yinede herşeye rağmen çok yardımcı oldu teşekkür ederim on Aralık 13th, 2013 at 19:07

güzel ama özette son 3 satırdaki yazıyı anlayamadım ve biraz kısa yinede her şeye rağmen çok işime yaradı teşekkür ederim

Ad Soyad on Nisan 11th, 2014 at 16:33

performandımız var ama güzel kitap cok saolun

kayıtsız misafir on Ekim 21st, 2014 at 18:14

çok küçük yazılmış ama yine de iyi<3

kayıtsız misafir on Ekim 21st, 2014 at 18:14

çok küçük yazılmış ama yine de iyi<3

melike on Aralık 7th, 2014 at 17:26

güzelmişşşşşş

Yazı Detayı