Geçmişten Günümüze Doğal Kaynaklar

Geçmişten Günümüze Doğal Kaynaklar

1. Taşlar
İnsanoğlu ilk çağlardan günümüze kadar taşlardan değişik
şekillerde yararlanmıştır.
Paleolitik çağda kesici aletlere ihtiyaç duyan insanoğlu
çakmaktaşı (sileks) ve volkan camını (obsidiyen) keşfetmiştir.
Bu taşlardan çeşitli aletlerin yapımıyla da taş işçiliğ
i başlamıştır. Ayrıca hammadde olarak çakmaktaşı ve
volkan camı ticareti yapılmıştır.
Bugünde taş ticareti süs taşları (elmas, yakut, zümrüt, lületaşı
ve oltutaşı), yapı taşları (mermer, granit vb.) devam
etmektedir.

taslar

2. Metalik Madenler
İnsan, ilk önce doğada bulduğu bakırı sonra tuncu daha
sonra da demiri işleyerek çeşitli araç–gereçler üretmiştir.
Madenlerin eritilip işlenmesi günümüzün maden sanayinin
gelişimine öncülük etmiştir.
Metalik_Madenler

3. Topraklar
Toprak, Neolitik çağdan günümüze kadar giderek önemi
artan bir doğal kaynaktır.
Kap–kaçak yapımında, tarımsal ve hayvansal üretimde
topraktan yararlanılmaktadır. Dünya nüfusunun hızla artması
tarım topraklarının önemini daha da artırmaktadır.
toprak

4.
Paleolitik çağda avcılık ve toplayıcılık ile yaşamını sürdüren
insan zengin orman alanlarından yararlanmıştır. Neolitik
çağda ısınmak, yemek pişirmek, kil fırınları için
enerji üretmek ve suda yolculuk yapabilmek için ormanlardan
yararlanılmıştır.
Maden Çağı'ndan çağına kadar ormanlardan maden
ergitmede yararlanılmıştır. ayrıca orman ürünleri kullanı
larak gemiler yapılmıştır.
1450'de hareketli matbaanın icad edilmesi, kağıt üretiminin
artmasına neden olmuştur.
Ormanlar geçmişte olduğu gibi günümüzde de ısıtma,
yapımı, yemek pişirme, mobilya yapımı, kağıt üretimi,
yolları gibi pekçok alanda kullanılmaya devam
edilmektedir.
orman
Doğal orman alanlarının hızla azalması nedeniyle, orman
ürünleri ihtiyacı daha çok plantasyonlardan karşı-
lanmaya başlanmıştır.
5. Su, Rüzgar ve Güneş Enerjisi
ilk Çağlardan günümüze kadar su, insanlar için vazgeçilmez
bir olmuştur. Orta Çağ'a kadar içme suyu,
sulama ve kullanma suyu elde etmede ve taşımacılıkta
yararlanılmıştır. Orta Çağ'da enerji üretiminde de kullanı
lmaya başlanmıştır. (Değirmenler)
Günümüzde rüzgar; buhar makineleri, petrol, doğalgaz
ve elektrik karşısında bir güç kaynağı olarak 1970'lerden
sonra yeniden önem kazanmaya başlamıştır.
Güneş enerjiside son yıllarda enerji üretiminde giderek
önem kazanmaktadır.
6. Kömür
Orta Çağ'da evlerin ısıtılmasında 17. yüzyılda demirin
ergitilmesinde 18. yüzyılın ortalarından sonra yüksek fı-
rınlarda demir–çelik sanayinde kullanılmaya başlanmıştı
r. Ayrıca demir yolları ve deniz yolları ulaşımında da kömür
kullanımı artmıştır.

komur

7. Petrol
Petrol ve doğalgaz yakın geçmişte önem kazanan doğal
kaynaklardır.
Petrolün karayolları yapımında, petrokimya sanayinde,
motorlu araçlarda ve termik santrallerde elektrik enerjisi
üretmede kullanımı giderek artmıştır.
Son yıllarda doğalgaza olan talepte giderek artmaktadır.
Enerji üretiminde ve binaların ısıtılmasında kullanımı
yaygınlaşmaktadır.
petrol
8. Turizm
II. Dünya Savaşı sonrası ülkelere döviz akışı sağlayan
önemli bir sektör durumuna gelmiştir. Bugün dağ, göl,
plaj, mağara, çağlayan gibi oluşumlar turizmde doğal
kaynak olarak kullanılmaktadır.

turizm

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)