Ana Sayfa » OKS - ÖSS - KPSS » Testler - Sorular » Cümlenin Öğeleri – (Testler – Sorular)
123()

(Yanıtlar, soruların bitimindedir…)

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yalnızca özne ve yüklemden oluşmuştur?

A) Orhan Pamuk tüm romanlarıyla edebiyat dünyamızda en çok tartışılan romancı olmuştur.
B) Sinemanın başlangıcından beri şairlerin şiirlerinde bu sanat dalıyla ilgi kurdukları görülmüştür.
C) “Şu şiiri beğendim” dediğimiz zaman, o şiirin, mutlaka bize hitap eden bir yönü vardır.
D) Karanlığa ve umutsuzluğa karşı çıkmak sanatın, edebiyatın doğasındadır.
E) Şiirin son dizesi, saçlarının karıştırılmasını isteyen bir yaşlının ilgi bekleyişini anlatıyor.

 

 

2. Aşağıdakilerden hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Yahya Kemal’de sık sık dile gelen İstanbul sevgisi, / tarihsel ve kültürel bütünlük içinde / şiirsel olarak / verilir.
B) Türk sinemasında / toplumsal içerikli filmler / ilk olarak / köylülük ve göç sorunlarının işlenmesiyle / ortaya çıkmıştır.
C) Tiyatromuz, / batılı yönelişin ilk adımlarından bu yana / toplumu merkezine almış bir çizgi / izlemiştir.
D) Dönüp baktığımızda, / her önemli şair gibi / Turgut Uyar’ın da bize büyük bir mıknatıs bıraktığını / görüyoruz.
E) Merdiven basamaklarının hemen altında, /arkası kerpiç duvara dayanmış peykenin üzerinde, /gençten, / bıyıklı biri / uyuyordu.

 

 

3. Birçok yapıtında çocuk sevgisini dile getirmiş olan Dağlarca, “Ağır Hasta” şiirinde de ağır hasta bir çocuğun kendisi, çevresi ve özlemleriyle ilgili hissettiklerini büyük bir duyarlılıkla yansıtıyor.

Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Dolaylı tümleç-Özne-Nesne-Zarf tümleci-Yüklem
B) Özne-Dolaylı tümleç-Zarf tümleci-Nesne-Yüklem
C) Özne-Dolaylı tümleç-Nesne-Zarf tümleci-Yüklem
D) Dolaylı tümleç-Nesne-Özne-Zarf tümleci-Yüklem
E) Özne-Nesne-Dolaylı tümleç-Zarf tümleci-Yüklem

 

 

4. “Hilmi Yavuz şiir ile felsefe arasındaki bağları, ayrılıkları vurguladığı bir söyleşide benim de ilgi alanıma giren kimi kavramlara değiniyor. ”

Yukarıdaki altı çizili bölüm cümlenin hangi öğesidir?

A) Zarf tümleci
B) Dolaylı tümleç
C) Özne
D) Nesne
E) Yüklemler

 

 

5. Aşağıdakilerin hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmuştur?

A) Şaire göre, şiirde anlatılan şey aslında her zaman için insanın iç dünyasıdır
B) Ömer Seyfettin in toplumsal sorunlara uzak kalmadığını kanıtlayan yapıtları çoktur
C) Her toplumda, dünyayı eline alıp değiştirmeye çalışanlar yazardır öncelikle
D) İkinci Yeni şairlerinden olan Turgut Uyar, şiirde güncelliğe yer veren bir şairdir.
E) Kendinden başka kimseyi düşünmeyen kişiler ilkeliklerinden kurtulamamışlardır.

 

 

6. “II. Meşrutiyet daha ilk yıllarında, halkta özgürlüğü hayata geçirme bilinci yaratmıştı. ”

Yukarıdaki cümlenin öğelerini bulabilmek için yükleme aşağıdaki sorulardan hangileri sırasıyla sorulmalıdır?


A) Ne-Ne zaman-Kimde-Ne
B) Ne zaman-Ne-Kimde-Ne
C) Kimde-Ne-Ne zaman-Ne
D) Ne zaman-Kimde-Ne-Ne
E) Kim-Ne zaman-Kimde-Ne


 

 

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yalnızca yüklemden oluşmuştur?

A) Omuzlarının üzerinde kendi kafasını taşıyan çok az insan tanıyorum.
B) Bir şairin adının sadece ve sadece şiiriyle öne çıkacağına inanan biriyim.
C) Her ülke şiirinin kendine göre bir rengi olduğunu söylerdi Cemal Süreya.
D) “Devlet Ana” Kemal Tahir’in üzerinde en çok tartışılan romanı olmuştur.
E) Yiğitlik söz konusu olunca Dede Korkuta göndermeler yapılır.

 

 

8. I- Ben kendimi denemeci ve yenilikçi sayarım.
II- Fakir Baykurt bu konuya farklı bir açıdan bakar.
III- Sıradan bir insan bir sanatçının yazdığı gibi yazamaz.
IV- Bu romanı bitireceğine söz vermiştim kendime.
V- Okul kitaplarına yazılacaklar ince elenip sık dokunmalı.

Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangi ikisinde zarf tümleci vardır?

A) I ve II
B) I ve V
C) II ve III
D) III ve V
E) IV ve V

 

 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Ahmet Cemil ölçüsünde bir romanın sayfaları arasından fırlayarak sokaklarda dolaşmaya başlayan pek az roman kişisi / vardır.
B) Hikâye sanatının da bir açılım kazandığı şu günlerde / genç hikâyecinin kendine eleştirel gözlerle bakması / zorunludur.
C) Bir şiirin yalnız o şiire giren değil, / bir de girmeyen sözcüklerden oluştuğuna / inanırım.
D) Edebiyat-ı Cedide hareketi / Tevfik Fikret’in yönetiminde yayımlanan Servet-i Fünun dergisinde toplanan yeni bir kuşakla / başlar.
E) Hüseyin Rahmi’nin romanlarının ortak özelliği, / İstanbul’da geçen olaylara bağlı konuların işlenmesidir.

 

 

10. Genç gazetecileri değil de onların düşürüldüğü durumu ve geçerli anlayışı eleştiriyorum.

Yukarıdaki cümlenin öğe dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özne-Yüklem
B) Dolaylı tümleç-Yüklem
C) Zarf tümleci-Yüklem
D) Belirtili nesne-Yüklem
E) Yüklem-Nesne-Yüklem

 

 

11. Aşağıdakilerden hangisinde özne isim tamlamasından oluşmuştur?

A) Heyecan uyandırmayı amaçlayan yazar, romanın polisiye havasını da hiç mi hiç ihmal etmez.
B) Ağalardan alacağını köylüye dağıtmayı düşleyen bir ikinci İnce Memet değil mi Derviş Bey?
C) Reşat Nuri’nin romanları, yirminci yüzyılın değişen toplumsal koşullarının ortaya çıkardığı yeni insanı getirmiştir.
D) Eski zamanlarda, her anlatıda yalnız kişiler değil olaylar da abartılarak yansıtılırdı.
E) Başkaldırının sembolü olan Köroğlu hikâyesidir, ezilenin ezene duyurduğu en güçlü ses.

 

 

12. Aşağıdakilerden hangisinde nesne öbeği arasına yüklem girmiştir?

A) Tadını iyice alarak yaşadı acı tatlı bu dünyada ne varsa.
B) Suyu çekilmiş bir ırmağın içli türküsüdür bizimkisi.
C) Ipıl ıpıl kar yağıyor sokaklarına Adapazarı’nın.
D) Tüm kitaplarını okudu dünyaca tanınan bu yazarın.
E) Yalnızlığının sırrını döküyor orada yalnız bir ardıç.

 

 

13. Aşağıdakilerden hangisinde özne açıklayıcısıyla birlikte verilmiştir?

A) Mitos, dünyanın kökenini, tanrıların doğasını, nesnelerin düzenini açıklayan temel bir anlatıdır.
B) Ablamı, o fedakâr insanı, her zaman ayrı bir yerde tuttuğumdan, kimseyle paylaşmak istememişimdir.
C) Kendine özgü bir gelenek içinde söylenen maniler bir ucuyla geçmişe, bir ucuyla da günümüze uzanır.
D) Biz, benim yaşıtlarım ile benden yaşça biraz daha büyük ve küçük olanlar, şiir konusunda ikiye bölündük.
E) Halk şiirimizde sevgili, el değmemişliği, ulaşılmazlığı, aydınlatıcılığı bakımından aya benzetilir.

 

 

14. Aşağıdakilerden hangisinde yüklem zamirden oluşmuştur?

A) Geldi, indi salınarak, nazlı serin bir mavilik meydana öğle vakti.
B) Bahçenin içinde bembeyaz güller arasında, su üzerinde bir nilüfer gibi o.
C) Kerpiç duvarlarla örtülü toprak damlarda geçti çocukluğu.
D) Bu topraklar, senindir ona emek verdiğin sürece.
E) Kim bilir nasıl da çağlıyordur eriyen karlarla birlikte sular.

 

 

15. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili bölüm farklı bir öğesini oluşturmuştur?

A) Şinasi, Z. Paşa ve N. Kemal Tanzimat yazınının öncü üç şairidir.
B) Başlar çiselemeye hüznün yağmuru içimin tenha, karanlık köşelerine.
C) Günlerce bir çocuk gibi Alâeddin’in sihirli lambasını aradım.
D) Ahmet Haşim, Türk şiirinin Batı şiiriyle ilk gerçek karşılaşmasıdır.
E) Dergilerde uzunca bir süredir günümüz şiiri üzerine tartışmalar sürüyor.

 

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde , eylemden etkileneni buldurmaya yöneliktir?

A) Kim bulabilir şimdi denizde kaybolan saatimi?
B) Nereye gideceksiniz gecenin bu saatinde, canım?
C) Dayın yurt dışından geldiğinde ne hediye etti sana?
D) Ne kadar kaldı zilin çalmasına acaba?
E) Salı günlerinde ne satılıyor semt pazarlarında?

 

 

17. I- Her şairin ilk yapıtı, bir kumaşın ilk metresi gibidir.
II-Yazarın anlatım tekniği, pek fazla rastlanmayan bir uygulamaydı.
III-Şeyh Galib’e göre can ışıl ışıl yanan bir mum gibidir.
IV-Sen yalnız geceyi görüyorsun, ben ağaran tanyerini.
V- Bayram günlerinin de sonu var bütün günler gibi.

Yukarıdaki cümlelerden hangi ikisi öğe dizilişi bakımından özdeştir?

A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) IV ve V
E) V ve I

 

 

18. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Osman Celal’in hikâyelerinde / insanların yoksulluk yüzünden düştüğü durumlar / en çarpıcı biçimde /görülür.
B) Heraklitus, / dünyayı tanımak isteyen insanların / onu en ince ayrıntılarına kadar öğrenmesi gerektiğini söylüyor.
C) Türk şiiri ve şiir estetiği, / moda ve müzikte olduğu gibi / farklı şekil ve yapılara bürünerek / gelmiştir / günümüze.
D) Orhan Veli’nin “Yol Türküleri” / pek çok kimse için /Anadolu’da yapılmış bir yolculuğu anlatan basit bir şiirdir.
E) Büyük ozan Karacaoğlan’ın aşkı anlatan o nefis türkülerine / bugün / de / birçok düğünde / rastlarsınız.

 

 

19. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklem görevindeki bir deyimin arasına özne girmiştir?

A) Pusula ortasına yıldırım düşmüş bir ağacı gösteriyor.
B) İncecik hüzün bulutları kümeleniyor başucuma.
C) Aklıma söyleyecek hiçbir şey gelmiyordu.
D) Her gece böler uykumu özlemle yüklü bir kuş.
E) Bir gün ağlamak diye bir şey olmayacak.

 

 

20. Gönlümün sararmış yaprakları arasında bir yaralı kuş seğiriyor durmaksızın.

Yukarıdaki cümlenin öğeleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Dolaylı tümleç-Özne-Yüklem-Zarf tümleci
B) Özne-Dolaylı tümleç-Nesne-Zarf tümleci
C) Dolaylı tümleç-Nesne-Yüklem-Zarf tümleci
D) Nesne-Dolarlı tümleç-Özne-yüklem
E) Dolaylı tümleç-Özne-Nesne-Yüklem


...Yanıtlar…

1) D
2) E
3) C
4) B
5) B
6) A
7) B
8) C
9) C
10) D
11) C
12) D
13) D
14) D
15) C
16) C
17) A
18) B
19) C
20) A

|» “Testler – Sorular” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…İle Yorum Yap!
123 Yorum Bulunmaktadır
gursu on Aralık 25th, 2007 at 19:23

Lisedeyken ne ugrastirdi bizi bunlar?O zaman yapamazdim yine bayagi yanlisim cikti

merwe on Şubat 13th, 2008 at 20:20

sorular çok kolaydııı:)

ibrahim on Mart 8th, 2008 at 21:39

Bunlar çoook kolay ya!

Miray Özgüner on Mart 9th, 2008 at 19:24

Bu test çok ağır olmuş.Bazıları da “Çok kolay olmuş” gibi cümlelerle kendilerini kandırmasınlar.Çünkü bu çok saçma.Niçin yapmadığınız bir şey için övünüyorsunuz. Çözemeyen gelsin mertçe söylesin :”Çözemedim !” diye.

*Sınıf Birincisi* on Mart 9th, 2008 at 19:28

Sorular gerçekten çok kolaydı. Bu demek oluyor ki;Yarın sınavdan 100 alıyorum!!!

ela on Mart 10th, 2008 at 17:09

Bu site çok güzel ama sorular yaşıma uygun değil 5. sınıf testleride istiyorum lütfen bunu kabul edinizzz

BU SİTE GÜZEL AYNI ZAMANDA İŞE YARAR AMA BİZİM İŞİMİZ 5. SINIFLA

ilim on Mart 14th, 2008 at 16:01

sorular gayet basitti ama yinede test çözerken zevk aldığımı söyleyebilirim ama yine güzeldi. bu siteyi beyendim süperrrr şimdilik

sevil on Mart 17th, 2008 at 14:49

ben özelikle çok beyendim ama şu bir kaç konu benim kapasitemi biraz engeledi ama nede olsa beni zok neşelendirdi ben çok sevdim kısacası kendimi ölçmüş oldumm

hayri mert on Mart 19th, 2008 at 20:25

oley bu sorular sayesinde yarın 100 alcam

hayri mert on Mart 19th, 2008 at 20:29

öğretmenimiz inşallah kolay sorar soruları

öznur on Mart 20th, 2008 at 04:17

bunlarda çok kolaydı böyle giderse ben sınavlardan çok iyi not alacam çok kolay sorular var bu sitenin yapımcısına çok teşekkürler bizlerle bu testleri paylaştıkları için çok güzel hazırlamışsınız Allah emeğinize zeval vermesin İNŞAALLAH

mel ek on Mart 22nd, 2008 at 17:44

5 sınıftayım ama çözdüm çok basit

neslihan on Mart 24th, 2008 at 20:48

sıtede gercekten sade bır anlatımla akıcılıkla anlatım saglanmıs hazırlayan arkadaslara tesekkur ederım..ıs yapmıs olmak ıcın olmadıgı bellı oluyor bılgı gorebılıyorum ama bıraz daha kapsamlı yanı cumlelere agırlık verılerek tahlıllerının tamamlanmasını onerıyorum herkes ıcın..

onur on Nisan 2nd, 2008 at 19:25

çok kolay sorular ama beğendim

giray on Nisan 4th, 2008 at 13:30

ben sitenin çok emegini gördüm hazırlayanlara teşşekkür ettimm.

gökhan on Nisan 5th, 2008 at 14:07

soruları çok beğendim. çok basit ve kolay.

merve on Nisan 7th, 2008 at 22:22

Evet güzel bir site ama ne bileyim bir sıkıcılık var çok güzel tüm notlarımı tutabiliyorum.

burkay on Nisan 9th, 2008 at 17:51

gerçekten çok akıcı bir anlatım sağlanmıs ve konu anlatımında örneklerle konunun anlanması güzel olmus allah hepinizden razı olsun dönem ödevimi hem test sorularını hem de konuyu yazdım sağ olun var olun bir dahaki seneye yine uğrarım görüşmek üzere

melih on Nisan 14th, 2008 at 22:03

Valla super olmuş yani testler konu anlatımları ile super bir site bu siteyi sık kullanılanlerıma ekledim şahsen. :-)

buse on Nisan 15th, 2008 at 14:26

Çok güzel bir site ben bu site sayesinde çalışıyorum harikaa.

melek on Nisan 23rd, 2008 at 16:07

Sıtenız guzel olmus emegı gecen herkese tesekkurler.

hatce on Nisan 23rd, 2008 at 17:07

Testler cok kolaydı. Hazırlayanlara ve emegi geçenlere cok tşk ederim.

havva yavuz on Nisan 24th, 2008 at 17:22

Bence;Bütün dersler güzeldir ancak,dinlemesini bilirsen.Bu programı yükleyenlere sonsuz teşekkürler.

Yukarıdaki arkadaşların da yorumlarını okudum. Hayat çok güzel bazıları değerini bilmez ama bilenlerde sefalet içinde buradan herkese sesleniyorum. Onlara yardım ellerinizi uzatın yaşlıları gördüğünüz yerde dalga geçme yerine onlara yardım edin. Canınızı sıktıysam özür dilerim ama söylediklerimi bir düşünün isterseniz bana hak vereceksiniz. Her şeyi bir kenara bırakıp düşünün ister çocuk olun ister büyük kafanıza takıp gerçekten ister isterseniz olur yazdıklarımı okuyan bana ismimle hitap edip diyorum yazana benimle konuşmak isteyenlere msn adresimi verebilirim inşallah sizde benim gibi düşünüyorsunuzdur.

zeynep on Nisan 24th, 2008 at 19:27

Ben beşinci sınıfa gidiyorum. Yarın yani cuma günü yazılım var. Bu konuyla ilgili sorular arıyorum da…

ezgi on Nisan 27th, 2008 at 14:20

Çok güzel olmuş, biraz daha geniş olsa daha iyi yani …

yigit on Nisan 27th, 2008 at 16:17

Bence harıkka bir sıte olmus. Gercekten yardımcı oluyor. Sorularda konuyu pekıstırmemızı saglıyor. Hazırlayanlara ve emeği gecenlere gercekten cok tesekurler.

furkan on Nisan 29th, 2008 at 10:28

Harika bir şey olmuş. Çook sağ olun. Benim de sbs sınavım var. Onun için sorular arıyordum. Sağ olun.

emel on Nisan 29th, 2008 at 17:56

Testler çok güzeldi. Hazırlayanlara ve emeği geçenlere çok tşk ederim.

Havva sana katılıyorum. Çok doğru söylüyorsun. Sana hak veriyorum.

ayşen on Nisan 30th, 2008 at 13:29

Biraz daha fazla soru koyun çünkü hocamız bize 300 soru dedi ne yapacağım bilmiyorum ama yine de teşekkür ederim.

diloş on Mayıs 2nd, 2008 at 08:24

Çok güzel olmuş hazırlayanların emeğini sağlık. Tşkr. :-P

ela on Mayıs 4th, 2008 at 20:38

Çok güzel olmuş emeğinize sağlık tşk.

mustafa on Mayıs 4th, 2008 at 22:42

Çok teşekkürler yarın da sınavım var işe yarar umarım.

umut on Mayıs 9th, 2008 at 17:07

Ben şırnaktan oks katılacak umut gören adlı biriyim. Türkçede cümlenin ögelerinde sıkıntı yaşıyorum. işaallah işe yarar.

ilkay on Mayıs 12th, 2008 at 20:03

Teşekkürler konuyu anlamama katkı sağladınız.

elif on Mayıs 15th, 2008 at 16:48

Çok teşekkür ederim… Sorular çok güzel! Tebrikler!

serap on Mayıs 20th, 2008 at 17:37

Benim yarın Türkçeden sınavım var. Çok makbule geçti. Teşekkürler. İnş sınavda yardımcı olur bana…

tuba on Mayıs 20th, 2008 at 21:00

Bilgileriniz için sağ olun. Yarın yazılım var umarım işe yarar.

turkan on Mayıs 21st, 2008 at 15:15

Süper bir TÜRKÇE ödev sitesi hazırlamışsınız. Tam ödev aranacak bir site. Tek kelıme ile HARİKA!

beyzanur on Mayıs 21st, 2008 at 19:59

Bu testler çok işime yaradı hazırlayanlara çok teşekkürler.

yunus on Mayıs 23rd, 2008 at 00:24

Çok teşekkürler yarın yazılım var bayağı yardımcı oldu bana.

FB guzeli on Mayıs 24th, 2008 at 12:53

Haftaya sinav var. Buradan biraz calistim. Çok ise yariyor. Çok guzel bir site ellerinize saglik.

elif .f on Mayıs 24th, 2008 at 17:49

Ya ben bu konuya çok çalışmama rağmen anlamıyorum hala ne yapmalıyım biri bana söylesin lütfen bende sbs ye gireceğim. Türkçede tek bu konuda zorlanıyorum ne olur biri yardım etsin hala anlamıyorum.

özge on Mayıs 25th, 2008 at 12:53

Çok güzel bir site oksye hazırlanıyorumm ve o kadar çok katkısı oluyor ki en çok konuyu anladıktan sonra test çözmeye bayıldım. Her seyi düşünmüşsünüz. Bu siteye çok çok tşk ediiorum ve bir şey daha eklemek istiorumm. Burada matematık sosyal fen konu anlatımlı yer de ayırabilseydiniz daha iyi olacaktı.

turhan on Mayıs 26th, 2008 at 18:46

güzel olmuş ellerinize sağlık

fatma on Mayıs 30th, 2008 at 12:37

Bence çok güzel tüm insanların yararlanacağı bir şey hazırlayanlara teşekkürler. SAYGILAR.

Tuba on Haziran 3rd, 2008 at 12:36

Gerçekten siteyi çok beğendim. Çok güzel olmuş size teşekkür ederim gerçekten çok faydalı. Umarım herkese yararlı olur.

mustafa on Haziran 4th, 2008 at 23:18

Teşekkürler ya sınavımda işe yarayacak inşallah.

harbirapcı_eylül on Haziran 5th, 2008 at 20:41

Doğruyu sölemek gerekirse çok güzel olmuş her şey. Önce anlatım sonra konuyla ilgili soru sorulması bilgilerimizi pekiştirmeye yarıyor. Ben de sınava hazırlanırken çalıştım ve çok yararı oldu. Kurucusuna çok tşk ederim.. Ayrıca elif arkadaşım biraz daha fazla çalış anlamaya çalış ezber yapma ve hiç durmadan kendini deneme yap. Çok tşkk ederim.

şule on Haziran 6th, 2008 at 19:43

Ya bence de çok güzel bir site olmuş. Ben çok beğendim. İlk defa giriyorum ama iyi ki girmişim. Herkesin de girmesini tercih ediyorum.

kıvılcım on Haziran 7th, 2008 at 16:37

Gerçekten çok güzel olmuş. Bize faydalı bir site. Yarın oks var işime yaradı doğrusu…

sevval on Haziran 10th, 2008 at 21:17

Bu sorular SBS’de çok işime yarayacak.

MELİKE on Kasım 4th, 2008 at 17:53

Selam millet ben Melike; sizlere merhaba demek istedim. Bu site çok faydalı bir site olmuş. Sizlere derslerinizde başarılar dilerim. GÖRÜŞMEK ÜZERE…

fatma on Kasım 25th, 2008 at 20:21

Sağ olun bu konu anlatımı ve sorular SBS’de çok işimize yarar. Sayenizde inşallah SBS’de hiç yanlışım çıkmayacak. Çok güzel bir site olmuş. Ellerinize sağlık.

barış on Kasım 27th, 2008 at 19:50

Gerçekten çok güzel harika yazmışsınız. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum.

Murathan on Kasım 29th, 2008 at 17:35

Güzel sorular ama bunu 5 sınıf 6 sınıf diye ayırmak gerek diyorum. Ayırılırsa çok güzel sorular var diyorum.

furkan çağrı on Kasım 30th, 2008 at 22:51

Türkçe yazılısına çalışmadan önece internette soru bakayım dedim. İşime çok yaradı. Teşekkürler.

cansu on Aralık 2nd, 2008 at 14:53

Gerçekten çok yararlı ve SÜPER bir site olmuş. Hem sınavlara çalışmak,kendimizi pekiştirmek açısından hem de sbs açısından süper olmuş. Bu siteyi yapanların ellerine sağlık çok iyi bir site olmuş. ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM. :-)

BARIŞ on Aralık 2nd, 2008 at 17:51

Türkçe dersi için bulunmaz bir imkan.

Pesimist on Aralık 2nd, 2008 at 23:26

Baktım ama sanki biraz eski müfredata kaçmış bu yaa ama yine de güzel emeginize sağlık teşekkürler!

sema on Aralık 5th, 2008 at 10:20

45 dakika sonra Türkçe sınavımız var. Çok işe yaradınz.

reyhan on Aralık 15th, 2008 at 18:37

Ben 8. sınıf öğrencisiyim. Yarın yazılım var. Bu testi çözdüm ve hepsini doğru yaptım. İnşaallah yarın da yazılıda böyle yapar, 100 alırım.

gizem on Ocak 3rd, 2009 at 11:15

Gerçekten çok güzelmiş ben 8.sınıf öğrencisiym çok güzel sorular var bunu yapanı tebrik ederim…

ezgi on Ocak 3rd, 2009 at 16:43

8.sınıf cümlenin ögeleri ile örnek soru lazım.Varsa söylebilir misiniz?Cevap yazarsanız sevinirim.

Alfred Beyluni on Ocak 5th, 2009 at 19:55

Merhaba.Ben 8. sınıf öğrencisiyim.Sorular cok kolay elinize sağlık.1 yanlışım çıktı.İnş. yarın 100 alırım.:D

şerife on Ocak 14th, 2009 at 17:53

Ben 8. sınıf öğrencisiyim. SBS sınavının ne kadar önemli olduğunun farkındayım. Bu yüzden arkadaşlarımında böyle sitelerden yararlanmasını isterim. Sorular için çok teşekkür ederim.

mutluluk prensesi on Ocak 22nd, 2009 at 19:46

Soruların hepsini çözdüm. Sitenizden çok memnunum herkese öneririm yalnız sorular biraz olsun ezbere dayalı yinede teşekkür ederim.

şerife on Ocak 22nd, 2009 at 19:53

Ben şenay arkadaşımıza katılmıyorum. Eğer sorular ezbere dayalı değil zaten hiçbir konuyu ezberlememen lazım. Müfredattaki konuları tekrar ederek aklında tutabilirsen eğer eminim sbs ile başa çıkarsın. Bu sitedeki tüm konular müfredat ile aynı. Sorular için gerçekten de teşekkür ederim. :-O

irem on Ocak 30th, 2009 at 14:25

Ben 8. sınıfa gidiyorum.Bu sorular bana gayet kolay geldi zaten sbsde 463 yaptım bu sene 500 yapıcağım.

orhan25 on Mart 8th, 2009 at 18:22

Ben 8. sınıf öğrencisiyim.Bu sorular gayet kolaydı,sadece 1 yanlışım oldu.İnşallah sbs de iyi yaparım.Sorular için teşekürler..

merve on Mart 8th, 2009 at 19:27

Ya sorular biraz fazla uzun ya çok sıkıcı geldi boğdu resmen bence daha kısa sorular hazırlamalı ve dikkat çekmelisiniz. Benden bu kadar ama yine de güzel site olmuş. Bütün konularıda işlemeye çalışmışsınız sağ olun.

(((( canısı )))) on Mart 21st, 2009 at 20:45

Sorular çok güzel çok kaliteli herkese çok teşekkür ederim. :-P

şuLe on Mart 31st, 2009 at 21:37

hazır daha ortaokuldayken elinizden qeldiğince çözün ve iyi bir liseye qidin bu sizin üniversitedeki puanınızı bile etkiler inanın
ayrıca çözdüğünüz sorular lise de yanınıza kar kalıcak…sorulara uzun diyen arkdaşlara:uzun sorular daha fazla çıkıyo kafa karıştırabilmek için ama daha kolay çözülüyo kendinizi alıştırn
Hepinize BaşarıLar…

emre on Mart 31st, 2009 at 21:44

bu sitenin güzel olduğunu düşünüorum soruların uzun ve kısalığı öenmli deil. Ve de başka sitelerde kullanıcı adı ……vb. çok uğraştırıyor direk konuları harika anlatıldı. ve de test çöz çıkınca zaten bu siteye her anlamadığım konuda gireceğime emin oldum

Zafer on Nisan 5th, 2009 at 17:29

Bende dokuzuncu sınıf öğrencisiyim cevap anahtarı yanlış galiba hiç doğrum çıkmadı.

duygu on Mayıs 12th, 2009 at 22:37

merhabalar,

sitenizi uzun zamandır zevkle takip etmekteyim Muhteşem bir site.

ben adsız on Mayıs 28th, 2009 at 22:15

Bence sorular gayet normal ama siz cevapları galiba yanlış vermişsiniz neyse yine de teşekkürler biz öğrencilere böyle faydalı işler yapıp hazırladığınız için kutlarım sizi.

elif on Haziran 3rd, 2009 at 10:08

Siteniz çok güzel olmuş.Sitenizden yeterince faydalandım ve test çözdüm.Anlatım bozukluklarında biraz eksik olduğum için bu konuya çalıştım ve bu site sayesinde başardım.Teşekkürler. Ha bu arada sbsden 482 puan aldım.Sbs de tüm arkadaşlarıma ve rakiplerime başarılar.

anıl on Haziran 5th, 2009 at 14:56

Bunları yapan herkeze tsklerımı sunarım.

eminem on Haziran 5th, 2009 at 18:57

4. soruda altı çizili bir yer göremedim.

eminem on Haziran 5th, 2009 at 19:02

Bir de arkadaşlarında söylediği gibi bizlere sınavada yaklaşmışken test hazırlamanız beni çok mutlu etti ayrıca teşekkürler.

eLiF on Haziran 9th, 2009 at 13:21

Merhaba sitenizi çok beğendim ama cevap anahtarında bir yanlış var galiba ama yinede çok teşekkürler.

Hülya on Haziran 16th, 2009 at 12:33

Güzel ama sanırım cevap anahtarlarında bir sorun var.

sevilay on Haziran 21st, 2009 at 13:03

Bence bu site mükemmel hem bana çok yararlı şeyler var herkese tavsiye ederim. (İlgisi olanlara tabii)

Bayram Yigit on Haziran 23rd, 2009 at 14:32

Hepsini dogru yaptım sbs den 490larda bir şey bekliyorum.

iremsu on Ağustos 12th, 2009 at 19:59

4. soruda altı çizili bir yer yok ki…

Pınar on Kasım 1st, 2009 at 23:14

Bence site güzel.Çokta iyi denemez ama gereksinimimi karşıladı.Çokta iyi olamaz derken testler yüzünden.Tıklamalı olsaydı çok daa gusel olurdu die düşünüyorum.Bu arada kendimzi övmeyelim yok 490 aldım falan diye.Övülcek biri varsa o da benim. 3 sbs de de 500 yaptım. Gs lisesindenim.

SEVİL on Kasım 18th, 2009 at 14:24

Uydurma laflarıdan belli oluyor hiçte gs lisesine gitmiyorsun vede sen kendini övüyor şımarıyorsun …………….

emre on Aralık 19th, 2009 at 11:38

elinize sağlık çok süper olmuş…

melis on Ocak 3rd, 2010 at 14:50

bence site çok çok güzel istediğim herşeyi bulabiliyorum ama tabi testler tıklamalı olsaydı daha güzel olurdu…site yapımcılarından bunu düzeltmelerini rica ediyorum

cansu on Nisan 5th, 2010 at 16:34

Cümlenin Öğeleri
(Yüklem)

Cümlede kip ve zaman bildirerek yargıyı ortaya koyan temel unsurdur. Tek başına cümle özelliği gösterir. Diğer öğeler yüklemin tamamlayıcı öğeleridir.

Cümlede yüklemi bulmak için herhangi bir öğeye soru soramayız. Onu çekimli durumda bulunan sözcüklerden anlarız.

Örneğin;

“Biliyorum” sözü “bilmek” eyleminin şimdiki zamanla çekimlendiğini gösteriyor. Öyleyse yargı bildiriyor demektir. Dolayısıyla bir cümledir.

“Biraz önce gelen çocuk, kapıcının kızıydı.”

cümlesindeki altı çizili söz isim tamlaması olduğundan;

“O, eskiden, yaramaz bir çocuktu.”

cümlesindeki altı çizili söz sıfat tamlaması olduğundan birbirinden ayrılmaz ve birlikte yüklem olur.

mehmet on Nisan 17th, 2010 at 16:16

Senin lisen beni alakadar etmez benim için terbiyen önemli ayrca ben de gs lisesindeyim.

mithat on Nisan 29th, 2010 at 12:57

Bence site güzel

enver on Mayıs 13th, 2010 at 10:43

Ya varya süpersiniz her istediğimi buluyorum.

Büşra on Mayıs 31st, 2010 at 17:26

4.soru Yukarıdaki altı çizili bölüm diyor fakat altı çizili bölüm yok.

irem on Kasım 18th, 2010 at 14:45

Ya mükemmel bir site Burası . Çok teşekkürler çok iyi bilgiler yayınlıyorsunuz.

sumeyye on Aralık 16th, 2010 at 21:48

15.soruda altı çizili bölüm diyor ama altı çizili bölüm yok.

Doğan on Aralık 20th, 2010 at 16:45

Bu site cok guzel bir site hiç kapanmamasını tercih ederim

sena on Ocak 11th, 2011 at 14:50

Şimdi bir insan 3 sınavdada beş yüz yapamaz ama 490 yapabilir. Örneğin ben 6. sınıfta 489 7.sınıfta 489 8.sınıfta ise 500 yaptım. Şu an brıtısh carly lisesindeyim.

banu on Mart 3rd, 2011 at 23:11

bu site çok güzel ihtiyaçlarımızı karşılıyo bende 2 sbsdende 490 yaptım

sanane benim adımdan on Mart 30th, 2011 at 19:38

Hepinizden daha zeki daha akıllıyım hepsini doğru cevapladım yaşasın kötülük.

meral on Nisan 3rd, 2011 at 19:28

herkeze kendinizi övmeyin demişsin pınar ama kendini övmeden de geçememişsin ne iş ?

cenk on Nisan 12th, 2011 at 11:43

Gerçekten de 4. soruda altı çizili sözcük yok. Bunu bana açıklayın. Hem ben daha İlköğretim 3 . sınıftayım.

berat on Nisan 13th, 2011 at 19:14

Gs lisesinde sana ”güzel, daha” yazmayı öğretemediler mi pınar?

Metehan on Nisan 18th, 2011 at 20:48

Maşallah burdada herkes ya galatasaray lisesinde ya kabataj? :D hiç endüstri meslek yok.

Belieber Didem on Mayıs 3rd, 2011 at 23:38

Harikaa. Cümlenin ögeleri çok önemliydi brnim için… Süperdi yani teşekkürler. :))

başak on Mayıs 10th, 2011 at 21:47

Siteniz güzel ama testler tıklamalı olsaydı kopyala yapıştır tarzı değilde… ozaman daha iyi olurdu.

Ama çok teşekkürler ihtiyacımı giderdi.

pelin on Mayıs 11th, 2011 at 20:27

cenk | 12 Nisan 2011 – 11:43 | Bağlantı

Gerçekten de 4. soruda altı çizili sözcük yok. Bunu bana açıklayın. Hem ben daha İlköğretim 3 . sınıftayım.

Bu testi 5. sınıftan küçük arkadaşlarımızın yapmamasını öneriyorum sorular kolay ama olsun belli nitelikteki konuları bilmek gerekli ve 3.,4. sınıf öğrencisinin bu niteliklere sahip olamayacağını düşünüyorum…

Ayrıca çoğunuz yazmışsınız yok 500 aldım yok bilmem ne aldım diye … Çoğunuzun doğru söylemediğinden eminim.Ama eğer gerçekten o kadar başarılıysanız hayat size hiçbir şey vermemiş demektir.Sağa sola öyle puanlarınızı yazmayın eminim ki bazı akranlarımız,kardeşlerimiz bizlerin puanlarına bakarak üzülüyordur.Herkes sizin kadar başarılı olmak zorunda da değil.Ben bunları yazdığım için benim başarısız olduğumu ve sizlere kırıldığımı düşünüyor olmalısınız:..Düşünün!Sınav puanlarımı sizler gibi her yere yazmayacağım… Biraz fazla tepki göstermiş de olabilirim siz siz olun hayatın size verdiklerini çok büyükmüş gibi her yerde ilan etmeyin ! Saygılarımla…

cansu on Mayıs 24th, 2011 at 21:11

Sitedeki sorular çok güzel sağolun.Yorum yapmadan önceki uyarılarda çok güzeldi:).Teşekkürler…

tuğçe on Haziran 5th, 2011 at 21:50

Sitenizi çok beğendim,ellerinize sağlık. Eminim işime yarayacaktır. :)

ezgi on Haziran 24th, 2011 at 16:56

Gerçekten çok güzel bir site ben çok beğendim başarılarınızın devamını dilerim eminim işime yarar.

su on Aralık 12th, 2011 at 22:11

siteniz gerçekten güzel çok teşekkürler yarın Türkçe sınavım var. Çok işe yaradı

mert on Aralık 23rd, 2011 at 19:04

gerçekten çok güzel sorular
hepsini çözdüm
hepsi doğru
:D

ahmet on Şubat 27th, 2012 at 14:30

begendım

merve on Mart 20th, 2012 at 21:57

çok güzel olmuş teşekkür ederim

burak karataş on Mart 22nd, 2012 at 20:37

Arkadaşlar buradaki bütün soruları yapabilecek insan gerçekten başarılı insandır.Sorular çok titiz hazırlanmış,yapanların emeğine sağlık ben şahsen hepsini doğru yapamadım.Pelin’e de hak veriyorum başarıları her yerde paylaşmak pek doğru değildir.

şeyma tüzün on Nisan 18th, 2012 at 20:40

çokgüzelsorular

yasmin on Nisan 24th, 2012 at 16:12

ben bu siteyi çok beğendim kim yapmışsa ellerine sağlık muck

gülşahhh on Mart 20th, 2013 at 19:24

siteniz çok güzel bütün sorduğum soruların cevabını aldım:) teşekkürler :)

şehRi, on Mayıs 13th, 2013 at 16:55

gerçekten qüzel. hazırlanmış .teşekkür ediyorum

Ad Soyad on Haziran 3rd, 2013 at 20:16

1.soruyu anlamadım lütfen yardım edin

Ad Soyad on Haziran 10th, 2013 at 13:52

teşekkür ederim sorular çok kaliteli

pisica fantazia on Aralık 13th, 2013 at 18:31

Teşekkür ederim.Çok işime yaradı.Sayenizde sınavı kazandım.
Çok teşekkür ederim.
Her zaman sağ kalın. :)

kübra kavdu on Nisan 10th, 2014 at 20:10

teşekkür ederim sayenizde ödevimi yaptım allah sizden razı olsun

Yazı Detayı