Ana Sayfa » OKS - ÖSS - KPSS » Testler - Sorular » Divan Edebiyatı – (Testler – Sorular)
19


Divan Edebiyatı
()

(Yanıtlar, soruların bitimindedir…)

1) Divan edebiyatı nazım biçimlerinden biri olan kasidenin belirli bölümleri vardır: Bahar mevsiminin ya da bayram günlerinin tasvir edildiği birinci bölüme “teşbib” (I) , Asıl konuya geçiş ifade eden bir ya da birkaç beyitten oluşan bölüme “girizgah” (II) , Şairin kendini övdüğü bölüme “mehdiye” (III) , araya aynı ölçü ve uyakta gazel tarzında şiir söylemeye “tegazzül” (IV) , birkaç beyitten oluşan son bölüme de “dua” (V) adı verilir.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) V       B) IV       C) III       D) II      E) I

 

 

2) I. Özellikle aşk, güzellik, ve içki konusunda yazılır.
II. Beyit sayısı 5 ile 9 arasında değişir.
III. Uyak düzeni, aa ” bb ” cc ” dd -” şeklindedir.
IV. İlk beyitine matla, son beyitine makta denir.
V. Tasavvuf edebiyatındaki ilahiyle biçim ve içerik bakımından aynıdır.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi gazel için söylenemez?

A) III. ve V
B) III. ve IV
C) III ve V
D) II ve IV
E) II. ve IIII

 

 


3) * Dil-i pürhun elem-i hercin ile cuş edeli
Çeşme-i çeşmin akan suları dem gibi gelir.

* Cennet cennet dedikleri
Birkaç köşkle birkaç huri
İsteyene sen ver onu
Bana seni gerek seni

Yukarıdaki şiir parçaları iki farklı yüzyılda yaşayan iki farklı şaire aittir.

I. Her ikisi de sade bir dille söylenmiştir.
II.Her ikisi de halk edebiyatına aittir.
III. İkisi de farklı ölçülerle söylenmiştir.
IV. Uyak örgüsü aynıdır.
V. Şairler birbirinden etkilenmişlerdir.

Bu şiir parçaları için yukarıda numaralanmış yargılardan hangisi söylenebilir?

A) V      B) IV       C) III       D) II      E) I

 

 

4) Sana kimisi canım kimisi cananım deyü söyler
Nesin sen doğru söyle can mısın canan mısın kafir?

Yukarıdaki beyit için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

A) Mesneviden alınmış bir beyittir.
B) Kasidenin dua bölümünden alınmıştır.
C) Herhangi bir gazelin makta (son) beyitidir.
D) Gazelin matla (ilk) beyiti değildir.
E) Mersiyeden alınmış bir beyittir.

 

 


 


5) I. O temayül o tegafül o eda
O tebessüm o tekellüm o sada

II. Kamet-i naziki bir ince fidan
Arızı hem sıfatı berg-i hazan

III. Bulunur bunda hep efrad-ı milel
Tab”-ı insana nice vere halel

IV. Dürlü dürlü derde uğratan beni
Kalb-i mail çeşm-i şahid-i bazdır.

V. Çünki yar ağyar ile dem-sazdır
Bana günde bin kez ölmek azdır.

Yukarıdaki beyitlerden hangisi bir “mesneviden” alınmış olamaz?

A) I       B) II        C) III        D) IV      E) V

 

 


6) I. Bir elinde gül bir elinde cam geldin sakiya
Kangısın alsam gülü yahud ki camı ya seni

II. Bir nazenin fitne tevellüd eder müdam
Mecliste duht-ı rezle o büt hem-dem olmasın

III. Tuti-i mucize-guyem ne desem laf değül
Çerh ile söyleşemem ayinesi saf değül

IV. Ben bu haletel tenezzül mü ederim şiire
Neyleyim kurtulamam tab”-ı heves-nakimden

V. Ben kulun layık değüldür valsına amma yine
İltifatun arzu-mend-i visal eyler beni

Yukarıdaki beyitlerden hangisi gazelin matla (ilk) bölümünden alınmıştır?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

 

7) I. Minnet hüdaya devlet-i dünya fena bulur
Baki kalır sahife-i alemde adımız

II.Eşcar-ı bağ hırka-i tecride girdiler
Bad-ı hazan çemende el aldı çenardan

III.Leyla ana verdi cümle rahtın
Pak eyledi bergden dırahtın

IV.Heva ara”isi gül-zara çehre-güşa
Bahar gülşene giydirdi hulle-i harda

V. Bir nice doyunca kanalım cam-ı murada
Bir lahza komaz saki-i devran elimizde

Yukarıdaki beyitlerden hangisi gazelin makta (son) bölümünden alınmış olabilir?

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

 

 


8) I. Teşbib: Bahar mevsiminin ya da bayram günlerinin tasvir edildiği birinci bölüme denir.
II.Girizgah: Asıl konuya geçiş ifade eden bir ya da birkaç beyitten oluşan bölüme denir.
III. Fahriye: Şairin sanatkarane bir üslupla kendini övdüğü bölüme denir.
IV. Tegazzül: Araya aynı ölçü ve uyakta gazel tarzında şiir söylemeye denir.
V. Mehdiye: Kasidenin sunulduğu kişinin övgüsünün yapıldığı bölüme denir.

Yalnızca bu bilgilere dayanarak,

Bu arsada Baki nice üstada yetişti
Alemde bugün ana kimse yetişemez

Baki”nin bu beyiti kasidenin yukarıdaki bölümlerinden hangisine örnek olabilir?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

 


9) I. Mesnevi
II. Müstezat
III.Tuyuğ
IV. Kaside
V. Rubai

Yukarıdakilerden hangileri divan edebiyatında beyitlerle kurulan nazım biçimlerinden değildir?

A) I. ve V
B) III. ve IV
C) III ve V
D) II ve IV
E) II. ve IIII

 

 

10) I. Tardiye
II. Şarkı
III.Tuyuğ
IV. Kaside
V. Müstezat

Yukarıdakilerden hangileri divan edebiyatında yalnızca Türklerin kullandığı nazım biçimlerindendir?

A) II ve V
B) II. ve IV
C) I ve II
D) I ve IV
E) II. ve IIII

 

 


11) I. Medhiye
II. Hicviye
III. Mersiye
IV. Semai
V. İlahi

Yukarıdakilerden hangileri divan edebiyatında kullanılan nazım türlerinden değildir?

A) IV ve V
B) III. ve IV
C) I ve II
D) II ve IV
E) II. ve IIII

 

 


12) I. Siham-ı Kaza – Nedim
II. Leyla vü Mecnun ” Baki
III.Garipname ” Aşık Paşa
IV. Hüsn ü Aşk ” Seyh Galip
V. Şikayetname ” Fuzuli

Yukarıdaki eser- şair eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır?

A) III ve V
B) I. ve IV
C) I ve II
D) II ve V
E) I ve IIII

 

 

13) I. Şarkı
II. Murabba
III.Müstezat
IV. Kaside
V. Rubai

Yukarıdakilerden hangileri divan edebiyatında dörtlüklerle kurulan nazım biçimlerinden değildir?

A) II. ve V
B) III. ve IV
C) III ve V
D) I ve IV
E) II. ve IIII

 

 

14) I. Her beyitin dizeleri kendi arasında uyaklıdır.
II. Din, tasavvuf, kahramanlık, aşk” gibi konular işlenir.
III. Beyit sayısı sınırlı değildir. Uzun ve manzum öyküdür.
IV.Aruz ölçüsünün kısa kalıplarıyla yazılır.

Yukarıda bahsedilen divan edebiyatı nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gazel
B) Müstezat
C) Mesnevi
D) Kaside
E) Müsemmen

 

 

15) Ölüm veya eleştiri konularında yazılır. Bu nazım türünde bent sayısı 7 ile 12 arasında değişir.Her bent 7 ile 10 beyit arasında değişebilir. Baki”nin, Kanuni”nin ölümü üzerine yazdığı “Kanuni Mersiyesi” bu türde yazılmıştır.Ziya Paşa”nın bu nazım şekliyle yazdığı şiirleri edebiyatımızda çok ünlüdür.

Yukarıda bahsedilen divan edebiyatı nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Murabba
B) Müstezat
C) Tuyuğ
D) Terkib-i Bent
E) Şarkı

 

 


16) Bent sayısı 2 ile 5 arasında değişir. Aşk ve güzellik konusunda özel bir ezgiyle söylenir. Türklere ait bu türü Nedim geliştirmiştir. Bentlerin sonunda nakarat adı verilen dize tekrarlanır.

Yukarıda bahsedilen divan edebiyatı nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şarkı
B) Murabba
C) Mesnevi
D) Kaside
E) Gazel

 

 

17) I. Hece ölçüsü kullanılması.
II. İlk iki dizenin doldurma olması.
III. Hep tunç uyak kullanılması.
IV. Tek dörtlükten oluşması
V. Anonim olması

Yukarıda verilen cümlelerden hangisi ya da hangileri “mani” ile “rubai”nin ortak özelliğidir?

A) II ve V
B) Yalnız I
C) Yalnız IV
D) III ve V
E) I ve III

 

 


18) I. Nedim
II. Baki
III. Şeyh Galip
IV. Evliya Çelebi
V. Katip Çelebi

Yukarıda verilen sanatçılardan hangisi ya da hangileri şiir türünde eserleriyle tanınmamıştır?

A) IV ve V
B) Yalnız I
C) Yalnız II
D) II ve V
E) I ve IV

 

 

19) (I) Divan şiirinde müstezat, gazelin dizelerine yarım dize eklenerek oluşturulan nazım biçimidir. (II) Nazire, usta kabul edilen bir şairin beğenilen bir şiirine benzetilerek yazılan şiirdir. (III) Hamse, bir şairin beş kasidesinin bir araya getirilmesiyle oluşan eserlere denir. (IV) Gazelin ilk beyitine matla, son beyitine makta denir. (V) Gazelin en güzel beyitine “beytü’l-gazel” denir.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi yanlıştır?

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

 

 


20) I. Tevhid
II. Fahriye
III. Hicviye
IV. Mersiye
V. Girizgah

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri konusuna göre kaside çeşitlerinden değildir?

A) I ve V
B) Yalnız II
C) Yalnız V
D) II ve V
E) II ve III

...Yanıtlar…

1) C
2) A
3) C
4) D
5) D
6) C
7) A
8) C
9) C
10) E
11) A
12) C
13) B
14) C
15) D
16) A
17) C
18) A
19) C
20) D

 

|» “Testler – Sorular” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…İle Yorum Yap!
19 Yorum Bulunmaktadır
lütfü on Ocak 13th, 2008 at 09:28

bu sitenin ve soruların yapımında emeği gecen herkeze teşekkür eder hayatlarında başarılar dilerim

nuri on Şubat 25th, 2008 at 16:20

Kardeşim bu siteyi yapmakla çok şey yapmışsın üzerinde emeğin büyük bende böyle bir site yapmam için bana yardımcı olurmusun?selamlar..

nilay on Mart 27th, 2008 at 16:35

BUNUN İÇİN ÇOK TŞKRLR…

Mine on Nisan 15th, 2008 at 21:00

Site gerçekten çok güzel. Emeği geçen herkese çok teşekkürler. 9.sınıf testleri haftaya Cuma olacağımız sınavda çok işime yarayacak.

seyhmus on Mayıs 12th, 2008 at 23:20

2.soruda yanlışlık var sanırım tekrar kontrol eder misiniz?

zehra on Mayıs 28th, 2008 at 10:58

Emeği geçen hekese çok teşekkür ederrim. Yazılıya çalışmak için çok güzel sorular var.

arife on Haziran 2nd, 2008 at 23:02

Siteniz çok güzel ve öğrenciler için yararlı. Fakat bir sorum olacak. Divan edebiyatı testinin 2. sorusunun şıklarıundan a ve c aynı. Bir de cevabı anlayamadım. Çünkü: gazel aa ba ca şeklinde kafiyelenir ve beyit sayısı da 5 ile 15 arasında değişir. Arkadaşlar bana bu soruyu açıklarsanız sevinirim. :-)

uğur on Ocak 4th, 2009 at 17:16

Çok güzel bir site yapmışsınız.Çok teşekkür ederim yanlız 2. soruda yanlışlık olabilir.

tekiN on Mayıs 17th, 2009 at 20:33

Emeği geçen herkeslere teşşekkürler.
sağlıcakla kalın

songül on Haziran 13th, 2009 at 15:21

Bu site benim işime çok yaradı teşekkür ederim.

sinem on Mayıs 12th, 2010 at 22:30

İkinci soruda bir yanlışlık yok sadece aynı şık iki kere yazılmış. Gazelin beyit sayısı beş ile onbeş arasında değişir ancak bu sitede yazılan konuyu okursanız orada da beş-dokuz yazıyor o nedenle yapanlar öyle kabul etmiş. Bazı eksiklere rağmen elinize sağlık süper bir site. =)

emre on Haziran 2nd, 2010 at 23:29

20.soruda yanlışlık olabilir mi ? Cvp. C olması lazım yada ben öle hatırlıorum. :-)

fatma on Ocak 18th, 2011 at 21:39

tşqrler .. :D

arzu on Şubat 10th, 2011 at 19:57

çok güzel olmuş teşekkürler(20.soru da doğru )

Halis on Nisan 1st, 2011 at 22:59

4. Soruda yanlıslık var. Cevap Kesinlikle A. :)

gamze on Mayıs 17th, 2011 at 19:01

20. sorunun cevabı doğru bence.

Meray on Mayıs 23rd, 2011 at 20:21

20. sorunun cevabı yanlış !
III. Hicviye IV. Mersiye olucak.

YONCA on Haziran 22nd, 2011 at 16:16

Tabikide doğru çünkü onlar kasidenin bölümleri konuları değil.

hilal karadağ on Mart 18th, 2013 at 21:51

20. soru yanlış kasidenin konusuna göre fahriye diye bir alt başlığı vardır cevap : c

Yazı Detayı