Ana Sayfa » Sözcükte Anlam » Türk Dili » Sözcükte Anlam
179


Sözcükte Anlam

GENEL BİLGİLER

Sözcük, çoğu zaman, dilin kendi başına anlamı olan en küçük parçası, diye tanımlanır. Ağaç, hayal, dost gibi sözcükler buna örnektir. Bazı sözcükler ise tek başına anlam taşımayıp diğer sözcüklerle bir araya geldiğinde belli bir anlam ifade eder: için, gibi, göre vs.

 

 

ÖSS’de sözcük anlamına dayalı sorular değişik soru biçimleriyle karşımıza çıkar. Kimileri “Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır?” gibi bilgiye dayalı olduğu halde, kimileri “Aşağıdakilerden hangisinde “gün” sözü ötekilerden farklı anlamda kullanılmıştır?” gibi sözcüğün cümle içindeki yorumuyla ilgilidir. Hatta yoruma dayalı sorular sözcük anlamıyla ilgili soruların çoğunu oluşturur.

GERÇEK, MECAZ VE YAN (YAKIŞTIRMA) ANLAM

, bir sözcüğün temel anlamıdır; buna sözcüğün ilk akla gelen anlamı ya da sözlükteki ilk anlamı da denir. Bir sözcüğün diğer anlamları gerçek anlamından yola çıkılarak oluşturulmuştur. Örneğin “Burun” dendiğinde aklımıza ilk gelen, insanın bir organıdır. Öyleyse; “Burnundaki benler onu öyle tatlı gösteriyordu ki…” cümlesindeki “burun” sözü insanın bir organı anlamında olduğundan gerçek anlamında kullanılmıştır. Ancak aynı söz; “Bugünlerde burnu büyüdü kimseleri gözü görmüyor.” cümlesinde insanın bir organı anlamını vermekten çok uzaktır. Temelde bu, gerçek anlamdan doğmuş ancak tamamen farklı bir özellik kazanmıştır.

 

 

İşte sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı bu anlama mecaz anlam diyoruz.

 

 

Bir de sözün, çoğu kaynağın mecaz anlama dahil ettiği ancak mecaz anlamdan biraz farklı olması yönüyle yan anlam ya da yakıştırma diye de anılan bir anlamı vardır. Yukarıda verdiğimiz “burun” sözünü “Ayakkabımı biraz küçük almışım; burnu ayağımı sıkıyor.” cümlesinde ele alalım. Buradaki “burun” sözü gerçek anlamda değildir; çünkü “insanın bir organı” ifadesini taşımıyor. Tam olarak mecaz anlama da girmez; çünkü temelde gerçek anlamla yakın bir ilgisi vardır. Ayakkabının o kısmına burun denmesinin nedeni insanın burnuna konum itibariyle benzemesindendir. İşte sözcüğün, gerçek anlamında karşıladığı varlığa şekil benzerliğinden dolayı başka bir varlığa verilmesine yan anlam ya da yakıştırma denir.

SOMUT VE SOYUT ANLAM

Sözcükler varlıkları ve kavramları karşılar. Varlık, madde olarak bulunan yani duyu organlarıyla algılanabilen bir nitelik taşır. Örneğin; ağaç, yeşil, kalem gözle; soğuk, ıslak dokunmayla; ses, gürültü işitmeyle; koku koklamayla; acı, ekşi tatmayla algılanabilir. İşte duyu organlarımız yardımıyla algılayabildiğimiz bu sözcüklere somut anlamlı sözcükler denir.

 

 

Oysa üzüntü, sevgi, özlem, hasret, rüya gibi sözcükleri herhangi bir duyumuzla algılayamayız; bunların sadece kavram olarak var olduğunu kabul ederiz. İşte bu tür sözcüklere de soyut anlamlı sözcükler denir.

 

 

Bir sözcük her zaman somut olamayacağı gibi her zaman soyut da değildir. Bir cümlede somut olan sözcük başka bir cümlede soyut anlam taşıyabilir. Örneğin; “Bu iki çizgi arasındaki açı kırk beş derece vardır.” cümlesindeki “açı” sözcüğü ölçülebilen bir değer taşıdığından somut anlamlıdır. Aynı sözcük “ Sen bu sorunu hangi açıdan ele aldın?” cümlesinde, ölçülebilen bir değer olmaktan çıkmış, kazanarak soyut bir kavramı karşılar duruma gelmiştir.

TERİM ANLAM

Herhangi bir bilim, sanat ya da meslekle ilgili özel bir kavramı karşılayan sözcüklere terim denir. Yeni bulunan bir kavram, yeni bir terimle karşılanabileceği gibi, günlük hayatta kullanılan bir sözcüğe özel bir anlam verilerek de karşılanabilir. Örneğin “ağız” sözü “Adamın ağzında diş kalmamış, hala genç gibi davranıyor.” cümlesinde gerçek anlamında ve günlük kullanımıyladır. Aynı söz “İstanbul’da büyümüş; ama Karadeniz ağzıyla konuşuyor.” cümlesinde dilbilgisinde bir tanım olan “yöresel konuşmalara dilde verilen karşılık” anlamına gelerek bir terim oluşturmuş. Ya da “Irmağın ağzı toprakla dolmuştu.” cümlesinde olduğu gibi “ırmağın denize karıştığı yer” anlamında kullanılarak coğrafi bir terim olmuştur.

EŞ ANLAM

Aynı kavramı karşılayan farklı sözcükler eş anlamlıdır. Örneğin “ayakkabı” sözü ile “kundura” sözü aynı nesneyi karşıladıkları için eş anlamlı sayılır. Ancak bir sözcük daima başka bir sözcükle eş anlamlı olmaz. Bazen aynı sözcük farklı cümlelerde eş ya da farklı anlamlar da taşıyabilir. Cümlenin gelişine göre eş anlamlılık durumu değişir. Örneğin; “Çocuğun kara gözleri, büyüleyiciydi.” cümlesindeki “kara” yerine “siyah” diyebiliriz. Ancak “Ah alnımın kara yazısı!” sözündeki “kara” yerine “siyah” getirilemez. Çünkü “kara” sözü cümlelerin ikisinde de farklı anlamlar veriyor. Dolayısıyla ikinci cümlede mecaz anlama geldiği için yerine “siyah” sözcüğünü getiremiyoruz.

KARŞIT (ZIT) ANLAM

Birbirine karşıt kavramları karşılayan sözcüklerdir. Karşıt anlamlı sözcükler iki zıt noktayı belirtirler. Örneğin; “güzel” sözcüğünün karşıtı “itici” olamaz çünkü iticilikte sevimsizlik anlamı da vardır. Oysa “güzel” sözü sevgiyi beraberinde ifade etmez. Bunun karşıtı ancak “çirkin”dir. Aynı durum eylemlerde de görülür. Örneğin; “sevmek” eyleminin karşıtı “sevmemek” değildir. Çünkü “sevmek” iyi bir duygunun varlığını bildirir. Sevmemekte ise bu duygunun bulunmadığı anlamı vardır. Oysa karşıtlıkta, olan duygunun tam karşıtı olmalıdır; bu da “nefret etmek”tir. Bu nedenle karşıtlıkla olumsuzluğun farkını görmek önemlidir.

DEYİM

En az iki sözcükten meydana gelen, sözcüklerden en az birisi mecaz anlamıyla kullanılan, cümlede eylem bildiren söz öbekleridir. Deyimi oluşturan sözcükler çoğu zaman kendi anlamlarından uzaklaşmış görülürler. Örneğin; “Haberi duyunca etekleri zil çaldı.” cümlesinde “etekleri zil çalmak” çok sevinmek anlamına gelen bir deyimdir. Ancak burada etek, zil, çalmak sözlerinin sevinmekle bir ilgisinin olmadığı açık.

 

 

Bazı deyimlerde ise sözcükler gerçek anlamlarını tamamen yitirmemiş olabilir. Örneğin; “Yükte hafif pahada ağır ne varsa getirin.” cümlesindeki altı çizili deyimde “yük” ve “paha” sözcüklerinin gerçek anlamlı olduğu açıktır.

 

 

Deyimler genellikle bir eylem bildirir. Bu nedenle bir eylem gibi çekimlenebilir. Bu yönüyle atasözlerinden farklılık gösterir. Atasözleri daima cümle halinde bulunup yargı bildirirlerken, deyimler mastar olarak da kullanılabilir. Örneğin “küplere binmek” deyimdir ve “sinirlenmek” anlamındadır. Mastar halinde de anlamlıdır. Ancak bu açıklamaya uymayan deyimler de vardır. Örneğin, “Dün az kalsın kaza yapıyordum.” cümlesinde altı çizili söz deyim olarak verilmiş. Biz bu deyimi “az kalmak” şeklinde mastar olarak kullanamayız. Aslında bir eylem de bildirmeyen bu tür sözler, deyimlerin genel niteliklerine pek uymaz.


ATASÖZÜ

Yıllar önce söylenmiş, dilden dile aktarılarak günümüze kadar gelmiş, öğüt bildiren, genel kural niteliği taşıyan söz öbekleridir. Genellikle kesin bir yargı bildiren cümleler biçiminde görülür.

 

 

Atasözlerinin söyleyeni belli değildir. Sadece mecaz anlam veren atasözü olabileceği gibi, sadece gerçek ya da hem gerçek hem mecaz anlam taşıyanlar da vardır. Örneğin; “Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.” atasözü sadece mecaz; “Dost ile ye iç, alışveriş etme.” sadece gerçek”; “Taşıma su ile değirmen dönmez.” hem gerçek hem mecaz anlam verir.

SESTEŞ (EŞSESLİ) SÖZCÜKLER

Yazılışları aynı, anlamları arasında hiçbir ilgi bulunmayan sözcüklerdir. Örneğin;

 

Bir gül de içimiz aydınlansın.

 

Bu gül bahçesini çok severim.

 

cümlelerinde altı çizili sözlerin yazılışları aynıdır. Ancak birincisi eylem, diğeri çiçek ismi olan bu sözler arasında hiçbir anlam ilgisi yoktur. Öyleyse bunlar sesteş sözcüklerdir.

ÖZDEYİŞ (VECİZE)

Kim tarafından söylendiği bilinen özlü sözlerdir. Genellikle evrensel nitelikler gösterir.

 

Düşünüyorum, öyleyse varım.

 

Descartes

YANSIMA SÖZCÜKLER

Doğada duyulan seslerin taklit edilmesiyle oluşan sözcüklerdir. Bu sözcüklerde ses-anlam ilişkisi güçlüdür. Bu tür sözcükler sese dayalı olduğundan çoğu dilde benzerlik gösterir.

 

 

Çalılıktan çıtır çıtır sesler geliyordu.

 

Köpek acı acı havlıyordu.

 

Su şırıl şırıl akıyordu.

 

cümlelerinde altı çizili sözler yansımadır.

 

 

Yansıma sözcüklere benzeyen ancak ses ilgisi bulunmadığından yansıma denmeyen sözcükler de vardır.

 

 

Güneş pırıl pırıl parlıyordu.

 

Işıl ışıl bir güne merhaba dedik.

 

cümlelerinde altı çizili sözler sese dayalı olmadığından yansıma değildir.

İKİLEME

Sözün anlamını pekiştirmek, onu zenginleştirmek ya da değişik anlam ilgileri oluşturmak için iki sözün bir araya getirilmesiyle oluşan söz öbeğidir. İkilemeler yapıca ve anlamca farklılıklar gösterir.

 

 

 

 

a. Aynı sözcüğün tekrarıyla yapılabilir.

 

Usul usul sınıfı terk etti.

 

Koşa koşa geldi.

 

 

 

 

b. Yakın anlamlı sözcüklerin tekrarıyla yapılabilir.

 

Yalan yanlış sözlerle ortalığı karıştırdı.

 

Artık kimsede ar namus kalmadı.

 

 

 

 

c. Karşıt anlamlı sözcüklerin tekrarıyla yapılabilir.

 

Aşağı yukarı iki aydır kimse uğramadı buraya.

 

İşin aslını er geç öğreneceğim.

 

 

 

 

d. Biri anlamlı biri anlamsız sözcüklerle yapılabilir.

 

Eğri büğrü yollardan denize ulaştık.

 

İçeriye ufak tefek bir adam girdi.

 

 

 

e. Her ikisi de anlamsız sözcüklerle yapılabilir.

 

Ivır zıvır eşyaları tavan arasına kaldırdık.

 

Böyle eften püften sebeplerle oyalama beni.

 

 

 

 

f. Sözcüklerden biri ya da her ikisine ekler getirilerek yapılabilir.

 

Beni baştan aşağı şöyle bir süzdü.

 

Onunla başa baş mücadele etti.

 

Her ikileme cümleye değişik bir anlam katar.

 

Yüzüme acı acı gülümsedi. (kuvvetlendirme)

 

Gideli aşağı yukarı iki gün oldu. (ihtimal)

 

Ivır zıvır eşyaları atın. (değersiz)

 

Caddede sıra sıra ağaçlar vardı. (çokluk)

AD AKTARMASI

Benzetme ilgisi kurmadan bir sözün başka bir söz üzerine kullanılmasıdır. Bunda, parça söylenip bütün, genel söylenip özel çağrıştırılabilir.

 

Biz hilale şan arayan gemicileriz.” dizelerinde “hilal” sözü bayrak yerine kullanılmıştır.

 

“Bu derste Fikret’i okuyacağız.” sözünde “Fikret” sözü Fikret’in şiirleri anlamında kullanılmıştır.

|» Bu konuyla ilgili test çöz! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

 İle Yorum Yap!
179 Yorum Bulunmaktadır
Zekeriya Yılmaz on Eylül 19th, 2007 at 20:38

hazırlayan arkadaşlara teşekkür ederim. çok güzel olmuş.ayrıntılar iyi işlenmiş önemli olan da bu zaten.

duygulu yasmin on Eylül 25th, 2007 at 09:38

ya süper bişi olmuş helal olsun valla sizdende bu beklenirdi

minnoş on Eylül 26th, 2007 at 11:47

çok beğendim bence her konunun bu şekilde işlenmesi gerekir çok güzel olmuş ellerinize sağlık

kader on Eylül 27th, 2007 at 16:14

harika olmuş çok güzel

kiremit on Eylül 28th, 2007 at 17:27

Tebrik ederim. Son derece önemli bir hizmette bulunmuşsunuz değerli kardeşim. Bu tür web sayfalarının artmasını ve her yaştan insanımızın bu bilgilere ilgi göstermesini isterdim.
Buraya gelen yorumların hali ise yazı dilimizin kullanımı açısından içler acısı. Bazı durumlarda bu tür yazı tarzı hoş görülebilir ama böylesi bir yere yakışmamış. Okuyucuların yorum yazarken daha dikkatli olmalarını dilerim.

BEREN on Ekim 2nd, 2007 at 19:40

:-) arkadaşlar gerçekten çok başarılı bir site kurmuşsunuz ve egitim açısından da çook kuvvetli bir site yaşınız kaç bilmiyorum ama gerçekten çook verimli bir site oldugu kanısına vardım o kadar güzell bir site ki arkadaşımın tavsiyesiyle bu siteyi keşfettim ve gerçekten bakmaya deger hazırlayan tüm arkadaşları tebrik ediyorum ama üniversiteler hakkında da bilgi olursa çook daha sevinirim…

endem on Ekim 20th, 2007 at 15:20

kim ne derse desin siteniz çok yararlı bence üniversiteye hazırlanan bir genç olarak

ışınsu on Kasım 1st, 2007 at 18:09

Çok güzel olmuş. Bence çok güzeldi. Ödevini yapamayanlar için daha çok gerekli bir yöntem bence. Ne diyebilirim ki başka.

messi_19 on Kasım 3rd, 2007 at 17:08

gercekten cOk güzel anlatılmıs bravo bu arada site cOk yararlı

cemre on Kasım 5th, 2007 at 14:47

çok güzel olmuş ellerinize sağlık.yarında sınavım vardı burdan çalıştım ve 100 aldım.

labirent. on Kasım 8th, 2007 at 16:42

Evet bence de çok güzel bir site ve oldukça da faydalı , anlaşılır şekilde verilmiş bilgiler.

€l!F on Kasım 20th, 2007 at 21:02

( meltem )cimm
daha iyi bir site sen yapta biz de oraya üye olup ordan faydalanalım ne dersiin

KopyaciNecmi on Kasım 23rd, 2007 at 20:52

Yarınki sınavda yardımcı olacak. Hemen bir fotokopi çekeyim sınavda açarım sağ olun.

hanife on Kasım 24th, 2007 at 19:18

siteyi hazırlayan emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkürlerimi sunuyorum.Bir öğretmen adayı olarak her zaaman yararlanabileceğim,eksiklerimi giderebileceğim bir site.Mesela pazartesi bu konuyu anlatacağım sınıfta ve burdan çok yararlandım koly gelsin herkese

burock on Kasım 26th, 2007 at 17:31

her yaştan öğrenciye hitap eden biçim de olmuş helal olsun

burock on Kasım 26th, 2007 at 17:49

abicim çook manyak olmuş her yaştan kişi çalışabilir bu konulardan yanlız birkaç hata dikatimi çekti

Vahap on Kasım 30th, 2007 at 19:52

Meltem böyle güzel bir site yap vallahi ben O sitede 24 saat Online olmassam.İlk oranın üyesi ben olurum.Lütfen beyenmeyen girmesin rica ediyorum.Bence bu site harika bir kişi sözcükte anlamı bulamıyorum diyordu başka bir yerin yorumunda buyrun ararsanız bulursunuz.Biraz Zahmet Edin yeter.Beyenmeyende siteye girmesin kardeşim sanki sizin girmemenizle site batıcak hali yok ya.Bu siteye girenlerin %96 size karşıt bir düşünce içindeler bunada belirtiyim. Tamam.

Basketbolcu on Aralık 7th, 2007 at 23:37

O kadar siteye baktım, sizden iyisini bulamadım.Helal olsun ne deyim

cihat on Aralık 9th, 2007 at 16:25

tek kelimeyle süper abicim

akasya on Aralık 10th, 2007 at 16:46

bu kadar güzel site görmedim her yere baktım araştırmamı nerdeyse tamamlayamıyacaktım süper

ibarahim on Aralık 10th, 2007 at 20:41

Bu site çok güzel olmuş, öğrenciler çok yararlanıyorlar ama sözcükte anlam mesala tek konu olarak test olsa daha iyi olur.

yAsoSh on Aralık 17th, 2007 at 23:52

Konu anlatımları çok güzel ama keşke test de olsaymış +:(+

erkutay on Aralık 27th, 2007 at 18:41

emeği gecen herkese cok tesekkür ederim süper bir site olmuşşş

ayshhhhh on Aralık 27th, 2007 at 18:42

bence süper bir site olmuş herkese selammlarrr

AsLı on Aralık 28th, 2007 at 17:54

slm kanal gercekten çok güzel verdiğiniz bilgiler bana çok yardımcı oluyor herkese tşk ediyorum

TaTlI CaDı on Aralık 29th, 2007 at 19:23

Gerçekten çok güzel bir site ardığım her şeyi buldum. Bence herkesin bu siteye girip bir şeyler öğrenmesi lazım. Bizim öğretmenimizden daha güzel anlatımı.

mine on Aralık 29th, 2007 at 21:12

Bence çok güzel bir site aradığım her sey var. Herkese tşk ederim.

özlem on Ocak 1st, 2008 at 14:03

Çok güzel bir site herkese tşk ederim.

fatih_kaya on Ocak 2nd, 2008 at 22:13

Siteniz çok güzel.

gizm on Ocak 5th, 2008 at 17:11

Süper olmasına olsun da. Bir de verilen şeyler ile ilgili örnekler olsa öyle daha güzel olur.

pelin on Ocak 6th, 2008 at 16:26

Ben 6.sınıflar için Türkçe cümlede anlam testi arıyorum lütfen varsa yayınlar mısınız? :-)

Bilgicik on Ocak 7th, 2008 at 09:56

Pelin,

Buyur: Cümlede Anlam Testi

Esenlikle…

kaan on Ocak 8th, 2008 at 15:06

valla iyi güzelde diğer derslerin konularıda böyle açıkca yazsanız ne güzel olmaz mı bence olur bende daha sık girerim siteye +hayret+

fatoş on Ocak 12th, 2008 at 12:59

iyi güzelde ben bunlarla ilgili çıkmış soru arıyorum ne olur bulan en yakın zamanda bana bildirsin çok önemli bir ödevim var

muharrem on Ocak 15th, 2008 at 22:05

sitenizi çoooooook beğendim.

dilara on Ocak 29th, 2008 at 23:16

konularla ilgili test biraz daha çok olsun

merve on Şubat 4th, 2008 at 21:00

konu anlatm iyide bide test soruları koysaydınız tam olurdu hani

esma on Şubat 4th, 2008 at 21:45

ya soru da koysanız konularla ilgili

selin on Şubat 10th, 2008 at 18:25

anlatımınız iyide bir de test olsaydı süper olurdu
testsiz anlatım mı olur ya!!!!

ilknur on Şubat 13th, 2008 at 09:43

Bence çok güzel anlatılmış ama örnek olursa daha iyi anlayacağız

azime on Şubat 16th, 2008 at 17:55

Valla ben hiçbir yerinde kusur bulamıyorum bence çok muntazam olmuş. superr

kübra on Şubat 17th, 2008 at 13:05

konular çok güzel anlatılmış çok beğendim…

gülümse on Şubat 17th, 2008 at 14:20

Abi o kadar güzel ama işaretlenen test koysaydınız ya ama buna da şükür.

Şaka çok ama çok güzel Türkçe dersim sizin sayenizde düzeldi.

adige on Şubat 17th, 2008 at 15:01

bana son on yılın sözcükde yapı öss soruları lazım nerde bulabilirim

azime on Şubat 19th, 2008 at 14:45

Ya ben nicel anlamı bulamıyorum bir onun da anlamını yazabilir misiniz?

bsr on Şubat 26th, 2008 at 13:52

çok güzel bir site bir yapanların ellerine sağlık

mevsim on Şubat 27th, 2008 at 20:33

valla aradığım hiçbişeyi bulamadım

gamze on Mart 3rd, 2008 at 21:26

Benim Türkçe araştırmamı bu sitede yaptım ama testi işaretleyemiyoruz. Buna da şükür.

pnr on Mart 3rd, 2008 at 22:48

ya ben burada genel ve özel anlamlı sözcükleri birde nicel ve nitel anlamlı sözcükleri bulabilmiş değilim yaa

hesna derya on Mart 4th, 2008 at 16:14

gerçekten çok yarralı bir site hazırlayanlara teşekkür ederim

yasemin on Mart 5th, 2008 at 16:13

Ya güzel bir site ama testler güzel değil

damla on Mart 10th, 2008 at 19:03

güzel ama yeterli değil buna şükür

tayip on Mart 16th, 2008 at 09:10

bu site çok güzel bir site ben burada istediğim her bilgiye ulaşabiliyorum tşk

melek on Mart 30th, 2008 at 12:32

gerçekten güzel bir site zeynep öğretmenimi çok seviyorum

ilknur on Nisan 7th, 2008 at 20:14

teşekkür ederim ellerinize sağlık

rebellious on Nisan 8th, 2008 at 21:15

gerçekten güzel bir site güzel bilgiler var

ebruuu on Nisan 10th, 2008 at 07:44

ya ben bu siteyi çok sevdim. lütfen test yayımlar mısınız? şimdiden teşekkürler.

halil on Nisan 10th, 2008 at 16:17

Bu site gerçekten çok güzel. Bu sitede soruların (test) olmasını istiyorum. Bizde bu siteden soru çözebiliriz. Bu siteyi kurduğunuz için hepinize teşekkürler ederim. HOŞ ÇAKALIN.HALİL

berna on Nisan 12th, 2008 at 13:14

Süper bır sıte bır de test cozumu olsa daha guzel olacak.. tesekkurler hazırlayanlar

melisa on Nisan 15th, 2008 at 16:22

Çok güzel çok hoşuma gitti.

aylin on Nisan 17th, 2008 at 21:47

Güzel olmuş ama test olsaydı süper olurdu.

e.B.R.u on Nisan 18th, 2008 at 15:39

Gerçekten süper bir siteee çok beğendim. İşime yaradıı boş zamanlarımda buraya giriyorummm.

cemre on Nisan 19th, 2008 at 20:22

Bu site çok güzel. Keşke bize sorular da olsaydı. Ama yine de çok güzel bir site. Bu siteden bir çok bilgi öğrendim. Teşekkürler.

melek on Nisan 19th, 2008 at 20:27

Bu siteden çok bilgiler öğrendim. Bu site çok güzelmiş. Ama keşke bize de sorular olsaydı. Ama yine de site için teşekkürler.

sultan on Nisan 20th, 2008 at 17:51

Çok güzel bir site hazırlamışsınız. Çok beğendim. Bize sağladığınız bu olanaklar için size çok teşekkür ediyorum.

cihan on Nisan 21st, 2008 at 16:53

Bu site çok güzel, herkese tavsiye ederim.

gözde on Nisan 29th, 2008 at 19:56

Öncelikle böyle güzel bir site saglayanların ellerine saglık. Diger sitelerdeki örneklerden farklı akılda kalıcı.

selim on Mayıs 4th, 2008 at 12:33

Gerçekten süper ya. Kesın kazanacağım. Gençler üzülmeyın artık dersane evinizde.

yasemin on Mayıs 4th, 2008 at 21:02

Evet yaa çok güzel olmuş valla beğendim teşkr.

eda on Mayıs 7th, 2008 at 20:34

Çok güzel olmuş, daha güzel olmasını isterim.

melisa on Mayıs 8th, 2008 at 15:01

Çok güzel olmuş ama aslında yazılar çok kısa.

meryem on Mayıs 8th, 2008 at 15:02

Sitenizi çok beğendim. Bize bu avantajları salağdığınız için çok teşekkür ederiz…

meryem on Mayıs 8th, 2008 at 15:04

Sitenizi çok beğendim. Bize bu avantajları salağdığınız için çok teşekkür ederiz… Kesin sınavı kazanacağım, eminim.

alara on Mayıs 10th, 2008 at 17:25

Bence konu altına test koymalısınız ama yine de mükemmel.

didem on Mayıs 14th, 2008 at 11:17

Merhaba didem bu siteyi yeni keşfettim oks’ye hazırlanıyorum ama konuyu pekiştirmek içn test olsa mükenmmel olur. :-)

muhsin on Mayıs 14th, 2008 at 14:12

Türkçe dersini sizin sayenizde çok verimli ve çok iyi anlıyorum. Bunun site için SİZLERE teşekkürlerimi iletiyorum.

yonca on Mayıs 17th, 2008 at 20:36

Çok teşekkürler böyle bir site yaptığınız için. Çok güzel bir site yaa…

büşrta on Mayıs 18th, 2008 at 10:50

Çok teşekkür ederim çok güzel bir site oluşturmuşsunuz.

ebru on Mayıs 26th, 2008 at 17:56

Öncelikle herkese slm bu site çok süper olmuş hem de insan bilgilerini birkez daha ölçüyor. çok tşk ederiz.

beyza on Haziran 3rd, 2008 at 15:52

Çok guzel bır sıte harıka olmus. Bayağı ısımede yaradı. Buradan Sbsye gırecek tum arkadaslarımıza basarılar dılıyorum. :-)

ali aydemir on Haziran 18th, 2008 at 09:56

23 HAZİRAN 2008 DE LİSE KURTARMA SINAVINA GİRECEĞİM. Umarım işime YARAR. EĞER SINAVI GEÇERSEM BU SİTENİN REKLAMINI YAPACAĞIM HER YERDE.

merve on Ağustos 12th, 2008 at 19:10

Tüm arkadaşlara katılıyorum siteniz çok gzel olmuş tebrikler.

samet on Ağustos 21st, 2008 at 16:46

Hakikaten süper bir site. Sanki zeka ölçer. Size çoook tşk ederiz.

samet on Ağustos 21st, 2008 at 18:01

HERKESE SELAM. SİTEYİ ÇOK BEĞENDİM. ÇOK GÜZEL VE ÇOK İYİ DÜŞÜNMÜŞÜNÜZ. UMARIM HERKES BUNDAN YARARLANACAKTIR. İNŞALLAH ÖĞRENCİLER VE T. ÖĞRETMENLERİ DE BEĞENİR.

hatice on Eylül 15th, 2008 at 12:13

Sitenizi yeni buldum ve bulduğuma da çok sevindim. Çok güzel ve ayrıntılara yer vermişsiniz. Artık bütün bir sene buradan çalışırım. Size çok tşk ederim. :-)

hatice on Eylül 15th, 2008 at 12:24

Arkadaşlar; şimdi ben burda bir konuyu bulamazsam sizlerden nasıl yardım alabilirim? Bunu bana bir yazabilir misiniz? Rica etsem…

sefosş on Eylül 15th, 2008 at 19:32

Ya sitenizi Türkçe testi ararken buldum ve çok beğendim. Artık anlamadığım konulara buradan bakacağım. :-)

Dilara on Eylül 17th, 2008 at 10:16

Çok guzel bır sıte harıka olmus. Bayağı ısımede yaradı. Tskler.

busra on Eylül 18th, 2008 at 18:16

Sitenizi harbiden kutlarım, inanılmaz derecede isime yaradı. Siteye emek veren tum arkadaslarıma tsk. ederim. Allaha emanet olun.

ebru on Ekim 2nd, 2008 at 14:54

Sitenizi çok beğendim. Her öğrencinin işine yarayacak bilgiler sunmuşsunuz. Bu sitede emeği geçen herkese teşekkür ederim.

B*ü*ş*r*a on Ekim 2nd, 2008 at 15:21

Bu site gerçekten çok güzel. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkürler.

EMRE9 on Ekim 8th, 2008 at 20:13

Ben bu siteyi çok beğendim. Artık hep bu siteden derslerime çalışıyorum. Bu siteyi yapana çok teşekkür ederim.

elif on Ekim 21st, 2008 at 22:54

Ya valla siteniz çok güzel olmuş çok iyi. Bir de bu bilgileri kitaplara aktarsanız da biz de o kitapları alsak daha iyi olur çünkü içerik ve anlatım çok güzel.

müküş on Kasım 2nd, 2008 at 18:33

Bu site gercekten süper bir şey, bana cok yardımcı oluyor. Emeği geçen herkese teşekürler.

Ertuğrul on Kasım 2nd, 2008 at 20:40

Bilgilerin anlatımı çok güzel. Çok beğendim, ödevlerimi buradan yapacağım. Bundan sonra site yapımcılarına çok teşekkür ederim…

Ayşen on Kasım 12th, 2008 at 20:44

Gerçekten bu site ders konusunda çok yardımcı oluyor. Çünkü anlamadığım konu olunca, ders anlatımı yapmak için v.s şeyler için harika bir site bu siteyi yapan kişiye çok teşşekür ediyorum ben ve arkadaşlarım çünkü bu siteyi tüm arkadaşlarıma verdim ve onlarda artık ödevlerini bu siteden yapıyorlar çok teşekkürler.

elif on Kasım 20th, 2008 at 18:41

Tebrik ederim. Çok güzel bir site. Derslere çok yardımcı.

dilara on Kasım 25th, 2008 at 19:22

Herkese,bütün yapımcılara, teşekkür ediyorum. Bu site derslerimde bana yardımcı oldu. Hepinize teşekkür ederim.

ömer55 on Kasım 28th, 2008 at 17:19

Ben bu siteyi çok beğendim. Çünkü aradığın her şeyi bulabilirsin. Bu siteyi kuranlara çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.

hayal on Kasım 29th, 2008 at 21:23

Yazılan ders çok ilgimi çekti, şu sıralar okulda da aynı şeyleri öğreneceğimizi tahmin ediyorum, bana çok yararlı bir ön bilgi olacak! Sayfa sonundaki testi de çözmeyi sabırsızlıkla bekliyorum!

Naz on Aralık 4th, 2008 at 16:15

Bu siteyi çok beğendim.Bu siteyi kurana çok teşşekürler.Yarın Türkçe yazılım var ve aradığım herşeyi bulabiliyorum.Derslerimi bu siteden yapıyorum.Burayı yapana teşekkürler.

mustafa on Aralık 26th, 2008 at 18:32

Siteniz çok güzel olmuş, teşekkürler.

eliiiiisss on Aralık 30th, 2008 at 15:03

Bu süper bir site harika şeyler var valla.Tebrik ederim bu site kimin fikriyse çok güzel düşünmüş ben 16 yaşındayım ve çok ödev veriyorlar hemen bu siteye giriyorum ama bazı şeyleri bulamadım mesela nazım hikmet RANIN EDEBİ KİŞİLİĞİNİ HAKKINDA BİLGİ YOK LÜTFEN şairler ve önemli kişiler üzerinde biraz daha çalışın o zaman çok güzel bir site olacak.

berk on Ocak 5th, 2009 at 19:03

Derslerimi bu siteden yapıyorum,site için teşekkürler..

eray on Ocak 7th, 2009 at 21:32

Süper bir site diyecek yok ama nitel ve nicel anlamı bulamdım olsun yapanların eline sağlık.

nAz on Ocak 18th, 2009 at 13:28

Mukemmel bir site bu site sayesinde çok iyi notlar aldım teşekkürlet bilgicik. :-)

esra on Ocak 26th, 2009 at 14:40

Çok sağolun tatildeyim ve defterimi getirmemişim bu site sayesnde tekrar edebildim.

tuğba on Ocak 27th, 2009 at 11:03

Çok güzel bir site elinize sağlık kübra ve zehra hocayı çok seviyorum ben tuğba.

Muhammet Ali ÖMÜR on Ocak 30th, 2009 at 23:48

Çok siteye girdim hiçbirinde bukadar net ve ayrıntılı konu anlatımına rastlayamadım; çok iyi olmuş elinize sağlık.

nimet on Şubat 1st, 2009 at 14:09

Hiç beğenmedim saçma site şimdi yazım iyi değil diye görüntülemezsiniz biliyorum.

büşra on Şubat 14th, 2009 at 12:13

Ben bu siteyi fazla sevmedim çünkü test çözemiyorum. Ben bu siteye test çözmek için girmiştim ama çözemiyorum.

emine on Şubat 14th, 2009 at 21:20

Bu siteyi yapanlara çok teşekkür ederim. Sınavlarıma hep burdan çalışıyorum.

irem on Şubat 19th, 2009 at 18:49

Siteyi pek sevmedim çünkü test çözülmüyor gerçekten tıklanabilir kutucuklar olmalı bence.

tuğçe san on Şubat 22nd, 2009 at 01:08

Türklerle ilgili süper şeyler var beğendim tebrikler.

elif on Şubat 22nd, 2009 at 11:41

Arkadaşlar zamanımızı boşyere oyunlarla geçireceğimize bu sitelere girip bilgi öğrenmeye çalışalım. Bu site benim çok hoşuma gitti.Sbssi olanlar için çok ideal.Mesela ben anlamadığım konu olursa buraya giriyorum , aradığımıda buluyorum.hiç değilse oyun yerine bilgi öğreniyorum .Öyle değil mi arkadaşlar.Bence herkes tüm arkadaşlarına bu siteyi tavsiye etsin.Bu sitede emeği geçen arkadaşlara saygılar. Tebrikler başarılarınızın devamını beklerim.

öğrenci on Şubat 23rd, 2009 at 16:42

Ben beğendim ama çok fazla beğenmedim ama olsun işime yaradı sağ olun tüm çalışanlar.

şeker_kız_pınar on Şubat 23rd, 2009 at 17:18

Ben bu siteyi çok beğendim.Sitede ne ararsan var sağolun bizlere yardım ettiğiniz için.

zeynep on Mart 1st, 2009 at 22:16

Bu siteyi hiç beğenmedim.Diğer siteler daha güzel.

havvanur – neslihan on Mart 4th, 2009 at 13:52

Bu site çok güzel .Herkese tavsiye ederim!

ESRA on Mart 4th, 2009 at 19:37

Bence site super aradığım hersey a dan z ye var cok tesekkurler.

neslihan on Mart 10th, 2009 at 15:44

Performans ödevimi burudan yapabilirim teşekkürler…

Mustafa on Mart 10th, 2009 at 19:55

Valla hepinize teşekkür ediyorum çok güzel.

emrullah gözel on Mart 11th, 2009 at 21:19

Güzel olmuşta soru olsa daha güzel olurdu.

sinem on Mart 22nd, 2009 at 15:42

Site için teşekkürler.Sınavlar için çok iyi oluyor.Ne ararsam var çok beğendim.Ayrıca testlerde çok işe yarıyor.Tekrar teşekkürler.

Türkan on Mart 26th, 2009 at 22:01

Çok sağolun ya çok güzel olmuş ellerinize sağlık. (yapanlar)

vermek istemiyorum on Nisan 2nd, 2009 at 16:46

Emine sınavlara burdan çalışıyorsunda güzel not alıyor musun?

elif on Nisan 6th, 2009 at 18:28

Ya benim msn burada kalıyor. Ama çok başarılı. Her yere yorum gönderiyorum canım…
Serap

sonay on Nisan 10th, 2009 at 19:18

Ben bu siteyi çoook beğendm o büşra denen kız bence yanılıyor çünkü çalışma nedir bilmiyor.

el on Nisan 25th, 2009 at 10:52

Esselam! Emegi geçen herkese teşekkürler ama daha güzel olbilirdi sonuçta en önemli konular bunlar yinede teekkürler. Konu anlatımlı görüntülü vidioları bekliyoruz. Pazartesi sınavım var dualarınızı bekliyorum. Sizlere kolay gelsin.

kübra on Nisan 26th, 2009 at 17:07

Ben bu siteyi beğendim ama test çözemiyorum konus anlatımlı olması avantajlı ama kendimizi okuduklarımızdan sonra değerlendirecek test olsa daha güzel olcak bu siteyi kurana teşekkür ederim.

ENSAR on Mayıs 3rd, 2009 at 09:56

Çok güzel site yapmışsınız ama matematik, fen, Türkçe, ingilizce diye soruları neden ayırmadınız onu anlamadım. Yinede teşekkür ederim.

emre on Mayıs 5th, 2009 at 15:58

Ben bu siteyi çok beğendim bu siteyi çıkartana ve kurana çok teşekkür ediyorum öğretmenim Türkçe performans ödevi verdi ve hiç bir yerden bulamadım burayı açtım burda buldum çok sağ olun.

nurcan çükdaroğlu on Mayıs 5th, 2009 at 18:27

Benim performanss ödevim var Türkçeden 100 alacak şekilde bilgi yazın almazsam var ya..

kaan on Mayıs 5th, 2009 at 22:15

Ödevim vardı işe yarıyo bu site. Bu siteyi çok sevdim. Çok emek vermişler bu site için.

şerife on Mayıs 8th, 2009 at 13:26

Gerçekten çok güzel bir site tebrikler. Yapan kişiden çok teşekkürler…

yağmur on Mayıs 10th, 2009 at 17:25

Siz süpersiniz.Bu siteyi kurana çok ama çok teşekkür ederim.Yazılılarıma hep burdan çalışıyorum.Hem testler de var.Yine emeği geçen herkese teşekkür ederim.

isimsiz on Mayıs 28th, 2009 at 19:09

Çok teşkür ederim süper olmuş çok işime yaradı. (:

esra on Haziran 1st, 2009 at 15:04

Çok güzel bir sitee ellerinize sağlık ama ben buraya üye olma yerini bulamadım.

şewal on Temmuz 23rd, 2009 at 15:34

Bu siteyi çok beğendim, ALLAH yüz bin defa razı olsun sizden.

onur on Ağustos 1st, 2009 at 18:27

Güzel bir siteymiş elinize sağlık.

merve on Eylül 23rd, 2009 at 13:11

Bu siteyi çok beğendim.Çok güzel yapmışsınız.Artık hep buradan çalışacağım.Favori sitem burası.

merve on Eylül 23rd, 2009 at 13:07

Çok güzel bir site çok beğendim her şey var içinde.Unutmayayım bari bu siteyi.

selen on Eylül 26th, 2009 at 13:56

Bu siteyi çok beğendim arkadaşlarımada tavsiyede bulunacağım. Teşekkürler bilgicik…

Ahmet Faruk on Eylül 29th, 2009 at 18:24

Güzel bir site bundan önce bir siteye baktım pek güzel değildi tam aradığım şeyleri buldum burada sağ olun.

fazıl on Eylül 30th, 2009 at 17:42

Güzel bir siteymiş artık bu sitede de çalışırım teşekkürler.

fahriye on Ekim 4th, 2009 at 13:01

Çok güzel bir siteymis. Bu siteyi yapana çok tesekkür ederim.

sezil on Ekim 12th, 2009 at 19:17

Ben burayı çok sevdim daha 9 yaşında bir çocuğum ama bu site bana ödevlerimde derslerimde ve en önemlisi hayatım da çok işime yarıyor. İyiki böyle birsite varmış.Yalnız Türkçemizle ilgili özlü sözlü kelime sözler sözcükler yok mu? Ben burayı çok beyendim çok hoş ve güzelbir site her öğrenciye tavsiyede bulunacağım.

merve on Ekim 20th, 2009 at 20:29

Gerçekten çok güzel siteniz

sedef on Ekim 24th, 2009 at 22:24

Yaa bu siteyi gerçekten çok seviyorum her konuda çok yardımı oldu bana bu sitede emeği geçen herkesin eline sağlık.

zehra on Kasım 2nd, 2009 at 15:21

Ben bu siteye test çözmek amacıyla girdim bu sitenin testlerini beğenmedim ama konu anlatımı çok güzelmiş.

ayten on Kasım 5th, 2009 at 12:59

Çok güzel bir site olmuş herkese teşekkür ederiz ama sorular çok çelişkili çok kafa karıştırıcı yinede beğendim…

hilal on Kasım 8th, 2009 at 19:39

Bence çok başarılı bir çalışma yarında sınavım vardı burdan çalıştım inşallah bir yararı dokunur.

mehmet on Şubat 6th, 2010 at 20:12

Çok güzel olmuş.Ellerinize sağlık.

güner on Şubat 14th, 2010 at 14:34

çok güzel yapılmış beğendim

ece on Mayıs 15th, 2010 at 09:55

Çook mutlu oldum dün sınava girdim bugün açıklanmış Türkçede 0 boş 0 yanlış buranın iyi faydası oldu zaten toplam 1 yanlışım var oda ingilizceden salladım tutmadı bu siteye çok teşekkür ederim.

eylül on Mayıs 31st, 2010 at 09:51

Çok güzel bir site olmuş.Sunumuma çok yardımcı oldu.Teşekkür ederim.

ezgi on Haziran 7th, 2010 at 18:42

Bence bu site çok güzel sunumuyla felan çok beğendim yani.

ayşenur on Haziran 11th, 2010 at 19:35

Çok teşekkür ederim çok yardımcı oldu.

oğulcan on Ekim 21st, 2010 at 19:57

Her şey mükemmel. Tek sorun altı çizili sözcüklerde çizgi gözükmüyor.

gamze on Ekim 26th, 2010 at 17:20

Çok güzel bir site aradığım her şeyi bulabiliyorum.

ayşe on Kasım 23rd, 2010 at 19:17

Gerçekten çok güzel bir site mümkün oldugunca burdan yararlanıyorum ama zamanımın bir çogunu burda geçiremiyorum yapanlar için ellerine saglık.

asiye on Aralık 12th, 2010 at 15:13

Ne kadar güzel bir site yapımcılara tesekkur ederım

sevda on Aralık 15th, 2010 at 21:52

Sevgili arkadaşlar inşallah perşembe günü yazılısı olan tüm müslüman kardeşlerim 100 alır ama bunun çin benim söylemem yeterli değil hemsiz çalışacaksınız hemde allaha dua ederek dileklerde bulunacaksınız bu sizin içiz %100 bir şanstır. İYİ ÇANSLAR. ALLAH YOLUNUZU AÇIK ETSİN.

sevda on Aralık 15th, 2010 at 21:53

Bu arada bu sitenin kurucularına gönülden teşşekkürler bizi düşündüğünüz için sizleri tebrik ediyorum…

fatma on Aralık 21st, 2010 at 21:35

Çok güzelmiş!ben hep buralarda olacağım bundan sonra!

fatma on Aralık 21st, 2010 at 21:37

Benim Türkçe dersim berbattır!Sayenizde o da iyi olacak…

ümmü on Şubat 16th, 2011 at 14:07

Merhaba öncelikle hepinize teşekkür ediyorum bilgilere ulaşmamızı sağladığınız için.Eğer mümkünse videolu test çözümlerinizi de bekliyoruz,elinize sağlık.

ronaldo on Nisan 3rd, 2011 at 19:21

çok güzel bir site herşeyimi burda paylaşabillirim ve öğrendiklerimi çok iyi anlıyorum bence bu siteye lütfen girin.

ozan on Nisan 9th, 2011 at 15:28

Benzetme ilgisi kurmadan bir sözün başka bir söz üzerine kullanılmasıdır. Bunda, parça söylenip bütün, genel söylenip özel çağrıştırılabilir.

Biz hilale şan arayan gemicileriz.” dizelerinde “hilal” sözü bayrak yerine kullanılmıştır.

nazlıcan on Nisan 17th, 2011 at 08:24

Bence bizim için yararlı bir site herkesin girmesinin tercih ederim.

süper on Nisan 18th, 2011 at 01:01

Site çok yararlı olmuş aradığım herşeyi rahatlıkla buluyorum bu siteyi bulana kadar neler çektim bilseniz. :S Siteyi hazırlayanalara teşekkürler. :))

hürrem on Haziran 29th, 2011 at 15:53

Bence çok güzel bir site benim çok işime yaradı. Bu siteyi yapan kişiye çok teşekkürederim. :)

uğur on Eylül 16th, 2011 at 12:46

Bu test ler ile takdir aldım çok teşekür ederim..

zuhal on Eylül 19th, 2011 at 13:24

cok acıklamalı bi site tam öğrenciye göre bi nevi evde dersane görmek gbi. herkes haberdarmı acaba bu siteden gercekten ders konusunda ihtiyacı olan öğrenciye hazine gbi ben zengin olcam inşallah sizde ve herkes.. başarılar.

tuba on Eylül 27th, 2011 at 17:20

Bence derslere çok yardımcı oluyor.

esra on Aralık 18th, 2011 at 13:49

Bence bu site tam 6.,7.,8. sınıflara göre harika bir site adı da çok uygun bence herkes bu siteye ya girmeli yada üyeliği var ise üye olmalı …

123456 on Şubat 24th, 2012 at 23:55

Çok güzel darika über sert beyendim açıklayıcı anlatım var.

aleyna on Ocak 13th, 2014 at 20:29

sitenizi beyendim ama bizim hocamız isim kolu fiil kolundanda bahsetti onu bie türlü bulamadım yayınlayabirmisiniz.:)

sedef aysu eryılmaz on Kasım 29th, 2014 at 12:32

Ama niye bu kadar uzun ki ya.Hoca ödev verdi sözcükte anlamı araştırın diye.Valla yaz yaz bitmiyor ki of! Ama yine de güzel site <3

Yazı Detayı
  • Yazının Bağlantısı: Sözcükte Anlam
  • Yazının Kategorisi: Sözcükte Anlam, Türk Dili
  • Yazar:
  • Eklenme Tarihi: 9 Eylül 2007
  • Bu yazıya yapılan yorumları RSS kaynağı ile takibe alın.
  • Bu yazıya kendi sayfanızdan geri izleme yapın.
  • Diğer kaynaklarda arayın:
  • Etiketler:, , , , , , , , , , , , , , , ,