Çevre ve Toplum

Küresel Çevre Sorunları

Küresel Çevre Sorunları

Küresel Çevre Sorunları Küresel Çevre Sorunlarının Yayılışı Dünyamız, milyarlarca yıldır kendisini yenileyebilen bir sisteme sahiptir. Bu sistem giderek bozulmaktadır. Bu durumun temel nedeni ise “insan etkinlikleri” dir. Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Küresel Isınma Nedir? Küresel ısınma, insanların çeşitli faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve sera gazları olarak nitelenen gazların atmosferde yoğun şekilde artmasıyla yeryüzünde sıcaklığın yükselmesi sürecidir. Sera Etkisi […]

Ekolojik Döngülere İnsan Müdahaleleri

Ekolojik Döngülere İnsan Müdahaleleri

Ekolojik Döngülere İnsan Müdahaleleri a. Su Döngüsüne İnsan Etkileri Hızlı nüfus artışı, teknolojinin gelişmesi, şehirleşme ve endüstriyel gelişme toplumların suya ihtiyaçlarını artırmıştır. Suyun aşırı kullanılması ile su döngüsünde bozulmalar meydana gelmektedir. 1. Tarımda Su Kullanımının Su Döngüsüne Etkileri Kurak ve yarı kurak bölgelerde sulamalı tarımın yaygınlaşması ile akarsular, sulak alanlar ve yer altındaki sulardan yararlanma artmıştır. Bu durum su […]

Atıklar

Atıklar

Atıklar   a. Atık Türleri ve Çevreye Etkileri 1. Katı Atıklar Günlük yaşamda kullanılan eşyaların, tüketilen gıdaların atıkları çöp sorununu ortaya çıkarmaktadır. Çöplerin çevreye zararsız hale getirilmesinin maliyeti oldukça yüksektir. Yol kıyılarına, tarlalara dökülen çöpler, toprak kayıplarına neden olmaktadır. Çöplerin toplumun sağlığını bozmaması ve çevresel sorunlar yaratmaması için düzenli depolanması gerekir. 2. Sıvı Atıklar Sanayi toplumları, denizler ve okyanusları […]

Doğal Kaynakların Küresel Etkileri

Doğal Kaynakların Küresel Etkileri

Doğal Kaynakların Küresel Etkileri Teknolojik Gelişmelerin Yarattığı Çevre Sorunları 1. Su Kirlenmesi Fabrika atıkları, tankerlerden sızan petrol ve yağlar, ilaç ve kimyasal madde atıkları, tarım ilaçları ve gübreler, evsel atıklar sulara karışır ve kirlenmeye yol açarlar. Suların kirlenmesi çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına yol açar. 2. Toprak Kirlenmesi Toprağa karışan kimyasal maddeler, tarım ilaçları, sanayi atıkları, nükleer atıklar kirlenmeye yol […]

Doğal Mirasın Korunması

Doğal Mirasın Korunması

Doğal Mirasın Korunması Doğal Miras Nedir? Estetik, kültürel, bilimsel, ekonomik unsurlarla zenginleşen doğal güzelliklerin ve biyolojik çeşitliliğin oluşturduğu değerler bütünüdür. Küresel değeri olan bilimsel ve görsel açıdan az rastlanan jeolojik ve morfolojik oluşumlar, nesli tükenmekte olan hayvan ve bitki türlerinin yetiştiği yerler doğal miras alanları olarak kabul edilir. Doğal Miras Alanları ve Ekosistem Galapagos Adaları Büyük okyanus’un batısında Ekvator’a bağlı […]

Çevre Koruma Uygulamaları

Çevre Koruma Uygulamaları

Çevre Koruma Uygulamaları Doğayı Koruma Bilinci Sistemli doğa koruma bilinci, dünya genelinde 1960’lı yıllardan sonra oluşmaya başlamıştır. Bu amaçla çevresel sorunlara yönelik olarak son yıllarda pek çok düzenleme yapılmıştır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz: 1. Çevre sorunlarının çözümü için uluslararası iş birliği ve karşılıklı güven ortamının oluşturulması, 2. Uluslararası alanda yoğun bilgi alışverişi ve şeffaf çevre programlarının oluşturulması, 3. Oluşturulan çevre […]

Doğal Kaynaklar ve Çevre

Doğal Kaynaklar ve Çevre

Doğal Kaynaklar ve Çevre Doğal Kaynaklar Sınırsız mı? Dünya’da ticaret ve üretimdeki gelişmeye bağlı olarak doğal kaynaklara ve özellikle enerjiye olan talep giderek artmaktadır. Ancak dünya üzerinde farklı rezerv miktarlarına sahip olan doğal kaynaklar sınırsız değildir. Enerji Kaynakları Özellikle sanayi devriminden başlayarak enerji kaynakları giderek önem kazanmıştır. Sırasıyla kömür, petrol,nükleer enerji ve doğalgaz önem kazanmıştır. Önümüzdeki dönemde ise temiz […]

Doğal Kaynakların Kullanımı ve Ortaya Çıkan Sorunlar

Doğal Kaynakların Kullanımı ve Ortaya Çıkan Sorunlar

Doğal Kaynakların Kullanımı ve Ortaya Çıkan Sorunlar 1. Termik Santraller ve Çevre Termik santrallerde çeşitli amaçlarla su kullanılır ve bu işlemler sonucunda oluşan atık sular toprağa, yer altı sularına ya da denize boşaltılır. Toprak ve su kaynaklarının kirlenmesine neden olur. Termik santrallerde kömürün yanması sonucu ortaya çıkan uçucu küller, havanın kirlenmesine ve asit yağmurlarına neden olur. Termik […]

Doğal Kaynakların Kullanımının Çevresel Etkileri

Doğal Kaynakların Kullanımının Çevresel Etkileri

Doğal Kaynakların Kullanımının Çevresel Etkileri Su Kullanımı Su, bir doğal kaynaktır. Akarsular ve göller yeryüzünün su depolarıdır. Su kaynaklarının yanlış kullanımı çevresel sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Akarsular ve göller kurumakta, toprakta tuz birikmesi artmakta, içme ve kullanma suyu bulmak zorlaşmakta, tarımsal üretim düşmekte ve ekolojik denge bozulmaktadır. Taş Ocaklarının Çevreye Etkileri Taş ocakları genellikle inşaatlarda ve sanayide gerekli olan taş, […]

Doğal Kaynakların Kullanımı

Doğal Kaynakların Kullanımı

Doğal Kaynakların Kullanımı İnsanoğlu tarih boyunca ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli doğal kaynakları kullanmıştır. Bunun sonucunda yaşadıkları mekanı ve çevreyi çeşitli şekillerde değiştirmişlerdir. Doğal kaynak çıkarımı ve kullanımı beraberinde çeşitli çevre sorunlarının doğmasına da yol açmaktadır. Kömür çıkarımı sırasında yüzey şekilleri ve drenaj bozulmakta, bitki örtüsü ve hayvan türleri zarar görmektedir. Kömürün kullanımıyla oluşan sülfür bileşikleri […]

Geçmişten Günümüze Doğal Kaynaklar

Geçmişten Günümüze Doğal Kaynaklar

Geçmişten Günümüze Doğal Kaynaklar 1. Taşlar İnsanoğlu ilk çağlardan günümüze kadar taşlardan değişik şekillerde yararlanmıştır. Paleolitik çağda kesici aletlere ihtiyaç duyan insanoğlu çakmaktaşı (sileks) ve volkan camını (obsidiyen) keşfetmiştir. Bu taşlardan çeşitli aletlerin yapımıyla da taş işçiliğ i başlamıştır. Ayrıca hammadde olarak çakmaktaşı ve volkan camı ticareti yapılmıştır. Bugünde taş ticareti süs taşları (elmas, yakut, […]

Çevre ve Toplum

Çevre ve Toplum

Çevre ve Toplum Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz? İnsan Faaliyetleri Üzerindeki Etkileri Paleolitik Çağ (Kaba Taş Çağı) Keşifler ve İcatlar  Kesici aletler, taşlar (obsidyen, çakmak taşı gibi) icat edilmiştir. Ekonomik Faaliyetler  Avcılık, toplayıcılık ve taş işçiliği faaliyetleri başlamıştır. Önem Kazanan Doğal Kaynaklar  Avlanmak ve korunmak için gerekli kesici aletler yapılmış bundan dolayı obsidyen ve çakmak […]

Bölge Sınırları

Bölge Sınırları

Bölge Sınırları Kesin Hatlarla Ayrılabilir mi? Bölge sınırları genelde kademeli bir geçiş gösterir. Özellikle doğal özelliklere göre belirlenen bölgelerde bu durum daha net görülür. Örneğin; Ekvatoral iklimden çöl iklimine geçişte Savan ve step iklimlerinin oluşması gibi…Yada ülkemizde Akdeniz ikliminden İç Anadolu bozkır iklimine geçişte göller yöresinde görülen geçiş iklimi gibi. Bölge Sınırları Değişir mi? Bölge sınırları zamanla değişebilir. İşlevini yitiren […]

Ortak Payda : Bölge

Ortak Payda : Bölge

Ortak Payda : Bölge Bütünden Parçaya Yeryüzü doğal, beşeri ve ekonomik etkinlikler bakımından kendi içerisinde benzerlik gösteren, ortak özellikleri bulunan, ancak çevresine göre farklılıklar gösteren alanlara ayrılmıştır. Bu alanlara Bölge adı verilir. Yeryüzünü oluşturan bu bölgelerin diğerlerinden ayrılabilmesi için bir ya da birkaç yönden ortak özelliklere sahip olması gerekir. Bölgeleri oluşturan özellikler doğal (fiziki), beşeri ve ekonomik özelliklerdir. Coğrafi bölgelerin belirlenmesinde […]

Türkiye’de Etkili Olan İklim Tipleri

Türkiye’de Etkili Olan İklim Tipleri

Türkiye’de Donma Olayı Sonbahar, Kış ve İlkbahar aylarında görülür. Tarıma zarar verir. Ulaşımda sıkıntılar oluşturur. Güneyden Kuzeye ve Batıdan Doğuya artar. Türkiyede Etkili Olan İklim Tipleri a. Karadeniz iklimi Nemli iklimler grubuna giren Karadeniz iklimi makroklimalardan ılıman okyanus iklimine benzetilir. Her mevsim yağışlıdır. Karadeniz kıyısı boyunca kıyıya paralel uzanan dağların dar bir şeridinde görülen bu iklim tipinde; – Yıllık ortalama […]

Türkiyede İklim Elemanları

Türkiyede İklim Elemanları

Türkiyede İklim Elemanları 1. Sıcaklık Ülkemizde sıcaklık güneyden kuzeye (enlem), kıyılardan iç kısımlara (denizellik–karasallık) ve batıdan doğuya (yükselti) değişir. a. Yıllık Gerçek Sıcaklık Ortalamaları Haritaya göre; – Türkiye’de sıcaklık ortalamaları 4°C ile 20°C arasında değişmektedir. Yükseltinin arttığı Doğu Anadolu’nun bazı yerlerinde sıcaklıklar 4°C’nin altına inmiştir. – Denizlerin ılıtıcı etkisiyle kıyılar aynı enlemdeki iç kesimlerden daha sıcaktır. – En yüksek ortalamalara […]

Türkiye’nin İklimi

Türkiye’nin İklimi

Türkiye’nin İklimi Genel olarak ülkemiz Akdeniz ikliminin yayılış alanındadır. Yazların sıcak ve kurak kışlarında yağışlı geçmesi bunun en önemli kanıtıdır. Ülkemizde Akdeniz ikliminin yanısıra, Karasal iklim, Step iklimi ve Ilıman okyanus iklimin benzeri olan Karadeniz iklimleride görülür. İklim farklılığının nedenleri Matematik ve özel konum şartlarıdır. 1. Matematik konumun etkileri Türkiye 36° – 42° kuzey enlemleri arasında yer alır. Buna bağlı […]

Türkiye’de Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Yer şekilleri

Türkiye’de Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Yer şekilleri

Türkiye’de Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Yer şekilleri ÖRNEK: Küçükçekmece Marmara Denizi’ne bağlı bir koy iken, aşağıdakilerden hangisinin sonucunda bir göl durumuna gelmiştir? A) Akarsu biriktirmesi B) Buzul aşındırması C) Dalga biriktirmesi D) Rüzgar aşındırması E) Yer göçmesi 1996 ÖYS ÇÖZÜM: Kıyı set gölü (Lagün–deniz kulağı) olan Büyük ve Küçük Çekmece gölleri dalga biriktirmesi sonucu oluşur. Yanıt D Türkiye’de […]

Türkiye’de Karstik Şekiller

Türkiye’de Karstik Şekiller

Türkiye’de Karstik Şekiller Ülkemizde başta batı Toroslar ve Obruk platosu olmak üzere yaygın olarak görülürler. Aşınım şekilleri Birikim şekilleri ÖRNEK: Cennet ve Cehennem, Karain ve İnsuyu mağaraları ile şelaleler Akdeniz Bölgesinin turistik yörelerindendir. Akdeniz Bölgesinin hangi özelliği bu yörelerin oluşmasında etkilidir? A) Yüksek düzlüklerin geniş yer tutması B) Karstik arazinin geniş yer tutması C) Akarsu ağının sık […]

Akarsularımızın Oluşturduğu Yerşekilleri

Akarsularımızın Oluşturduğu Yerşekilleri

Akarsularımızın Oluşturduğu Yerşekilleri 1. Vadi tipleri;  Boğaz Vadi: Gülek, Geyve Çentik (V tipi) Vadi: Toroslar, Karadeniz ve Doğu Anadolu dağlarında yaygındır. ÖRNEK: Nevşehir – Ürgüp çevresinde peribacalarının oluştuğu alanda aşağıdaki kayaç türlerinden hangisi yaygındır? A) Volkan tüfü B) Kumtaşı C) Granit D) Mermer E) Tebeşir 1996 ÖYS ÇÖZÜM: Peri bacaları volkanik arazide tüf ve küllerin aşınması […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)