Ana Sayfa » Ekler ve Sözcük Yapısı » Türk Dili » Çekim ve Yapım Ekleri
669


Çekim ve Yapım Ekleri
( şemasını görebilmek için, aşağıdaki resmin üzerine dokunun.)

http://resim.bilgicik.com/ekler_ve_sozcuk_yapisi.PNG

A) İSİM ÇEKİM EKLERİ:

1) Çokluk Eki: İsimlerin sayı bakımından çokluğunu bildirirler.
Örnek: elmalar,çocuklar ,öğrenciler.

2)Hal Ekleri:- i,-e,-den,-de ekleridir.
Örnekler: Kitabı ver (belirtme hali)
Yola bak (Yönelme hali)
Evden geliyorum (Çıkma hali)
Sende kaldı (Bulunma hali)
Sıradan insanlarla işim olmaz.(Sıfat yapmıştır ve bu yüzden yapım eki olmuştur)
Bunlar gözde çocuklardır.(Sıfat yapmıştır ve bu yüzden yapım eki olmuştur)
Sudan sebeplerle yanıma gelme (Sıfat yapmıştır ve bu yüzden yapım eki olmuştur)

3)İyelik ekleri: Eklendiği isimlerin kime ait olduğunu ifade eder.
Örnek: Kitabım,kitabın, kitabı, kitabımız, kitabınız, kitapları iyelik eklerini, ismin başına benim, onun, bizim, sizin, onların zamirlerini getirerek bulabiliriz.

4) İlgi ekleri (Tamlama Ekleri): “ın, in, un, ün” biçimindedir.Belirtili isim tamlaması kurar.
Örnek: kapı-n-ın kol-u , müdür-ün oda-sı

5)Eşitlik Eki: “-ca,-ce” biçimindedir.
Örnek: Sence bu doğru mu?
Çocukça davranma

6)Ek eylem Ekleri: İsim soylu sözcükler yüklem yapma göreviyle kullanılan eklerdir.
Örnek: iyi-y-im, iyi-sin, iyi-dir, iyi-y-iz, iyi-siniz, iyi-dirler


B)FİİL ÇEKİM EKLERİ

1)Zaman ekleri (Bildirme Kipleri): Fiillerde hareketin yapıldığı zamanı bildirir.
Örnek: gel-miş (Duyulan geçmiş zaman)
oku-du (görülen geçmiş zaman)
gid-i-yor (şimdiki zaman)
yat-acak (Gelecek geçmiş zaman)
Şimdi gelir (Geniş geçmiş zaman)

2)Dilek kipleri: Fiillerde dilek, şart, istek, gereklilik… gibi anlamları karşılayabilmek için getirilen kip ekleridir.
Örnek: Gider-se-m gelmem (Dilek-şart kipi)
Biraz daha oturayım (istek kipi)
Ders çalışalım (istek eki)
Artık git-meli-y-im (Gereklilik kipi)
Bunları da oku-sun (Emir eki)
Dışarı çıkın (Emir eki)

3)Şahıs Ekleri: Fiildeki eylemi gerçekleştiren şahsı belirtmek için getirilen eklerdir. Fiillerde kip eklerinden sonra gelirler.
Örnek: Geliyor-um, çalışmalı-sın, yaptı- okusak-k , üzülür-üz koşacak-sınız yürüdü-ler

YAPIM EKLERİ:

İsim ya da kök veya gövdelerine gelerek onlardan başka isim ya da türeten eklerdir. Yapım ekleri eklendiği sözcüğün anlamını da türünü de değiştirir. Her zaman çekim eklerinden önce gelir. Yapım eki almış bir sözcüğe türemiş sözcük ya da gövde denir.Eğer sözcük yapım eki almışsa basit yapılıdır sözcük çekim eki olsa da basittir

1)İsimden İsim Yapım Ekleri: İsim kök veya gövdelerine eklenerek, yeni bir isim gövdesi oluşturan eklerdir.
Lık: kömür-lük, göz-lük , kulak-lık …
lı: Şehir-li , para-lı , ağaç-lı , baş-lı …
sız: su-suz, para-sız, ev-siz,
cü: göz-cü, sanat-çı, yol-cu, simit-çi,
ce: Türk-çe İngiliz-ce
daş:Çağ-daş, arka-daş, yol-daş
üncü: üç-üncü beş-inci
msı: acı-msı ekşi-msi
cil: et-cil ben-cil insan-cıl
şın: sarı-şın
sal: kum-sal kadın-sal
ıt: yaş-ıt
cağız: kız-cağız çocuk-cağız
cık: az-ı-cık küçük-cük
tı: horul-tı cıvıl-tı

2)İsimden Fiil Yapan Ekler: İsim köklerine veya gövdelerine gelerek onlardan fiil türetir.
la: su-la, taş-la, uğur-la
al: çok-al, az-al, dar-al
l: doğru-l, sivri-l
a: kan-a, yaş-a, tür-e, boş-a
ar: yaş-ar, mor-ar, sarı-ar
da: fısıl-da, horul-da, gürül-de
at: yön-et, göz-et
ık: geç-ik, bir-ik
ımsa: az-ımsa, benim-se,küçü(k)-mse
kır: fış-kır, hay-kır
lan: ev-len, rahat-la
laş: şaka-laş, der-leş, çocuk-laş
sa: su-sa, garip-se önem-se

3)Fiilden İsim Yapan Ekler: Fiil kök veya gövdelerine gelerek isim yapan eklere denir.
ca: düşün-ce, eğlen-ce
ocak-ecek: giyecek, yok-ocak, aç-ocak
ak: yat-ak, kaç-ak, dur-ak,
ga: böl-ge, bil-ge, süpür-ge,
gan: çalış-kan, unut-kan, kay-gan
gı: sev-gi, çal-gı, as-kı
gıç: bil-giç, dal-gıç, başlan-gıç
gın: yor-gun, bil-gin, bez-gin, bit-gin
ı,-i: yaz-ı, öl-ü, yap-ı, çat-ı, kok-u, doğ-u
ıcı-ici: yap-ıcı, gör-ücü, al-ıcı, sat-ıcı,
ık-ik: kes-ik, aç-ık, göç-ük,
ım-im: say-ım, seç-im, öl-üm, ölç-üm
ın-in: yığ-ın, ak-ın, tüt-ün, ek-in,
nç: gül-ünç, sev-inç
ıntı: es-inti, çık-ıntı, dök-üntü,
ır-er: gel-ir, gid-er, ok-ur,
ış: otur-uş, yürü-y-üş,
ıt: geç-it, yak-ıt, ölç-üt,
ma: gülmeyi severim , konuşmayı bil.
mak: gelmek, gitmek
tı: belir-ti, kızar-tı,

Yapan Ekler: Fiil soylu kelimelerden yeniden fiil yapan eklere denir.
dır: gül-dür, yap-tır, koş-tur,
ala: kov-ala, silk-ele,
er: gider, çık-ar,
imsa: gül-ümse, an-ımsa,
ın: gez-in, gör-ün, sev-in, taşı-n,
r: kaç-ır, bat-ır, iç-ir,
ş: gör-üş, uç-uş, gül-üş,
t: uza-t, sap-ıt, korku-t, üşü-t,
ı: sev-il, kır-ıl, sat-ıl


EKLERLE İLGİLİ GENEL UYARILAR

1) “-i” 1.tekil kişi ekiyle, bu eke benzeyen diğer ekler karıştırılmamalıdır.
Örnek: Evi yandı. (3.t.k.iyelik eki)
Evi yaktı. (İsmin –i hali)
Bu yapı Osmanlılardan kalmadır. ( y.eki)
2) eklendiği sözcüğün anlamını değiştirmez.Fakat isim çekim eklerinden olan -de ve –den hal ekleri eğer sıfat olarak kullanılırsa yani sıfat yapımında görev alırsa o zaman ismin anlamını değiştirir ve yapım eki olur.
Örnek: Okuldan geliyorum. (Çıkma durum eki)
Senin gibi bir candan arkadaşım yok. (Sıfat yaptığı için yapım ekidir.)S İ
Yalandan bir kavga çıkardılar. (Sıfat yaptığı için yapım ekidir) İ
Sıradan insanlarla işim olmaz.
Sende bir şeylerim kaldı.(Bulunma durum eki)
Bunlar,gözde öğrencilerdir.(Sıfat yaptığı için yapım ekidir)
3) 1.Tekil kişi eki olan -m ile bu eke şekilce benzeyen diğer ekler birbiri ile karıştırılmamalıdır.
Örnek: Seçimi kim kazandı? (F.i.yapım eki)
Bir dilim ekmek verir misin? (F.i.y.eki)
Bu işten dilim çok yandı. (1.t.k.i.eki)
Sana saçımı süpürge ettim.
Ama ben daha çok küçüğüm. (Ek-fiil)
O benim kalemim. (Tamlayan durum eki)
Beni bırakıp gitme küçüğüm. (1.k.i.eki)
4) 2. kişi iyelik eki olan -n ile buna şekilce benzeyen diğer ekler karıştırılmamalıdır.
Örnek: Aklın neredeydi? (2.t.kişi iyelik eki)
Bu yıl ekin ekmeyeceğiz. (F.i.y.e.)
Buraya gelin. (2.ç.kişi emir eki)
Yurdun soruları bitmiyor. (İlgi eki)
Turistler,bu yıl Türkiye’ye akın edecek. (F.i.y.e.)
5) İsim-fiil eki olan -ma,-me ile f.f. yapan olumsuzluk eki karıştırılmamalıdır.
Örnek: Yürümeyi severim.(İsim-fiil)
Onunla biraz konuşmayı dene.(İsim-fiil)
Artık benimle konuşma.(F.f.yapan olumsuzluk eki)
Peşimden gelme.(F.f. yapan olumsuzluk eki)

6) “L” fiilden fiil yapım ekiyle “L” yapım eki birbirine karıştırılmamalıdır.
Örnek: Artık günler kısaldı.(İ.f.y.e.)
Bardak kırıldı.(F.f.y.e.)

7) “Ş”filden fiil yapım ekiyle (işteşlik eki), “ş” fiilden isim yapım eki (isim-fiil) birbiriyle karıştırılmamalıdır.
Örnek: Hep birlikte gülüştüler.(F.f.y.e.) (işteşlik eki)
Bakışların beni heyecanlandırıyor.(F.i.y.e.) (isim-fiil)
Bu gülüşü,bu bakışı hiç unutmam.(F.i.y.e.) (isim-fiil)
Bir süre öylece bakıştık.(F.f.y.e.) (işteşlik eki)

Not: “-ş” karşılıklı ya da birlikte yapılma anlamı veriyorsa f.f. yani “işteşlik eki” dir.

8) İsimden isim yapım eki olan “-cı” ile fiilden isim yapım eki ici birbiriyle karıştırılmamalıdır.
Örnek: Yolcu var mı?(i.i.y.e.)
Kalıcı bir işin yok mu?(f.i.y.e.)

9) Fiilden isim yapım eki olan “-sal” ile yapım eki olan “-sal” birbiriyle karıştırılmamalıdır.
Örnek: Kumsal (i.i.y.e.) Gör-sel (f.i.y.e.)
Evren-sel (i.i.y.e.) işit-sel (f.i.y.e.)

10) İsimden fiil yapan “-imse” ile F.F.yapan “-imse” karıştırılmamalıdır.
Örnek: Ben-imse (i.f) Gül-ümse (f.f)
Öz-ümse (i.f) An-ımsa (f.f)

11) Türkçede önce yapım eki sonra çekim eki gelir.
Örnek: Kork-u-yor-um taşlıklar
Bunun istisnaları da olabilir.
Annemsiz gitmem.

12) Bir sözcük birden çok yapım eki alabilir.
Örnek: Gözcülük, korkulu, dalgalı, ışıksız, örtülü…


|» Bu konuyla ilgili test çöz! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…
İle Yorum Yap!
669 Yorum Bulunmaktadır
sahr4 on Ekim 22nd, 2007 at 15:08

ALLAH’IM SEN ŞEHİT ANNELERİNE YARDIM ET ÇOK ÜZÜLÜYOM BU DURUM İÇİN

ceylan on Ekim 22nd, 2007 at 19:13

Vallahi ne kadar işime yaradı bilemezsiniz. Bizim gıcık hoca bayağı uzun bir ödev verdide içinde şu yapım eki mi ne vardı onuda bitirdim sayenide sağ olun süper paylaşım Şimdi ödevi gıcık öğretmenin gözüne soka soka vereceğim sayenizde. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ben sitelere pek yorum yazmayı sevmem iki saat uğraşmayı ama burdan çok faydalandım ve teşekkür edemeden geçemedim…

Bilgicik on Ekim 22nd, 2007 at 22:42

Ceylan kardeşim, ilgin ve güzel yorumun için teşekkür ederim. Yorumu gönderirken bir aksaklık olmuş :-) ama önemli değil, sonuçta iletini gördüm – gördük. :-)

Sana ve senin durumunda olan genç kardeşlerimize yardımcı olabiliyorsam ne mutlu bana. Umarım bundan sonra da size kaynaklık edebilir bu sayfalar.

Sağlıcakla ve esenlikle kal…

büşra on Ekim 31st, 2007 at 17:25

Allah şehit ailerine sabır versin.İnşallah bir daha hiç şehitimiz ölmez,çünkü hiç kimse abisinin yada evladının ölmesin istemez. benim de abim yakında asker olcak inşallah biütün askerlerimiz sağsalim dönecek.
ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ!!!!!!!

seçil on Ekim 31st, 2007 at 20:10

HERKEZİN GEÇMİŞ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMINI KUTLARIM

seçil on Ekim 31st, 2007 at 19:46

Yaaa Ben Bu Siteye Bayılıyorummm! HEPİMİZ ASKERİZ PKK’YA YETERİZ !! VATAN İÇİÇN CANINI FEDA EDEN TÜM ŞEHİTLERİMİZE ALLAHTAN RAHMET DİLİYORUM !!

batuhan efe on Ekim 31st, 2007 at 20:50

kardeşim için faydalı olduğun düşündüğüm tek ödev sitesi ben bu konuların çoğunu unuttuğum için söylemeden geçmek istemiyorum.Siz hiç abd ırak’a girdi gireli hiç petrol haberi okuyomusunuz ama ben her haber bültenlerini açtığım zaman kesinlikle ŞEHİT haberleriyle karşılaşıyorum. yapabileceğimiz bişey olmalı

murat on Ekim 31st, 2007 at 21:00

vallahi bunları kim yazdıysa çok işime yaradı bu yazının sayesinde hoca 5 verdi

ahmet on Kasım 3rd, 2007 at 09:04

hepimiz askeriz silah isteriz barzani şaşırma sabrımızı taşırma kerkükübasarız barzaniyi asarız bu vatan bizimm..

MERVE on Kasım 4th, 2007 at 19:11

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE ŞEİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ!!!

ayşe on Kasım 5th, 2007 at 14:41

çok güzel bir site yapanların eline sağlık iyiki yapmışlar bu siteden aldığım notlar sayesinde yazılıdan beş aldım teşekkür ederim ayrıca ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ!

recep on Kasım 5th, 2007 at 21:26

süper bir site dersler için süper yani :-P

yaprak on Kasım 6th, 2007 at 16:26

Arkadaşlar yazılılarınza bu sitede çalışmanızı tercih ederim… :) Yazılımda sağ olusn çok yardımcı oldu yani bu siteyi kurandan allah razı olsun:):)

isa on Kasım 6th, 2007 at 19:46

Çok güzel olmmuş, helllal.

İSMAİL BJK on Kasım 6th, 2007 at 20:32

İŞTE BU HELAL ŞEHİTLER ÖLMEZ

fatih on Kasım 6th, 2007 at 21:56

siten ve içindekiler çok güzel teşekkürler

Eray on Kasım 6th, 2007 at 21:21

Sağ olun arkadaşlar çok işime yaradı

Bilgicik on Kasım 6th, 2007 at 22:16

Fatih, ilgili resmin bağlantısını düzelttim. Sanırım bahsettiğin bozuk bağlantı, ilk resimdeydi.

Şimdi tekrar deneyebilirsin.

Desteğin için teşekkürler. Esenlikle…

ayşegül on Kasım 6th, 2007 at 22:49

yaaaaa bu site çok güzel ama üyeliğin nerden yapıldığını göremedim neyse bulurum ben heralde
ŞEHİT AİLELERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM!!!

irem on Kasım 8th, 2007 at 13:11

GÜZEL BİR SİTE AMA MALESEF ÖDEVİMİ BULAMADIM ŞU SİTEYE AD SOYLU SÖZCÜKLERİDE KOYSANIZ YA

batuhan on Kasım 8th, 2007 at 18:20

PKK KAHROLSIN PKK KAROLSUN
BARZANİ SAVAŞ İSTİYON AMA TÜRKLER SİZİ OYUNCAK GİBİ KIRIR
BÜTÜN ŞEHİT AİLELERİNE BAŞSALIĞI DİLERİM

gökçe on Kasım 9th, 2007 at 12:52

benim,ödevime yardımçı oldugunuziçin , teşektürler ederim.

devid beckham on Kasım 11th, 2007 at 19:31

:-) sağ ollun kopya yazmama yardım ettiniz

darks on Kasım 12th, 2007 at 19:07

basit birleşik türemiş sözcükleri bulamadım ama çok beğendim ne ararsan varr yapanların ellerine sağlıık

darks on Kasım 12th, 2007 at 19:28

bilgicik kardeşim bu basit türemiş birleşik sözcükleri nerden bulcaz

alper on Kasım 13th, 2007 at 11:11

selam dostlar çok iyiğ sınavda b urdan çıktı sorular 100 aldım güzelmi site

semih on Kasım 13th, 2007 at 19:16

ya cok manyak sağ olul cok super hoca kesın begenıcek valla sa olun tekrar tekrar tekrar

yasemin on Kasım 13th, 2007 at 19:30

benim pek işime yaramadı ama harika bir site bayıldımama sorular koysanız süper olur.

büşra on Kasım 14th, 2007 at 13:53

Ya büşra benim adımla niye aldın oh bende senin adınla alırım

timuçin on Kasım 14th, 2007 at 14:24

çok güzel bir site açmışsınız

buket on Kasım 14th, 2007 at 14:55

yapım ekine çok örnek vermişsiniz yaz yaz bitiremedim ellerim koptu ama güzel bir sitetest sorularıda koysanız daha güzel bir site olurbence herşey için teşşekür ederim.

ebru on Kasım 14th, 2007 at 15:27

hepsini bulamadım ama çok güzel bir site çok sevdim daha fazla bilgi olbilirdi.

abv on Kasım 14th, 2007 at 19:20

Fena değil.Bu benim siteye ilk girişim.Bundan sonrada girerim.Bu arada:
ŞEHİT AİLELERİNE BAŞ SAĞLIĞI VE ŞEHİTLERİMİZE ALLAHTAN RAHMET DİLERİM.
BU VATANI KİMSE YIKAMAZ ÇÜNKÜ BİZ BUNA İZİN VERMEYİZ.

beste on Kasım 14th, 2007 at 22:03

yaa süper bir ders şeyi artıl ben hep buna girerim. bu sırada çalışın çalışmak her zaman iyidirrr…

Ertan Gülmez on Kasım 17th, 2007 at 10:23

Merhaba çok güzel diğil daha iyi sitelrde var ama bakıcazz googleye çekim eki ayzın ilk çıkana tıklayın inanın ardağınızı bulursunuzz(ŞEHİTLER ÖLEMZ VATAN BÖLÜNMEZ)

gülsüm_sümeyye on Kasım 19th, 2007 at 17:29

biz yalovadan yazı yazdık bu siteyi seviyoruz

nehir on Kasım 20th, 2007 at 20:24

çok güzel bir site ama istediğimi bulamadım

murat can on Kasım 21st, 2007 at 19:55

hiç işime yaramadıı ben ce tavsiye etmem

gökçe on Kasım 24th, 2007 at 17:28

benim okuldan ödevim vardı ama burda buldum çok işime yaradı çok güzel bir site ama test soruları olsaymış daha güzel olurmuş.

gökçe on Kasım 24th, 2007 at 17:29

bu arada şehit aileleri içn baş sağlığı diliyorum

CİHAT on Kasım 25th, 2007 at 18:12

fazla işime yaramadı çünkü öncede buldum

hilal on Kasım 27th, 2007 at 17:13

ya site güzelde çook karışık düzenleseler dahada güzel olur :-)

yaren on Kasım 27th, 2007 at 17:16

ya site güzelde çook karışık düzenleseler dahada güzel olur :-)

ÇAĞLA on Kasım 28th, 2007 at 20:54

yaa arkadaşlar güzel şeyler yazın mesela siteye uygun şeyle siz bayramlarla ilgili falan amann neyse ben uyardım ama gerçekten güzel site herşey için sağ olun işime fazla yaramadı ama olsun hahhaha

(((+^^^belalınız^^^+))) on Kasım 29th, 2007 at 20:37

yaa çok teşekkür ederim çok sağ olun yarın ki yazılıdan yırttım tekrara tekra sağ olun yaaa süper bu site zaten Türkçe ödevlerini burdan yapıyorum iyikide açmışınız

Vahap on Kasım 30th, 2007 at 10:28

Ya Çok Teşekkür Ederim http://www.bilgicik.com Çok Güzel Bir Site Yapmışsınız.Ben 7.ci Sınıfa Gidiyorum.Türkçe Derisini Siteniz Sayesinde İşleyeceğimiz Konulara Önceden Bilgi Sahibi Oluyorum.Notlarımda Yükseldi.Teşekkür Ederim. http://www.bilgicik.com. Bundan Önceki Gönderdiğim Mesaj Hatalı İdi Yorumu Okuyanlara Bu Durumdan Dolayı Özür Dilerim.Bu Arada Bir Sözüm Daha Var.
KAHROLSUN PKK. HEPİMİZ ASKERİZ PKK’ya YETERİZ.

muhammed on Aralık 2nd, 2007 at 10:30

bu ne ya hiç bir test sorusu yok millet msn adresim ********hotmail.com

Yönetici Notu: Burası arkadaş bulma sayfası değil. Yorumlarınızda daha dikkatli olun…

özlem özkan on Aralık 4th, 2007 at 18:49

çok güzel bir site aradığımı buldum.
ayrıca bu site Türkçeyi daha iyi anlamamı sağladı.

ddmed(lakabim) on Aralık 4th, 2007 at 20:26

bu site mütiş .
kahrollsun pkk .
şehitler ölmez! vatan bölünmez.
hepiz pkk ya yeteriz.

kübi on Aralık 6th, 2007 at 21:05

ya bu site çok güzel çok beğendim elerine sağlık :-)

ganze on Aralık 9th, 2007 at 15:09

siteniz için çok teşşekkür ederim sizin sayaenizde güzel not aldım

eda on Aralık 10th, 2007 at 16:04

çok güzel bir site bu siteyi hazırlayanları tebrik edrim +eller

kubilay on Aralık 11th, 2007 at 12:50

selamualeyküm ben bu siteyi çok beğendim bence süper bu siteyi yapanın ellerine sağlık

emin on Aralık 11th, 2007 at 20:01

gerçekten öğrenciler için çok yararlı bir site,özellikle öğretmen bu konuları anlatmadan, yazılıda öğrencilere soru olarak sorduğu için,çok iyi bir site…

osman on Aralık 12th, 2007 at 18:52

tesekurederım sıtenızı begendım

duygu on Aralık 12th, 2007 at 20:05

tamamiyle harika bir site süper fevkaledenin fevkinde yaaaaa

buse on Aralık 12th, 2007 at 22:37

Bence de harika bir site. Ben de aradığımı buldum gerçekten. Yapım ekleri ve çekim ekleri falan benim için çok zordu. Ama bu site sayesinde aradıklarımı buldum. :D

sahra on Aralık 13th, 2007 at 13:10

yaa bu site süper olmus ben cokk ! ! beyendim ama cekim eki yok burda ben napacam yarın bide sınıvım var Türkçeden

furkan on Aralık 13th, 2007 at 16:45

Ne mutlu Türküm diyene

Vahap on Aralık 14th, 2007 at 13:54

Ayça denen şahıs fikrinize saygı duyuyorum.Tamam aradığınızıda bulamamış olabilirsiniz.Fakat bakın iğrenç ötesi birşey demek iyi bişey değil sizede birisi bir yaptığınız işe böyle derse üzülmezmisiniz.İnsan bunu yazarken sevinerek yazıyor bu bilgileri mutluluk içinde bilgiler vericem diye.Tamam sen beyenmemiş olabilirsin ama Emeği içinde bir teşekkür edersen iyi olur.Senin yaptığın görgüsüzce bir hareket olmuş.(Emeğe Saygı lütfen.)

nur on Aralık 14th, 2007 at 22:39

gercekten cok begendık sıtenızı insanları bılgılendırmeye boyle guzel bır sekılde devam etmelısınız

serbil on Aralık 16th, 2007 at 13:11

erkek arkadaşımın ödevini çıkarmama yardımcı oldurunuz için teşekür ederim sitenizi beyendim

hatice on Aralık 16th, 2007 at 14:33

Ya 3 tip kişi ekleri varmış bulan var mı?

—————————
Yönetici Notu: Türkçeyi TÜRK’çe kullanın !

znr 09 on Aralık 16th, 2007 at 14:41

çok teşekkürler gerçekten çok güzel bir site beğendim, sayenizde aradıklarımı bulabildim çok teşekkürler..

cadı on Aralık 16th, 2007 at 20:07

Türkçe hangi dil ailesinden gelmektedir bulan varsa bana mail atabilir mi?

Bilgicik on Aralık 16th, 2007 at 21:07

Cadı takma adlı arkadaş,

Türkçe Ural – Altay dil grubunun, Altay koluna bağlı bir dildir. Eklemeli dillerin de sondan eklemeli olanlarındandır.

Daha fazla bilgiyi buradaki sayfada bulabilirsin.

Esenlikle…

apo on Aralık 17th, 2007 at 15:30

yav abi çok iyi sagol yardımcı oldun

melike on Aralık 17th, 2007 at 19:31

çok güzel anlatıyor biraz daha açık anlatsa daha iyi olurdu

ceren_arda_merve on Aralık 23rd, 2007 at 14:55

çok güzel site beğendim aradığım şeyi bulamasamda biçok şey öğrendim

NOT:GÜZEL SÖZLERE ”BAŞARI” İLE İLGİLİ SÖZLERDE KOYABİLİRSİNİZ
teşekkürler

özge on Aralık 24th, 2007 at 17:20

SİTE GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL.EMEĞİ GEÇEN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM.

makbule on Aralık 24th, 2007 at 19:30

siteiz harika ben çok beğendim benim gibi güzel ve kıza göre fazla iyi olmasada

melike on Aralık 25th, 2007 at 15:57

bence çok çok güzel çok iyi açıklamalı öğretmenim bile beğendi

merve on Aralık 26th, 2007 at 14:53

SİTENİZ GERÇEKTEN DE ÇOK HOŞ TAM BENİM ARADIĞIM SİTE FAKAT SES TÜREMESİNE ÖRNEK KONU HAKKINDA BİLGİ BULAMADIM YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM

TEŞEKKÜRLER

ada on Aralık 26th, 2007 at 20:15

cekilm eki ile yapım eki arasında bir sey vardı buda cekim eki ekalsada hali deişmez ama yapım eki ek alırsa değişir

batu on Aralık 26th, 2007 at 19:46

Mükemmelsiniz inşallah içindekiler dogrudur!!! yoksa dıl ve anlatımcı cızzzz yapar

mustafa on Aralık 26th, 2007 at 21:02

çok güzel bir site teşekkürler fakat biraz daha bilgi eklenmeli

TuuBa on Aralık 26th, 2007 at 22:34

SüPper Bi Sitee eLLeriniSe sağLık =)

duygu on Aralık 27th, 2007 at 15:52

siteniz çok güzel olmuş tebrik ederim…..

ayşe on Aralık 27th, 2007 at 17:08

Siteiz gerçekten çok güzel tam istediğim gibi…

Böcüük on Aralık 27th, 2007 at 18:26

İyi ki varsın bilgicik.com…

Her şey o kadar düzenli ve anlaşılır ki internette böyle her şey karman çorman olan yüzlerce siteden bıkmışken ilaç gibi geldi. Bugüne kadar nasıl da görmemişim bunu yaf.

cengiz on Aralık 27th, 2007 at 23:15

Slm guzel olmus tsk ederim

arkadaş on Aralık 30th, 2007 at 11:44

herşey çok düzenli ve çok güzel elinize sağlık
sağolun

emrecan on Aralık 30th, 2007 at 19:45

bu site o kadar işime yaradıkı teşekkürler http://www.bilgicik.com

aze on Ocak 1st, 2008 at 11:26

Sitenizde aradığımı bulamadım. diğer yorumculara katılmıyorum.

oğuzhan on Ocak 1st, 2008 at 11:49

Gerçekten siteniz çok güzel bundan sonra hep bu siteyi ziyaret edeceğim.MÜKEMBEL

ılgın on Ocak 1st, 2008 at 16:42

süper bir sayfa hazırlamışsınız bu sayfa hazırlayanlar teşşekürler

busbus on Ocak 2nd, 2008 at 20:54

valla bu site olmasaydı yazılımdan kötü not alırdım sper ya

zeyno on Ocak 3rd, 2008 at 09:48

ya ben sıfat arıyorum ama bulamadım yardımcı olurmuunuz

hatice on Ocak 5th, 2008 at 16:41

çooookk beğendim güzel olmus…tskler

gizem on Ocak 6th, 2008 at 16:15

bende bu site çok güzel ama daha fazla bilgi olabilirdi bence biraz daha ekleyin

cemile on Ocak 7th, 2008 at 11:51

çok yeterli değil hiç beyenmedım çekim ekleri

dj dadaş on Ocak 8th, 2008 at 16:47

çok güzel bir site öğrenciler internet başında oyun oynayıp msn ile uğraşmayı bırakıp bunun gibi sitelere girip çalışmalı

SERPİL on Ocak 8th, 2008 at 18:14

güzel ama bazı konular yeterli değil mesela çekim eki bu yüzden performans ödevimden kötü not alabilirim +:(+ +:(+

yasmin on Ocak 8th, 2008 at 18:39

vaala o kadar da güzel bir site deil sesli görüntülü anlatım olsaydı daha ii olurdu

umut on Ocak 8th, 2008 at 20:27

site güzelde azbişe eksikleri var eksikler dolsa daha iyi olur

şevval on Ocak 8th, 2008 at 20:33

arkadaşlar busite çokmu güzel

umut on Ocak 8th, 2008 at 20:37

arkadaşlar busite bence güzel ama bazı şeyler olmaya bilir ondanada bişey olmaz

sda on Ocak 9th, 2008 at 08:25

ben konumu bulamadım bu site çok kötü

zeynoş on Ocak 9th, 2008 at 17:32

off bir şeyler sormamış ki ya türemiş sözcükler falan o günden aranıyorum ben ya o kadar sıkıldım ya off off
+:(+

seda on Ocak 9th, 2008 at 19:19

slm sıte daha iyi gsl olabılırdı bilgilerın anlamları daha acıklayıcı olsa tam olarak yazılıya calışcam mesela hepsi tam olsa burda yazılıya calışıcam

ezgi on Ocak 9th, 2008 at 20:16

Bende çok fazla beğenmedi çoğu şeyler eksik SESLİ GÖRÜNTÜLÜ Anlatım olsay dı daha üzel olabilrdi

buket on Ocak 10th, 2008 at 17:36

ekleri gsterin.

damla on Ocak 11th, 2008 at 23:03

bence hiç bişeyden yaralanmadım sorucağım bir soru olucak ama hiç cvp vericek bölgesi bile yok hiç güzel site de değil

vanlı on Ocak 13th, 2008 at 12:37

slm. öncelik hazırladığınız bu bilgiler için tşk ederim. üniversitede anlamadığım konuları sizin sitenizde öğrendim. mükemmel bir anlatım. tebrikler

buse on Ocak 13th, 2008 at 22:19

güzel de bir kaç eksik var bide cümle halin de daha açık örnekli verseydi ardındanda test olsaydı bnce harika ötesi bişey olurdu ama güzel yine elinize sağlııkkk

melek on Ocak 14th, 2008 at 18:10

bence çok güzel anlatılmış.falla daha önce anlamadığım konuları şincik anlamışam +hayret+ :-P

aslıı on Ocak 14th, 2008 at 20:50

pof +:(+örnekler çook uzuun daha kısa olabılırdıı

eliff on Ocak 15th, 2008 at 23:04

çook teşekkür ederim yaa valla çook işime yaradı Türkçe ödevim sayenizde bitti…

lara on Ocak 20th, 2008 at 11:53

çekim eklerinide yayın layın çekim eki yapım eki

tangül on Ocak 20th, 2008 at 20:53

çok güzel bir site bence konulardan sonra test olursa sevinirizz:)))

irem on Ocak 27th, 2008 at 09:14

bence de bu site cok güzel ben begendim aama 5. sınıf tesleri olsa çözsek daha güzel olr

bu sitede ben yorum bırakıyorum sakın kimse beni eklemesin

Yönetici Notu: E-posta adresleriniz kimseyle paylaşılmadığı için böyle bir kuşkunuz olmasın.

tutkuu on Şubat 1st, 2008 at 22:26

süpermiş sevdim ben bu siteyii ya!!

furkan on Şubat 2nd, 2008 at 11:46

çok süper bilgiler çok teşekkür ederiz radyo ve televizyon üst kurulu tarafından ödül almalısınız bence

cimbomlu on Şubat 6th, 2008 at 11:57

ya soru lazım bana soru yok mu ama dersi anlamayanlar için güzel

tugba on Şubat 9th, 2008 at 11:59

super birsıteymıs bayıldım ya

elif on Şubat 10th, 2008 at 20:17

Çok güzel bir site ama sınavda başarılı olabilmemiz ve öğretmenimizin verdiği ödevi yapabilmemiz için anlatım ardından test koymanız güzel olur.Bu arada Türkçe ödevim için birçok site aradım şu ana kadar rastladığım ve yazdığım soru ile alakalı tek site sizin siteniz.Başarılarınızın devamını dilerim…

ufuk on Şubat 11th, 2008 at 14:03

bu site çok iyi ve güzel bir site çok beğendim

murat on Şubat 11th, 2008 at 14:08

bu güzel ve öğretici bir site çok beğendim sizi kutluyorum

hacı emre on Şubat 11th, 2008 at 16:01

size çok teşekkür ederim.çok iyi bir site.bence size ödül verilmeli

AyF€r on Şubat 12th, 2008 at 12:15

çok iyi anlatılmış sağ olun elleriniz dert görmesin :-)

nazlı on Şubat 12th, 2008 at 19:11

çokk sağ olun sizin sayenizde dersten iyi not aldım elleriniz dert görmesin çokkk sağ olun valla. T.E.B.R.İ.K.L.E.R

izel on Şubat 12th, 2008 at 19:51

süper gerçektn yoksa bu derslerden sıyrılmak çok zor sağolun ya

murat on Şubat 13th, 2008 at 15:14

Ne diyeyim, iyi olmuş.

pelin on Şubat 13th, 2008 at 20:22

Sağolun derslerime yardımcı oldunuz teşekkürler…

şafak on Şubat 13th, 2008 at 22:04

ya sayfa çok güzel hazırlanmış sayenizde dersten ıyı not aldım hazırlayan kısılere tesekkur ederım

selda on Şubat 16th, 2008 at 20:01

sağ olun teşekürler

merve on Şubat 18th, 2008 at 16:52

bu siteyi hazırlayanlara çok teşekkür ederiz harbiden süper olmuş çok işime yaradı çok tşkler

elif on Şubat 18th, 2008 at 18:06

sağ olun ya çok makbule geçti

hafize seda on Şubat 18th, 2008 at 21:30

tam açıklamalı hazırlamışsınız suan okuyanlara değilde önceden hazırlayıp bizi bilgilendirenlere bende teşekkür ediyorum :D

simay on Şubat 20th, 2008 at 16:01

bu bilgiler yetersiz

Emre on Şubat 20th, 2008 at 20:11

arkadaşlar siteniz çok güzel elinize sağlık sitenize kayıt olmak istiyorum

deniz on Şubat 21st, 2008 at 18:48

idare eder bide iyi anlatırsam süper olur

liva on Şubat 22nd, 2008 at 14:47

Çok güzel bir yazı devamının gelmesini rica ediyorum.

kazım on Şubat 22nd, 2008 at 20:31

valla siteniz çok güzel.Çok beğendim sağ olun valla

burcu on Şubat 23rd, 2008 at 20:23

yeterli şekilde kısa ve öz.harika olmuş.eklerle ilgili bir sorunum kalmadı.sağolun

melis on Şubat 24th, 2008 at 19:50

çok sağ olun şok hoş olmuş çokda işime yaradı neyse ellerinize sağlık

arzu on Şubat 25th, 2008 at 15:05

ya teşekkürler güzel olmuş ama birde devamı sözcük yapısı falan olsa güzel olacak ama buna da şükür

furkan on Şubat 25th, 2008 at 15:55

Çok hoş olmuş sağ ol işime yaradı.

ŞİFANUR on Şubat 27th, 2008 at 16:47

HOCAM ÇOK GÜZEL YA İŞİME YARADI SAĞ OLUN

furkanın dedigi gibi harika

hal ekleri ve ismin halleri yokmuydu

tuğçe on Şubat 28th, 2008 at 17:59

çok sağolun çok işime yaradı önümüzde sbs sınavına hazırlanmak için çok iyi bir site başka diyecek bişey yok

kudret on Şubat 28th, 2008 at 21:15

valla benim istediklerim açılmadı ama nase

ŞEYMA on Mart 1st, 2008 at 19:01

ya ben lise ögrencisiyim ilkokulda bile verilmeyen cinsten basit ama internette arayınca hocann istedigi sayfada bilgi bulamadm buı yapım ve çekim akleri ile ilgili daha fazla örnek bulabilecegim yer varmı çok az zamanm kaldıda ya yardm edin bana zaten hoca kafayı bana taktı durmadan dersin ortasında laf sokuyor ya

ONURKAN on Mart 2nd, 2008 at 15:33

süperrr !! çok güzel

halukpiyes on Mart 4th, 2008 at 08:46

bizim sınavımız var da burdan yararlanıyorum TEŞEKKÜRLER

Yönetici Notu: Lütfen Türkçeyi TÜRK’çe kullanın!

fatih on Mart 4th, 2008 at 11:23

SAĞ OLUN ÇOK GÜZEL OLMUŞ.ÇOK BEĞENDİM.NE DİYEYİMKİ ABİ SÜPER!

esra on Mart 10th, 2008 at 18:21

güzel ama bamna bu kadarı fazla daha kısa olsada olur insanın kafası karışıyo abicim

Bilge on Mart 11th, 2008 at 02:20

Ya inanamıyorum. Google’a ne yazsam bu site çıkıyor. Acaba yeni mi açıldı bu site? Ben daha önceden hiç görmemiştim. Her şey çok güzel ve yerli yerinde olmuş. Her şeye kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum ve bilgicik.com’u açılış sayfam olarak ayarlıyorum.

Ne mutlu TÜRKÜM diyene !!

SeDa!!!! on Mart 11th, 2008 at 15:33

Ya işime yaradı ama fazla bir bilgi verilmiyor olmuyor tatlım böyle ya neyse yine de iyiydi :-)

SeDa!!!! on Mart 11th, 2008 at 15:35

ya yine de google çok güzel bir site bazen işimize yaramasada iyi

gökhan on Mart 12th, 2008 at 22:16

çok güzell sağ olunnn gardaşlarr işime yaradııı

GÖKHAN on Mart 13th, 2008 at 15:03

SİTENİZ ÇOOOK GÜZEL OLMUŞ. ÇOK BEĞENDİM. NEREDEYSE ARADIĞIM HERŞEY VAR.ÇOK AMA ÇOOKKK GÜZEL.

Merve on Mart 14th, 2008 at 15:38

Ya 10 tane yorum yazdım ama hiçbirisini onaylamadınız, tamam bundan sonra düzgün yazacam. Burası çook güzel olmuş, yapana tebrik ve teşekkürler.

Nilüfer on Mart 16th, 2008 at 19:15

Gerçekten çok güzel bir site.Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

can on Mart 16th, 2008 at 21:24

allah sizden razı olsun.melekmisin nesin kardeşim sen bunları bana sundun ya bir üyelikte benden.allah yolunu açık etsin.

gizem on Mart 18th, 2008 at 10:47

çok güzel ellerinize sağlık ama 4. sınıf testi yookkk

jadı on Mart 18th, 2008 at 13:28

ya aradığım yok burdaaa tam olarak çekim ekini anlatan bir yazı ıstiyorum bennn

saygılar…!

ali on Mart 19th, 2008 at 13:52

ya burada aradım aradım bulamadım fiilleri koyarsanız memnun olurum.

can on Mart 19th, 2008 at 19:06

Bu site iğrençç çok az tanım ve hiç örnek verilmemiş

seda on Mart 19th, 2008 at 22:18

ya arkadaşlar bana 7 tane yapım eki almış bir kelime lazım.eğer yardımcı olursanız çok sevinirim.yazmanızı beklicem.lütfennn.hoşçakalın

Aybüke on Mart 20th, 2008 at 09:30

Hayatım boyunca bu kadar güzel yararlı bir site daha görmedim. edebiyat ve Türkçe ile ilgiili diğer btün siteler boş. ne varsa sende var bilgicik.com çok yaşa emi

idil on Mart 20th, 2008 at 16:32

var ya yemin ediyorum öğretmen anlattı bir türlü anlamadım ancak buunu burda bulup okudum ve anında anladım teşekkürler

sur kentli on Mart 20th, 2008 at 22:01

ya ne diye bilirim ki beni uzaklara götürdünüz sağ olun çooook güzel ellerinize sağlık. bütün GENÇ İN size selamları var. ben bu yazıyı arkadaşlarımda gönderdim çok beyendiler. teşkkür edriz.yazılarınızın devamını bekliyoruz.by ben Türkiyeyi çok seviyom

“NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE”

damla on Mart 22nd, 2008 at 18:27

güzel anlatılmış beğendim

ufuktan on Mart 23rd, 2008 at 19:45

betimlemeyi de yapın yazılım var o gün gitmedim o yüzden bilmiyorum ve çalışamadım

muhammed can on Mart 25th, 2008 at 16:08

Ben yapım ve çekim eklerinin kısa ve öz anlamlarını istiyorum… :-)

emre on Mart 26th, 2008 at 09:56

Güzel bir site beğendim arkadaşın dediği gibi böyle site yok ya

yağmur on Mart 30th, 2008 at 10:46

güzel bir site. Türkçe sınavınada burdan çalıştım. ama kaç aldığımı bilmiyorum

oktay on Mart 30th, 2008 at 11:39

Çok güzel bir site bilgileri de çok güzel olmuş

ömer on Mart 30th, 2008 at 18:21

aferin bayağı güzel olmus sorular

nezile on Mart 30th, 2008 at 21:38

gerçekten çok güzel bir siteymiş bundan sonra her zaman bu sitedeyim :-P

sibel on Mart 31st, 2008 at 16:04

Ya bu site harbiden guzelmiş bu siteyi yapanın ellerine saglık simdilk hoscalın

ismail on Mart 31st, 2008 at 19:50

müthiş site sınava burdan çalıştım 97 aldım size çok teşekkür ediyorum

tolga on Nisan 1st, 2008 at 18:55

Türkçeye en baştan göz atmak istiyorum bu sitede en önce hangi konudan başlamalıyım yardım edermisiniz

Orkun Kutlu on Nisan 2nd, 2008 at 10:56

Tolga,

Türkçeye en baştan çalışmak için, “Sözcükte Anlam” ve “Cümlede Anlam” ile başlamanı tavsiye ederim. Çünkü bu çalışmalar zincir gibidir. Birisinde eksiklik oldu mu, devamında sorun çıkabilir.

Esenlikle…

su on Nisan 2nd, 2008 at 16:32

ya yapım eki ve çekim ekini araştırıcaktım siteye girdim 5 sayfa yazı çıktı öğretmen araştırın demişti de

hasancans on Nisan 3rd, 2008 at 21:27

ya güzel bir site olmuş helal iyi ypamışsınız

asi on Nisan 7th, 2008 at 17:53

çok güzel olmuş valla ödevlerimi burdan yapabilirim helal olsun bunu bulanlara

özlem on Nisan 9th, 2008 at 17:31

Hakikatten güzel olmuş çozuklar için güzel bir yazı

başak on Nisan 10th, 2008 at 17:50

sitenizi çok beğendim bana çok yardımcı oldu sınavdan 100 aldım sağ olun

BAŞAK GÜNAYDIN

murat on Nisan 10th, 2008 at 20:47

bu site cok güzel yıllık ödevden 100 aldım

kaan on Nisan 11th, 2008 at 19:15

bence bu site çok güzel olmuş

açelya on Nisan 14th, 2008 at 18:44

Çokkk beğendim çok güzel olmuş sınava çalişmama yardımcı oldu.

büşra on Nisan 17th, 2008 at 09:27

Derslere çalışmamda yardımcı olacak. (Türkçede)

ilayda on Nisan 17th, 2008 at 17:50

Öncelikle size bu siteyii yaptığınız için çook ama çook tesekkur ederim. Çünkü bu bana çook lazımdıı ama biraz daha anlaşılır bir sekilde yapsaydınız iyi olurdu. Size ”TESEKKUR EDİYORUMM”

Just I Cİx. on Nisan 17th, 2008 at 21:12

Helal olsun valla çok güzel bir site herkese tavsiye ederim yazılıma çalışmamda yardımcı oldu siteyi kurandan allah razı olsun.

merve on Nisan 20th, 2008 at 14:13

Gerçekten çok guzel bir site bütün ödevlerimi buradan yapıyorum. Yazılılara çalışırken bana yardımcı oluyor. Bu site sayesinde sözlüden 100 aldım.

aylin on Nisan 21st, 2008 at 19:11

BENCE DE ÇOKK GÜZEL BİR SİTE. BEN DE BU SİTEDEN ÇALIŞTIM SÖZLÜDEN 95 ALDIM.

ahmet on Nisan 22nd, 2008 at 09:33

Çok güzel olmuş.

melek on Nisan 23rd, 2008 at 14:48

Bu sitede katkısı olan herkese teşekkür ederim. Dersim vardı bu sayede dersimi de tam bilgi halinde yaptım.

galip on Nisan 24th, 2008 at 17:14

İyi güzel ama keşke testleri de olsaydı.

rabia on Nisan 25th, 2008 at 16:34

Bu siteyi kim yapmışsa güzel olmuş… İnşallah yazılıdan iyi not alırım… (sayenizde)

sefa on Nisan 26th, 2008 at 14:52

Rabia sana katılıyorum. Aynı mükemmel bir site. Yazılı için güzel. Allah tüm bu site için çalışanlardan razı olsun işlerini rast getirsin.

eliffo on Nisan 26th, 2008 at 21:33

Çok güzel olmuş, yapanın ellerine sağlık. Yapana çok teşekür ederim. Tarın bir sınavım var otlukbeli ilköğretim okulunda; ona çalışmam için yardımcı oldunuz… Tabii Türkiye en büyük başka büyük site yok.

burcu on Nisan 27th, 2008 at 12:57

Ben 6.sınıfa gidiyorum. Bu siteyi yapana teşekkür ediyorum. Öğretmenden güzel anlatılıyor.

ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ.

ŞİMDİLİK HOŞÇAKALIN.

bill_getss on Nisan 27th, 2008 at 20:36

Çok teşekkür ediyorum. Yarın yazılım vardı ve yapım eklerini karıştırıyordum. Çok teşekkürler.

Tuğçe on Nisan 28th, 2008 at 13:36

İyi tebrik ederim çok güzel bir site. Bu siteyi herkese öneririm.

sevgi on Nisan 28th, 2008 at 17:40

Site çok iyi. Ben üniversitedeyim ama hep karıstırıyorum bunları. Yarın vizem var. İyi oldu.

ayse on Nisan 28th, 2008 at 20:12

Gercekten çok güzel bir site. Her sey var yaa. Valla bravo ellerinize ve emeğinize sağlık. Tebrikler.

elif on Nisan 29th, 2008 at 09:36

Bunu çoook sevdim. Yarın sınavım var. Ben bu site sayesinde sınavdan yüz alacağım. Bu çook güzel bir duygu.

didem on Nisan 29th, 2008 at 15:49

Ben bu siteyi çok sewdim çok güzel. Siz 100 almışsınız ben inşallah 100 alırım. :-P

GİZEM on Nisan 29th, 2008 at 20:44

ÇOK TEŞEKÜR EDERİM. YARIN SINAVIM VARDI. FAYDASI OLACAGINA INANIYORUM. ELLERINİZE SAGLIK. HOSÇAKALIN.

GİZEM on Nisan 29th, 2008 at 23:36

Siteniz süper yarın sınavım vardı sayenizde her şeyi öğrendim. Bu siteyi sık kullanılanlara ekleyeceğim çok güzel ellerinize sağlık. Bu arada hakeze başarılar.

buse on Mayıs 1st, 2008 at 19:53

Bu site çok güzel. Yarın da sınavım var. Ben size 100 verdim. Öğretmen de bana 100 verir. (inşşallah)

cansu on Mayıs 3rd, 2008 at 10:57

Çok güzel bir site. Yarın bursluluk sınavım da vardı. İnşallah faydası olur.

ecem on Mayıs 3rd, 2008 at 14:12

Çok teşekkür ederim, çok güzel bir site. Sayenizde 100 alacağım.

gamze on Mayıs 5th, 2008 at 10:52

Valla siteniz harika, başarılarınızın devamını dilerim.

serap on Mayıs 5th, 2008 at 11:35

Ben serap. İnşallah bu Türkçe sınavından 100 alırım. Bu siteyi çok beğendim. Başka arkadaşlara da tavsiye ederim.

►♦Tan3R♦◄ on Mayıs 5th, 2008 at 17:09

Öncelikle mükemmel bir site. Yarın sınavım var.Bu tip siteler genç beyinleri aydınlatıyor. Çok teşekkür ederim.

gizem on Mayıs 6th, 2008 at 19:09

Bu site çok harika.

Burçin on Mayıs 7th, 2008 at 18:14

Yaptığınız site gerçekten muhteşem denecek kadar var. İnanın ödevlerime çok yardımcı oldu. ÇOK AMA ÇOK GÜZEL BİR SİTE. Siteyi yapan kişiye çok TEŞEKKÜR ediyor ve o kişiyi tebrik ediyorum.

gölkem on Mayıs 8th, 2008 at 14:19

Valla bu site güüzel. İnşallah Türkçe sınavından 100 alırım. Buraya test koyulursa iyi olur.

nisan on Mayıs 8th, 2008 at 21:08

Gerçekten faydalı bir site emeklerinize sağlık…

feriha on Mayıs 13th, 2008 at 18:46

Ben çok beğendim. İstediğim şeyi buldum bu performas ödevim inşşallah 100 alırım.

feriha on Mayıs 13th, 2008 at 18:51

Ben çok beğendim bu siteyi. İstediğim şeyi buldum ve bu performas ödevim inşşallah 100 alırım.

alara on Mayıs 13th, 2008 at 21:07

:-) Bu yaptığnız siteyi çook beyendim. Tüm yapanları tebrik ediyorum.

serseri on Mayıs 22nd, 2008 at 18:48

Bu siteyi yapanlara teşekkür ediyorum. Sınavdan 100 almamı sağladılar.

kübra on Mayıs 24th, 2008 at 16:54

Gerçekten güzel ama bilmem ki çok uzun her şey.

senanur on Mayıs 27th, 2008 at 22:21

Unutmayın ki herşey emektir çabadır…

zehra on Mayıs 30th, 2008 at 13:16

Siteniz çok güzel dersaneye hiç gerek yok. Müthiş bence ama ben gec başladım össde bana yardimcı olur mu bilmem.

büşra on Haziran 4th, 2008 at 14:23

Ben de bu siteyi çok beğendim her aradığpım şey burada var proje ve performanslarımı vb. hepsini buradan yapıyorum. Çok güzell yaaa…

sultan on Haziran 9th, 2008 at 20:17

Bence çok iyi haızrlanmış. Benim çok hoşuma gitti ve çokkk iyi anlatılarak sunulmuş. Çook teşekkür ederim.

senanur on Haziran 11th, 2008 at 13:17

Bu siteyi kuranlara çok teşekkür edrim. Bu site sayesinde sınavdan 100 aldım ve anlamadığım konulardan çıktığı için bu siteden çalıştım. Çoookk teşekkür ederim.

Bu site sayesinde sınavdan 90 aldım. Herkese çok teşekkür ederim. MUHTEŞEM BİR SİTE…

efsane on Haziran 12th, 2008 at 12:05

Süpermiş yaa valla eksıklerımı de tamamladım artık sbs ye girebilirim. Bakalım sonuc ne olacak. İnsllah iyi olur.

sefa on Haziran 13th, 2008 at 13:45

Bence insanların bu siteden yararlanacağınına eminim. Çok güzel bir site. Bu siteyi yapanlara teşekkür ediyoruz.

idris on Haziran 13th, 2008 at 14:16

Vallah bütünlemeye kaldım bu dersten. Olmaz böyle bir şey ya… Sırf bu ders yaa deli olcak.

Emir on Haziran 19th, 2008 at 11:40

İnşallah bütünleme sınavından 100 almamı sağlayacak. Bu site müthiş bir site. Yapanlara sonsuz teşekkürler.

yağmur on Haziran 19th, 2008 at 21:25

Çok güzel sayenizde SbS de yardım etmiş oldunuz.

dilara on Eylül 3rd, 2008 at 20:48

Vallahi ne yalan söyleyeyim bu site çok güzel bir site. Aradığım her şeyi bulabiliyorum, bu siteyi kuranlara sonsuz teşekkürler.

Çalış! on Eylül 11th, 2008 at 20:21

Bu site gerçekten harikulede bir site. Bu site sayesinde, Türkçe sınavımdan 96 aldım.

KaaN on Eylül 19th, 2008 at 21:05

Çok güzel, süper bir site ama kip ekleri lazım BANA! Bulanlar lütfen…

tıngır on Eylül 21st, 2008 at 16:54

Ödevimi bu siteden yaptım. İlk kez gördüm bu siteyi çok beğendim.

fatma on Eylül 21st, 2008 at 20:33

Var ya çok güzel olmuş. Böyle bir site zaten ortaokul öğrencisine çok gerekli. Çok güzel bir site, ben bol bol giriyorum. Tebrikler.

bilgicik on Eylül 22nd, 2008 at 17:10

Gerçekten güzel site. Anlatımları da harika. Dilimizden anlıyolar…

büşra on Eylül 25th, 2008 at 18:10

Bu siteyi çok beğendim çok teşekkür ediyorum. Bu sayede Türkçe kitabına ihtiyacım yok. Sağ olun.

sema on Eylül 25th, 2008 at 20:52

Gerçekten de bu site çok ama çok güzel olmuş.

büşra göçer on Ekim 3rd, 2008 at 12:08

Gerçekten de çok güzel bir site bana çok yardımcı oluyor ve şu anda sınıf birincisiyim bu site sayesinde teşekkürler bilgicik.

mavi on Ekim 6th, 2008 at 14:59

Kardeşim çok güzel olmuş teşekkür ediyorum.

Elif on Ekim 12th, 2008 at 19:21

Gerçekten çok beğendim teşekkürler.

tuğba on Ekim 13th, 2008 at 14:17

Ya güzel olmuş da gerekli herşey var çok güzel bilgiler vermişsiniz okudum ve anladım. Bir tek sorun var ki örnek vermemişsiniz ama yine de güzel olmuş. Eğer örnek verseydiniz benim işime yayıyacaktı ama bunlar şu anlık benim işime yaramıyor.

Furkan on Ekim 13th, 2008 at 17:54

Çok teşekkür ederim çok güzel bir site. Ben gidiyorum, bir daha görüşmek üzere.

SeNa on Ekim 16th, 2008 at 14:10

Çok güzel anlatmış. Öğretmen de bize bunları soruyordu teşekkür ederim bilgicik.com.

nurdan on Ekim 16th, 2008 at 17:38

Ya çok ayrıntıya girmişiniz yeni sınav sistemine göre olanından koysanız tam süper olacak.

aysegul on Ekim 18th, 2008 at 14:44

Bilgileriniz için cok tesekkur ederim.

damla on Ekim 18th, 2008 at 16:38

Tablo veya şema halinde yazarsanız daha anlaşılır bir biçim alır. Lütfen dediğim gibi yapın, böyle çok zor anlaşıyor.

buse on Ekim 18th, 2008 at 16:41

Çok guzel bir siteymiş sayenizde ödevimden 100 aldım. Çook teşekkür ederim.

eda on Ekim 20th, 2008 at 22:35

Çok teşekürler gerçekten sınavdan 100 aldım sayenizde.

HALİL on Ekim 21st, 2008 at 16:00

Bu bilgileri 6.sınıf çocuklarına çok büyük bir iyiliktir. Bu site çok güzel bir site çok teşekkürler. eller+

basak on Ekim 22nd, 2008 at 14:03

Bu site çok güzel teşekkür ediyorum.

yağız on Ekim 22nd, 2008 at 20:14

Öncelikle böyle yararlı bir site yaptığınız için size teşekkür ederim. Sitenizde Türkçeyle ilgili her şey var. Dilimize çok iyi önem vermissiniz. Ve ayrıca siteye insanın bakması geliyor çünkü süslü püslü olmuş.

ada on Ekim 22nd, 2008 at 20:19

Bu site çok güzel sayenizde Türkçe ödevimi de yapmış oldum.

meral on Ekim 23rd, 2008 at 16:25

Bunlar çok yararlı bu benim tam dersime göre… (meral)

sude on Ekim 23rd, 2008 at 18:56

Öncelikle böyle güzel bir site oluşturduğunuz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu site tam benim sınıfıma yani altıncı sınfa uygun. Size minnettarım. Yarın sınavım var ve bu site sayesinde sınavı kazanıcam. Çok sağ olun.

esila on Ekim 29th, 2008 at 15:28

Bu site çok güzel.Çok sağolun .

peri_kizi on Ekim 30th, 2008 at 08:42

Bana tamlama eklerinin açıklamaları, örnekleri, konuları lazım yazarsanız sevinirim… Türk arkadaşlardan yardım bekliyorum. Biliyorum ki çook yardımseverler…

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!

asena on Ekim 30th, 2008 at 18:25

Size önce çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir site ancak böyle olur. Yarın sınavım var inşallah kazanacağım. Hep sizin sayenizde.

asya on Kasım 2nd, 2008 at 15:23

Böyle bir site yaptığınız için teşekkür ederim. Sayenizde yazılıdan 100 aldım.

FAZİL on Kasım 2nd, 2008 at 19:14

Arkadaşlar bence bu site daha zengin olabilir.Yarışmalar da olsa mütiş olur.

irem ceren ceylan on Kasım 3rd, 2008 at 13:43

-Bu siteyi yeni buldum, çok güzel çok beğendim,fakat buraya fazla vakit ayramacağımdan çok üzülüyorum,ama elimden geldiğince buraya girmeye çalışacağım.

sinem on Kasım 10th, 2008 at 18:54

Bence yarışmalar olsa daha güzel olur. Yaşasın bu siteyle sınavı kazanacağım. Teşekkürler.

merve yemenli on Kasım 24th, 2008 at 19:15

Hazırlayanlardan allah razı olsun 9. sınıfa gidiyorum ama hala bu site odevlerimi yapmama yardımcı oluyor. Herkese tesekkurler ne mutlu Türk’üm dıyene.

hasan on Kasım 24th, 2008 at 19:17

Bu site çok güzel olmuş.Ama elinizde küfe şiirinin fiil çekim ekleri, varsa bir yayınlarsanız çok sevnirim.

buse on Kasım 24th, 2008 at 19:32

Böyle yararlı site yaptığınız için teşekkürler bu aynı benim derslerimle alakalı.

suhedacansu on Kasım 24th, 2008 at 19:45

Ben bu siteyi çok beğeniyorum.İstediğim çoğu şeyi bulabiliyorum ama çoğu şeyi de bulamıyorum.Bu siteye biraz daha bilgi eklerseniz daha da mutlu olacağım…

HÜSEYİN on Kasım 24th, 2008 at 20:26

Bu site tek kelimeyle harika bu siteyi yaptığınız için çok teşekkür ederim insanlara ve çocuklara yani tüm herkese yararlı bir site benden size 100 puan sözlü notu ise 5.

tayfun on Kasım 25th, 2008 at 18:52

Öncelikle böyle yararlı bir site yaptığınız için size teşekkür ederim. Sitenizde Türkçeyle ilgili her şey var. Dilimize çok iyi önem vermissiniz. Süper olmuş…

avril-pinar on Kasım 25th, 2008 at 18:54

Teşekkürler çok güzel bir siteolmuş. Yapanlara teşekkür ediyorum.

suhedacansu on Kasım 25th, 2008 at 20:18

Bu siteyi kim yaptı acaba? Yapan kişinin ellerine sağlık…

kübra on Kasım 25th, 2008 at 22:15

Size çok teşekkür ederim böyle bir site yaptığınız için.Hem sınavıma çalışıyorum,hemde bilgilerimi arttırıyorum.

umutcan on Kasım 25th, 2008 at 22:24

Ben bunu çok sevdim. Sizin sayenizde Türkçe yazılısından 100 aldım. Bir daha görüşmek üzere.

ebru on Kasım 26th, 2008 at 18:54

Bu site çok yararlı. Test soruları bile var ben çok begendim. Böyle bir site yaptıkları için çok teşekkür ederim.

Batuhan on Kasım 27th, 2008 at 16:32

Çok sağol Türkçe yazılıma çalışıyorum ve bu bilgiler benim çok işime yarayacak.

asi on Aralık 1st, 2008 at 22:22

Size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum sağ olun. Hem de bu siteyi yapanda teşekkür ederim hem benim adma hem de arkadaşlar adına. Sayenizde 100 alacağım.

busra on Aralık 2nd, 2008 at 18:25

Gerçekten bu site çok işime yaradı hazırlayanların ellerine sağlık teşkkürler.

talha on Aralık 2nd, 2008 at 21:43

Ya yapandan allah razı olsun. Ödevlerime çok yardımcı oluyor. Sınavlara da buradan çalışacağım artık.

elif on Aralık 4th, 2008 at 22:16

Bu site çok güzel bir site. Yapan kişiden allah razı olsun. Çok güzel bilgiler veriyorlar. Bu site sayesinde yazılılarım çok güzel geçiyor. Bütün bilgileri bu siteden öğreniyorum sizlere çok teşekkür ederim. İnşallah bütün yazılılarım böyle olur.

elif on Aralık 4th, 2008 at 22:19

Çok mutluyum bugün yazılımdan 100 aldım. Bir diğer iletimde de bunu yazmayı unuttum onun için şimdi yazdım.

büşra on Aralık 12th, 2008 at 16:29

Ben bu bilgilerle elde ettiğim sonuç çok iyi bilgilere ulaştım. Herkese tavsiye ediyorum…

selma on Aralık 13th, 2008 at 16:50

Bu siteyi yapana çok tesekkür ederim. Çok yardımcı oldunuz. Sayenizde derslerim çok iyi oldu. :-)

büşra on Aralık 14th, 2008 at 20:17

Bencede çok güzel bir site. Bana çok faydası oldu.

semoş on Aralık 15th, 2008 at 18:38

Ya bencede çok güzel bir site bu siteyi kim yapmışşa ellerine sağlık…

özgür on Aralık 22nd, 2008 at 18:17

Bu sitenin yöneticisine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten tam bizim işlediğimiz derslerin konuları burada var. Tekrar teşekkürler.

aslı on Aralık 22nd, 2008 at 18:33

Bu site çok güzelmiş. Çok beğendim. sınavıma burdan çalıştım.

aslı on Aralık 22nd, 2008 at 18:37

Türkçe ‘TÜRK’çe yazılır! Bu siteyi herkese tavsiye ediyorum.

gizem on Aralık 22nd, 2008 at 19:58

Kısaca yapım eki kelimeye ek gelir anlamını değiştirir. Çekim eki ise kelimeye ek eklenir ama anlam değişmez. :-)

berat on Aralık 23rd, 2008 at 21:42

Bu siteyi yapandan Allah razı olsun cok teşekür ederim.

ceren on Aralık 24th, 2008 at 10:47

Gerçekten çok güzel olmuş bayıldım bana çok yardım ettiniz. Sınavım vardı sanırım 100 aldım. Bu siteyi yapanlara çok teşekkür ederim…

kar-_-tanesi on Aralık 29th, 2008 at 19:36

Öncelikle hazırlayanlara teşekkür ederim. Öğretmen anlattığında anlamamıştım ama şimdi daha iyi anladım.

gamze on Aralık 31st, 2008 at 18:41

Bu site gerçekten mükemmel bir site.Aradığım herşeyi bu sitede bulabiliyorum.Çekim ekleri konusunu da çok güzel bir şekilde bizlere sunmuşsunuz.Çok teşekkür ediyorum.

emre on Ocak 3rd, 2009 at 22:15

Teşekkürler bu site cok işime yaradı sağ olun. Tüm emeği geçenlere çok teşekkür ederim.

CEMRE on Ocak 4th, 2009 at 15:58

Haklısınız.Türkçe’yi bozan kelimeler ve aksanlı kelimeler kullanılırsa bizim Türkçemiz bozulur.Ama bir şey belirtmeliyim ki siteniz çok güzel.

aslı gül on Ocak 14th, 2009 at 20:47

Bu siteyi çok beğendim.Birçok konuda yardımcı oldu.Eğitim açısından yardımcı.Özellikle yapım ekleri konusunda çok yardımcı oldu.Hazırlayanlara teşekkürler. :-)

kübr@ !!! on Ocak 15th, 2009 at 15:12

Bu siteye çok teşekkür ederim ödevlerim için çok yardımcı oldu. Emeği geçen herkesin ellerine sağlık

melis on Ocak 16th, 2009 at 20:12

çok harika bir site . :-)

cengiz on Ocak 21st, 2009 at 22:33

Sağolun arkadaşlar çok yardımcı oldunuz teşekkürler.

suzan on Ocak 27th, 2009 at 14:53

Bu siteyi yapana çok tesekkür ederim*Çok güzelmiş.Artık hep girerim.

aysun on Ocak 30th, 2009 at 12:26

Gerçekten çok iyi bir site yapmışsınız. Ellerinize sağlık bu site olmasaydı ne yapardım bilmiyorum. Tek kelimeyle siteniz süper.

tuğçe yıldırım on Şubat 2nd, 2009 at 14:10

Merhaba,
Ben Tuğçe YILDIRIM.Sizin sitenizi çok beğendim.Ne bu ya.Çok güzel birşey.Harika yane.Tüm konuları sizin sayenizde anladım.Sitenizde matematik var mı?
Lütfen yukarıdaki sorumun cevabını e-mail adresime gön-
derir misiniz?

şeyda on Şubat 5th, 2009 at 18:12

Anlatım çok güzel ama çok uzun.

serpil on Şubat 5th, 2009 at 23:42

Gerçekten çok teşekkür ederim.Çok güzel ve faydalı bir site hazırlamışsınız.Bir çok konuyu tekrar ettim ve daha iyi anladım.Emeklerinize saygım çok,TEŞEKKÜRLER

melike on Şubat 5th, 2009 at 23:47

Çok teşekkürler her konuda çok yardımcı oldu bu siteniz. Bravo

betül on Şubat 5th, 2009 at 23:53

Sağolun. Çok teşekkürler.Çok yardımcı oldunuz.

seçil on Şubat 12th, 2009 at 16:10

Sitenizi beğendim teşekkür ederim. Aradığıma ulaştım.

ebru on Şubat 14th, 2009 at 19:49

Herkese çoook teşekkür çook süper olmuş ellerinize sağlık elleriniz dert görmesin inşallah. Hoşçakalın.

zeynep on Şubat 15th, 2009 at 16:11

Sizi tebrik edrim ve teşekkür ederim. Çok faydalı bir sayfa oğlumun çoğu ödevi için faydalanıyoruz. Başarılarınızın devamını dileriz..

htc on Şubat 16th, 2009 at 16:27

Bence siteniz çok güzel olmuş. Ama biraz daha bilgi eklenebilirdi.

Emirhan on Şubat 19th, 2009 at 10:44

Çok teşekkür ederim aradığımı buldum sitenizden çok memnunum saygılar…

meryem on Şubat 23rd, 2009 at 16:39

Siteniz büyük küçük herkesin işine yarıyor.Buradan yararlanmak çok keyifli.Teşekkürler BİLGİCİK :-)

su on Şubat 24th, 2009 at 18:09

Ben bu siteyi çok beğendim.Sizi tebrik ederim.Ayrıca aradığımı buldum.Teşkkürler!!!

ÖZLEM on Mart 7th, 2009 at 09:04

Çok güzel olmuş siteniz.Rengarenk yazılar var.Ben Türkçe’mizi bozacak kelimeler göremedim.Türkçe’mize sahip çıkalım.Anlamlarını bozacak sözler veya yazılar yazmayalım.TEŞEKKÜRLER…

NazL! on Mart 11th, 2009 at 19:44

Süper bir site.Öğretmenim ne isterse bulabiliyorum.Çok teşekkür ederim.

Hacı Karabuğa on Mart 13th, 2009 at 11:05

Çok güzel olmuş siteniz harika bir site bu herşeyi daha iyi anlıyorum teşekkürler

Hacı Karabuğa on Mart 13th, 2009 at 11:08

Çok güzel olmuş siteniz harika bir site herşeyi daha iyi anlıyorum teşekkürler

Derya on Mart 15th, 2009 at 16:49

Siteniz çok güzel olmuş.Ödevime de çok yardımcı oldu.Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim.Başarılarınızın devamını dilerim…

ayşenur on Mart 16th, 2009 at 08:51

benim bugün Türkçeden sınavım vardı bana çok yardım etti sağol bilgicik

sevgi on Mart 18th, 2009 at 15:30

Evet çok beğendim bende siteyi,kısa ve öz olmuş,bizleri bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederiz…

kadir budak on Mart 21st, 2009 at 10:38

Tebrikler çok güzel olmuş,ve benim ödevim için yeterli kaynaklar var…

gözde on Mart 23rd, 2009 at 18:21

Çok teşekkür ederim sizin sayenizde dil anlatım sınavından yüksek alacağım inşallah :)

mutlu (*-*) kız on Mart 24th, 2009 at 22:34

Gerçekten süper bir site. Çok beğendim. Çok sağolun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.

aliccannnnnnn on Mart 25th, 2009 at 08:49

Çok güzel olmuş elinize sağlık.

şeyda on Nisan 5th, 2009 at 21:04

Sağolun arkadaşlar bana çok iyi yardımcı oldunuz teşekkürler.

ipek on Nisan 11th, 2009 at 11:29

Size gerçekten minnettarım çokk teşekkür ederim çok yardımcı oldunuz bana.

kosovalı on Nisan 14th, 2009 at 18:26

normal ama cok uzun guzel degıl

berkay on Nisan 26th, 2009 at 13:54

çok güzel bilgiler teşekkürler

ayse on Nisan 26th, 2009 at 17:59

Ben çok beyendim bu siteyi,çok sağ olun.

çağla on Nisan 26th, 2009 at 21:02

çok güzel bir site burda emeği geçen herkese teşekkürler

gamze on Mayıs 1st, 2009 at 14:10

Çok güzel bir şey. Ben çok begendim :-P

nemo on Mayıs 4th, 2009 at 16:16

Arkadaşlar bu siteyi çok sevdim. Ama ben bu bilgileri başka sitelerden de buldum. Acaba bu bilgilerin sahibi siz misiniz? Yoksa diğer siteler mi? Eğer sizseni teşekkürler. Ama siz değilseniz ve bilgi hırsızlığı yaptıysanız sizi çok ayıplıyorum. Ne olursa olsun çok teşekkür ediyorum…

SEVGİ ve SAYGILARIMLA…

hazal on Mayıs 4th, 2009 at 19:09

gerçekten çok güzel ve çok yararlı bir site…Ayrıca dilimizdeki bozuklukları göstermek gerçekten çok iyi olmuş..

Duygu Sevgi Kankaya on Mayıs 7th, 2009 at 19:23

Herkse; çok teşekkür ediyorum. Bilgileriniz bana yaradı. :)
Teşekkürler, Duygu sevgi

mervenur on Mayıs 13th, 2009 at 14:42

Bu site çok güzel,çok beğendim.

mervenur on Mayıs 13th, 2009 at 14:49

Bu site sayesinde Türkçe performans ödevimi rahatlıkla yapabildim.Teşekkürler!

faro on Mayıs 28th, 2009 at 22:37

Çok teşekürler yarın sınavım var, defterim tam değildi cok yardımcı oldunuz.

kado on Haziran 4th, 2009 at 11:52

Sağolun yarın son kurtarma sınavım vardı sizin sayenizden inş güzel bir not alıcağım. Saygılarla. Makedonyalı = Göçmenoğlu

leyla on Haziran 4th, 2009 at 15:32

SBS için çok yararlı bir site.Bana çok yardımcı oldu.Teşekkür ederim ama daha da kapsamlı olursa iyi olur.Teşekkürler.

şengül on Haziran 5th, 2009 at 11:40

Ya sizden video istedik siz yazı vermişsiniz…

görkem on Haziran 7th, 2009 at 14:39

Bu siteyi pek beğenmedim.Sizden daha güzel şeyler bekliyorum.İstediğimi alamadım.Lütfen bu siteyi biraz daha açarmısınız

sena on Haziran 22nd, 2009 at 15:36

Arkadaşlar ben ilköğretim 4. sınıf öğrencisiyim.Yapım eki ,çekim eki gibi şeyleri karıştırıyorum.Yazılanlardan da birşey anlamadım.Lütfen yardım edin…

dnzberk on Temmuz 23rd, 2009 at 10:47

Sağolun ya çok gerekliydi. Çekim ekleri burda yokmu?

Müge şenay on Ağustos 2nd, 2009 at 21:29

Sitenizi çok beğeniyorum.Araştımalarımda bana yardımcı oluyor.Bilgimi geliştiriyorum.Şiir okuyup yazıyorum.Kısacası sitenizi çok beğeniyorum.

çağın on Eylül 8th, 2009 at 17:07

Site mütiş çok beğendim.Artık her gün bu siteye girip biligi edeceğim.

Meliisa on Eylül 23rd, 2009 at 15:19

Teşekkürler bu bilgiler sayesinde okula hazırlıklı gireceğim.

SİNEM on Ekim 5th, 2009 at 17:07

Gercekten odevime cok yardımcı oldu bu site ama kaynakçası da yazsa daha iyi olacak.

açelya on Ekim 19th, 2009 at 17:46

Bu siteyi çok beğendim.Gerçekten çok yardımcı oldu.Teşekkürler…

serenay on Kasım 2nd, 2009 at 19:34

Bu siteyi okudum ama cok sıkıcıydı ve acayipti.

ömer on Kasım 2nd, 2009 at 20:11

Oh be içim rahatladıartık Türkçeden 100 almayı başaracağım.

buğrahan on Kasım 2nd, 2009 at 21:04

Teşekkürler çok işime yaradı ödevime yardımcı oldu artık bu siteyi kullanacağım bir de sorum olacak kaynakça neden yok bilgileri kendiniz mi yazdınız.

Enes on Kasım 3rd, 2009 at 20:16

Çok teşşekkür ederim.Sınavdan iyi bir not almayı bekliyorum.Bu site çok güzel.Ama kaynakça yok siz mi yazdınız?

bade su on Kasım 4th, 2009 at 11:38

Bende bu siteyi çok beğendim ödevim yardımcı oldu uyarılar da çok güzel onun için teşekkür ediyorum sınavıma yardımcı olur inşallah.İyi bir not bekliyorum çünkü bu siteden çalıştım.Teşekkkürler. :-) :-P

sema on Kasım 5th, 2009 at 16:30

Çok güzel ama neden yapım ekine örnek yok onu anlamadım.

ayça on Kasım 5th, 2009 at 20:18

çok tşkler çok güzel bilgiler

buse on Kasım 5th, 2009 at 23:12

Ben bunları biliyorum da testleri nerede.

aylin on Kasım 8th, 2009 at 15:16

İşime çok yaradı yazılıdan 100 puan aldımmmmm

doğukan on Kasım 8th, 2009 at 16:20

ben bu siteyi çok sevdim teşekkür ederim bilgicik.commm

tuğba on Kasım 8th, 2009 at 20:25

çok süper bir site tebrik ederim aradığım herşey var ellerinize sağlık

deniz on Kasım 9th, 2009 at 21:21

Çok teşekkür ederim.Buradaki bilgiler çok işime yaradı.Sayenizde sınavdan 100 aldım.

Berk on Kasım 10th, 2009 at 21:39

Çok teşekkür ederim.

elif on Kasım 15th, 2009 at 14:19

Güzelde insan bunların şemasımı çizer yani onun yüzünden ödevimi yapamadım lütfen şemasınıda ekleyin.

elif on Kasım 15th, 2009 at 14:57

Çok teşekkür ödevimde çok yardımcı odu ödevimden 100 aldım teşekkürler.

yahya on Kasım 18th, 2009 at 07:36

cok güzel bir site yarın sınav var ona gircem onun icin cok bilgi aldım

naz erdoğan on Kasım 18th, 2009 at 15:42

yaa hiçbişey yok çok kötü aradığımı bulamadım çokkkk kötü bir site

melike on Kasım 19th, 2009 at 19:47

Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok güzel bir site. Anlatımlarıda çok güzel. Ödevime yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim.

berke on Kasım 19th, 2009 at 21:01

Çok sağ olun testleriniz harikaydı allah razı olsun.

Türkçe on Kasım 20th, 2009 at 17:49

Teşekkür ederim.Ödevime çokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk işe yaradı.

ceylan on Aralık 8th, 2009 at 14:06

çok sağulun ödevde yarıyor

özkian on Aralık 8th, 2009 at 19:40

Çok teşekkür ederim çok işime yaradı sağ olasn

betül on Aralık 29th, 2009 at 19:41

çok teşekkür ederim gerçekten süper olmuş

cemre on Aralık 29th, 2009 at 20:19

Teşekkürler, çok güzel olmuş.

emre on Ocak 1st, 2010 at 19:40

Çok teşekkür ederim sizlere.Mükemmel bir ödev olmuş.Gerçekten çok işe yaradı.

nazlı on Ocak 3rd, 2010 at 13:16

gerçekten çok iyi olmuş teşekkürlerr

aybike on Ocak 7th, 2010 at 13:15

sınavım çok güzel geçti teşekkür ederim.

şevval on Ocak 9th, 2010 at 11:28

bana bir arkim vermişti bu siteyi çok güsel diye ama inanmamııştım ama gerçekten süperrrrrrrrrrrrr miş tşkk

sedanur on Şubat 5th, 2010 at 22:33

çok güzel notlar öğretmenim bile beğendi teşekkür ederiz hazırlayanlar için:)

ece on Şubat 6th, 2010 at 19:53

Teşekkürler, çok güzel olmuş.

kübra on Şubat 12th, 2010 at 09:01

Güzel bir site emeğe saygı.

leyla on Şubat 18th, 2010 at 18:04

çok güzel olmuş ödevime çok yardımcı odu

hakan on Şubat 19th, 2010 at 20:02

Teşekkürler site çok güzel emeği geçen herkesin eline sağlık .Bu site gibi başka site yok :D

azad on Şubat 22nd, 2010 at 17:22

bence cok güzel

halime mehtap on Şubat 22nd, 2010 at 22:47

Slm öncelikle çok teşekkür ederim ya bu site harika çok lazım oluyor tekrar teşekkürler ve herkeze kolay gelsin.

YİĞİT on Mart 1st, 2010 at 07:56

HARİKA BİR SİTE.

YİĞİT on Mart 1st, 2010 at 07:55

HARİKA BİR SİTE BU SİTE MÜKEMMEL :D

büşra on Mart 3rd, 2010 at 15:24

güzel ödevimde yardımcı oldu teşekkürler

yaren on Mart 4th, 2010 at 23:08

Çok güzel bir site yazılıdan yüz aldım.

devran on Mart 8th, 2010 at 17:08

sitenize çok teşekkür ederim ödevimde bana yardımcı oldunuz saygılar.

zeliha on Mart 12th, 2010 at 19:07

Çok sağolun.Yardımınız çok dokundu.Harika bir site.

umut ağaoğlu on Mart 18th, 2010 at 18:09

bu site bize çok yardımcı oluyor **TEŞEKÜRLER**

isimsiz on Mart 20th, 2010 at 13:39

Çok güzel bir site gerçekten sınavlarıma çalışırken bana çok yardımcı oluyor ama siteyi daha da geliştirmelisiniz.

kamil on Mart 24th, 2010 at 23:37

Hem ödevimde hem sınavımda yardımı dokundu.Çok teşekkürler.

manyaq on Mart 28th, 2010 at 19:50

teşekkürler güzel hazırlamısınız

rumeysa nur on Nisan 2nd, 2010 at 08:23

Çok güzel bir site çok teşekür ederim bu siteyi yapanlara.

ayçıl on Nisan 4th, 2010 at 14:39

Güzel fakat biraz uzatmışsınız.Eh işte!!!

serap on Nisan 6th, 2010 at 10:02

ya bisi sölicem soygunlara ve iyileşmedide yapım eki var mı

Ali Cücük on Nisan 15th, 2010 at 10:03

Gerçekten güzel olmuş.Ellerinize sağlık.Teşekkürler.

enes on Nisan 16th, 2010 at 20:41

Çok güzel anlatmış tebrikler.

betül on Nisan 30th, 2010 at 08:05

Bu site halika odevime yardım ediyor Türkçem artık 100 olacak.

meltem on Nisan 30th, 2010 at 20:43

Teşşekkür ederim çok işime yaradı.Sağolun gerçekten çok güzel olmuş.

semen on Mayıs 17th, 2010 at 16:48

Bu siteyi çok beğendim. Gerçekten çok işime yarıyor.Ama çok üst seviyelere gelinmiş. :-P

semen on Mayıs 17th, 2010 at 17:26

Çok sağolun gerçekten çok güzel bir site. Bir sorum var: SOSYAL PROBLEM NEDİR?

melisa aydoğdu on Mayıs 20th, 2010 at 21:00

Gerçekten işime yaradı çok güzel bir site herkese tavsiye ederim.

ceza on Haziran 2nd, 2010 at 10:43

Çok güzel olmuş sbs’ye çalıştırıyor.

ancazin on Haziran 5th, 2010 at 00:06

Pek çok eksik ya da açıklaması yetersiz olmuş… Örneğin esirgemek yarlıgamak oyulganmak indirgemek eylemlerindeki eylemden eylem yapım eklerine yer verilmemiş örnekler de yeterli değil örneğin ca ça eki yalnızca dil adları yapmaz yılkı adları da yapar yer adları da yapar küçültme eki olarak bulunur. Yine erden dişi dişiden er yapan ek nerede bayan kızan sözcükleri buna örnek mır dın dız gıt sak (yağmur ağmır ıhlamur aydın gündün gündüz yıldız yaldız tutsak yakınsak gibi..) Türkçenin yalnızca en işlek eklerini onları da yetersiz biçimde göstermek bilgicik.com sitesinin adı gibi küçük bir bilgi kalmış. Türkçede benim araştırmalarıma göre hali hazırda dilimizdeki sözcüklerde yaşayan sözcüklerde ve yaşatılması gereken eylemden eylem addan eylem addan ad eylemden ad ekkeri olmak üzere yüzden çok ek bulunuyor. Tar eki nerede örneğin aktarmak göndermek göstermek gibi sıkça kullandığımız bu sözcüklerdeki tar eki neden yer almamış.

sera on Haziran 6th, 2010 at 15:38

Çok faydali bir site, cok isime yaradi gercekten. Fakat lutfen Kip-zaman eklerini ekleyiniz.

fatma on Haziran 9th, 2010 at 20:25

Çok süper bayıldım biraz daha ayrıntı ol sa sevinirdim.

aynur on Haziran 24th, 2010 at 18:00

Çok işime yaradı Türkçem 100’dü ama Türkçe olimpiyata gitmeye hak kazansım.

şeytanN on Temmuz 8th, 2010 at 13:31

Çook güzel bir site ellerinize sağlık harika olmuş. Çok yardımcı oldu dil anlatım dersime…

ayşe on Ağustos 4th, 2010 at 21:00

Bu sitenin bana çok yardımı oldu.Üstelik bu site sayesinde öğrenmek istediğim birçok şeyi sıkılarak değil,eğlenerek öğrendim.Bu siteyi hazırlayanlara çok teşekkür ederim.

nursena on Ağustos 4th, 2010 at 21:45

Çok güzel bir site bayıldım ve sitenizde herşeye yer vermişsiniz… (Sağ olun =)

feride coşku on Ağustos 26th, 2010 at 19:29

İdare eder bir site işime yarayan her şeyi buldum tesekkurler…

Özge Mazrek Mamusa Kosova on Eylül 17th, 2010 at 14:13

İyi bir site isime cok yaradi tesekurler. BEN bu siteye. TÜRK bir kisiyim.

islim on Ekim 2nd, 2010 at 16:18

Ya iyikine bunlar var yoksa ödevimizi yapamazdık ya eee boşuna dememişler her eve internet lazım diye.

Barış on Ekim 4th, 2010 at 16:02

Harika bir site gerçekten çok sevdim.Bazı siteleri sıkılarak öğrenirdim ama bunu ise ZEVKLE öğreniyorum teşekkürler…

ahmet on Ekim 5th, 2010 at 14:46

Bu site nükemmel hele hele ekler konusu çok güzel sağ olun bana çok faydanız oldu.

betül on Ekim 5th, 2010 at 17:23

Size çok teşekkür ederim, bu site çok iyi bu siteden ben çok faydalandım…

yaren on Ekim 7th, 2010 at 21:45

Bu siteye bayıldım! Gerçekten çok akıcı çok sade ve açık bir dille olayı anlatmışlar harikasınız!

nisa on Ekim 9th, 2010 at 12:50

Evet çok güzel bir site herşeyi anlatıyolar Türkçeyle ilgili sağolun

öznur on Ekim 9th, 2010 at 17:42

Bu site bana çok yardımcı oluyor.Herkese tavsiye ederim.

beyza on Ekim 10th, 2010 at 12:58

Siteniz gerçekten çok güzel ama -ma -me olumsuzluk eki çekim eki mi yapım eki mi? Cevabını belirtebilir misiniz? Okul öğretmenimiz yapım eki diyor, derhsane öğretmenimiz çekim kei diyor?

elif on Ekim 11th, 2010 at 21:17

İyelik eki nedir lütfen biriniz söyleyin ben burda bulamadım.

derya on Ekim 11th, 2010 at 22:34

Çok güzel olmuş.Tebrik ederim.

ayşenur on Ekim 12th, 2010 at 16:23

Bu site benim ödevlerime yardımcı ama çok uzun ben bunu deftere nasıl yazacağım.

adem on Ekim 13th, 2010 at 21:09

Bana çok yardımcı oldunuz sağ olun.

kadir on Ekim 15th, 2010 at 20:48

Ben bu siteyi çok sevdim ve bir daha Türkçe ödevim olursa bu siteyi kullanacağım her şey çok güzel anlatılıyor.

gülnaz on Ekim 25th, 2010 at 16:29

Bunda benim aradığım soru yok açıkça söylemek gerekirse beğenmedim.

zeynep on Ekim 26th, 2010 at 20:23

Ben bu siteyi çok sevdim. Gerçekten aradığım herşeyi buldum. Çok teşekkür ederim…

ayça yüksek on Ekim 26th, 2010 at 21:40

Çok güzel anlatılıyor sağolun bu bilgileri paylaştığınız için.

taha on Ekim 27th, 2010 at 18:34

Yalnız bir şey diyeceğim ”çokal ” kelimesi çoğal olmiyacakmı kardeşim? :D

arda on Ekim 27th, 2010 at 19:02

Sağolun aradığım şeyi buldum.

neval on Ekim 28th, 2010 at 20:03

Harika ya pazartesi ya çarşamba günü Türkçe sınavından 100 alacağız.

beyza on Ekim 29th, 2010 at 13:58

Bu bilgilere bayıldım çok güzelmiş.

mehmet doğukan coşkun on Ekim 30th, 2010 at 20:08

İyi anlatmış anladım çok iyi olmuş konu kafama oturmuyordu şimdi oturdu.

buse ertunç on Ekim 31st, 2010 at 07:40

Açıkça söylemek gerekirse beğenmedim sitedeki bilgiler yeterli değil.

mehmet okan on Ekim 31st, 2010 at 12:35

çok teşeküür ederiz….. anlatım süper……

ecrin on Kasım 2nd, 2010 at 17:44

Önceden konuyu anlamamıştım şimdi iyice anladım telekkürler.

artemis on Kasım 2nd, 2010 at 19:33

5. sıftayım ve matamatikten 92 aldım. Türkçe sınavı nasıl olacak bakalım.

SERSERİ on Kasım 3rd, 2010 at 17:20

Ay çok güzel her zaman yayınlayın yazılıan 100 aldım.

arda on Kasım 3rd, 2010 at 18:15

Ben burayı çok sevdim ama biraz kıvırmışlar.

ALİSS on Kasım 3rd, 2010 at 22:27

Buse ertunça katılmıyorum yeterli olduğuna inanıyorum…

sonuç on Kasım 4th, 2010 at 17:16

Güzel bir site Türkçe teknoloji için gerekli size onerim. http://www.bilgicik.com adresi çok yararlı bir site.

Sude on Kasım 4th, 2010 at 20:04

Arkadaşlar güzel yasmışsınız ama bu benim aradığım değil sözcük çekim eklerine ve yapım eklerine nasıl ayrılır?Lütfen bu konuyu da yayınlar mısınız ?? Sınav var.

necla on Kasım 6th, 2010 at 17:50

Teşekkür ederim. Bu bilgiler çok işime yaradı sağolun. Başarılar…

ecenaz on Kasım 7th, 2010 at 17:01

Gerçekten çok güzel bir site her zaman yayınlayın lütfen yazılıdan 100 aldım.

hikmet on Kasım 8th, 2010 at 17:16

Çok güzel tam benlik ama biraz daha ayrıntılı olabilirdi çünkü yarın sınav var.

mert on Kasım 8th, 2010 at 20:03

Bu site çok müthiş.Artık hep bu siteden bakacağım.

aset on Kasım 8th, 2010 at 21:15

Hiç yeterli değil bence aradığımı bulamadım.

ali osman on Kasım 8th, 2010 at 21:47

Çekim eki yokki hiç koymamışsınız bile biz öğrenciyiz koymanız gerekir.

ali osman on Kasım 8th, 2010 at 21:55

Hiç güzel bir sayfa değil hem de çekim eki yok yazıklar olsun size.

ece on Kasım 8th, 2010 at 22:07

Bence çok güzel bir site ben siteyi tesadüfen buldum 6.sınıfa gidiyorum yarın sınav var çok iyi öğrendim sağ olun ellerinize sağlık…

muhammae on Kasım 9th, 2010 at 17:43

Ben sizlere sadece onlarla ilgili test çöz diyorum fakat siz bana test yerine onlarla ilişkili konu anlatıyonuz ama olmaz böyle yaa kardeşim.

(m) on Kasım 9th, 2010 at 21:40

Çok güzel ama yazılıdan yüz almam gerek bn 6. sınıftayım yüz alabilicek miyim? xD

irem on Kasım 11th, 2010 at 18:05

Çok faydalı bir site tüm emeği geçenlerin elleri dert görmesin.

hasan on Kasım 21st, 2010 at 13:23

Çok güzel siteymiş valaha hocanın surdugu bütün sorular burda bu site kiminse allah razı olsun.

yusuf on Kasım 21st, 2010 at 19:55

Güzel yarın yazılımız var işallah güzel not alırım.

şah-mat on Kasım 22nd, 2010 at 14:46

Bence guzel bir site siz laf etmeyin siz bunları bile yapamazsınız adamlar emek çekmiş bu siteyi yapmış siz ise kotu diyorsunuz. Çok saçmalıyorsun çekim eki yoksa başka siteye bak kardeşim bu sitede ne işin var o halde bu siteyi yapandan allah razı olsun sizde kesin sesinizi daha çekim eklerini bilmiyorsunuz cahilmisiniz siz onu aklında tutman gerek. Hemen unutmaman gerek bunlar şu kişiye (Ali Osman) kendini bir şey sanma aklını verde çalış işin yok manıta peşinden koşuyodursun. Hepiniz öylesiniz der umrunuzdamı be sizin anca aklınız karı kızda.

6.sınıf

beyza on Kasım 22nd, 2010 at 22:31

Ama siz yapım ve çekim eklerini koymamışsınızki ödevimi yapamadım yarına yetiştirmem lazım lütfen koyun ama yine birazcık işime yaradı teşekkürler…

reymyterio on Kasım 23rd, 2010 at 15:47

Ben bu siteyi tesadüfen buldum ama çok güzel bir site 5.sınıfa gidiyorum Türkçe ve matematikten 5 alabilicekmiyim…

hulya on Kasım 24th, 2010 at 17:59

Çok biliyosan sen koy ozaman o kadar yapmışlar bencede ellerine sağlık.

gereksiz on Kasım 24th, 2010 at 21:41

Bence çok güzel olmuş. Bu siteyi arkadaşlarıma önereceğim. :)

hasan on Kasım 24th, 2010 at 22:45

Bence en bilgili yer tablo ortaam ellerine sağlık.

hilal on Kasım 25th, 2010 at 18:45

6. sınıf öğrencisiyim siteyi çok beğendim yarın yazılım var çok teşşekür ederim çok yararı oldu emeği geçen herkese teşşekürler.

hilal on Kasım 25th, 2010 at 18:47

Bilgicik.com artık Türkçe dersim için favori sitem.

seda on Kasım 25th, 2010 at 20:02

Güzel birşey ama sadece yapım eki ile çekim eki yok yarın yaızlım va iyi bir not alırım işşalah.

ilayda on Kasım 25th, 2010 at 23:31

Çok güzel özellikle 6.sınıflar için arkadaşlar. :)

melodi on Aralık 2nd, 2010 at 17:55

Arkadaşlar bence çok faydalı harika hemde ne kadar bilgi varsa hepsi burada.Yarın yazılım var muhteşem hatta mükemmel bunun içinde emekleri olanların ellerine sağlık.

Eda on Aralık 4th, 2010 at 19:55

Diğer bütün derslerde en iyi notu almama rağmen Türkçeden 75 almıştım:(Ayın 7 sinde sınavım var şimdiden çalışmaya başladım ve bu siteyi gördüm hem bu site sayesinde hem de erken başlamamın nedeniyle sanırım diğer sınavda çoook daha iyi bir not alacağım.

under taker on Aralık 6th, 2010 at 15:50

Çok güzel hayran kaldım

ertuğrul on Aralık 6th, 2010 at 21:36

gerçekten çok teşekkürler olağan üstü bir paylaşım sınıfta kalabilrdim ama bu site sayesinde geçtim sağolun var olun

musti on Aralık 7th, 2010 at 21:25

teşekkür ederim valla yarın ortak yazılım var adminin eline sağlık 6. sınıftayım en az 93 almalıyım

gaffur on Aralık 10th, 2010 at 17:15

İyi bir site buldum.

gaffur on Aralık 10th, 2010 at 17:17

İyiki varsın Bigicik.com

gaffur on Aralık 10th, 2010 at 17:19

bilgicik.com iyi günler

Nurcan on Aralık 13th, 2010 at 20:56

en sevdiğim birinci site budur…

john cena on Aralık 14th, 2010 at 06:46

Bende 6.sınıf oğrencisiyim. Bu gun yazılım var işallah sizin sayenizde iyi alırım.

Ege can on Aralık 14th, 2010 at 22:27

Bu site bir harika ben 6. sınıfa gidiyorum ve ne işlediysek hepsi burda var burda konuları pekiştiriyorum.

Simay on Aralık 15th, 2010 at 16:45

Çok güzel bir site teeşekkür ederim yarın yazılım var inşallah beş alırım sizin sayenizde 6.sınıfa gidiyorum.

görkem on Aralık 15th, 2010 at 17:47

Çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık.

eliza on Aralık 15th, 2010 at 17:51

Gerçekten güzel ama testte olsaydı daha güzel olurdu.

Gizem on Aralık 16th, 2010 at 22:39

Gerçekten çok güzel olmuş. Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim..

Gizem on Aralık 16th, 2010 at 23:10

Çok teşekkürler.

emre on Aralık 16th, 2010 at 23:27

Çekim ekleri ve yapım ekleri yapmak istiyorum ama nasıl yabılacahını bilmiyorum nasıl yabılacahımı söylermisiniz!

dicle on Aralık 21st, 2010 at 17:16

çok güzel olmuş.Bu konuyu okulda pek anlamamıştım ama şimdi anladım elinize emeğinize sağlık.

deniz on Aralık 22nd, 2010 at 22:02

Çok güzel bir siteden yararlandığımı düşünüyorum

irem yeğen on Aralık 23rd, 2010 at 23:08

Çok güzel olmuş ellerinize sağlık çok beğendim sınavımda başarılı olucam.. :)

emin on Aralık 25th, 2010 at 15:47

biraz daha soru olsa daha iyi olacak

zekiye on Aralık 26th, 2010 at 15:51

gerçekten çok güzel hazırlanmış teşekkür ederim

zekiye on Aralık 26th, 2010 at 15:52

ben çok beğendim

saniye on Aralık 27th, 2010 at 19:21

Gerçekten çok güzel bir site çok işime yaradı ellerinize sağlık. Teşekkür edrim.

nuri on Aralık 27th, 2010 at 23:19

Çok teşekkür ederim.

tuğçe on Aralık 29th, 2010 at 21:04

Çok teşekkürler çok işime yaradı. :)

rumeysa on Ocak 2nd, 2011 at 23:59

Bu bilgiler çok işime yaradı. Size gerçekten çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Elleriniz dert görmesin.

selim on Ocak 3rd, 2011 at 22:44

Gerçekten çok güzel açıklamışsınız.Sağolun bu bilgiyi yazana teşekkür ederim.Sınavım için çok nitelikli bir kaynak.

£xpLosivé on Ocak 4th, 2011 at 20:38

Gerçekten çok güzel olmuş. Elinize, emeğinize sağlık. Konuları çok iyi anLadım. Çok güzel. Teşekkürler. Benim bu yorumumu yayınlarsanız çok mutlu olurum.Ama önemli olan site.Gerçekten çok güzel.Çok beğendim.Çook sağolun..:)

Fatih karakuş on Ocak 5th, 2011 at 22:53

Gerçekten çok teşekkürler…

baglı köyü on Ocak 6th, 2011 at 11:31

Gercekten cok isime yaradi tesekkurler.

ali rıza on Ocak 7th, 2011 at 18:03

Yarın proje gidecek süper site iyi olmuş.

fatma on Ocak 8th, 2011 at 12:35

Çok teşekkür ederim siteniz çok faydalı.

ŞULEEE on Ocak 8th, 2011 at 14:04

Çok guzel ama soru orneğinin çok OLMASI GEREKLİYDİ.

doğukan ç. on Ocak 9th, 2011 at 11:46

Hüzel bir site fakat; çekim eleri yok. Neden yok. Koyarsanız süper bir site olur.

Fahri on Ocak 9th, 2011 at 23:35

Çok güzel olmuş.Sayenzide sınavdan düüşk almıyacağım.

lale on Ocak 12th, 2011 at 19:36

Çok güzel bir site , çok teşekkür ederim , sınav için bana yardımcı oldunuz.

nurhak on Ocak 12th, 2011 at 19:42

Yazana teşekkürler çok güzel olmuş.

YUSUF on Ocak 13th, 2011 at 00:19

Gerçekten çok güzel ellerinize sağlık allah razı olsun 98 aldım.

antepli on Ocak 14th, 2011 at 20:57

Çok güzel site ellerinze cok teşşkür ederim… :))

enes on Ocak 16th, 2011 at 14:46

Çok teşekkür ederim çok yardımcı oldunuz sizin yardımınızla bu dersten geçtim allah razı olsun!

Elif on Ocak 16th, 2011 at 21:18

Çok yardımcı oldunuz,teşekkürler…

mehmet tayyip on Ocak 16th, 2011 at 22:54

Siteniz çok faydalı bu sitenin kurucusuna çok teşekkür ederim. :)

pınar on Ocak 17th, 2011 at 18:40

Acaba daha detaylı bir anlatım var mı? Dil ve anlatım dersi için gereklide. Rica etsem ama sizin paylaştığınızda çok güzel emeğinize sağlık.

Özgür Çevik Tutkunu on Ocak 20th, 2011 at 00:02

Süper bir site ellerinize saglık.

esra on Ocak 23rd, 2011 at 11:02

Bence cok ama cok güzel olmus ellerinize sağlık.

irem on Ocak 23rd, 2011 at 11:05

Bu siteyi kım yaptıysa tesekkur ederim odevim cok güzel oldu ellerinize sağlıK. :D

ŞEVVAL on Şubat 21st, 2011 at 22:05

Ellerinize sağlık ne diyelim :):)

beyza on Şubat 22nd, 2011 at 15:55

güzel anlatmış begendim ama isimde fiil türeyen onları fazla anlayamadım :S

TurkishCoffee on Şubat 23rd, 2011 at 19:56

Valla yarin sinavim var,ogretmen 3 kere anlatti ama anladim bunu okudum ogrendim yani tesekkurler!

hilal on Şubat 24th, 2011 at 17:17

bence iyiki bu siteyi yapmışsınız. sizin sayenizde daha güzel öğrendim. çok teşekkür ederim

hilal on Şubat 24th, 2011 at 17:19

Bence iyiki bu siteyi yapmışsınız. Sizin sayenizde daha güzel öğrendim. Teşekkür ederim.

UĞUR BAŞAR on Mart 8th, 2011 at 00:42

ödevim cok güzel oldu bu site’yi yapana cok teşekur ederim ellerine saglık…

buseeee on Mart 8th, 2011 at 18:18

Bence herşeyi süper aradığım her konu anlatımını kolaylıkla bulabiliyoorum kim kurduysa bu siteyi teşekkür ederim

BERAT on Mart 9th, 2011 at 17:53

Yarın Türkçe sınavım var bu siteden çalışıyorum 100 bekliyorum.Site kurucusuna teşekkürler

esra on Mart 13th, 2011 at 19:33

Teşekkür ederim.

mehmet on Mart 15th, 2011 at 14:14

bu kadar güzel bir site olabilir mi

mehmet on Mart 16th, 2011 at 13:52

ben bu kadar güzel bir site görmedim

mehmet on Mart 16th, 2011 at 13:54

TÜRKÇE BÖYLE GÜZEL BİR DİL

pırıl on Mart 17th, 2011 at 10:24

Aradığımı buldum teşekkür ederim. :)

tandoğan on Mart 17th, 2011 at 20:40

Ödevim sayenizde çok güzel oldu,bana yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim.

meryem on Mart 21st, 2011 at 20:28

Aradığımı buldum sınavıma yardımcı olacağına inanıyorum teşekkürler.

aleyna on Mart 23rd, 2011 at 19:55

Hahahahay…..Teşekkürler sınavıma dersime iyi geldi iyi geldi sağaolun.

nuray yılmaz on Mart 29th, 2011 at 21:06

Çok güzel bir site beğendim.

ilayda on Nisan 3rd, 2011 at 21:01

Çok teşekkürler sayenizde sınavdan 100 aldım.

Ada BİRİCİK on Nisan 4th, 2011 at 15:40

Çok begendim siteenizi.Yaytıgım ödev degildi ama bir kaynaktan kaytığım soruydu.Çok tesekkkür ederim bu bilgiler için. :D

Tuğba on Nisan 5th, 2011 at 20:54

Site çok güzel. Aradığımın fazlasını buldum yardımcı oldu. Çok teşekkürler.

gül on Nisan 7th, 2011 at 17:32

Çok güzel ama bir türlü anlayamıyorum.

seyfi on Nisan 11th, 2011 at 20:58

Ama ben aradığımı bulamadım siteyi de hiç beğenmedim.

Melis on Nisan 12th, 2011 at 19:58

Bu siteyi çok seviyorum.Hem bilgi veriyor,hem de dilimize sahip çıkıyor.
Çok teşekkür ederim.

yakup on Nisan 16th, 2011 at 18:54

Arkadaşlar bana 3 sayfalık bir metinde bulunan yapım ekleri ve çekim ekleri ni bulur musunuz.

esra on Nisan 17th, 2011 at 22:27

Arkadaşlar çok teşşekkürler sitenizi beğendim.

R**U/ N+3 on Nisan 18th, 2011 at 18:42

Bu site gerçekten çok güzel. Bir çok bilgiyi örneklerle açıklıyor. Teşekkürler.
(Adımı gizlemek zorunda kaldığım için özür dilerim.)

fatmanur on Nisan 19th, 2011 at 21:20

Sitenizi çok beğeniyorum. Melis arkadaşımızında dediği gibi hem bilgi veriyor, hem dilimizi koruyor. Boş zamanlarımda sitenize girip kendimi geliştiriyorum ve Türkçesi varken bölümünüz en çok beğendiğim yer. Emeklerinizden dolayı çok çok teşekkür ediyorum.

off ya on Nisan 20th, 2011 at 06:53

Yaa acil sınava gircektim bana çekim ekine örnek lazımdıı off bu konuları bilmiyorum ben yaa off. :((

off ya on Nisan 20th, 2011 at 06:55

Yaa acil sınava gircektim bana çekim ekine örnek lazımdıı off bu konuları bilmiyorum ben yaa of.:(

umut on Nisan 24th, 2011 at 14:23

Ödevim sayenizde çok güzel.:)

umut on Nisan 24th, 2011 at 14:25

Sayenizde ödevim’den 100 aldım çok güzel çok teşekkürler.

Hicret Bağra on Nisan 26th, 2011 at 19:16

Aradığımı buldum ödevime çoook yardımcı oldu bu site çoook güzel.

muhammet on Nisan 27th, 2011 at 10:01

Valla bu yardımlaşmayı sağlayanlara teşekkürler sınavlara çalışırken güzel oluyor…

beste on Nisan 27th, 2011 at 16:59

Çok teşekkürler sizin yardımlarınızla 4 olan dersim 100 aldığım için 5 oldu.

Beste on Nisan 27th, 2011 at 17:01

Çok teşekkürler 4 olan dersim 5 oldu 100 aldığım için.

dengesiz1999 on Nisan 29th, 2011 at 11:19

Bu dersi anlıyamamıştım bu site sayesinde artık Türkçe daha kolay oldu. :D

zehra on Mayıs 11th, 2011 at 18:34

Valla aradığım test sorularını burada hiç bulamadım ne biçim site bu ya? :((

hyuhujuhuihnj on Mayıs 24th, 2011 at 17:25

Yarin Türkçe sinavi var ve sayenizde sinava cok iyi bir sekilde calistim. Herkese tesekkurler.

büş… on Mayıs 24th, 2011 at 18:00

İstediğim bu değildii ama yinede konuyu güzel anlatıyor. :=)

Selen on Mayıs 24th, 2011 at 21:34

Yarın Türkçe sınavım var umarım yüksek not alırım bunlar sayesinde. :)

alp on Mayıs 25th, 2011 at 21:37

Çok güzel bir site ve çok güzelce konuyu anlatmışsınız.

enjoy girl on Mayıs 26th, 2011 at 00:28

Türkçeyi seviyorum bu konulardan nefret ediyorum ama.

kayadeniz on Mayıs 26th, 2011 at 20:44

Sitenizi çok beğendim, mükemmel bir site yarın türkçe yazılım var. İnşallah yazılıdan 100 alırım…

Özürlü on Mayıs 30th, 2011 at 10:53

Yani şimdi çekim ekleri/yor/miş/muş/mış filan mı oluyor?

RABİA on Haziran 5th, 2011 at 14:04

Çok güzel bir site yapım eki ve çekim eklerini anlamıyordum ama şimdi anladım.

misafir… on Ağustos 27th, 2011 at 12:42

fena deil….. Çok güsel olmasa da idare der ama ihtiyacım olanı aaldım saolun :D

hami on Eylül 6th, 2011 at 13:31

Çok sağolun ..Bana büyük bir yardımı oldu grçekten :D

umut can on Ekim 5th, 2011 at 20:55

çok güzel bir site arkadaşım bile bu siteyi bulamadı ama ben bul ve türçedene eksi lamaktan kurtuldum

öğrenci on Ekim 6th, 2011 at 12:05

ödevimi yapmamı sağladı sağolun

PRENSES on Ekim 6th, 2011 at 22:28

COK TEŞEKÜR EDRİM ÖDEVLERİMDE BANA YARDIMCI OLDUNUZ

damla on Ekim 21st, 2011 at 20:06

çok saolun süper site

ebrara lifi on Ekim 24th, 2011 at 21:21

çok teşekkür ederim sağ olun sınavı kazandım

simge on Ekim 25th, 2011 at 14:37

Çok teşekkürler!!!!!!!!!!!!!

enes on Ekim 31st, 2011 at 21:18

saolun sınavım a burdan çalıştım bana lutfen başarlılar dileyin herkeze teşekkürler ederim

love you on Ekim 31st, 2011 at 22:38

teşşekkkür ederim bana yardımcı olduuuuunuuuuuuuuuuuuuuuz

gülsüm on Kasım 1st, 2011 at 00:53

tşkürler çok yardımcı oldu derslerime ve sınavım içiçn bu siteyi kim yaptıysa allah ne muradı varsa versin

İzoş on Kasım 1st, 2011 at 18:39

Süpersiniz

bengisu on Kasım 2nd, 2011 at 17:59

tşk eder güzel bir site

özgür on Kasım 2nd, 2011 at 20:11

müthiş teşekkür ederim

ebru on Kasım 3rd, 2011 at 20:18

Çok güzel olmuş. Teşekkürler

alanur on Kasım 9th, 2011 at 18:48

çok sağlunn çok yardımcı oldunuz

dora on Kasım 13th, 2011 at 19:26

çok teşekkür ediyorum

dora on Kasım 13th, 2011 at 19:27

TEŞEKKÜRLER.

dora on Kasım 13th, 2011 at 19:27

TEŞEKKÜRLER.

Alican on Kasım 15th, 2011 at 21:09

Çok SağoLun YazıLıma Yardsımcı OLdunuz :))

maria on Kasım 17th, 2011 at 19:47

Çok teşekkürler. Sınavımdan yüksek not alırsam bu sayfayı paylaşacağım

utku on Kasım 27th, 2011 at 16:26

güzelmiş

necmi on Kasım 27th, 2011 at 21:31

çok güzel site müthiş

mehmet on Kasım 30th, 2011 at 21:00

çok güzel

SAİD on Aralık 4th, 2011 at 13:36

tşk edrm

zeko on Aralık 5th, 2011 at 17:37

vallaha cok teskür ederim yarın türkçe sınavım var çok yardımcı oldunuz

ırmak on Aralık 5th, 2011 at 17:40

süper ödevim için gerekli türkçe dil bilgsisi vardı ama kayboldu bu siteyi çok beğendim

Berke on Aralık 5th, 2011 at 18:28

Cok quzel ellerınızı saqlık

derya on Aralık 6th, 2011 at 16:14

süperrrrrrrrrr işeme yaradı

zeynep on Aralık 8th, 2011 at 15:41

allah razı olsun sayenizde sınawdan iyi not aldım

selo on Aralık 9th, 2011 at 11:50

Çok teşekkürler. Sınavımdan yüksek not alırsam bu sayfayı paylaşacağım

defne on Aralık 9th, 2011 at 12:39

çoook teşekkür ederim tam sınav olucaktım çok yardımcı oldunuz !!!!

memet on Aralık 10th, 2011 at 19:38

derslerime çok yardımcı oldu

reşo on Aralık 11th, 2011 at 11:53

Sitenizi beyendim ama yazılıda bir düşük not alırsam sizi şikayet edrim…xd

ela on Aralık 12th, 2011 at 16:10

çok güzel bi site sınavıma buradan çalıştım.:)

İsimsiz on Aralık 12th, 2011 at 20:00

Çokkkk Teşekkürler Türk.e Sınavından İyi Alırsam Çokk Sevinirim Bu Siteyi Her Yerde Payşalışırım 6.sınıf Öğrencisiyim Sınav Kolay Degil…

mert on Aralık 13th, 2011 at 18:56

sağol çok yardımcı oldunuz

Angel dead on Aralık 13th, 2011 at 22:55

Kesin 500 alırım SBSden bu gidişle.Bu arada fen çalışmak isterseniz fenokulu.net diye bir site var. Dersizle.com tüm dersleri anlatıyor.tavsiye ederim

deniz on Aralık 14th, 2011 at 14:41

ya çok teşekkür ederim bana yardımcı oldunuz keşke bize cümlede kursaydınız tam full çekerdim :p :D :)

şahane miki on Aralık 14th, 2011 at 17:40

bu siteye bayıldım fakat çok kolay ,siz benim gibi çalışkan örencilere bu site kapalıdır.çünkü hepiniz birer çalışkansınız

ümit on Aralık 15th, 2011 at 18:16

teşkür ederim sınavdan 100 deyil 200alırım valla 5.sınıf öğrencisiyim ama sınavları çok zor

ecem nur on Aralık 15th, 2011 at 19:02

çok güzelllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ama türkçem 4 düstü

havvanur on Aralık 15th, 2011 at 21:00

güzele benziyor ama çok iyi anlatmıyor

selin on Aralık 16th, 2011 at 12:18

çok güzel harika bir site.Hep kullanacağım.

deniz on Aralık 18th, 2011 at 13:30

çooooooooooooooook sağolun

serbest kelebek on Aralık 18th, 2011 at 16:44

ÇOK teşekkür ederim.Türkçe ödevlerimi buradan yapıyorum

sevda on Aralık 19th, 2011 at 14:31

güzelllll

zeynep on Aralık 19th, 2011 at 15:54

Çok güzel olmuş elinize sağlık çok yardımcı oldu :)

berk on Aralık 19th, 2011 at 20:43

çok güzelllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
bir site harikaaaaaaaaaaaaaaaa

kerem on Aralık 21st, 2011 at 17:42

güzel site beğendim

BadBoy on Aralık 28th, 2011 at 15:35

Ben cok begendim bu siteyi paylastım da cok guzel hazırlamıslar ellerine saglık performansımda yardımcı oldu bu yapanlara teşekkürler…

gamze on Ocak 3rd, 2012 at 21:09

bence çok güzel hazırlanmış…yapanların ellerine sağlık..konuyu işlemedik ama sınavda yardımcı oldu… :)

saime on Ocak 7th, 2012 at 11:36

çok güzel bir site tşk

irem on Ocak 10th, 2012 at 09:57

süper bir site cok güzellllllllll

Oğuzhan on Şubat 8th, 2012 at 17:34

HELAL OLSUN… Bütünleme sınavını buraya çalışarak geçtim :-D

Enes on Şubat 15th, 2012 at 21:58

Süper Bir Site Bence :)Sevdim Ben Başka Sitede Bulamadım Ödevimi

Sevgi on Şubat 27th, 2012 at 11:41

Ben aradığımı bulamadım :(

defne on Mart 4th, 2012 at 11:08

çok güzel ödevim oldu

mert on Mart 5th, 2012 at 17:14

güzel site yazılımda yardımcı olur.

Altay on Mart 11th, 2012 at 15:31

HARIKA

umrut on Mart 12th, 2012 at 18:06

Benim için gerekli olan isim çekim eki değil sadece çekim ekiydi bunu da eklerseniz sevinirim.

aysee on Mart 14th, 2012 at 23:33

tşk çok işime yaradı

İrem on Mart 22nd, 2012 at 19:39

Çok güzel. Teşekkürler. Sayenizde sınavdan iyi puan aldım.

merve on Nisan 9th, 2012 at 18:27

çok güzel anlatmışsınız :)

ali on Nisan 12th, 2012 at 13:55

harikaa teşekürrrrrrrrrrr

umut on Nisan 17th, 2012 at 10:13

cok güzelllll bir site.yapandan cok tesekurler.proje ödevime laızm oldu ve bu siteden yaptım.

canan on Nisan 18th, 2012 at 16:21

çok teşekür ederim bu siteye sınavım için test çözmek istemiştim buldum teşekür ederi siteye

emre on Nisan 28th, 2012 at 15:01

Siteyi beğendim çok Güzel Olmuş Admin Teşekkürler.. :D

merve on Mayıs 3rd, 2012 at 20:01

SÜPER BİR SİTE YARIN SINAVIM VAR ÇOK YARDIMCI OLDU <3

merve on Mayıs 3rd, 2012 at 20:02

SÜPER SINAVIM İÇİN ÇOK YARDIMCI OLDU <3

şeyda nur on Mayıs 9th, 2012 at 17:50

bu siteyi çok beğendim

gizem on Mayıs 10th, 2012 at 18:38

EKLER Ekler ikiye ayrılır Çekim eki Yapım ekidir. ÇEKİM EKİ:i-e-de-den ekleri ve ler lar ekleri almış sözcüklerdir.Örneğin : İ -HALİ EVİ E-HALİ EVE DE HALİ EVDE DEN HALİ EVDEN YAPIM EKİ:GÖZ -GÖZLÜK GÖZLÜK-Ü GÖZLÜKÇÜLÜK Gibi kelimeden nerden üretildiğini anlatan kelimelerdir.Örneğin:kömür-kömürlük-kömürlükçü gibidir.

cemre(ceren) on Mayıs 20th, 2012 at 15:57

Süper, çok işime yaradı. sınavdan 100 aldım. TŞK

beyza on Ekim 4th, 2012 at 21:28

Süpersinizz! çok sağolunn…

berk on Ekim 10th, 2012 at 18:30

harika

ben on Ekim 11th, 2012 at 14:40

Size nasıl teşekkür etsem azdır.Nereye baksam böyle bilgi bulamadım,sağ olun var olun.Teşekkürler…

özlem on Ekim 15th, 2012 at 17:29

çok işime yaradı

Nisa on Ekim 30th, 2012 at 21:22

Süpersiniz!!!Sınavım var. İnşallah yardımcı olur. Teşekkürler!!!

yunus on Kasım 1st, 2012 at 20:15

bu sayfada cok calıstım sınavdan 100 puan aldım

çetinalp on Kasım 2nd, 2012 at 06:38

Çok sağolun sizin sayenizde odevi bitirdim

Ezgi on Kasım 3rd, 2012 at 23:47

çok güzel bilgiler var teşekkür ederim hiç bir yerde daha ayrıntılısını bulamadım

baran keskin on Kasım 19th, 2012 at 21:02

bu sayfadan sınavda çıktı 100 aldım bunu yapana çok teşekür ederim

RUMEYSA on Aralık 17th, 2012 at 16:51

ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM ÖDEVİM VARDI VE ZATEN SÖZLÜ DE OLUCAKTIK ÇOK TESEKÜR EDERİM DÜNYADA NERDEN BAKSAN BÖYLE 2-3 TANE BİLGİLİ BİR SİTE VARDIR

arda on Aralık 19th, 2012 at 23:35

Süper, çok işime yaradı. 21 Aralık’ta sınavım var. Çalışmıyacaktım ama ne olur ne olmaz buradan çalıştım.

Admin on Ocak 4th, 2013 at 07:43

Yararlı konu.Teşekkürler

Ali on Ocak 6th, 2013 at 18:31

Teşekkürler..

slm on Ocak 6th, 2013 at 22:41

güzelmiş

Çağrı on Ocak 10th, 2013 at 18:50

Yazılıda çok yararı oldu.
Teşekkür ederim. Kopya çekmemize rağmen yarar yoktu şimdi var.

savaş on Ocak 13th, 2013 at 16:13

sizin sayenizde araştırma ödevim bitti,teşekkürler

FURKAN on Ocak 15th, 2013 at 18:10

inşallah yarınki sınavda cok yardımcı olur

fatma on Şubat 23rd, 2013 at 20:00

Gerçekten çok faydalı bir site ellerinize sağlık aklınıza kuvvet.Allah razı olsun sizlerden.Çok beğendim bu siteye hayran kaldım gözlerimi alamıyorum.Çok teşekkürler.

berat on Mart 18th, 2013 at 19:11

çok sağolun inşallah sınavda işe yarar bana dua edin

Tuğçe on Nisan 8th, 2013 at 20:13

Bilgicik.com’u bana bir öğretmenin tavsiye etmişti o gün bu gündür kullanıyorum. Çok faydalı bir site. Yapanların ellerine sağlık.

seda on Nisan 17th, 2013 at 22:28

Bu site gerçekten çok güzel ve yararlı.

ilayda aksel on Eylül 25th, 2013 at 10:33

güzel bir çalışma olmuş elinize sağlık

biricik yıldız on Ekim 21st, 2013 at 17:39

güzel bi sitede ben hiç bir şey anlamadım bu siteyi kimse bana tavsiye etmedi zatennnnnnnnnnnn yaaaaaaaaaaaa

Murat BOR on Ekim 26th, 2013 at 13:55

Bence türkçe öğretmenleri en iyisini yaptılar bunları bize. Göstermekle deyilmi
hatta türkçe ne kadar önemli olduğunu biliyor muydunuz?

my name is sudenur on Ekim 31st, 2013 at 19:28

sBenim çok işime yaradı çok sağ olun sınavdan bilmediğim soruları bile bildim teşekkür ederim

misra on Kasım 23rd, 2013 at 13:59

ÇOK mükemmel işime yaradı çok sağ olun bunu yazana teşekkür ederim

misra on Kasım 23rd, 2013 at 14:04

ÇOK mükemmel işime yaradı çok sağ olun bunu yazana teşekkür ederim. Abiçokiyiyaaaaaaaaaaaa

nghjktyfl on Aralık 13th, 2013 at 13:34

vala işime yararda şimdi degil performans ödevim var taktir almam lazımmmmmmmmmmm

Bahar Varol on Ocak 6th, 2014 at 22:40

Biraz güzel

ben küçük bi kızım ulen on Ocak 7th, 2014 at 20:15

Çok teşekkür ederim kim yazdıysa helal olsun sağolun sınavım vardı yarın

Martina Stossel on Ocak 7th, 2014 at 20:51

Süper bir site bence

:) on Ocak 18th, 2014 at 12:37

güzelll

mira yıldız on Şubat 4th, 2014 at 16:21

site çok iyiiiii :)

nazife karaca on Mart 22nd, 2014 at 20:56

ben size fiil çekim eki demedimdi yapım eki çekim eki dedim doğru cevaplasanıza lannnnnnnnnnnnnnnnnnn adamın asabını bozmayın

Ad Soyad on Mart 22nd, 2014 at 20:58

neyse sizi affediyorum doğru dürüst yazın aferini alın kötü laf yemeyin

mert yavuz on Mart 29th, 2014 at 13:14

bu ne abi o ona karismis daha net ve genel lutfennnnn

arzuu on Nisan 12th, 2014 at 13:31

valla super anlatılmıs bırazdan vıze sınavım var ıyı bır tekrar oldu benım ıcın… saolun varolun emi:)))

Tuba on Nisan 16th, 2014 at 20:29

Bir de çekim ekini de ekleyebilir misiniz?

sudenaz sarıdal on Ekim 16th, 2014 at 20:12

teşekkürler

Ad Soyad on Ekim 22nd, 2014 at 23:04

Çok güzelllllll!

eylül sena şimşek on Ekim 26th, 2014 at 11:47

çok beğendim saolun

zeynep susar on Kasım 3rd, 2014 at 18:41

abi cok iyi yaaa

Ad Soyad on Ocak 10th, 2015 at 18:54

Aferin size işte öyle anlatın

Yazı Detayı