Aldehit ve Ketonlar

Kimyasal Hesaplamalarla İlgili Problem Çeşitleri

Kimyasal Hesaplamalarla İlgili Problem Çeşitleri

Kimyasal Hesaplamalarla İlgili Problem Çeşitleri 1. Denklemli Miktar Geçiş Problemleri  Bu geçiş problemlerde verilen denklemin denkleşip denkleşmediği kontrol edilmeli, denk değilse denkleştirilmelidir.  Denkleşmiş tepkimede mol sayısı, hacim, kütle, ta- necik sayısı gibi nicelikler hesaplanabilir. Verilen bilgi ile istenen bilgi arasında orantı kurulur. Bir tepkimeye ilişkin aşağıda verilen yorumlar yapılabilir.   2. Artık Madde Problemleri Tepkimeye […]

Tepkime Çeşitleri

Tepkime Çeşitleri

Tepkime Çeşitleri 1. Nötrleşme Tepkimeleri Bir asitle bir bazın tepkimesine denir. 2. Metallerin Asitlerle Tepkimeleri Bu tepkimenin denklemi genellikle; NOT: Metal – asit tepkimelerinde metalin değerliğinin yarısı kadar H2 gazı açığa çıkar. Yarısoy metaller (Ag, Hg, Cu) O atomu içermeyen ve zayıf asitlerle tepkime vermez. O atomu içeren asitlerle ise tepkimeye girdiğinde H2 gazı açığa […]

Kimyasal Hesaplamalar

Kimyasal Hesaplamalar

Kimyasal Hesaplamalar Farklı maddelerin birbiriyle etkileşerek yeni ürünler oluşturmasına kimyasal reaksiyon (tepkime) denir. Reaksiyona giren maddelere “reaktifler”, reaksiyonda oluşan maddelere “ürünler” denir.   Kimyasal reaksiyonlarda, Atom sayısı ve cinsi Çekirdek yapısı  Toplam yük Toplam kütle nicelikleri korunur. Kimyasal reaksiyonlarda,  Mol sayısı  Hacim  Basınç  Molekül sayısı  Madde sayısı değişebilir. Denklem Denkleştirme Kimyasal tepkimelerde reaksiyona giren maddelerin […]

Aromatik Bileşikler

Aromatik Bileşikler

Aromatik Bileşikler Hidrokarbonlar konusunda benzen türevlerinin adlandırılması üzerinde durulmuştu. Şimdi ise benzen türevlerinin özellikleri ve elde edilme yöntemleri üzerinde durulacaktır. Nitro Bileşikler Benzen grubuna – NO2 grubunun bağlanmasıyla oluşan bileşikler nitro bileşikleri denir. Benzenin HNO3 ile tepkimesinden nitro benzen türevleri elde edilir. Trinitrotoluen (TNT) Toluenin derişik HNO3 ve H2SO4 karışımı ile tekimesin- den elde edilen kuvvetli […]

Amino Asitlerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Amino Asitlerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Amino Asitlerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri  Amino asitler – NH2 grubundan dolayı asitlerle, –COOH grubundan dolayı bazlarla tepkime verebilir yani amino asitler anfoter özellik gösterir  Amino asitler proteinlerin yapıtaşıdır. İki amino asit- ten su çekildiğinde dipeptit oluşur. Bu olaya peptit- leşme, amino asitler arasındaki bağa peptit bağı de- nir.

Amino Asitlerin Elde Edilme Yöntemleri

Amino Asitlerin Elde Edilme Yöntemleri

Amino Asitlerin Elde Edilme Yöntemleri 1. Aldehitlerden Aldehitlerin NH3 ve HCN ile tepkimesinden oluşan ürü- nün hidrolizi sonucu amino asitler elde edilir. 2. Halojenli Karboksilli Asitlerden Halojen grubu taşıyan karboksilli asitlerin amonyakla re- aksiyonundan amino asitler elde edilir.

Amitlerin Özellikleri – Üre – Aminoasit

Amitlerin Özellikleri – Üre – Aminoasit

Amitlerin Özellikleri Amitler de aminler gibi molekülleri arasında hidrojen bağı taşır. (Primer ve sekonder amitler) Üre Amitlerin en önemli bileşiği bir diamit olan üredir. Amino Asitler Hem amino (–NH2) hem de karboksil (–COOH) grubu bulunduran bileşiklerdir. Amino Asitlerin Adlandırılması  Karboksil grubunun bulunduğu en uzun karbon zin- ciri seçilir.  NH2 grubunun bulunduğu yer karboksil grubundan sonraki […]

Amitlerin Elde Edilme Yöntemleri

Amitlerin Elde Edilme Yöntemleri

Amitlerin Elde Edilme Yöntemleri 1. Açil Klorürlerden Açil klorürlerin NH3 ile tepkimesinden amit elde edilir. 2. Esterlerden Esterlerin NH3 ile tepkimesinden amit elde edilir. 3. Karboksilli Asitlerden Karboksilli asitlerin amonyakla ısıtılmasından amit elde edilir.

Amitler

Amitler

Amitler Amitlerde aminler gibi primer, sekonder ve tersiyer amin- ler olmak üzere üç grupta incelenir. Primer Amit Azot atomuna iki hidrojen atomu bağlı olan amitlerdir. Sekonder Amit Azot atomuna bir hidrojen atomu bağlı olan amitlerdir. Tersiyer Amit Azot atomunda hidrojen bulunmayan amitlerdir. Amitlerin Adlandırılması  Amitler türedikleri asitlerin sonundaki “–ik asit ya da – oik asit” […]

Aminlerin Elde Edilmesi – Aminlerin Özellikleri

Aminlerin Elde Edilmesi – Aminlerin Özellikleri

Aminlerin Elde Edilmesi 1. Alkil Halojenürlerden Alkil halojenürlerin NH3 ile tepkimesinden aminler elde edilir. 2. Doymamış Azot Bileşiklerinden Doymamış azot bileşiklerine hidrojen katılarak aminler elde edilebilir. Aminlerin Özellikleri  Primer ve sekonder aminlerde azota bağlı hidrojen atomu bulunduğu için molekülleri arasında ve suyla hidrojen bağı oluşturabilirler.  Aminlerin kaynama noktası hidrojen bağından dolayı hidrokarbon ve eterlerden yüksektir. […]

Alifatik Amonyak Türevleri

Alifatik Amonyak Türevleri

Alifatik Amonyak Türevleri Aminler Amonyak molekülünde hidrojen atomunun yerine alkil grubunun geçmesiyle oluşan bileşiklerdir. Aminler, primer, sekonder ve tersiyer amin olmak üzere üçe ayrılır. Primer Amin Amonyaktaki hidrojenlerden birinin yerine alkil gelirse primer amin oluşur. Sekonder Amin Amonyaktaki hidrojenlerin ikisinin yerine alkil grubu bağlanırsa sekonder amin oluşur.   Tersiyer Amin Amonyaktaki hidrojen atomlarının üçünün de […]

Karbonhidratlar

Karbonhidratlar

Karbonhidratlar Karbonhidratların Adlandırılması Aldehit grubu taşıyan karbonhidratlar aldo, keton grubu taşıyanlar ise keto ön eki alır. Sonra karbon atomu sayısı latince sayılarla belirtilerek sayının sonuna “–oz” eki getirilir Karbonhidratların Sınıflandırılması Karbonhidratlar üç grupta incelenir. 1. Monosakkaritler 2. Disakkaritler 3. Polisakkaritler 1. Monosakkaritler  En basit hidrokarbonlar olup tek karbon iskeletinden oluşurlar.  Tatlıdır ve suda çözünürler.  Suda […]

Yağlar – Sabunlar

Yağlar – Sabunlar

Yağlar Yağ asitlerinin gliserinle yapmış oldukları esterlere yağ veya gliserit denir. Yağ asiti doymuş ise katı yağ, doymamış ise sıvı yağ oluşur. Sabunlar Yağların NaOH veya KOH ile hidrolizinden sabun elde edilir.

Esterlerin Kimyasal Tepkimeleri

Esterlerin Kimyasal Tepkimeleri

Esterlerin Kimyasal Tepkimeleri 1. Hidroliz tepkimesi Esterler su ile tepkimeye girdiğinde karboksilli asitler ve alkollere dönüşür. 2. Bazlarla Tepkimeleri Esterler kuvvetli bazlarla tepkimeye girerek karboksilli asit tuzu ve alkol oluştururlar. Oluşan tuza sabun, bu olaya da sabunlaşma denir.   3. Amonyakla Tepikemeleri Esterler NH3 ile tepkimeye girdiğinde amit ve alkol oluşur. 4. İndirgenme Tepkimeleri Esterler Cu, […]

Esterler

Esterler

Esterler Esterlerin Adlandırılması Özel Adlandırma Önce esteri meydana getiren asitin adı, sonra da alkolden gelen alkil grubunun adı söylenir ve ester sözcüğü eklenir. IUPAC Sistemine Göre Adlandırma İlk önce esteri oluşturan alkil grubunun adı yazılır. Sonra asit adı yazılır. Asit için “–oat” son eki getirilerek adlandırma yapılır Esterlerde İzomeri Aynı karbon sayılı esterler ile monokarboksilli […]

Optikçe Aktiflik ve Optik İzomeri

Optikçe Aktiflik ve Optik İzomeri

Optikçe Aktiflik ve Optik İzomeri Polarize ışığın yönünü değiştiren maddeler optikçe aktif maddelerdir. Bir maddenin optikçe aktiflik gösterebilmesi için asimetrik karbon atomu taşıması gerekir. Bir karbon atomuna dört farklı atom veya grup bağlan- mışsa bu karbon atomuna asimetrik karbon atomu denir ve *C şeklinde gösterilir. Optikçe aktif bir maddenin izomer sayısı 2n ile bulunur. n, […]

Karboksilli Asitlerin Özellikleri

Karboksilli Asitlerin Özellikleri

Karboksilli Asitlerin Özellikleri  Molekülleri arasında iki tane hidrojen bağı vardır. Bu nedenle kaynama noktası alkollerden daha yüksektir. Hidrojen bağından dolayı suda iyi çözünürler. Kar- bon sayısı arttıkça çözünürlük azalır. Karboksilli asitler zayıf asit özelliği gösterir. R – COOH p RCOO– + H+  Molekülde karbon sayısı arttıkça asitlik azalır.  Alfa (a) karbonuna bağlı gruplar asitliği artırır […]

Karboksilli Asitlerin Tepkimeleri

Karboksilli Asitlerin Tepkimeleri

Karboksilli Asitlerin Tepkimeleri 1. Metallerle Tepkimeleri Karboksilli asitler aktif metallerle tepkimeye girerek H2 gazı açığa çıkarırlar. 2. Nötrleşme Tepkimeleri Karboksilli asitler bazlarla nötrleşme tepkimesi verirler. 3. Asit Klorür Oluşması Karboksilli asitler PCl3, PCl5 gibi maddelerle tepkimeye girdiğinde asit klorür oluşur.   4. Ester Oluşması Karboksilli asitler alkollerle tepkimeye girdiğinde ester oluşur. 5. Asit Anhidri Oluşması […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)