Çözeltiler

Çözeltiler

Çözeltiler

Çözeltiler Homojen karışımlara çözelti denir. 80 g 100 g 180 g Fiziksel yöntemlerle oluşurlar ve farklı fiziksel hallerde olabilirler. Görünüşüne göre çözeltiler, katı (alaşımlar), sıvı (tuzlu su) veya gaz (hava) olabilirler.  Sıvı Çözeltiler Çözücüsü sıvı olan çözeltilerdir. Çözünen maddeye göre çeşitleri vardır. Çözücü Çözünen Çözelti S›v› Kat› Tuzlu su S›v› S›v› Alkollü su S›v› Gaz Oksijenli su […]

İdeal Gaz Denklemi

İdeal Gaz Denklemi

İdeal Gaz Denklemi Gazlar yüksek sıcaklık ve düşük basınçta idealliğe yaklaşırlar. P.V = n.RT P: Basınç (atm) V: Hacim (L) n: mol T: Sıcaklık (K) R: İdeal gaz sabiti  Gazların yoğunluğu ideal gaz denklemine bağlı olarak, P.MA = d.RT eşitliği ile bulunur. MA: Gazın mol kütlesi d: Gazın yoğunluğu (g/L) Gazların su üstünde toplanması Suda […]

Gaz Yasaları

Gaz Yasaları

Gaz Yasaları Basınç – Hacim ilişkisi (Boyle – Mariotte Kanunu) Sabit sıcaklıktaki belirli bir gazın basıncı hacmi ile ters orantılıdır. Basınç – hacim çarpımı sabit olduğundan (sabit sıcaklık ve miktarda), P1.V2 = P2.V2 olur. ÖRNEK: Sabit sıcaklıkta belirli bir miktar gazın hacmi 3 katına çı- karılıyor. Buna göre, gazın basıncındaki değişme nasıl olur? A) 3 kat […]

Gaz Basıncının Ölçülmesi

Gaz Basıncının Ölçülmesi

Gaz Basıncının Ölçülmesi Açık hava basıncı Æ barometre Kapalı gazın basıncı Æ manometre ile ölçülür. Barometre Torriçelli deniz seviyesinde yaptığı deneyde civa kullana- rak açık hava bısıncını hesaplamıştır Sıvılar basıncı iletirler. Açık havanın sıvıya yaptığı basınç kapiler boruda 76 cm civa seviyesi farkı yapmıştır. Deniz seviyesinde açık hava basıncı 76 cm Hg ye eşittir ve […]

Gazlar

Gazlar

Gazların Genel Özellikleri ve Kinetik Teori Kinetik teoriye göre gazların genel özellikleri şöyle sıralanır, Gaz molekülleri gelişigüzel hareket eder. Gaz moleküllerinin bulundukları kabın çeperlerine yaptıkları çarpmalar basınca neden olur. Moleküllerin birbiri veya kabın çeperiyle yaptıkları çarpışmalar esnektir. Düşük basınçta gaz molekülleri arasında çekim kuv- vetinden bahsedilmez. Gaz moleküllerinin kendi hacmi, bulundukları kabın hacminin yanında ihmal edilir. […]

Kimya Yasaları

Kimya Yasaları

1. Kütlenin Korunumu Yasası Reaksiyona giren maddelerin kütleleri toplamı, reaksiyondan çıkan maddelerin kütleleri toplamına eşittir. Örnek Mg + 2HCl Æ MgCl2 + H2 24 g 72g x 2g Toplam kütle korunur. 24 + 72 = x + 2 x = 94 g MgCl2 NOT: Kimyasal tepkimelerde kütle korunduğu gibi, fiziksel değişimlerde de kütle korunur. ÖRNEK: […]

Avogadro Kanunu

Avogadro Kanunu

Avogadro Kanunu Aynı şartlardaki (basınç ve sıcaklıkları aynı) gazların hacimleri ile mol sayıları doğru orantılıdır. Normal koşullarda (N.K. da) 1 mol gaz 22,4 L hacim kaplar. ÖRNEK: CH4 ve C3H6 gazlarından oluşan karışımın N.K. da hac- mi 11,2 L ve kütlesi 10,6 gramdır. Buna göre, karışımda kaç gram C3H6 vardır? (C : 12, H : 1) A) […]

Mol Kavramı

Mol Kavramı

Mol Kavramı Günlük hayatta bazı sayıları ifade etmek için birtakım kavramlar kullanılır. Örneğin, 10 tane demek yerine 1 deste denilir. Kimyada kullanılan hesaplamalarda atom ve molekülle- rin tek tek kütlelerinden söz etmek olanaksızdır. Bu ne- denle mol kavramı ortaya çıkmıştır. Bu kavram Avogad- ro tarafından öne sürülmüştür 1 mol = 6,02.10 üzeri 23 tane tanecik […]

Kovalent Bileşik Adlandırılması

Kovalent Bileşik Adlandırılması

Kovalent Bileşik Adlandırılması Kovalent bağlı bileşikler (Ametal + Ametal) isimlendirilirken sayıların latince isimleri kullanılır. Sayıların latince karşılıkları, Mono Æ 1 Hekza Æ 6 Di Æ 2 Hepta Æ 7 Tri Æ 3 Okta Æ 8 Tetra Æ 4 Nona Æ 9 Penta Æ 5 Deka Æ 10 İsimlendirilirken ise, Birinci + Birinci + İkinci + […]

Bileşik Çeşitleri

Bileşik Çeşitleri

a. Asitler Suda çözündüğünde ortama H+ iyonu veren bileşiklere asit denir. Farkı bir tarifle asitler OH– iyonu ile reaksiyona girebilen bileşiklerdir. HCl, HBr, HI, HNO3, HClO3, H2SO4 başlıca kuvvetli asitlerdir. Kuvvetli asitler tam olarak iyonlaşarak suda çözünürler. H3PO4, H2CO3, H2S, HF, HCN, CH3COOH başlıca zayıf asitlerdir. Bu bileşikler ise suda biraz moleküller halinde, biraz da iyonlaşarak çözünürler. […]

Bileşikler

Bileşikler

Bileşikler İki veya daha fazla elementin kimyasal özelliklerini kaybederek, sabit kütle oranında oluşturdukları saf maddelerdir. NOT: Kaba formülden bir moleküldeki atom sayısı ve mol kütlesi bilinemez. İyonik Bileşiklerin Yazılması 1. Önce (+) yüklü iyon, sonra (–) yüklü iyon yan yana yazılır. 2. İyonların üzerindeki sayı değerleri çaprazlanır, 1 yazılmaz. İyonik Bileşiklerin İsimlendirilmesi Bileşiklerin isimlendirilmesinde bazı […]

Kimyasal Bağlar

Kimyasal Bağlar

Kimyasal Bağlar Atomları veya atom gruplarını birarada tutmaya yarayan kuvvete kimyasal bağ denir. Atomlar bağ oluşturduklarında kararlı yapıya ulaşır. Bu kararlılık, atomun son yörüngesindeki elektron sayısını sekize tamamlamasıyla gerçekleşir. Bu kurala okted kuralı denir.Atomun değerlik elektron sayısını ikiye tamamlamasına ise dublet kural denir. Dublet kuralına göre bağ yapan atomlar elektron düzenini 2He soygazına benzetir. Kimyasal bağlar […]

Asitlik ve Bazlık Özellikleri

Asitlik ve Bazlık Özellikleri

Asitlik ve Bazlık Özellikleri Bir periyotta soldan sağa doğru ve bir grupta aşağı- dan yukarıya doğru element oksitlerinin asidik ka-rakteri artar.  Bir periyotta sağdan sola doğru ve bir grupta yuka- rıdan aşağıya doğru element oksitlerinin bazik ka- rakteri artar. Periyodik özellikleri grup ve periyotlara göre aşağı- daki biçimde özetleyebiliriz Gruplarda yukarıdan aşağı inildikçe  Atom numarası […]

Elektronegatiflik,Aktiflik

Elektronegatiflik,Aktiflik

Elektronegatiflik Bir atomun kimyasal bağ oluşturduğunda elektronları çekme yeteneğine denir. Elektron alma isteği ile ilişkilidir Elektronegatifliği en büyük grup 7A grubudur. Elektronegatiflik periyodik cetvelde iki farklı şekilde değişir. 1. Periyodik cetvelde soldan sağa doğru gidildikçe elektronegatiflik artar. 7A > 6A > 5A > 4A 2. Periyodik cetvelde aynı grupta yukarıda aşağıya doğru gidildikçe elektronegatiflik azalır. Elektronega- tifliği […]

Periyodik Cetvel Özellikleri

Periyodik Cetvel Özellikleri

Periyodik Cetvel Özellikleri Atom çapı iki kurala göre değişir. 1. Periyodik cetvelde periyot numarası arttıkça (yukarı-dan aşağıya doğru) atomların çapı da artar. 2. Periyodik cetvelde aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe (metallerden soygazlara doğru) atomların çapı azalır Aynı yörünge sayısına sahip atomlardan çekim kuvveti (proton sayısı) büyük olanın çapı daha küçüktür. Çünkü elektronlarını kendisine daha […]

Periyodik cetvel ve özellikleri

Periyodik cetvel ve özellikleri

Periyodik cetvel ve özellikleri Periyodik cetvel fiziksel ve kimyasal olarak biribirine ben- zeyen elementleri gruplandırmak için oluşturulmuştur. Bu cetvel, elementlerin artan proton sayılarına göre düzenlenmiştir.   Periyot Periyodik cetvelde yatay sıralara periyot denir.Jl Aynı periyotta bulunan elementler için Periyot numarası = Temel enerji düzeyi sayısı = En yüksek başkuant sayısı = Yörünge (kabuk) sayısı eşitlikleri […]

Atom Yarıçapı

Atom Yarıçapı

Atom Yarıçapı Atom çekirdeği ile son temel enerji düzeyindeki elektrnun arasındaki uzaklığa atom yarıçapı diyebiliriz. Elementlerde atom yarıçapları karşılaştırılırken aşağıdaki iki kural uygulanır. 1. Genellikle yörünge sayısı (temel enerji düzeyi) büyük olan element atomlarının çapı büyüktür. 2. Elementler aynı yörünge sayısına sahip iseler, proton sayılarına bakılır. Proton sayısı büyük olanın, atom çapı küçüktür. Proton sayısı […]

Elektron Dağılımı

Elektron Dağılımı

Elektron Dağılımı 1. Elektronlar öncelikle en düşük enerjili orbitali tercih ederler. 2. Bir orbital türü tamamen dolmadan bir sonrakine elektron yerleşmez. 3. Bir orbitalde zıt spinli (yönlü) en çok iki elektron bulu- nabilir. 4. Elektronlar eşit enerjili orbitallere önce birer birer, da- ha sonra zıt yönlü olmak şartıyla yerleşir. Başkuantum sayısı Bir atomdaki temel enerji düzeyi […]

Atom Yapısı

Atom Yapısı

Atom Yapısı Çekirdek Proton ve nötron taneciklerini kapsar. Atomun kütlesini çekirdek oluşturur. Atomun en yoğun bölgesidir. Proton Atomun çekirdeğinde bulunan (+) yüklü taneciklerdir. Sembolü “p” dir. Proton sayısı = Atom numarası = Çekirdek yükü Her elementin proton sayısı farklıdır. Nötron Atomun çekirdeğinde bulunan yüksüz (nötr) taneciklerdir. Sembolü “n” dir. Elektron Atomun yörüngelerinde yer alan yani […]

Atom,Atom Teorileri

Atom,Atom Teorileri

Atom Maddenin en basit hali elementtir. Elementler atomlar- dan oluşmuştur. Elementin özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşına atom denir. Atomun yapısının incelenmesi mılattan önceki yıllara da- yanır. Günümüze kadar oluşturulan atom teorileri bilim adamlarının katkıları sayesindedir. Atom Teorileri Dalton Atom Teorisi Atom yunanca bir kelime olup anlamı “bölünemez” dir. Bu kavram Yunanlı filozof Democritos tarafından […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)