Coğrafya (LYS)

Turizm

Turizm

Turizm İnsanların dinlenme, eğlenme, gezip görme, kültürel, sanatsal veya sportif etkinliğe katılma amacıyla yaptığı gezilere ve konaklamalara turizm denir. Turizm olayına katılan kişiye turist, ülke sınırları içinde insanların bu faaliyete katılmasına iç turizm, bir ülkeden başka ülkelere yapılan turizm faaliyetine dış turizm denir. Türkiye iklim özellikleri, uzun kıyı şeridi, su kaynakları, ilginç yerşekilleri, kültürel ve dini değerleriyle turizm çekiciliği fazla […]

Ticaret

Ticaret

Ticaret Kâr amacıyla yapılan alım – satım işlemine ticaret denir. Malların satımı ülke içinde yapılıyorsa iç ticaret, ülkeler arasında yapılıyorsa dış ticaret adı verilir. a. İç Ticaret Bir ülkenin sınırları içinde yapılan ticarettir. Ulaşım imkanlarının gelişmesi ile ülkemizde iç ticaret canlanmıştır. Ülkemizde iç ticaretin geliştiği bölgeler şunlardır; 1. Nüfusun fazla olduğu merkezler; İstanbul, İzmir, Ankara,Adana […]

Ulaşım

Ulaşım

Ulaşım Yolcu, yük ve haberlerin bir yerden başka bir yere aktarılmasına ulaşım denir. Bir ülkede tarım, sanayi, ticaret ve turizmin gelişmesi için ulaşım ağının gelişmiş olması gerekmektedir. Yurdumuzda ulaşımı; Engebe ve yükseltinin fazla olması Geçitlerin yüksekliği Doğu Anadolu’da şiddetli karasallığınn yaşanması Yerşekillerinin uzanış doğrultusu etkilemektedir. UYARI: Doğal koşulların elverişsizliğine rağmen Avrupa’yı Ortadoğu’ya […]

Endüstri (Sanayi)

Endüstri (Sanayi)

Endüstri (Sanayi) Ham veya yarı işlenmiş maddelerin işlenerek kullanılır duruma getirilmesine endüstri denir. Bir yerde endüstrinin kurulması ve gelişmesi için gerekli şartlar; – Hammadde – Sermaye – Enerji – İşgücü – Su – Ulaşım – Pazarlama Yurdumuzda endüstriyel açıdan önde gelen bölge Marmara’dır. Tüm ülke endüstrisinin % 60’ı Marmara’da toplanmıştır. Endüstriyel açıdan gelişen 2. bölge […]

Enerji Kaynakları

Enerji Kaynakları

Enerji Kaynakları Taşkömürü Taşkömürü I. jeolojik devirde tortulaşmayla meydana gelmiştir. Türkiye III. jeolojik zamanın sonunda toptan yükseldiğinden taşkömürü yatakları fazla değildir. Türkiye’de taşkömürü ağır sanayide demir ve çeliğin eritilmesinde kullanılır. Zonguldak, Ereğli, Amasra’da çıkarılan taşkömürü Karabük ve Ereğli’de kullanılır. Üretim ihtiyacı karşılamadığından yurt dışından ithal edilir. Linyit Türkiye’de çok fazla bulunan enerji kaynağıdır. Özellikle elektrik enerjisi üretimi için kullanılır. Önemli […]

Madencilik

Madencilik

Madencilik Ekonomik değeri olan yer altındaki madenlerin çıkarılması,işlenmesi faaliyetidir. Türkiye maden bakımından zengindir. Bunun nedeni farklı jeolojik devirleri yaşamış olmasıdır. Bir madenin işletmeye açılabilmesi için gerekli faktörler: Maden potansiyelinin (rezervinin) yüksek olması Toprak içerisindeki saf maden (tenör) oranının yüksek olması Kullanım alanının yaygın olması Maden işletmesine ulaşımın kolay olması Yeterli sermaye […]

Ormancılık

Ormancılık

Ormancılık Doğal ağaç topluluklarına orman denir. Ormancılık denildiğinde ormanların işletilmesi, bakımı ve orman ürünlerinden faydalanma düşünülmektedir. Bazı ormanlar tek tür ağaçlardan oluşurken, bazıları da karışık türlerden oluşur. Ormanların dağılışını etkileyen temel faktör nemlilik ve yağış miktarıdır. Bu nedenle ormanlarımızın büyük bir kısmı kıyı bölgelerimizde yer alır. Orman bakımından en zengin Karadeniz en fakir ise Güneydoğu Anadolu’dur. Ormanların Faydaları […]

Türkiye’de Başlıca Hayvanlar ve Coğrafya Dağılışı

Türkiye’de Başlıca Hayvanlar ve Coğrafya Dağılışı

Türkiye’de Başlıca Hayvanlar ve Coğrafya Dağılışı 1. Küçükbaş hayvancılık Koyun, kıl keçisi, tiftik keçisi gibi hayvanların oluşturduğu gruba küçükbaş hayvanlar denir. Küçükbaş hayvancılığın yapıldığı yerlerin ortak özellikleri; Yaz kuraklığının belirgin olması Yıllık toplam yağış tutarının az olması Bozkır alanların geniş yer kaplaması Türkiye’de en çok beslenen koyundur. Kıvırcık, sakız ve karaman gibi cinsleri […]

Hayvancılık

Hayvancılık

Hayvancılık Tarımın bir kolu olan hayvancılık, evcil hayvanları besleme, onların çeşitli ürünlerinden ve güçlerinden faydalanmayı kapsayan bir faaliyettir. İnsanlara en faydalı olan (et, süt, yumurta, bal) ürünleri ve dokuma, deri besin sanayi gibi faaliyetlerin hammadde ihtiyacını karşılar. Tarımdan elde edilen gelirin % 40’ını oluşturur. Türkiye hayvan sayısı bakımından Dünya’da 9. sırada (ABD, Kanada, Brezilya, BDT, Arjantin, Avustralya,Hindistan), […]

Tarım Ürünleri İle İlgili Genel Bilgiler

Tarım Ürünleri İle İlgili Genel Bilgiler

Tarım Ürünleri İle İlgili Genel Bilgiler 1. Bölgelerde yetişen belli başlı ürünler a. Marmara bölgesi Ayçiçeği, zeytin,şekerpancarı, buğday, pirinç, mısır, fındık b. Akdeniz bölgesi Turunçgiller, muz, pamuk, yerfıstığı, susam, gül, mısır,soya, zeytin, sebze ve meyveler… c. Ege bölgesi Zeytin, üzüm, haşhaş, tütün, incir, pamuk, turunçgil, buğday, şekerpancarı d. Karadeniz bölgesi Fındık, çay, mısır, tütün, pirinç, […]

Tarım Ürünleri

Tarım Ürünleri

Tarım Ürünleri a. Tahıllar Ülkemizde üretimi ve ekim alanı en geniş olan ürünlerdir. İklime bağımlılıkları fazla olduğundan yıldan yıla üretimde dalgalanmalar görülür. Halkın temel besin maddelerinden biri olduğu için üretimi önemlidir. 1. Buğday Tahıllar arasında en fazla üretilendir. Filizlenme ve büyüme döneminde serin ve nemli hava,olgunlaşma ve hasat döneminde sıcaklık ve kuraklık […]

Ülkemizde Tarım Bölgeleri

Ülkemizde Tarım Bölgeleri

Ülkemizde Tarım Bölgeleri Bir tarım ürününün yoğun olarak yetiştirildiği yöreye, o ürünün tarım bölgesi denir. Örneğin; Muzun tarım bölgesi Akdeniz iken şekerpancarı her bölgede yetişebildiği için belli bir tarım bölgesinden söz edilemez. Tarım bölgelerinin sınırlarını iklim ve yerşekilleri tayin eder. a. Kıyı ve yakını tarım bölgeleri 1. Karadeniz kıyı tarım bölgesi Çay, fındık, tütün, mısır yetiştirilir.   2. Akdeniz […]

Tarım Metodları

Tarım Metodları

Tarım Metodları a. Nadas (Kuru Tarım) İklimin kurak ve yarı kurak, sulamanın yetersiz olduğu alanlarda uygulanan yöntemdir. Bu yöntemde toprak bir yıl boş bırakılarak su ve mineral depolanır. Daha sonraki yıl ekim yapılır. Verim kapasitesi oldukça düşüktür. Tarımda sulama sorunu halledilirse nadas uygulaması azalır. Yurdumuzda nadasa en çok ihtiyacı kuraklıktan dolayı Güneydoğu Anadolu Bölgesi hisseder. Ancak alan olarak en fazla uygulandığı […]

Tarımı Etkileyen Faktörler

Tarımı Etkileyen Faktörler

Tarımı Etkileyen Faktörler 1. Toprak Bakımı Sürekli ekilen toprak bir süre sonra verimliliğini kaybetmeye başlar. Bunu önlemek ve toprağın verimliliğini arttırmak için yapılan işlemlerdir. Kısacası toprağın sürülmesi gevşetilmesi, yabancı otlardan ayıklanmasıdır. 2. Sulama Yazları sıcak ve kurak geçen ülkemizde tarımın en önemli sorunu sulama yetersizliğidir. Özellikle Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu’da bu sorun daha belirgindir. Sulama yapılan tarım […]

Türkiye Topraklarının Dağılışı

Türkiye Topraklarının Dağılışı

Türkiye Topraklarının Dağılışı Tablodan çıkarılabilecek sonuçlar; 1. Yurdumuzun yüzölçümünün büyük bir bölümünü ekili – dikili topraklar kaplar. 2. Makineleşmeyle birlikte çayır ve otlak alanları tarım alanı haline dönüştürüldüğünden son yıllarda çayır ve otlak alanlarının oranı azalmaktadır. 3. Tablo incelendiğinde ülkemiz topraklarının tamamının tarımda kullanılmadığı görülür. Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi tarım toprakları bölgelere düzenli dağılmamaktadır. Nedeni: bölgelerin yüzey şekillerinin farklılık göstermesidir. […]

Tarımın Türkiye Ekonomisindeki Yeri

Tarımın Türkiye Ekonomisindeki Yeri

Tarımın Türkiye Ekonomisindeki Yeri Milli gelirin yaklaşık % 10’u tarımdan sağlanır. Tarım sektöründe çalışanların payı diğer sektörlerden daha fazladır. (Sanayi ve hizmet sektörlerinin gelişmesine paralel olarak giderek azalmaktadır.) Fabrikaların çoğunun hammaddesi tarımdan sağlanır. (Dokuma, gıda, içki, şeker vs…) Ülkemizin ihracatında önemli yer tutar. (Fındık, tütün,pamuk, üzüm….) En önemli iç ticaret kaynağıdır. ÖRNEK: […]

Cumhuriyet Dönemi Ekonomi Politikaları

Cumhuriyet Dönemi Ekonomi Politikaları

Cumhuriyet Dönemi Ekonomi Politikaları Ülkemizde uygulanan ekonomi politikalarının amacı; doğal ve beşeri kaynakları en iyi şekilde kullanmak, istihdamı artırmak, dengeli gelir dağılımı oluşturmak ve ekonomik ilişkileri yürüterek istikrarlı kalkınmayı sağlamaktır. Bu amaçla Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar farklı dönemlerde çeşitli çalışmalar yapılmıştır. 1923 – 1932 Dönemi Siyasi bağımsızlığın ekonomik bağımsızlıkla güçlendirilmesi hedef alınmıştır. Bu amaçla 17 fiubat 1923’te İzmir İktisat Kongresi […]

Türkiye’de Arazi Kullanımı

Türkiye’de Arazi Kullanımı

Türkiye’de Arazi Kullanımı Ülkemiz yüzey şekilleri bakımından farklı özelliklere sahiptir. Ovalar, platolar, dağlık ve engebeli alanlar ve bataklıklar geniş yer kaplar. ülkemizde yüzey şekillerinin farklılık göstermesi arazi kullanımınıda çeşitlendirmiştir. 1. Delta ovaları önemli tarım alanlarıdır. Son yıllarda sanayi tesisleri ve yerleşim birimlerinin işgaline uğramaktadır. Örnek; Çukurova, Bafra ve Çarşamba Ovaları. 2. Ulaşım ağlarının gelişmesi ile birlikte kıyı […]

Türkiye Ekonomisi Üzerinde Etkili Olan Faktörler

Türkiye Ekonomisi Üzerinde Etkili Olan Faktörler

Türkiye Ekonomisi Üzerinde Etkili Olan Faktörler 1. Coğrafi Konum Ülkemiz Kuzey Yarimküre’de orta kuşakta yer alır. Bu nedenle iklimi ılımandır. Dolayısıyla tarım ürünü çeşitliliği de fazladır. Özel konum itibariyle Asya ve Avrupa’nın birbirine en çok yaklaştığı yerde bulunması ve üç tarafının denizlerle çevrili olması ekonomimizi olumlu etkilemektedir. 2. Yerşekilleri Ülkemizde ortalama yükseltinin fazla olması ve yerşekillerinin kısa mesafelerde değişiklik göstermesi […]

Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası

Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası

Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası Ekonomi İnsanlar tarafından oluşturulan ya da doğal olarak oluşmuş ekonomik kaynakları coğrafya düşünce ilkeleri dahilinde inceleyen bilimdir. Tarih boyunca ekonomik coğrafya nüfus ile ekonomi ve kaynaklar arasındaki ilişkiler; insanların hayatlarını kazanmaları bakımından yerden yere olan farklılıklar ve benzerlikler; ekonomik faaliyetlerin yer seçiminde tercihleri belirleyen faktörler gibi çok sayıda konu üzerinde durmuştur. Ekonomik coğrafya, kısaca insanların hayatlarını kazanma yolları ve hayatını […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)