Coğrafya (LYS)

Sıcak Çatışma Bölgeleri

Sıcak Çatışma Bölgeleri

Sıcak Çatışma Bölgeleri Geçmişten günümüze insanlar arasında çeşitli nedenlerden dolayı sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunlar Devletler arasında da sıcak çatışmalara yol açabilmektedir. Günümüzde Dünya’nın çeşitli bölgelerinde, değişik nedenlere dayanan çatışma bölgeleri vardır. Ortadoğu, Kafkasya, Orta Asya, Kuzey Afrika gibi. Çatışmalara Neden Olan Faktörler Doğal Unsurlar Su kaynaklarının paylaşımı Toprak paylaşımı Yeraltı zenginliklerinin paylaşımı Enerji kaynaklarının paylaşımı […]

Bölgesel Örgütler

Bölgesel Örgütler

Bölgesel Örgütler Avrupa Birliği 1957 yılında Almanya, Fransa, Belçika, İtalya, Hollanda ve Lüksemburg tarafından kurulmuştur. Birliğin amacı üye ülkeler arasında hizmet, sermaye ve iş gücünün serbest dolaşımını sağlamaktır. Temel hedefi uzun bir süreçte birleşik bir Avrupa oluşturmaktır. Avrupa Birliği’nin başlıca organları Avrupa komisyonu, Bakanlar konseyi, Avrupa parlamentosu ve Adalet Divanı’dır. Türkiye 1959 yılında üyelik başvurusunu yapmış 1999 […]

Küresel ve Bölgesel Örgütler

Küresel ve Bölgesel Örgütler

Küresel ve Bölgesel Örgütler 20. yüzyılda meydana gelen I. ve II. Dünya savaşlarında milyonlarca insan yaşamını kaybetmiş ya da sakat kalmıştır. Ayrıca ülke ekonomileri büyük zararlara uğramıştır. Bu olumsuzlukların bir daha yaşanmaması için çeşitli siyasi örgütler kurulmuştur. Küresel Örgütler 1. Siyasi Örgütler Birleşmiş Milletler 24 Ekim 1945 tarihinde 51 üye ülkenin katılımıyla kurulmuştur. II. Dünya Savaşı sonrasında […]

Dünya’nın Hızla Gelişen Endüstrisi

Dünya’nın Hızla Gelişen Endüstrisi

Dünya’nın Hızla Gelişen Endüstrisi Turizm İnsanların gezip görme, dinlenme, eğlenme, kültürel, sanatsal veya sportif etkinliklere katılma amacıyla bir günü aşan yer değiştirme hareketleridir. Turizm bir ülkeyi sosyal ve kültürel yönleri ile öne çıkaran bir sektördür. Turizm gelir ve giderleri görünmeyen gelir ve giderler arasında olduğu için dış turizm hareketlerinin bir ülkeye kazandırdığı gelire “görünmeyen ihracat” denir. a. insanları Turizm Faaliyetlerine […]

Küresel Ticaretin En Önemli Üç Elemanı: Ham madde, Üretim, Pazar

Küresel Ticaretin En Önemli Üç Elemanı: Ham madde, Üretim, Pazar

Küresel Ticaretin En Önemli Üç Elemanı: Ham madde, Üretim, Pazar Ham madde ülkeler ve bölgeler arasındaki ticarette önemli bir yere sahiptir. Üretimin ve ekonominin temel kaynağını oluşturur. Dünya geneline baktığımızda hammadde alanları, üretim alanları ile pazar alanlarının bulunduğu yerler farklılık göstermektedir. Ülkelerin birbirleriyle ticaret yapmalarının temel nedeni, kendi ülkelerinde üretilmeyen ya da çok büyük maliyetler gerektiren malları daha ucuza almaktır. […]

Ülkeler Arası Etkileşim

Ülkeler Arası Etkileşim

Ülkeler Arası Etkileşim Kültür Bölgelerinin Oluşumu ve Türk Kültürü Kültür İnsanların ortak yaşam biçimidir. Kültür; söz konusu grup ya da topluma özgü, onların yaşam biçimi haline gelen değerler bütünüdür. Kültür dinamik bir olgudur. Herkuşak miras olarak devraldığı kültürü geliştirir ve değiştirir. Bir kültürün doğduğu yere “kaynak alanı” yani “Kültür” Ocağı denir. Türk Kültürü Türk kültürü ortaya çıktığı, oluştuğu, yayıldığı […]

Dünyayı Birbirine Bağlayan Ağlar Ulaşım

Dünyayı Birbirine Bağlayan Ağlar Ulaşım

Dünyayı Birbirine Bağlayan Ağlar Ulaşım Ulaşım Ulaşım ve ulaştırma; insanın, mal ve hizmetlerin çeşitli ulaşım araçları ile ülke içinde, ülkeler arasında ya da kıtalar arasında taşınmasını kapsar. İlk çağlarda insanlar kervanlarla ve kara yolu aracılığı ile bir yerden bir yere ulaşabiliyorlardı. Yeni çağın başlarında kara yoluna deniz yolu ulaşımı eklenmiştir. 1800’lerin sonlarında buharla işleyen gemiler ve trenlerin devreye girmesiyle ulaşımda büyük […]

Bölgeler ve Ülkeler Arası Etkileşimde Teknolojinin Rolü

Bölgeler ve Ülkeler Arası Etkileşimde Teknolojinin Rolü

Bölgeler ve Ülkeler Arası Etkileşimde Teknolojinin Rolü İletişim Tarihi İnsan iletişimi diğer canlılardan farklı olarak belli başlangıç ve bunu izleyen bir gelişme süreci içerir. İnsanlar ilk olarak konuşmayı başarmışlardır. Böylece sözlü iletişim doğmuştur. Sözlü kültürde bilgi ve haber aktarımı kulaktan kulağadır. Bu yüzden zamanla aktarılanlar doğruluğundan sapabilmektedir. Yazının icat edilmesi ile yazılı kültür doğdu. Yazılı kültürde bilgilerin depolanması […]

Küresel Ortam Bölgeler ve Ülkeler

Küresel Ortam Bölgeler ve Ülkeler

Kıtaların Keşfi ve Küçülen Dünya Coğrafi Keşifler İpek Yolu Doğunun ipek ve baharatının kervanlarla batıya taşınması, Çin’den Avrupa’ya ulaşan ticaret yollarını oluşturmuştur. Orta Çağ’da ticaret yolları karayolu ile Orta Asya çöllerini ve yüksek dağları aşarak Akdeniz ya da Karadeniz kıyılarına ulaşmakta idi. Yoğun bir şekilde ipek, kağıt, baharat, porselen ve değerli taşların taşınmasının yanı sıra kıtalar arasındaki kültür alışverişine […]

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Konum: Ülkemiz topraklarının %7,5 lik bölümüne sahip olup, yüzölçümü en küçük olan bölgemizdir. a. Bölgenin Fiziki Özellikleri a. Bölgenin Yeryüzü Şekilleri Ortalama yükseltisi 500 – 800 m arasında olan ve Fırat ile Dicle Nehirleri tarafından yarılmış yüksek platolar görünümündedir. Bölgenin kuzeyine ve doğusuna doğru yükselti değerleri artar. Karacadağ volkanik kütlesi Türkiye’nin en […]

Doğu Anadolu Bölgesi

Doğu Anadolu Bölgesi

Doğu Anadolu Bölgesi Konum: Türkiye’nin en doğusunda yer alan bölge yurdumuzun en büyük coğrafi bölgesidir. a. Bölgenin Fiziki Özellikleri a. Bölgenin Yeryüzü Şekilleri 2000-2200 m civarındaki yükseltisiyle ortalama yükseltisi en fazla olan bölgemizdir. Türkiye’nin çatısı olarak adlandırılan bölgenin en alçak yeri 850 m yükseltideki Iğdır Ovası’dır. Nemrut, Süphan, Tendürek ve Ağrı (5137 m) volkanik dağları yer alır. […]

İç Anadolu Bölgesi

İç Anadolu Bölgesi

İç Anadolu Bölgesi Konum: Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç diğer bölgelerle komşu olan İç Anadolu yurdumuzun orta kesiminde yer alır. 1. Bölgenin Fiziki Özellikleri a. Bölgenin Yeryüzü Şekilleri Yüksek olduğu halde etrafı dağlarla çevrili çukur bir havza görünümünde olan bölge alan bakımından en büyük ikinci bölgedir. Bölgenin önemli bir kısmı yükseltisi 1000-2000 m arasında olan platolardan meydana gelir. […]

Akdeniz Bölgesi

Akdeniz Bölgesi

Akdeniz Bölgesi Konum: Adını güneyde yer alan denizden alır ülke topraklarının %15’ine sahip olup büyüklük bakımından dördüncü sırada yer alır. 1. Bölgenin Fiziki Özellikleri a. Bölgenin Yeryüzü Şekilleri III. zamanda kıvrılma sonucunda oluşan Toroslar doğu-batı doğrultusunda uzanır. Bu dağlar batı ve orta Toroslar olmak üzere kıyıya paralel olarak uzanır. Dağların uzanış doğrultusu kıyı ile iç […]

Ege Bölgesi

Ege Bölgesi

Ege Bölgesi Konum: Anadolu’nun batısındadır. Adını kıyısında bulunan Ege Denizi’nden alan, %10 luk yüzölçümü ile Türkiye’nin en küçük üçüncü bölgesidir. 1. Bölgenin Fiziki Özellikleri a. Bölgenin Yeryüzü Şekilleri Bölgedeki dağlar ve ovalar 3. zaman sonlarında ve 4. zaman başlarında meydana gelen faylanma sonucunda oluşmuşlardır. Faylanma sonucunda yüksekte kalan horstlar (Madra, Yunt, Bozdağ, Aydın ve Menteşe), Çukurda kalan ovalar yani […]

Marmara Bölgesi

Marmara Bölgesi

Marmara Bölgesi Türkiye’nin kuzeybatısında Marmara Denizi’nin çevresini içine alır. Hem Anadolu’da hem Trakya’da topraklara sahiptir. %8,5’lik yüzölçümü ile ülkemizin en küçük ikinci bölgesidir. 1. Bölgenin Fiziki Özellikleri a. Yeryüzü Şekilleri Yüzey şekillerinin sade olduğu bölgede ortalama yükselti 180 m’dir. Sade yapısını Trakya’da Yıldız Dağları, Anadolu’da Biga, Samanlı ve Uludağ ile bozmaktadır. Ergene, Susurluk, […]

Karadeniz Bölgesi

Karadeniz Bölgesi

Karadeniz Bölgesi  Konum: Ülkemizin kuzeyinde, adını aldığı deniz boyunca dar bir şerit halinde, batıda Adapazarı Ovası’ndan başlayarak doğuda Gürcistan’a kadar uzanır. Ülkemiz yüzölçümünün %18’ine sahip olan bölge büyüklük bakımından 3. sırada yer alır. 1. Bölgenin Fiziki Özellikleri a. Dağlar ve Ovalar Bölgenin büyük bir kısmı Kuzey Anadolu Dağları ile kaplıdır. Bu dağlar doğu-batı yönünde uzanır. Dağların yükseltisi […]

Türkiye’de Coğrafi Bölgeler

Türkiye’de Coğrafi Bölgeler

Türkiye’de Coğrafi Bölgeler 1941 yılında toplanan 1. Türk coğrafya kongresinde, ülkemiz 7 coğrafi bölge ve 21 coğrafi bölüme ayrılmıştır. Bölgelerin Oluşturulma Gerekçeleri Türkiye Coğrafyasını daha kolay öğrenmek ve öğretmek Yabancı bölge ve yöre adlarını Türkçeleştirmek  Tarihi ayrıma dayalı olan bölge sınırlarını coğrafi özelliklere göre belirlemek Bölgeleri daha iyi analiz ederek ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmak […]

Türkiye’de Bölge Sınıflandırılması

Türkiye’de Bölge Sınıflandırılması

Türkiye’de Bölge Sınıflandırılması Türkiye’de coğrafi özellikler ve yüzey şekillerinin çeşitlilik göstermesinden dolayı geniş alanları kaplayan bölgeler oluşturmak güçtür. a. Fiziki Coğrafya Özelliklerine Göre Bölge sınırları oluşturulurken yüzey şekilleri, iklim ve bitki örtüsü benzerlikleri göz önüne ealınır. 1. Yeryüzü şekillerine Göre Bölgeler 2. İklim Tipine Göre Bölgeler Karadeniz İklim Bölgesi Akdeniz İklim Bölgesi Karasal İklim Bölgesi 3. Bitki Örtüsüne Göre […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)