Biyoloji 1

Mutasyonlar

Mutasyonlar

Mutasyonlar DNA nın yapısında kendiliğinden ya da ışın, kimyasal madde gibi faktörlerin etkisi ile meydana gelen değişikliğe mutasyon denir. Mutasyon üreme hücrelerinin DNA larında meydana gelirse yavru bireylere aktarılır. Vücut hücrelerinin DNA larında meydana gelen mutasyonlar yavru bireylere aktarılmaz. RNA moleküllerinde meydana gelen mutasyonlar kalıtsal değildir. Kromozom Yapısı Değişmeleri Kromozomdan parça kapması, kromozoma parça eklenmesi ya da kromozomda bir […]

Protein Sentezi

Protein Sentezi

Protein Sentezi DNA da hücredeki olayların düzenlemesini sağlayan genetik şifreler bulunmaktadır. DNA hücrenin kontrolünü santral dogma denilen olayla sağlar. DNA daki bilginin yeni bir şifre halinde mRNA ya aktarılmasına transkripsiyon (yazılma, kopyalama) denir. mRNA daki şifrenin okunarak protein sentezlenmesine translasyon (çeviri) denir. Transkripsiyon sırasında; DNA daki A karşısına RNA da U DNA daki T karşısına RNA […]

Genetik Şifre ve Protein Sentezi

Genetik Şifre ve Protein Sentezi

Genetik Şifre ve Protein Sentezi DNA daki nükleotid dizilimi genetik şifreyi oluşturur. Hücrede gerçekleşen olaylar bu genetik şifreye göre düzenlenir. Doğada 20 çeşit aminoasit vardır. Bu durumda her birine bir tane olmak üzere en az 20 çeşit şifreye ihtiyaç vardır. DNA nın yapısına katılabilen dört çeşit nükleotid vardır. Bu nükleotidlerden her biri bir aminoasiti şifreleseydi, o zaman 16 çeşit […]

RNA (Ribonükleik Asit)

RNA (Ribonükleik Asit)

RNA (Ribonükleik Asit) Tek zincirli nükleik asittir. Yapısındaki 5 C lu şeker ribozdur. Azotlu organik bazları ise adenin, guanin, sitozin ve urasildir. RNA molekülleri ökaryot hücrelerde çekirdekte, sitoplazmada, kloroplastta, mitokondride ve ribozomda bulunur. Prokaryot hücrelerde ise sitoplazmada ve ribozomda bulunur. Bütün RNA çeşitleri DNA daki bilgiye göre sentezlenir. RNA lar protein sentezinde görevlidir. RNA molekülleri kendini eşleyemez. Bazı virüs çeşitlerinde, virüse ait […]

DNA’nın Eşlenmesi (Replikasyon)

DNA’nın Eşlenmesi (Replikasyon)

DNA’nın Eşlenmesi (Replikasyon) Hücre bölüneceği zaman DNA kendini eşler. DNA nın kendini eşlemesine replikasyon denir. DNA eşleneceği zaman DNA nın sarmal yapısı bir ucundan açılmaya başlar. Her bir zincirin karşısına, uygun nükleotidler kullanılarak tamamlayıcısı sentezlenir. Replikasyonda DNA polimeraz enzimi görev yapar. Sarmal yapının çözülmesi ve yeni zincirlerin oluşması DNA nın tamamı eşleninceye kadar devam eder. Sonuçta aynı nükleotid dizilimine sahip iki DNA […]

DNA’nın Görevleri

DNA’nın Görevleri

DNA nın Görevleri Üreme ve kalıtsal bilginin aktarımını sağlamak için kendini eşler. Protein sentezi için genetik bilgiyi vererek hücreyi yönetir. Pneumococcus bakterileri ile yapılan deney DNA nın kalıtsal bilgiyi taşıdığını gösterir. Pneumococcus bakterilerinin iki çeşidi bilinmektedir. Bunlardan kapsülsüz olanları farede etkiye neden olmazken, kapsüllü olan türlerinin farelerde zatürre hastalığı na neden oluşturduğu ve farelerin öldüğü görülmektedir. Özütteki […]

Azotlu Organik Bazlar

Azotlu Organik Bazlar

Azotlu Organik Bazlar Nükleotidlerin yapısında purin ve pirimidin olmak üzere iki çeşit azotlu organik baz bulunur. Bu moleküller karbon,hidrojen, oksijen ve azot atomlarından oluşmuştur. a. Pürin Bazları Çift halkalı olup adenin (A) ve guanin (G) olmak üzere iki çeşittir. Hem DNA nın hem de RNA nın yapısına katılırlar. b. Pirimidin Bazları Tek halkalı olup sitozin (S), timin […]

Şekerler

Şekerler

Şekerler Nükleotidlerin yapısına katılan 5 C lu şeker riboz ve deoksiribozdur. Riboz RNA nın yapısında, deoksiriboz ise DNA nın yapısında bulunur. Ribozda, deoksiribozdan farklı olarak bir oksijen atomu (O) fazladır. Nükleik asitlerin adlandırılmasında şekerler esas alınır. Nükleik asitlerin adlandırılmasında şekerler esas alınır. Örneğin DNA > Deoksiribonükleik asit RNA > Ribonükleik asit

Nükleik Asitler

Nükleik Asitler

Nükleik Asitler Bütün canlılarda bulunan organik moleküllerdir. Nükleik asitler DNA ve RNA olmak üzere iki çeşittir. Nükleik asitler;  Kalıtsal özelliklerin dölden döle aktarılmasını sağlar. Kalıtsal özelliklerin ortaya çıkmasını ve devamlılığını sağlar. Hücrede gerçekleşen metabolizma faaliyetlerini yönetir. Bu moleküller ilk defa akyuvar ve sperm hücrelerindeki çekirdekte bulunduğu için “çekirdek asiti” anlamına gelen ‘nükleik asit’ olarak adlandırılmıştır. Nükleik asitlerin […]

ATP

ATP

ATP Hücrede gerçekleşen reaksiyonlar için gerekli enerji ATP den sağlanır. ATP nin yapısında iki organik bileşik ve birbirine bağlanmış üç fosfat bulunur. Organik moleküllerden biri 5 C lu şeker olan ribozdur. Diğeri ise purin bazı olan adenindir. Adenin ile ribozun birleşmesi ile oluşan moleküle adenozin denir. ATP nin yapısındaki fosfat grupları arasında yüksek enerjili bağlar bulunur. Bu yüksek […]

Vitaminler

Vitaminler

Vitaminler Basit organik maddelerdir. Sindirilmezler.  Hücre zarındaki porlardan geçebilirler. Hücrede solunum reaksiyonlarında enerji verici olarak kullanılmazlar. Enzimlerin yapısına katılarak düzenleyici olarak görev yaparlar.  Büyüme – gelişmede rol oynarlar. Yapıya katılmazlar.  Vücudun direncini arttırırlar. Kemik dokusunun oluşumunda ve sertleşmesinde etkilidirler. Suda Eriyen Vitaminler B grubu ve C vitaminidir. Vücutta depolanmazlar. Fazlası idrarla atılır. […]

Gen – Enzim İlişkisi

Gen – Enzim İlişkisi

Gen – Enzim İlişkisi Enzimler protein yapıda moleküllerdir. Enzimler DNA daki genetik bilgiye göre sentezlenir. Hücrede enzim sentezi hücrenin ihtiyacına göre düzenlenir. Her enzimin sentezinden sorumlu bir gen vardır. Eğer gende bir mutasyon meydana gelirse enzim sentezlenemez. Böylece enzimin etkilediği reaksiyon gerçekleşmez. Canlıda gerçekleşen pek çok enzimsel olay zincirleme devam eden reaksiyonların kontrolündedir. Yukarıda verilen tepkimede gen – 2 de […]

Enzimlerin Özellikleri

Enzimlerin Özellikleri

Enzimlerin Özellikleri Enzimler protein yapıda oldukları için genetik bilgiye göre ribozomlarda sentezlenirler.  Enzimler, belli bir tepkimeye girip, bir değişikliğe uğramadan çıkar. Bundan dolayı enzimler tekrar tekrar kullanılırlar. Enzimler hücre içinde sentez edilmelerine karşın bazı enzimler hem hücre dışında hem de hücre içinde etkinlik gösterirler. Örneğin Sindirim boşluğunda besinlerin sindirilmesi. Enzimlerin katalizlediği bazı reaksiyonlar geri dönüşümlüdür. Örneğin Pankreas […]

Enzimler

Enzimler

Enzimler Canlı hücrelerde her yapım ve yıkım tepkimesinin gerçekleşmesi için başlangıçta bir enerji harcanmalıdır. Tepkimeyi başlatmak için harcanan enerjiye aktivasyon enerjisi denir. Aktivasyon enerjisi kimyasal reaksiyonun başlaması için gerekli olan minimum enerji miktarıdır ve bu enerji engeli aşılmadan reaksiyonlar başlamaz. Aktivasyon enerjisini düşürmek için kullanılan maddelere katalizör denir. Katalizörler kimyasal tepkimeye girerek tepkimeyi hızlandırıp tepkimeden değişmeden çıkarlar. Canlılarda biyolojik katalizörlere enzim denir. […]

Proteinlerin Görevleri

Proteinlerin Görevleri

Proteinlerin Görevleri Proteinler yapıya en fazla katılan organik moleküllerdir. Proteinler organizmanın büyüyüp gelişmesi, yaraların onarılması, ölen hücrelerin yerine yenilerinin yapılmasını sağlarlar. Hormonların bir kısmı protein yapıdadır. Örneğin Kanda şeker miktarının sabit kalmasını sağlayan insülin ve glukagon hormonları. Biyokimyasal olayların düzenlenmesini sağlayan enzimlerin yapısı proteindir. Kullanılan karbonhidrat ve yağlar yeterli olmadığında enerji verici olarak proteinler tercih edilirler. Örneğin Uzun […]

Proteinler

Proteinler

Proteinler Canlıların yapısında en fazla bulunan organik moleküldür. Proteinler karbon (C), hidrojen (H), oksijen (O) ve azot (N) atomlarından oluşur. Bazılarının yapısında kükürt (S), fosfor (P) bulunabilir. Proteinlerin yapı taşı aminoasitlerdir. Her aminoasitin yapısında bir karbon atomu (C), bir karboksil grubu (– COOH), bir amino grubu (– NH2) ve bir de radikal grup (R) bulunur. Doğada 20 çeşit aminoasit bulunur. Bu […]

Yağların Sınıflandırılması

Yağların Sınıflandırılması

Yağların Sınıflandırılması Yağlar basit (nötral yağlar) yağlar, bileşik yağlar ve steroidlerdir. a. Basit (Nötral) Yağlar Bir gliserolün üç yağ asiti ile birleşmesi sonucu oluşurlar. Bu yağlar trigliserit olarak adlandırılır. Gliserole bağlanan yağ asitlerinin üçü de aynı olabileceği gibi, farklı da olabilir. Doymuş yağlar, doymamış yağlar, depo yağlar ve mumlar bu gruba girer. b. Bileşik Yağlar Bileşik yağların yapısında […]

Yağlar

Yağlar

 Yağlar Yapılarında karbon (C), hidrojen (H) ve oksijen (O) atomları vardır. Bazılarında fosfor ve azot gibi elementler de yer alabilir. Yapısındaki oksijen oranı şekerlerdeki oksijen oranından azdır. Yapısındaki hidrojen oranı oksijen oranından fazla olduğu için solunum reaksiyonlarında kullanıldıklarında karbonhidrat ve proteinlere göre daha fazla enerji verirler. Ancak yağların yıkımı ve kullanımı uzun sürdüğünden hücrelerde enerji eldesinde karbonhidratlardan sonra tercih edilir. Yapılarındaki oksijen […]

Karbonhidratlar – Organik Bileşikler

Karbonhidratlar – Organik Bileşikler

Organik Bileşikler Canlılar tarafından sentezlenen besinlerdir. Organik bileşiklerin hepsinde karbon (C), hidrojen (H) ve oksijen (O) atomları bulunur. Bazılarında N, P ve S de bulunur. Karbonhidratlar Molekül yapıları karbon, hidrojen ve oksijenden oluşur. Genel formülleri (CH2O)n dir. Fotosentezde ilk ürün olarak sentezlenirler. Hücrede karbonhidratlar solunum reaksiyonları nda enerji verici olarak, az da olsa yapısal organik bileşik olarak kullanılırlar. Karbonhidratlar taşıdıkları […]

Canlıların Temel Bileşenleri

Canlıların Temel Bileşenleri

Canlıların Temel Bileşenleri Canlıyı meydana getiren bileşenler inorganik ve organik olmak üzere ikiye ayrılır. 1.İnorganik Bileşenler Canlıların sentezleyemediği ve dışarıdan hazır olarak aldığı besinlerdir. İnorganik bileşenlerin genel olarak yapıya katılma ve düzenleme gibi işlevleri vardır. Sindirilmezler. Enerji verici olarak kullanılmazlar. 1. Su Su tüm canlıların temel maddelerinden biridir. İnsan vücudunun üçte ikisi sudur. Hücre içinde, hücreler […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)