Alkoller ve Eterler

Eterlerin Elde Edilme Yöntemleri

Eterlerin Elde Edilme Yöntemleri

Eterlerin Elde Edilme Yöntemleri 1. Alkollerden Su Çekilmesiyle 2 mol alkolden H2SO4 katalizörlüğünde 1 mol H2O çeki- lirse eter elde edilir. 2. Williamson Sentezi Alkil halojenürlerin sodyum alkoksitlerle tepkimesinden eter elde edilir 3. Alkil Halojenürlerin Susuz Ag2O ile Tepkimesinden Eterlerin Kimyasal Tepkimeleri 1. Yanma Tepkimeleri Eterler yandıkları CO2 ve H2O oluşur. 2. Derişik Hl, HBr […]

Eterler

Eterler

Eterler Sudaki H atomları yerine alkil gruplarının geçmesiyle oluşan bileşiklerdir.   Eterlerin Adlandırılması Özel Adlandırma Alkil gruplarının adı alfabetik sıraya göre söylenir ve sonuna eter kelimesi getirilir. IUPAC Sistemine Göre Adlandırılması Alkil gruplarından karbon sayısı en fazla olan ana zincir kabul edilir. Diğer alkil grubu oksijenle birlikte alkoksi grubu olarak adlandırılır. Eterlerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri […]

Alkollerin Kimyasal Tepkimeleri

Alkollerin Kimyasal Tepkimeleri

Alkollerin Kimyasal Tepkimeleri 1. Metallerle Tepkimeleri Alkoller Na ve K gibi aktif metallerle tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkarır. Açığa çıkan H2 gazı –OH grubu sayısının yarısı kadardır. Alkoller Mg, Zn, Ca gibi metallerle H2 gazı açığa çı- karmaz. 2. Esterleşme Tepkimeleri Monoalkollerin karboksilli asitlerle tepkimesinden ester oluşur 3. Bir Mol Alkolden 1 Mol H2O Çekilmesi 1 […]

Alkollerin Elde Edilme Yöntemleri

Alkollerin Elde Edilme Yöntemleri

Alkollerin Elde Edilme Yöntemleri 1. Alkil halojenürlerin seyreltik bazlarla tepkimesinden Alkil halojenürler seyreltik NaOH, KOH ile tepkimeye girdiğinde alkol oluşur. 2. Alkenlere H2O katılmasıyla Alkenlere kuvvetli asitlerin katalizörlüğünde H2O katılırsa alkol elde edilir. Bu tepkime Markovnikof kuralına göre gerçekleşir. 3. Karbonil grubu içeren bileşiklerin indirgenmesinden Aldehitlerin bir derece indirgenmesinden primer alkoller oluşur. 4. Grignard Bileşiklerinden […]

Alkollerin Fiziksel Özellikleri

Alkollerin Fiziksel Özellikleri

Alkollerin Fiziksel Özellikleri Alkoller polar molekül olmalarının yanında hidrojen bağı taşırlar. Bu nedenle erime ve kaynama noktaları aynı karbon sayılı eter ve hidrokarbonlardan yüksektir. Propanolün kaynama noktası etanolden daha yüksek, çözünürlüğü ise etanolden daha düşüktür. ÖRNEK :Gliserinin (Propantriol) kaynama noktası etil alkolünkinden (etanol) yüksektir. Bunun nedeni, I. Vander Waals kuvvetleri II. Hidrojen bağı III. Kovalent bağı […]

Alkollerin Adlandırılması

Alkollerin Adlandırılması

Alkollerin Adlandırılması Özel Adlandırma Alkolü oluşturan alkil gruplarının sonuna alkol sözcüğü eklenir. IUPAC Sistemine Göre Adlandırma  –OH grubunun bağlı olduğu en uzun karbon zinciri seçilir.  Dallanmış gruplara –OH grubunun yakın olduğu uç- tan numara verilir ve adları söylenir.  Ana zincire denk gelen hidrokarbonun adının sonu- na –ol eki getirilir.  Birden fazla –OH grubu içeren bileşikler […]

Alkoller ve Eterler

Alkoller ve Eterler

Alkoller ve Eterler Alkoller Alkanlardaki H atomlarından birinin ya da birkaçının ye- rine –OH grubunun bağlanmasıyla oluşan bileşiklerdir. Bileşiğin alkol olabilmesi için –OH grubu farklı karbon atomlarına bağlı olmalı ve –OH grubunun bağlı olduğu karbon atomu π bağı içermemeli. Alkollerin Sınıflandırılması A. –OH Sayısına Göre 1. Monoalkoller Yapısında 1 tane –OH grubu bulunduran bileşiklerdir. 2. […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)